Річний звіт ПАТ «Львівметал» за 2013 рік

Додаток 38

до Положення про розкриття інформації емітентами

цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

                                               Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

в.о.Генерального директора

Дяк Iгор Григорович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

                        М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство \”Львiвметал\”
2. Організаційно-правова форма емітента Публiчне акцiонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 01882373
4. Місцезнаходження емітента 79034 Львiвська область , м. Львiв вул. Навроцького, буд. 1
5. Міжміський код, телефон та факс емітента (032) 244-03-30 (032) 244-03-31
6. Електронна поштова адреса емітента [email protected]

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

22.04.2014

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

№ 75 \”Бюлетень. Цiннi папери України\”

23.04.2014

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 (дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

lvivmetal.com

в мережі Інтернет

 

(адреса сторінки)

(дата)

 

 

Зміст

 
1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

X

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

X

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов\’язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов\’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов\’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об\’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов\’язань за якими здійснюється шляхом передачі об\’єкта (частини об\’єкта) житлового будівництва)

33. Примітки До складу регулярної рiчної iнформацiї не включени наступнi форми:

\”Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi\” – на кiнець звiтного перiода емiтент не мав лiцензiй (дозволiв).

\”Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря\” – посада корпоративного секретаря не вводилася.

\”Iнформацiя про рейтингове агентство\” – за звiтний перiод емiтент не користувався послугами рейтингових агенцiй.

\”Iнформацiя про облiгацiї емiтента\” – за звiтний перiод випускiв облiгацiй  емiтента не реєструвалося.

\”Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом\” – за звiтний перiод випускiв iнших цiнних паперiв  емiтента не реєструвалося.

\”Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента\” – за звiтний перiод похiдних цiнних паперiв емiтента не було.

\”Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду\” – за звiтний перiод викупу власних акцiй не вiдбувалося.

\”Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї\” та \”Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї\” – емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

\”Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв\” – за звiтний перiод емiтент не випускав боргових цiнних паперiв.

\”Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт)\” – емiтенти з вiдкритим  розмiщенням цiнних паперiв цю форму не заповнюють.

\”Звiт про стан об\’єкта нерухомостi\” – за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання зобов\’язань за якими забезпечене об\’єктами нерухомостi.

 

 

 

 

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування  Публічне акціонерне товариство \”Львівметал\”
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію юридичної особи ( за наявності )  А01 №209771
3. Дата проведення державної реєстрації  29.02.1996
4. Територія (область)  Львiвська область
5. Статутний капітал (грн.)  2279430.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0.000
8. Середня кількість працівників (осіб) 29
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
46.72   ОПТОВА ТОРГІВЛЯ МЕТАЛАМИ ТА МЕТАЛЕВИМИ РУДАМИ 
   
   
10. Органи управління підприємства д/н
11. Банки, що обслуговують емітента
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті  Філія АТ \”УКРЕКСІМБАНК\” у м. Львові
2) МФО банку  325718
3) Поточний рахунок  260080060600
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті  Філія АТ \”УКРЕКСІМБАНК\” у м. Львові
5) МФО банку  325718
6) Поточний рахунок  260080060600

 

 

13. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

 

 

 

1) найменування ПАТ \”Iвано-Франкiвськголовпостач\”
2) організаційно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство
3) код за ЄДРПОУ 04542749
4) місцезнаходження 76495, м.Iвано-Франкiвськ, вул.Автоливмашiвська, 2А
5) опис ПАТ \”Iвано-Франкiвськголовпостач\” зареєстроване 16.08.1995р. ПАТ \”Львiвметал\” володiє акцiями цього акцiонерного товариства у кiлькостi 7968 шт. загальною номiнальною вартiстю 1992 грн, що складає 0,5211% статутного капiталу.

 

 

 

 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

 

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника 

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) 

РВ ФДМУ у Львiвськiй областi

20823070

79000 Львiвська область , м. Львiв вул. С.Стрiльцiв, буд.3

  0.000000000000

Прізвище, ім\’я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Станом на 31.12.2013р. к-сть акцiонерiв-учасникiв – 483 фiзичнi особи i 3 юридичнi особи

д/н д/н  д/н

100.000000000000

Усього

100.000000000000

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

 

 

 

 

1) посада в.о.Генерального директора
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дяк Ігор Григорович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КА 691912 20.11.1997 Залізничним РВ УМВС України у Львівській обл.
4) рік народження** 1951
5) освіта** середньо-спеціальна
6) стаж керівної роботи (років)** 30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ \”Львівметал\”, технічний директор
8) дата обрання та термін, на який обрано 04.01.2013 до моменту обрання Генерального директора

9) опис    Повноваження і обов\”язки визначені Статутом товариства, установчими документами та діючим законодавством. Оплата праці здійснюється відповідно до посади та відображається в бухгалтерських  формах податкової звітності. Окрема винагорода в натуральній формі не виплачувалася. Загальний стаж роботи – 34 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Останні 5 років працював технічним директором ПАТ \”Львівметал\”. На інших підприємствах не працює.

 

1) посада член Ревізійної комісії
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Оришко Марія Олексіївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи АС 110575 02.09.1996 Луцьким МУ УМВС України у Волинській області
4) рік народження** 1954
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 37
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** \”Облкооплісбудгоспторг\”, головний бухгалтер
8) дата обрання та термін, на який обрано 26.04.2013 5 років

9) опис    Обсяг обов\”язків і повноважень визначається Статутом товариства, установчими документами та діючим законодавством. Винагороди, в т.ч. в натуральній формі, не отримує. Загальний стаж роботи – 37 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Посада за основним місцем роботи – головний бухгалтер ПАТ \”ВГП\” (43020, Волинська обл., м.Луцьк, вул.Георгія Гонгадзе, буд.25). Попередні посади за останні 5 років: Головний бухгалтер ПАТ \”ВГП\”.

 

1) посада Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мірецький Ілля Борисович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи АС 006686 15.11.2002 Луцьким МВ УМВС України у Волинській області
4) рік народження** 1957
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ \”ВГП\”,  Генеральний директор
8) дата обрання та термін, на який обрано 24.12.2012 3 роки

9) опис    Обсяг обов\”язків і повноважень визначається Статутом товариства, установчими документами та діючим законодавством. Винагороди, в т.ч. і в натуральній формі, не отримував. Загальний стаж роботи – 34 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. На протязі 5 останніх років працював і працює в  ПАТ \”ВГП\”, генеральний директор ( 43020, Волинська обл., м.Луцьк, вул.Георгія Гонгадзе, 25).

 

 

1) посада член Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Саковська Світлана Леонтіївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи АС 006782 09.04.2012 Луцьким МУ УМВС України у Волинській області
4) рік народження** 1963
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ \”ВГП\”, фінансовий директор
8) дата обрання та термін, на який обрано 24.12.2012 3 роки

9) опис    Обсяг обов\”язків і повноважень визначається Статутом товариства, установчими документами та діючим законодавством. Винагорода, в т.ч. в натуральній формі, не виплачується. Посада за основним місцем роботи – директор з економіки ПАТ \”ВГП\”(43020, Волинська обл., м.Луцьк, вул.Георгія Гонгадзе, буд.25). Загальний стаж роботи – 29 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

 

1) посада член Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мірецький Владислав Ілліч
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи АС 615882 21.12.1999 Луцьким МУ УМВС України у Волинській області
4) рік народження** 1983
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ \”ВГП\”, начальник відділу маркетингу
8) дата обрання та термін, на який обрано 24.12.2012 3 роки

9) опис    Обсяг повноважень та обов\”язків визначається Статутом товариства, установчими документами та діючим законодавством. Винагорода, в т.ч. в натуральній формі, не виплачується. Загальний стаж роботи – 8 років. Попередні посади за останні 5 років: ЗАТ \”КПМГ Аудит\” – аудитор. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

 

1) посада член Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Оришко Юрій Олегович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи АС 727821 20.02.2001 Локачинським РВ УМВС України у Волинській області
4) рік народження** 1976
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ \”ВГП\”,  комерційний директор
8) дата обрання та термін, на який обрано 24.12.2012 3 роки

9) опис    Обсяг повноважень та обов\”язків визначається Статутом товариства, установчими документами та діючим законодавством. Винагорода, в т.ч. в натуральній формі, не виплачується. Загальний стаж роботи – 16 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Попередні посади за останні 5 років ПАТ \”ВГП\”-начальник відділу торгівлі.

 

1) посада Головний бухгалтер – член Ревізійної комісії
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пеприк Любов Василівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КА 935000 16.09.1998 Пустомитівським РВ УМВС України у Львівській області
4) рік народження** 1959
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ФОП Підлужний Я.С., головний бухгалтер
8) дата обрання та термін, на який обрано 26.04.2013 5 років

9) опис    Обсяг повноважень та обов\”язків визначається посадовою інструкцією та діючим законодавством. Оплата праці здійснюється згідно штатного розкладу та відображається в бухгалтерських формах податкової звітності. Загальний стаж роботи – 42 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Попередні посади за останні 5 років: ПП\”ЮРС\” – головний бухгалтер, ТОВ \”Бісер\” – головний бухгалтер, ФОП Підлужний Я.С. – головний бухгалтер.

 

1) посада член Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Турчин Володимир Валерійович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи АС 098798 12.07.1996 Ковельським МРВ УМВС України у Волинській області
4) рік народження** 1976
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** комерційний директор ТОВ \”Західсталь\”
8) дата обрання та термін, на який обрано 24.12.2012 3 роки

9) опис    Обсяг повноважень та обов\”язків визначається Статутом товариства, установчими документами та діючим законодавством.Винагорода, в т.ч. в натуральній формі, не виплачується.Посада за основним місцем роботи- в.о.директора ТОВ \”Західсталь\” (43020, Волинська обл., м.Луцьк, вул.Георгія Гонгадзе, буд.25). Загальний стаж роботи – 15 років. Непогашеної судимості за корислові та посадові злочини посадова особа не має.Попередні посади за останні 5 років: В.о. директора ТОВ \”Західсталь\”, комерційний директор ТОВ \”Західсталь\”, начальник відділу торгівлі ПАТ \”ВГП\”.

 

1) посада Голова Ревізійної комісії
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Королевич Юрій Валентинович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КА 199283 14.06.1996 Пустомитівським РВ УМВС України у Львівській області
4) рік народження** 1953
5) освіта** середньо-спеціальна
6) стаж керівної роботи (років)** 26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ \”Львівметал\”, завідувач складом металопродукції
8) дата обрання та термін, на який обрано 26.04.2013 5 років

9) опис    Обсяг обов\”язків і повноважень визначається Статутом товариства, установчими документами та діючим законодавством. Винагороди, в т.ч. в натуральній формі, не отримує. Загальний стаж роботи – 31 рік. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Попередні посади за останні 5 років ПАТ \”Львівметал\” – провідний інженер з охорони праці, завідувач складом.

 

 

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

 

Посада

Прізвище, ім\’я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред\’явника

  Привілейовані

іменні

привілейовані на пред\’явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

в.о.Генерального директора

Дяк Ігор Григорович

КА 691912 20.11.1997 Залізничним РВ УМВС України у Львівській обл.

10

0.00010967654

10

0

0

0

член Ревізійної комісії

Оришко Марія Олексіївна

АС 110575 02.09.1996 Луцьким МУ УМВС України у Волинській області

10

0.00010967654

10

0

0

0

Голова Наглядової ради

Мірецький Ілля Борисович

АС 006686 15.11.2002 Луцьким МВ УМВС України у Волинській області

7193369

78.89438368364

7193369

0

0

0

член Наглядової ради

Саковська Світлана Леонтіївна

АС 006782 09.04.2012 Луцьким МУ УМВС України у Волинській області

1300

0.01425795045

1300

0

0

0

член Наглядової ради

Мірецький Владислав Ілліч

АС 615882 21.12.1999 Луцьким МУ УМВС України у Волинській області

0

0

0

0

0

0

член Наглядової ради

Оришко Юрій Олегович

АС 727821 20.02.2001 Локачинським РВ УМВС України у Волинській області

0

0

0

0

0

0

Головний бухгалтер – член Ревізійної комісії

Пеприк Любов Василівна

КА 935000 16.09.1998 Пустомитівським РВ УМВС України у Львівській області

0

0

0

0

0

0

член Наглядової ради

Турчин Володимир Валерійович

АС 098798 12.07.1996 Ковельським МРВ УМВС України у Волинській області

0

0

0

0

0

0

Голова Ревізійної комісії

Королевич Юрій Валентинович

КА 199283 14.06.1996 Пустомитівським РВ УМВС України у Львівській області

0

0

0

0

0

0

Усього

7194689

78.90886098718

7194689

0

0

0

 

 

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

 

 

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред\’явника

  Привілейовані

іменні

привілейовані на пред\’явника

Прізвище, ім\’я, по батькові фізичної особи* 

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** 

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред\’явника

  Привілейовані

іменні

привілейовані на пред\’явника

Мiрецький Iлля Борисович

АС 006686 15.11.2002 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй областi

7193369

78.89438368364

7193369

0

0

0

Усього

7193369

78.89438368364

7193369

0

0

0

 

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

 

Вид загальних зборів

Чергові

Позачергові

X

Дата проведення

26.04.2013

Кворум зборів

78.93
Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.  Про обрання голови та секретаря зборiв.

2.  Про обрання лiчильної комiсiї.

3.  Про затвердження регламенту роботи зборiв.

4.  Звiт Генерального директора про пiдсумки дiяльностi Товариства за 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора Товариства.

5.  Звiт Наглядової ради Товариства за 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства.

6.  Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2012 рiк.

7.  Затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї та рiчного звiту Товариства за 2012 рiк.

8.  Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2012 рiк.

9.  Про визначення основних напрямiв дiяльностi та стратегiї розвитку Товариства у 2013 роцi.

10.  Про вiдкликання членiв ревiзiйної комiсiї.

11.  Про обрання членiв ревiзiйної комiсiї.

12.  Про  попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi.

 

Пропозицiї до перелiку питань порядку денного та до питань порядку денного вiд  осiб не подавалися.

За результатами розгляду питань порядку денного прийнято рiшення:

1. Затвердити звiт Генерального директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть акцiонерного товариства за 2012 рiк. Роботу Генерального директора Товариства у 2012р. визнати задовiльною.

2. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2012р. Роботу Наглядової ради у 2012р. визнати задовiльною.

3. Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2012 рiк. Роботу Ревiзiйної комiсiї Товариства у 2012р. визнати задовiльною.

4. Затвердити висновок Ревiзiйної комiсiї та рiчний звiт Товариства за 2012 рiк .

5. Збитки в розмiрi 1002,0тис. грн. покрити за рахунок прибуткiв майбутнiх перiодiв.

6. Основним напрямом дiяльностi Товариства у 2013 роцi визначити розвиток сфери оптової та роздрiбної торгiвлi чорними та кольоровими металами в первинних формах та напiвфабрикатах, будiвельних матерiалiв, а також здача в оренду власного майна.

7. Вiдкликати (достроково припинити повноваження) з 26 квiтня 2013 року згiдно поданих заяв наступних посадових осiб органiв управлiння Товариства, а саме:

Членiв Ревiзiйної комiсiї:

– Дяк Iгор Григорович вiдкликати (достроково припинити повноваження) з посади члена Ревiзiйної комiсiї;

– Пеприк Любов Василiвна вiдкликати (достроково припинити повноваження) з посади Голови Ревiзiйної комiсiї;

– Оришко Марiя Олексiївна вiдкликати (достроково припинити повноваження) з посади члена Ревiзiйної комiсiї.

8. Обрати Ревiзiйну комiсiю Товариства у складi 3 осiб:

1) Королевич Юрiй Валентинович

2) Пеприк Любов Василiвна

3) Оришко Марiя Олексiївна

9. Попередньо схвалити укладення Товариством за рiшенням Наглядової ради строком на один рiк – до 26 квiтня 2014 року таких значних правочинiв: договорiв поставки, купiвлi-продажу, надання послуг, кредитних договорiв, договорiв позики, договорiв застави майна Товариства, договорiв поруки, договорiв майнової поруки (в тому числi Товариства), договорiв гарантiї, договорiв факторингу, договорiв iпотек (в тому числi стосовно нерухомого майна Товариства), в тому числi додаткових договорiв/договорiв про змiну вищевказаних договорiв,  на суму до 200 000 000 (двiстi мiльйонiв) млн. грн. включно.

 

Всi рiшення прийнятi одноголосно.

 

 

 

 

VIII. Інформація про дивіденди

 

 

За результатами звітного періоду

За результатами попереднього періоду 

За простими акціями

За привілейованими акціями

За простими акціями

За привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

Нараховані дивіденди на одну акцію, грн

Сума виплачених дивідендів, грн

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

д/н

д/н

д/н

д/н

Дата виплати дивідендів

д/н

д/н

д/н

д/н

Опис

Дивiденди за звiтний перiод та за перiод, що передував звiтному, не нараховувалися та не виплачувалися

 

 

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

 

 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім\’я та по батькові фізичної особи Приватна аудиторська фірма \”Серко\”
Організаційно-правова форма Приватне пiдприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20135311
Місцезнаходження 43005 Волинська область , м. Луцьк вул. Огієнка, буд.16, кв. 9
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 0383
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ АПУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон (033) 272-35-39
Факс (033) 272-35-39
Вид діяльності аудиторські послуги
Опис Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту на підставі договору №16 від 13.03.2014 року. Аудит  розпочато  13 березня  та  закінчено 18 квітня 2014 року.

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім\’я та по батькові фізичної особи ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК \”ПРИВАТБАНК\”
Організаційно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14360570
Місцезнаходження 49094 Днiпропетровська область , м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, буд. 50
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ № 263148
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.06.2013
Міжміський код та телефон (056) 716-33-64
Факс (056) 716-33-64
Вид діяльності депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис Договір з емітентом № ЭЛ-01/11 від 03.02.2011р.

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім\’я та по батькові фізичної особи Публічне акціонерне товариство \”Національний депозитарій України\”
Організаційно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001 м. Київ . м. Київ вул. Грінченка, буд.3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.05.2011
Міжміський код та телефон (044) 279-10-78
Факс (044) 377-70-16
Вид діяльності Професійна діяльність на фондовому ринку- депозитарна діяльність, а саме депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Опис Обслуговує емісійний рахунок емітента, договір № Е -3140 від 15.02.2011р.

 

 

 

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

06.11.1998

07/13/1/11

Львівське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

UA4000108468

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарнi iменнi

0.25

9117720

2279430.00

100.000000000000

Опис

Розміщення акцій здійснювалось відкритим способом. Акції на біржу не виставлялись та до лістингу не включені.  Торгівля акціями на внутрішньому та на зовнішньому ринку у звітному періоді не велася. Додаткова емісія у звітному періоді не здійснювалася. 

 

 

XI. Опис бізнесу

 

 

 

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

 

Відповідно до рішення загальних зборів працівників ОП \”Львівметал\” та згідно наказу РВ ФДМУ у Львівській області № 13 від 04.01.1996р., орендне підприємство по поставках металопродукції \”Львівметал\” було перетворене у Відкрите акціонерне товариство по поставках металопродукції \”Львівметал\”. На виконання Закону України \”Про акціонерні товариства\” у 2010 році змінено тип та найменування товариства на Публічне акціонерне товариство \”Львівметал\”. Нову редакцію Статуту товариства зареєстровано Виконавчим комітетом Львівської міської ради Львівської області від 09.12.2010р. Статутний фонд ПАТ \”Львівметал\” становить 2279430,00грн., кількість акцій 9117720 шт., номінальною вартістю 0,25грн. Форма існування акцій бездокументарна згідно з свідоцтвом про реєстрацію випуску акцій, виданим Львівським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 07/13/1/11 від 12.01.2011р.

 

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

 

Організаційна структура товариства: 1. Керівництво. 2. Адміністративна служба. 3. Бухгалтерія з виконанням фінансових функцій. 4. Департамент зовнішньоекономічної діяльності. 5. Департамент торгівлі металами: а) складське господарство; б) склад металопродукції; в) склад роздрібної торгівлі. 6. Технічна служба. 7. Служба охорони та безпеки. Дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів емітент не має. Змін в організаційній структурі у відповідності з попереднім періодом не відбувалось.

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

 

За звiтний перiод середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв  облiкового складу склала 29 осіб; позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом, –  немає; працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу(дня,тижня), –  немає. Фонд оплати працi за 2013 рiк склав 707 тис.грн, що менше на 347 тис. грн за попереднiй рiк у зв\”язку iз скороченням числа працівників з 46 до 29 осіб. Рiвень квалiфiкацiї працiвникiв вiдповiдає операцiйним потребам емiтента. Спеціальної кадрової програми емітента, спрямованої на підвищення рівня кваліфікації працівників підприємства, немає.

 

Належність емітента до будь-яких об\’єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об\’єднання, зазначаються опис діяльності об\’єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об\’єднанні, позиції емітента в структурі об\’єднання

 

Емітент не належить до будь-яких об\”єднань підприємств.

 

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

 

Емітент не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

 

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб у звітному періоді не було

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

 

Товариство перейшло на Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) 1 січня 2012 року відповідно до положень МСФЗ (IFRS) 1 \”Перше використання міжнародних стандартів фінансової звітності\”.

Керуючись МСФЗ 1, Товариство обрало першим звітним періодом рік, що закінчується 31 грудня 2013 року. З цієї дати фінансова звітність Товариства складається відповідно до вимог МСФЗ, що були розроблені Радою (Комітетом) з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, та роз\’яснень Комітету з тлумачень міжнародної фінансової звітності, а також відповідно роз\’яснень Постійного комітету з тлумачень, що були затверджені комітетом з міжнародного бухгалтерського обліку та діяли на дату складання фінансової звітності.

Данi попередньої фiнансової звiтностi, складеної за перехiдний 2012 рiк  на основi МСФЗ, використанi в якостi порiвняних даних для складання фiнансових звiтiв у вiдповiдностi до МСФЗ за звiтний 2013 рiк.

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Основні засоби, придбані після дати переходу на МСФЗ, враховуються у звіті про фінансове положення за первинною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації і збитків від знецінення.

Капіталізовані витрати включають основні витрати на модернізацію і заміну частин активів, які збільшують термін їх корисної експлуатації або покращують їх здатність генерувати доходи.  Витрати на ремонт і обслуговування основних засобів відображаються в звіті про сукупні доходи і витрати того періоду, в якому вони були понесені.

Амортизація основних засобів призначена для списання суми, що амортизується, впродовж терміну корисного використання активу і розраховується з використанням прямолінійного методу.

Дохід або збиток, що виникають в результаті вибуття або ліквідації об\’єкту основних засобів, признається в прибутках і збитках.

Нематеріальні активи з кінцевими термінами використання, придбані в рамках окремих операцій, враховуються за вартістю придбання за вирахуванням накопиченої амортизації і накопиченого збитку від знецінення.  Амортизація нараховується рівномірно протягом терміну корисного використання нематеріальних активів.

Нематеріальний актив списується при продажі або коли від його майбутнього використання або вибуття не очікується економічних вигод.  Дохід або збиток від списання нематеріального активу включається в звіт про сукупні доходи і витрати у момент списання.

Запаси складаються, головним чином, із товарів , які призначені для подальшої реалізації.

Собівартість розраховується з використанням методів ФІФО.

Передоплати постачальникам відображаються за собівартістю.

 

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

 

Основний вид товару – металопродукція. Основний ринок збуту – Західний регіон України. ПАТ \”Львівметал\” було найпотужнішим підприємством системи матеріально-технічного постачання Західного регіону України. Після розпаду цієї системи створилась ціла мережа різних підприємств, які займались реалізацією металопродукції. На діяльність Товариства має вплив сезонний характер діяльності деяких галузей. Основні конкуренти: м. Львів – УГМК-Львів, Комекс, Метал-Ходинг Львів; м. Івано-Франківськ – \”ВІО-Плюс\”. Основними споживачами металопрокату (полоса, швелер, період, листи холодно- і гарячекатані, труби, кутник, конструкційні сталі) є підприємства машинобудування, нафтопереробні комплекси, будівельні організації, підприємства водо-, тепло- і газопостачання, виробничі комплекси, а саме: компанія \”Автомат\”, Луцька філія \”Волиньголовпостач\”, ВАТ \”Івано-Франківсьголовпостач\”, ГРС – матеріально-технічне забезпечення, ЗБК ЛДЗ.

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п\’ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов\’язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

 

У 2012 році придбано автонавантажувач на суму 15 тис.грн, в 2013 році придбано ОЗ на суму 8 тис.грн, в т.ч. стелажі – 5,8 тис.грн, комп\”ютерне обладнання – 2,2 тис.грн.

У звітному періоді відчужено ОЗ первісною вартістю 1241 тис.грн, в т.ч. реалізовано 4 автомашини та меблі (столи і стільці), а також списано ОЗ,які не підлягають подальшій експлуатації,на суму 635 тис.грн.

У 2014 році значні інвестиції або придбання, пов\”язані з господарською діяльністю товариства, не плануються.

 

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членамивиконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація

 

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради та в.о.Генерального директора протягом звітного періоду не укладалися.

 

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об\’єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

 

Орендованими основними засобами Товариство не користується. Основні засоби емітента знаходяться за адресою: 79034, м. Львів, вул. Навроцького, буд.1. Товариство не має екологічношкідливого виробництва. У звітному періоді укладено 5 договорів на придбання ОЗ на суму 8 тис. грн, та 9 договорів на реалізацію ОЗ ( 4 автомобілі, столи та стільці). В 2013 році списано основних засобів, які не підлягають подальшій експлуатації, на суму 635 тис.грн.  Залишкова вартість основних засобів на кінець звітного періоду – 18477 тис. грн. Ступінь зносу – 50,16%. Капітальне будівництво, розширення або удосконалення основних засобiв не планується.

Обмеження на використання майна емiтента вiдсутнi.

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

 

До істотних проблем, які суттєво впливають на діяльність товариства, відноситься недостатність обігових коштів.

 

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

 

У звітному періоді виплачено штраф у сумі 174 грн за несвоєчасне подання звіту в ДПА ( 170 грн – штраф, 4 грн – пеня).

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

 

Фінансування діяльності емітента здійснюється власними силами товариства за рахунок обігових коштів.

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

 

На кінець звітного періоду укладених, але ще не виконаних договорів немає.

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

 

У 2014 році планується розвиток сфери оптової та роздрібної торгівлі чорними та кольоровими металами в первинних формах та напівфабрикатах, будівельних матеріалів, а також здача в оренду власного майна.

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

 

Розробки і дослідження у звітному періоді не проводились

 

Судові справи, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

 

1. Рішенням Господарського суду Львівської області від 05.03.2013р. у справі №914/630/13-г вирішено: Стягнути з Державного територіально-галузевого об\’єднання \”Львівська залізниця\” (79007, м. Львів, вул. Гоголя, буд. 1, ЄДРПОУ 01059900)) на користь Публічного акціонерного товариства \”Львівметал\” (79034, м. Львів, вул. Навроцького, буд. 1, ЄДРПОУ 01882373) 71990,69 грн. заборгованості, 1415,53 грн. пені, 566,21 грн. трьох процентів річних та 1720,5 грн. судового збору. Станом на 31.12.2013 року рішення виконано в повному обсязі.

2. Рішенням Господарського суду Закарпатської області від 15.01.2013 р. у справі №5008/987/2012 вирішено: \”Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальності \”МП Груп 2000\” /м. Ужгород, вул. Собранецька,18/2, ідентифікаційний код 36132332, р/р 26005301025074 в ПАТ \”Терра Банк\”, МФО 380601/ на користь Публічного акціонерного товариства \”Львівметал\” /м. Львів, вул. Навроцького,1, ідентифікаційний код 01882373, р/р 26002001305801 в АТ \”ОТП Банк\” м. Київ, МФО 300528/  загальну суму 138 653,82грн. ( в тому числі сума 41 624,96 грн. залишку основного боргу та сума  97 028,86 грн. нарахованих відсотків за користування чужими грошовими коштами). Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальності \”МП Груп 2000\”  на користь Публічного акціонерного товариства \”Львівметал\” суму 4 013,08 грн. у відшкодування витрат по сплаті судового збору.  Станом на 31.12.2013 року рішення виконано в повному обсязі.

3. Рішенням Господарського суду Львівської області від 23.10.2013р. справа 914/3168/13 вирішено: Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю фірма \”Улокс ЛТД\” (адреса: вул. Торф\’яна, 7, м. Львів, 79058; ідентифікаційний код 20774591) на користь Публічного акціонерного товариства \”Львівметал\” (адреса: вул. Навроцького, 1, м Львів, 79034; ідентифікаційний код 01882373) 40 780,98 грн. заборгованості, 1 720,50 грн. судового збору. Наказ Господарського суду Львівської області знаходиться на виконанні в ВДВС Личаківського МУЮ.

4. 18.08.2013р. на розгляд господарського суду Львівської області поступила позовна заява прокурора Сихівського району м. Львова в інтересах держави в особі Львівської міської ради ПАТ \”Львівметал\”  про внесення змін до договору оренди земельної ділянки. Провадження у справі № 914/3179/13 зупинити до вирішення справи № 461/8220/13-а за позовом ТОВ \”Спектр сервіс центр\” до Львівської міської ради про визнання незаконною та скасування ухвали № 2712 від 18.06.2009 року.

5. 19.08.2013р. порушено провадження у справі Господарським судом Львівської області за позовом Прокурора Сихівського району м.Львова в інтересах держави в особі Львівської міської ради, м.Львів до відповідача: Публічного акціонерного товариства \”Львівметал\”, м.Львів про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 26.12.2005р. за №С-437. Провадження у справі №914/3180/13 до вирішення по суті Галицьким районним судом м.Львова справи №461/8220/13-а – зупинити.

6. 09 квітня 2013 року порушено провадження у справі за позовом ПАТ \”Львівметал\” до Сихівської ДПІ про визнання нечинних та скасування

– податкове повідомлення-рішення №0003392321 про збільшення ПАТ \”Львівметал\” грошового зобов\’язання в сумі 4257010 грн. (3405608 грн. – основний платіж, 851402 грн. – штрафна (фінансова) санкція),

– податкове повідомлення-рішення №0003402321 від 12.10.2012 року про зменшення ПАТ \”Львівметал\” суми від\’ємного значення об\’єкта оподаткування податком на прибуток у розмірі 620371,00 грн., а за наслідками розгляду скарг позивача, відповідачем 29.12.2012 року прийнято податкове повідомлення-рішення №0004222321 про зменшення ПАТ \”Львівметал\” суми від\’ємного значення об\’єкта оподаткування податком на прибуток в розмірі 203996 грн.

– податкове повідомлення-рішення №0004212321 про збільшення ПАТ \”Львівметал\” грошового зобов\’язання за платежем податок на прибуток приватних підприємств і організацій в сумі 4253463,75 грн. (3402771 грн. – основний платіж, 850692,75 грн. – штрафна (фінансова) санкція.

Постановою Львівського окружного адміністративного суду від 19 червня 2013 року

Визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення – рішення, прийняте Державною податковою інспекцією у Сихівському районі м. Львова Львівської області Державної податкової служби № 0003392321 від 12.10.2012 року.

Визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення – рішення, прийняте Державною податковою інспекцією у Сихівському районі м. Львова Львівської області Державної податкової служби № 0003402321 від 12.10.2012 року.

Визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення – рішення, прийняте Державною податковою інспекцією у Сихівському районі м. Львова Львівської області Державної податкової служби № 0004222321 від 29.12.2012 року.

Визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення – рішення, прийняте Державною податковою інспекцією у Сихівському районі м. Львова Львівської області Державної податкової служби № 0004212321 від 29.12.2012 року.

Станом на 31.12.2013р. рішення суду першої інстанції підтримано постановою Львівського адміністративного суду від 04.12.2013 року.

 

 

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

 

У 2013 році отримано прибуток у сумі 565 тис.грн, в той час як за 2012 рік збиток склав 1002 тис.грн. Іншої інформації, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, немає.

 

 

 

   XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента 

 

1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )

 

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис.грн.)

Орендовані основні засоби (тис.грн.)

Основні засоби , всього (тис.грн.)

На початок періоду

На кінець періоду

На початок періоду

На кінець періоду

На початок періоду

На кінець періоду

1.Виробничого призначення

18548.000

18477.000

0.000

0.000

18548.000

18477.000

– будівлі та споруди

18458.000

18439.000

0.000

0.000

18458.000

18439.000

– машини та обладнання

55.000

20.000

0.000

0.000

55.000

20.000

– транспортні засоби

5.000

0.000

0.000

0.000

5.000

0.000

– інші

30.000

18.000

0.000

0.000

30.000

18.000

2. Невиробничого призначення

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

– будівлі та споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

– машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

– транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

– інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Усього

18548.000

18477.000

0.000

0.000

18548.000

18477.000

 

Пояснення :  Орендованими основними засобами Товариство не користується. Основні засоби емітента знаходяться за адресою: 79034, м. Львів, вул. Навроцького, буд.1. Товариство не має екологічношкідливого виробництва. Первісна вартість основних засобів на початок звітного періоду – 38303 тис.грн. У звітному періоді придбано ОЗ на суму 8 тис.грн, відчужено – на суму 1241 тис.грн (по первісній вартості), в т.ч. списано ОЗ, які не підлягають подальшій експлуатації, на суму 635 тис.грн. Первісна вартість на кінець звітного періоду – 37070 тис.грн, в тому числі будівлі та споруди – 36160 тис.грн, машини та обладнання – 445 тис.грн, транспортні засоби – 96 тис.грн, інші – 369 тис.грн. Залишкова вартість основних засобів на кінець звітного періоду – 18477 тис. грн. Сума зносу склала 18593 тис.грн. Ступінь зносу – 50,16%.Обмеження на використання майна емiтента вiдсутнi.

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

Найменування показника (тис.грн.)

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)

17132

16567

Статутний капітал (тис.грн.)

2279

2279

Скоригований статутний капітал (тис.грн.)

2279

2279

Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 \”Загальні вимоги до фінансової звітності\”, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов\’язання – Поточні зобов\’язання – Забезпечення наступних виплат  і платежів – Доходи майбутніх періодів
Висновок Розрахункова вартість чистих активів(17132.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(2279.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.

 

 

3. Інформація про зобов\’язання емітента

 

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис.грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку, у тому числі :

Х

16.00

Х

Х

короткостроковi кредити банкiв (овердрафт)

29.12.2013

16.00

0.900

24.01.2014

Зобов\’язання за цінними паперами

Х

0.00

Х

Х

у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :

Х

0.00

Х

Х

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

Х

0.00

Х

Х

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

Х

0.00

Х

Х

За векселями (всього)

Х

0.00

Х

Х

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

Х

0.00

Х

Х

За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

Х

0.00

Х

Х

Податкові зобов\’язання

Х

25.00

Х

Х

Фінансова допомога на зворотній основі

Х

0.00

Х

Х

Інші зобов\’язання

Х

2220.00

Х

Х

Усього зобов\’язань

Х

2261.00

Х

Х

Опис Станом на 31 грудня 2013 року заборгованiсть  постачальникам за сировину, матерiали, послуги склала 1905 тис.грн, iнша кредиторська заборгованiсть (зобов\”язання за розрахунками з учасниками) – 8 тис. грн; зобов\”язання за розрахунками з одержаних авансiв склали 150 тис.грн, зi страхування – 8 тис.грн, з оплати працi – 22 тис.грн. Поточнi зобов\”язання (нарахування резерву вiдпускних)- у сумi 127 тис.грн. Кредиторська заборгованiсть перед бюджетом склала 25 тис.грн.

 

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом періоду

 

Дата виникнення події

Дата оприлюднення повідомлення у стрічці новин

Вид інформації

1

2

3

04.01.2013

08.01.2013

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

26.04.2013

30.04.2013

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

 

            ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

Загальні збори акціонерів

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

 

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2013

1

0

2

2012

2

0

3

2011

1

1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю) ?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

 

Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше

 

Чи проводились  у  звітному  році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)  Ні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Органи управління

 

Який склад наглядової ради (за наявності) ?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

5

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків  акцій

1

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій

1

Кількість представників акціонерів – юридичних осіб

0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 2 

 

Які саме  комітети  створено  в  складі  наглядової  ради (за наявності) ?

Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть) у складі наглядової ради комітети не створені

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну  посаду корпоративного секретаря ? (так/ні )   Ні 

 

Яким чином  визначається  розмір винагороди членів наглядової ради?

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше

 

Які з  вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть)

 

Коли останній  раз  було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов\’язками?

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов\’язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)   Так, створено ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії  3  осіб.

 

Скільки разів  на  рік  у  середньому  відбувалися  засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  1  

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних  зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Так

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Так

Ні

Ні

 

Чи містить  статут  акціонерного  товариства  положення,  яке обмежує  повноваження  виконавчого  органу  приймати  рішення  про укладення  договорів,  враховуючи їх суму,  від імені акціонерного товариства? (так/ні )   Так

 

Чи містить  статут  або  внутрішні   документи   акціонерного товариства  положення  про конфлікт інтересів,  тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи  або  пов\’язаних  з  нею
осіб  та  обов\’язком  діяти  в  інтересах акціонерного товариства? (так/ні) 
Ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

  

X 

Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть)

 

 

 

 

Яким чином  акціонери  можуть  отримати  таку  інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній базі НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет торінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Ні

Ні

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

 

Чи готує   акціонерне   товариство   фінансову   звітність  у відповідності до міжнародних  стандартів  фінансової звітності? (так/ні)  Так 

 

 Скільки разів  на  рік  у  середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного  товариства  зовнішнім  аудитором  протягом останніх трьох років?

Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні 

 

З якої причини було змінено аудитора?

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть) аудитора не змінювали

 

Який орган   здійснював   перевірки   фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

 

Так

Ні

Ревізійна комісія ( ревізор )

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

 

 

З ініціативи   якого   органу   ревізійна  комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом  останнього року   платні   послуги   консультантів   у  сфері  корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)   Ні

 

 

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

 

Чи планує  ваше  акціонерне  товариство  залучити  інвестиції  кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

 

Так

Ні

Випуск акцій                                            

X

Випуск депозитарних розписок                            

X

Випуск облігацій                                        

X

Кредити банків                                          

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть)

 

Чи планує   ваше   акціонерне  товариство  залучити  іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ?

 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції наступних трьох років
Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років?  (так/ні/не визначились)     Не визначились

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності  на  акції  у  депозитарній  системі  України,  протягом останніх трьох років? (так/ні)  Ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)  Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів,  правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:      ;

яким органом управління прийнятий: власний кодекс корпоративного управління відсутній

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)   ;

укажіть, яким чином її оприлюднено: власний кодекс корпоративного управління відсутній

 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів,  правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.

 власний кодекс корпоративного управління відсутній

 

 

XVI. Текст аудиторського висновку ( звіту )

 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора – фізичної особи – підприємця) Приватна аудиторська фірма \”Серко\”
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків – фізичної особи) 20135311
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 43005, Волинська обл., м.Луцьк, вул.Огієнка, буд.16, кв.9
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0383

26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів  

 

 

д/н

 

 

Текст аудиторського висновку ( звіту ) :

 

Приватною аудиторською фірмою \”Серко\”  (код за ЄДРПОУ 20135311),  свідоцтво про внесення  в Реєстр аудиторських фірм від 26 січня 2001 року № 0383,  проведено  аудиторську перевірку  фінансової  звітності  публічного  акціонерного  товариства \”Львівметал\”, що додається,  за період діяльності з 1 січня  2013  року  по  31 грудня   2013 року.

Публічне акціонерне товариство \”Львівметал\” (код ЄДРПОУ 01882373) знаходиться за адресою: 79034, м. Львів, вул. Навроцького, 1. Статут товариства  зареєстрований виконавчим комітетом Львівської міської Ради 29 лютого 1996  року.

Для перевірки було надано таку фінансову звітність:

–     баланс (звіт про фінансовий стан)  за  станом на 31 грудня 2013 року;

–     звіт про  фінансові  результати (звіт про сукупний дохід)  за 2013 рік;

–     звіт про рух грошових коштів  за 2013 рік;

–     звіт  про власний капітал  за 2013 рік;

–     стислий виклад суттєвих принципів облікової політики та інших приміток.

Концептуальною основою фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року  є бухгалтерські політики, що базуються на вимогах МСФЗ, допущення, прийняті управлінським персоналом щодо стандартів та інтерпретацій, які прийняті на дату підготовки управлінським персоналом першого повного пакету фінансової звітності за МСФЗ за станом на 31 грудня 2013 року.

Перевірка проведена відповідно до договору на проведення аудиту від  13 березня 2014 року № 16. Аудит  розпочато  13 березня  та  закінчено 18 квітня 2014 року.

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал  несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цих фінансових звітів у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який  управлінський  персонал визнає необхідним для забезпечення складання фінансової  звітності, що  не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки

Відповідальність аудитора

Відповідальністю  аудитора є висловлення думки  щодо цієї фінансової звітності на основі результатів  аудиту. Ми провели аудит  у  відповідності до  Міжнародних стандартів аудиту та Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 вересня  2011 року № 1360.  Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних норм, а також планування і виконання аудиторської  перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо  сум та розкриттів  у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядав заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного  подання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність  облікових оцінок, зроблених  управлінським  персоналом, та  загального подання фінансової  звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої  думки.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

Ми не мали змоги спостерігати за проведенням річної інвентаризації, так як вона передувала укладанню договору на аудит, тому ми не маємо можливості висловити свою думку стосовно процедури її проведення та результатів. Відсутні акти звірки з окремими дебіторами і кредиторами.

Умовно-позитивна думка

На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі \”Підстава для висловлення умовно-позитивної думки\”, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан публічного акціонерного товариства \”Львівметал\” за станом на 31 грудня  2013 року, а також  фінансові результати  і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату,  відповідно до міжнародних стандартів фінансової  звітності.

Не змінюючи своєї думки, звертаємо увагу на те, що товариство функціонує в нестабільному економічному середовищі, яке пов\’язане з політичною та фінансовою нестабільністю в Україні. Тому ми не можемо виключити можливі зовнішні негативні фактори і спрогнозувати їх вплив на безперервність діяльності товариства в майбутньому.

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів

Вартість чистих активів товариства за станом на 31 грудня 2013 року становить 17 132 тис. грн. і відповідає вимогам статті 155 Цивільного кодексу України.

Аудиторська думка, сформована у цьому звіті, не стосується іншої інформації, що розкривається емітентом цінних паперів, та відповідно до вимог МСА 720 \”Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність\” аудитор не несе конкретної відповідальності за те, чи належно подано іншу інформацію. Крім цього на момент складання аудиторського висновку строк надання іншої інформації, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,  не настав, тому вона була не сформована, і у нас не було можливості ознайомитися з нею.

Значні правочини, коли  ринкова вартість майна (робіт,  послуг), що є їх  предметом, становить 10  і  більше  відсотків  вартості  активів товариства, протягом  2013 року не укладались.

Система корпоративного управління ПАТ \”Львівметал\” передбачає створення наглядової ради  в кількості 5 чоловік та ревізійної комісії в кількості 3 чоловік, положення про які затверджуються загальними зборами акціонерів. Виконавчі функції здійснює генеральний директор, який призначається  наглядовою  радою і  діє  на  підставі  статуту. Посада внутрішнього аудитора відсутня.

Аудитором ідентифіковані і оцінені ризики суттєвого викривлення внаслідок шахрайства на рівні фінансової звітності та на рівні тверджень для класів операцій, залишків на рахунках і розкриття інформації як низькі.

 

Директор                                                                                                                         С.  М.  Кориневський

 

Сертифікат серії  А № 1390,  виданий Аудиторською палатою України  30  червня 1994 року. Рішенням АПУ  термін  дії сертифікату продовжено до 30 червня  2018 року.

 

18  квітня  2014 року

м. Луцьк

 

 

 

 

 

Коди

Дата (рік, місяць,  число)

2014

01 01
Підприємство   Публічне акціонерне товариство \”Львівметал\” за ЄДРПОУ

01882373

Територія  ЛЬВIВСЬКА ОБЛАСТЬ за КОАТУУ

4610136800

Організаційно-правова форма господарювання  ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО за КОПФГ

112

Вид економічної діяльності  ОПТОВА ТОРГІВЛЯ МЕТАЛАМИ ТА МЕТАЛЕВИМИ РУДАМИ за КВЕД

46.72

Середня кількість працівників  29
Одиниця виміру : тис. грн.
Адреса 79034 Львiвська область м. Львiв вул. Навроцького, буд. 1, т.(032) 244-03-30

 

Складено (зробити позначку \”v\” у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

 

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на \”31\” грудня 2013 р.

 

                                                                    Форма № 1                                      Код за ДКУД 1801001

 

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату пере- ходу на МСФЗ

                                                  1

2

3

4

01.01.2012

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи

 

1000

66

49

86

первісна вартість

1001

162

162

162

накопичена амортизація

1002

96

113

76

Незавершені капітальні інвестиції

1005

33

33

33

Основні засоби

1010

18548

18477

18533

первісна вартість

1011

38303

37070

38289

знос

1012

19755

18593

19756

Інвестиційна нерухомість

1015

Довгострокові біологічні активи

1020

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

 

1030

2

2

2

інші фінансові інвестиції

1035

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

Відстрочені податкові активи

1045

Інші необоротні активи

1090

Усього за розділом I

1095

18649

18561

18654

II. Оборотні активи

Запаси

1100

1807

210

2079

Виробничі запаси

1101

117

43

94

Товари

1104

1690

167

1985

Поточні біологічні активи

1110

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

2254

198

1413

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами

 

1130

149

54

29

з бюджетом

1135

126

93

193

у тому числі з податку на прибуток

1136

2

2

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

319

269

7

Поточні фінансові інвестиції

1160

Гроші та їх еквіваленти

1165

42

8

72

Готівка

1166

4

8

9

Рахунки в банках

1167

38

63

Витрати майбутніх періодів

1170

Інші оборотні активи

1190

235

Усього за розділом II

1195

4697

832

4028

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

Баланс

1300

23346

19393

22682


 

Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

На дату пере- ходу на МСФЗ

                                                   1

2

3

4

5

І. Власний капітал

Зареєстрований капітал

 

1400

2279

2279

2279

Капітал у дооцінках

1405

17225

Додатковий капітал

1410

2

2

2

Емісійний дохід

1411

2

2

Резервний капітал

1415

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

14286

14851

-1942

Неоплачений капітал

1425

Вилучений капітал

1430

Усього за розділом I

1495

16567

17132

17564

II. Довгострокові зобов\’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов\’язання

 

1500

Довгострокові кредити банків

1510

Інші довгострокові зобов\’язання

1515

Довгострокові забезпечення

1520

Цільове фінансування

1525

Усього за розділом II

1595

IІІ. Поточні зобов\’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

 

1600

16

Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов\’язаннями

 

1610

товари, роботи, послуги

1615

6380

1905

3429

розрахунками з бюджетом

1620

25

25

30

у тому числі з податку на прибуток

1621

розрахунками зі страхування

1625

6

8

розрахунками з оплати праці

1630

39

22

3

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

1635

196

150

1413

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками

1640

8

8

9

Поточні забезпечення

1660

125

127

219

Доходи майбутніх періодів

1665

Інші поточні зобов\’язання

1690

15

Усього за розділом IІІ

1695

6779

2261

5118

ІV. Зобов\’язання, пов\’язані з необоротними активами,

утримуваними для продажу, та групами вибуття

 

1700

Баланс

1900

23346

19393

22682

 

 

 

 

 

в.о.Генерального директора ________________ Дяк Ігор Григорович
                (підпис)    
     
Головний бухгалтер    ________________ Пеприк Любов Василівна
                (підпис)    

 

 

 

Коди

Дата (рік, місяць,  число)

2014

01 01
Підприємство   Публічне акціонерне товариство \”Львівметал\” за ЄДРПОУ

01882373

 

Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )

за 2013 рік

 

                                                                    Форма № 2                                    Код за ДКУД 1801003

 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього року

                                                  1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

5728

24249

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

(5258)

(22921)

Валовий:

прибуток

2090

470

1328

     збиток

2095

(–)

(–)

Інші операційні доходи

2120

2618

1816

Адміністративні витрати

2130

(1018)

(1459)

Витрати на збут

2150

(715)

(1216)

Інші операційні витрати

2180

(778)

(1505)

Фінансовий результат від операційної діяльності:

прибуток

2190

577

     збиток

2195

(–)

(1036)

Дохід від участі в капіталі

2200

Інші фінансові доходи

2220

2

Інші доходи

2240

Фінансові витрати

2250

(–)

(28)

Втрати від участі в капіталі

2255

(–)

(–)

Інші витрати

2270

(12)

(1)

Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток

2290

565

збиток

2295

(–)

(1063)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

61

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

Чистий фінансовий результат:

прибуток

2350

565

     збиток

2355

(–)

(1002)

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього року

                                                  1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

Накопичені курсові різниці

2410

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

Інший сукупний дохід

2445

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

Податок на прибуток, пов\’язаний з іншим сукупним доходом

2455

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

565

-1002

 


 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього року

                                                   1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

149

307

Витрати на оплату праці

2505

707

1054

Відрахування на соціальні заходи

2510

229

350

Амортизація

2515

64

101

Інші операційні витрати

2520

1335

1558

Разом

2550

2484

3370

 

 

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього року

                                                   1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

2600

9117720

9117720

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

9117720

9117720

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0.06196720

(  0.10990000)

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0.06196720

(  0.10990000)

Дивіденди на одну просту акцію

2650

 

 

 

 

в.о.Генерального директора ________________ Дяк Ігор Григорович
                (підпис)    
     
Головний бухгалтер    ________________ Пеприк Любов Василівна
                (підпис)    

 

 

 

 

 

 

 

Коди

Дата (рік, місяць,  число)

2014

01 01
Підприємство   Публічне акціонерне товариство \”Львівметал\” за ЄДРПОУ

01882373

 

Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )

за 2013 рік

 

                                                                    Форма № 3                                      Код за ДКУД 1801004

 

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього року

                                                  1

2

3

4

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

8390

31259

Повернення податків і зборів

3005

у тому числі податку на додану вартість

3006

Цільового фінансування

3010

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

130

180

Надходження від повернення авансів

3020

5

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

28

70

Надходження від операційної оренди

3040

2438

Інші надходження

3095

18

872

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)

3100

(8341)

(24209)

Праці

3105

(600)

(900)

Відрахувань на соціальні заходи

3110

(275)

(423)

Зобов\’язань з податків і зборів

3115

(1027)

(428)

Зобов\’язання з податку на додану вартість

3117

(607)

(13)

Зобов\’язання з інших податків і зборів

3118

(420)

(415)

Витрачання на оплату повернення авансів

3140

(38)

(3676)

Інші витрачання

3190

(1137)

(2768)

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-414

-18

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

фінансових інвестицій

3200

необоротних активів

3205

299

95

Надходження від отриманих:

відсотків

3215

2

дивідендів

3220

Надходження від деривативів

3225

Інші надходження

3250

Витрачання на придбання:

фінансових інвестицій

3255

(–)

(–)

необоротних активів

3260

(10)

(109)

Виплати за деривативами

3270

(–)

(–)

Інші платежі

3290

(–)

(–)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

289

-12

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

Власного капіталу

3300

Отримання позик

3305

16

Інші надходження

3340

75

Витрачання на:

Викуп власних акцій

3345

(–)

(–)

Погашення позик

3350

Сплату дивідендів

3355

(–)

(–)

Інші платежі

3390

(–)

(–)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

91

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-34

-30

Залишок коштів на початок року

3405

42

72

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

Залишок коштів на кінець року

3415

8

42

 

 

 

 

в.о.Генерального директора ________________ Дяк Iгор Григорович
                (підпис)    
     
Головний бухгалтер    ________________ Пеприк Любов Василiвна
                (підпис)    

 

 

 

 

 

 

Коди

Дата (рік, місяць,  число)

2014

01 01
Підприємство   Публічне акціонерне товариство \”Львівметал\” за ЄДРПОУ

01882373

 

Звіт про власний капітал

за 2013 рік

 

                                                                    Форма № 4                                         Код за ДКУД 1801005

 

 

Стаття

Код рядка

Зареєст-рований капітал

Капітал у дооцін-ках

Додат-ковий капітал

Резер-вний капітал

Нероз-

поділе-

ний прибуток(непокритий збиток)

Неопла-чений капітал

Вилу-чений капітал

Всього

                          1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

2279

2

14286

16567

Коригування:

Зміна облікової політики

4005

Виправлення помилок

4010

Інші зміни

4090

Скоригований залишок на початок року

4095

2279

2

14286

16567

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

565

565

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

4200

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

Відрахування до резервного капіталу

4210

Внески учасників : Внески до капіталу

4240

Погашення заборгованості з капіталу

4245

Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)

4260

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

Вилучення частки в капіталі

4275

Інші зміни в капіталі

4290

Разом змін у капіталі

4295

565

565

Залишок на кінець року

4300

2279

2

14851

17132

 

 

 

 

в.о.Генерального директора ________________ Дяк Iгор Григорович
                (підпис)    
     
Головний бухгалтер    ________________ Пеприк Любов Василiвна
                (підпис)    

 

 

 

 

 

 

Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА РIК,

ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2013 РОКУ

(в тис. грн.)

1. ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО \”ЛЬВIВМЕТАЛ\” (далi \”Товариство\”) є юридичною особою, створеною вiдповiдно до законодавства України. Публiчне акцiонерне товариство \”Львiвметал\”, зареєстроване виконавчим комiтетом Львiвської  мiської Ради  29 лютого1996 року.

Товариство безпосередньо здiйснює такi основнi види фiнансово-господарської дiяльностi:

oоптова торгiвля металами та металевими рудами;

oнадання в оренду й експлуатацiю власного нерухомого майна;

o  iнше.

Юридична адреса Товариства – Україна, 79034, вул. Навроцького, 1, м. Львiв.

Функцiональною валютою звiтностi є гривня. Звiтнiсть складена в тисячах гривень.

 

2. ОСНОВИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI

Товариство перейшло на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ) 1 сiчня 2012 року вiдповiдно до положень МСФЗ (IFRS) 1 \”Перше використання мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi\”.

Керуючись МСФЗ 1, Товариство обрало першим звiтним перiодом рiк, що закiнчується 31 грудня 2013 року. З цiєї дати фiнансова звiтнiсть Товариства складається вiдповiдно до вимог МСФЗ, що були розробленi Радою (Комiтетом) з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, та роз\’яснень Комiтету з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi, а також вiдповiдно роз\’яснень Постiйного комiтету з тлумачень, що були затвердженi комiтетом з мiжнародного бухгалтерського облiку та дiяли на дату складання фiнансової звiтностi.

Данi попередньої фiнансової звiтностi, складеної за перехiдний 2012 рiк  на основi МСФЗ, використанi в якостi порiвняних даних для складання фiнансових звiтiв у вiдповiдностi до МСФЗ за звiтний 2013 рiк..

3. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ

Основнi засоби

Основнi засоби, придбанi пiсля дати переходу на МСФЗ, враховуються у звiтi про фiнансове положення за первинною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї i збиткiв вiд знецiнення.

Капiталiзованi витрати включають основнi витрати на модернiзацiю i замiну частин активiв, якi збiльшують термiн їх корисної експлуатацiї або покращують їх здатнiсть генерувати доходи.  Витрати на ремонт i обслуговування основних засобiв вiдображаються в звiтi про сукупнi доходи i витрати того перiоду, в якому вони були понесенi.

Амортизацiя основних засобiв призначена для списання суми, що амортизується, впродовж термiну корисного використання активу i розраховується з використанням прямолiнiйного методу.

Дохiд або збиток, що виникають в результатi вибуття або лiквiдацiї об\’єкту основних засобiв, признається в прибутках i збитках.

Нематерiальнi активи

Нематерiальнi активи з кiнцевими термiнами використання, придбанi в рамках окремих операцiй, враховуються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї i накопиченого збитку вiд знецiнення.  Амортизацiя нараховується рiвномiрно протягом термiну корисного використання нематерiальних активiв.

Нематерiальний актив списується при продажi або коли вiд його майбутнього використання або вибуття не очiкується економiчних вигод.  Дохiд або збиток вiд списання нематерiального активу включається в звiт про сукупнi доходи i витрати у момент списання.

 

 

Грошовi кошти

Грошовi кошти включають кошти в касi та грошовi кошти на рахунках у банках, а також банкiвськi депозити з початковим строком менше трьох мiсяцiв.

 

Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть оцiнюється при первинному визнаннi за справедливою вартiстю

 

 

 

Запаси

Запаси складаються, головним чином, iз товарiв , якi призначенi для подальшої реалiзацiї.

Собiвартiсть розраховується з використанням методiв ФIФО.

 

Передплати постачальникам

Передоплати постачальникам вiдображаються за собiвартiстю.

 

Податок на прибуток

Витрати з податку на прибуток або збиток за рiк являють собою суму поточного та вiдстроченого податку.

 

Пенсiйнi зобов\’язання

Державний пенсiйний план з визначеними внесками – Товариство здiйснює внески в Державний пенсiйний фонд України виходячи з заробiтної плати кожного працiвника. Витрати Товариства за такими внесками включенi до статтi \”Вiдрахування ня соцiальнi заходи\”. Дана сума включається до витрат того перiоду, коли вони фактично понесенi.

Крiм того Товариство вiдповiдно до вимог законодавства України здiйснює вiдшкодування витрат Державного пенсiйного фонду України на виплату i доставку пенсiй, призначених працiвникам Товариства на пiльгових умовах за роботу у важких i шкiдливих умовах працi. Витрати Товариства за такими платежами включенi до статтi \”iншi операцiйнi витрати\”. Дана сума включається до витрат того перiоду, коли вони фактично понесенi.

 

Визнання доходiв

Доходи вiд реалiзацiї визнаються в розмiрi справедливої вартостi винагороди, отриманої або яка пiдлягає отриманню, i являють собою суми до отримання за продукцiю та послуги, наданi в ходi звичайної господарської дiяльностi, за вирахуванням  повернень продукцiї покупцями, знижок та  за вирахуванням податку на додану вартiсть (ПДВ).

 

Надання послуг

Доходи вiд надання послуг визнаються, коли: сума доходiв може бути достовiрно визначена; iснує ймовiрнiсть того, що економiчнi вигоди, пов\’язанi з операцiєю, надiйдуть Товариству i понесенi або очiкуванi витрати, пов\’язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.

 

Перерахунок iноземної валюти

Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються Товариством в нацiональнiй валютi України – гривнi  по курсу Нацiонального банку України на дату операцiї. Монетарнi активи i зобов\’язання, вираженi в iноземнiй валютi, перераховуються  по курсу Нацiонального банку України на звiтну дату. Всi курсовi рiзницi включаються у звiт про прибутки i збитки.

Немонетарнi статтi, якi оцiнюються на основi iсторичної собiвартостi в iноземнiй валютi, перераховуються по курсу  Нацiонального банку України на дату первiсної операцiї.

 

4. ПОВ\’ЯЗАНI СТОРОНИ

Пов\’язанi особи ПАТ \”Львiвметал\” – це ПАТ \”Iвано-Франкiвськголовпостач\”

Обсяги  операцiй з пов\’язаними  сторонами за 2013 рiк:

 

Операцiї з повязаними сторонами    2012 рiк    2013 рiк

Поступлення товарiв i послуг 3003  5289

Реалiзацiя  550   2341

5. IНШI ОПЕРАЦIЙНI ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ

Iншi операцiйнi доходи та витрати були представленi наступним чином:

2012 рiк    2013 рiк

Доходи(витрати) вiд операцiйної оренди   835         1584

Визнанi штрафи, пенi, неустойки

70          28

Доходи (витрати) вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв    29

(11)

260   (26)

Доходи (витрати) вiд операцiйної курсової рiзницi    58    (65)  53    (72)

Iншi доходи/(витрати)   824   (1429)      693   (680)

Всього      1816  (1505)      2618  (778)

6. ФIНАНСОВI ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ

Фiнансовi доходи та витрати були представленi наступним чином:

2012 рiк    2013 рiк

доходи      витрати     доходи      витрати

Нарахованi проценти на кредит вiд нерезидента  2     (28)        –

Всього      2     (28)        –

7. IНШI ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ

Iншi доходи та витрати були представленi наступним чином:

2012 рiк    2013 рiк

доходи      Витрати     доходи      витрати

Доходи (витрати) вiд списання необоротнiх активiв

 

(1)

(12)

Всього            (1)         (12)

 

8. ОСНОВНI ЗАСОБИ

Станом на 31 грудня основнi засоби Товариства були представленi наступним чином:

 

Будинки, споруди та передавальнi пристрої      Машини та обладнання    Транспортнi засоби      Iнструменти прилади, iнвентар Iншi основнi засоби     Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи      Всього

Первiсна вартiсть станом на початок звiтного року    36243 496   697   183   571   113   38303

Придбано основних засобiв          1                 1     6     8

Вибуло      76    59    601   53    427   25    1241

Первiсна вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду  36167 438   96    130   145   94    37070

Накопичена амортизацiя станом на початок звiтного року     17777 449   692   169   555   113      19755

Амортизацiйнi нарахування за звiтний перiод    8     14    5     6     8     6     47

Вибуло      64    38    601   53    428   25    1209

Амортизацiя станом на кiнець звiтного перiоду  17721 425   96    122   135   94    18593

Балансова вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду 18446 13    0     8     10    0     18477

 

9. ЗАПАСИ

Запаси Товариства були представленi наступним чином:

Запаси      31 грудня 2012 року     31 грудня 2013 року

Сировина i матерiали    32    28

Паливо      4

Тара i тарнi матерiали  4

Будiвельнi матерiали    72    3

Запаснi частини         8

Малоцiннi та швидкозношуванi предмети    5     4

Товари      1690  167

Всього      1807  210

 

10. ТОРГIВЕЛЬНА ТА IНША ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ, НЕТТО

Станом на 31 грудня 2013 року торговельна i iнша дебiторська заборгованiсть були представленi таким чином:

Дебiторська заборгованiсть   31 грудня 2012 року     31 грудня 2013 року

Дебiторська заборгованiсть за послуги    3994  198

Iнша дебiторська заборгованiсть    319   269

 

Всього      4313  467

11. ГРОШОВI КОШТИ ТА КОРОТКОСТРОКОВI ДЕПОЗИТИ

Станом на 31 грудня 2013 року грошовi кошти були представленi наступним чином:

Грошовi кошти     31 грудня 2012 року     31 грудня 2013 року

Грошовi кошти в нацiональнiй валютi на поточних рахунках

38    0

Грошовi кошти в нацiональнiй валютi на депозитних рахунках

0     0

Грошовi кошти в касi    4     8

Всього      42    8

 

 

12. КАПIТАЛ, ЯКИЙ БУЛО ВИПУЩЕНО

Станом на 31 грудня 2013 року статутний капiтал  Товариства  становить 2279430,0 грн., роздiлений на 9117720 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна.

 

Станом на 31 грудня 2012 року статутний капiтал  Товариства  становив 2279430,0 грн., роздiлений на 9117720 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна.

13. ТОРГIВЕЛЬНА ТА IНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ

Станом на 31 грудня 2013 року торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть були представленi наступним чином:

Кредиторська заборгованiсть  31 грудня 2012 року     31 грудня 2013 року

Заборгованiсть  постачальникам за сировину, матерiали, послуги

6380  1905

Iнша кредиторська заборгованiсть   8     8

Всього      6388  1913

14. ПЕРЕДПЛАТИ ОТРИМАНI ТА IНШI КОРОТКОСТРОКОВI ЗОБОВ\’ЯЗАННЯ

Станом на 31 грудня 2013 року передплати отриманi та iншi короткостроковi зобов\’язання були представленi наступним чином:

Кредиторська заборгованiсть  31 грудня 2012 року     31 грудня 2013 року

Передплати отриманi     196   150

Кредиторська заборгованiсть перед бюджетом     25    25

Кредиторська заборгованiсть по страхуванню     6     8

Кредиторська заборгованiсть по заробiтнiй платi      39    22

Всього      266   205

 

 

15. УМОВНI ТА КОНТРАКТНI ЗОБОВ\’ЯЗАННЯ

Операцiйне середовище

Незважаючи на те, що економiка України визнана ринковою, вона продовжує демонструвати деякi особливостi, притаманнi перехiднiй економiцi. Такi особливостi характеризуються, але не обмежуються, низьким рiвнем лiквiдностi на ринках капiталу, вiдносно високим рiвнем iнфляцiї та наявнiстю валютного контролю, що не дозволяє нацiональнiй валютi бути лiквiдним засобом платежу за межами України. Стабiльнiсть економiки України в значнiй мiрi залежатиме вiд полiтики та дiй уряду, спрямованих на реформування адмiнiстративної та правової систем, а також економiки в цiлому. Внаслiдок цього дiяльностi в Українi властивi ризики, яких не iснує в умовах бiльш розвинених ринкiв.

Керiвництво вважає, що воно вживає всi необхiднi заходи для забезпечення стiйкостi бiзнесу Товариства  в нинiшнiх умовах. Однак, несподiванi погiршення в економiцi можуть негативно впливати на результати дiяльностi Товариства i фiнансове становище. Ефект такого потенцiйно негативного впливу не може бути достовiрно оцiнений.

 

Оподаткування

У результатi загальної нестабiльної економiчної ситуацiї в Українi податковi органи придiляють все бiльше уваги дiловим колам. У зв\’язку з цим регiональне i загальнодержавне податкове законодавство України постiйно змiнюються. Крiм того, трапляються випадки їх непослiдовного застосування, тлумачення i виконання. Недотримання законiв та нормативних актiв України може призвести до накладення серйозних штрафiв i пенi. В результатi майбутнiх податкових перевiрок можуть бути виявленi додатковi зобов\’язання, якi не будуть вiдповiдати податкової звiтностi Товариства. Такими зобов\’язаннями можуть бути власне податки, а також штрафи i пеня; та їх розмiри можуть бути iстотними. У той час як Товариство вважає, що воно вiдобразило всi операцiї у вiдповiдностi з чинним податковим законодавством, iснує велика кiлькiсть податкових норм i норм валютного законодавства, в яких присутня достатня кiлькiсть спiрних моментiв, якi не завжди чiтко i однозначно сформульованi.

Юридичнi питання

В процесi звичайної дiяльностi Товариство  залучене в судовi розгляди i до нього  висуваються iншi претензiї.

 

16. УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ

Товариство управляє своїм капiталом для забезпечення безперервної дiяльностi пiдприємства в майбутньому i одночасної максимiзацiї прибутку акцiонерiв за рахунок оптимiзацiї спiввiдношення позикових i власних коштiв. Керiвництво Товариства регулярно переглядає структуру свого капiталу.

17. ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОЇ ДАТИ

Пiсля 31 грудня 2013 року до дати затвердження керiвництвом фiнансової звiтностi не вiдбувалося подiй, якi  могли би вплинути на фiнансовий стан Товариства.

 

 

 

В.о.генерального директора      ____________________ Дяк Iгор  Григорович

 

Головний бухгалтер  ___________________ Пеприк Любов Василiвна

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.