Річний звіт емітента ПрАТ “Львівметал” за 2018 рік

                                                                                                 Додаток 38

до Положення про розкриття інформації емітентами

цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

                                              

                                               Титульний аркуш

 

 

              23.04.2019

             (дата реєстрації емітентом
електронного документа)

 

1/230419

вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

 

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі – Положення)

 

Генеральний директор Дяк Iгор Григорович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
Річна інформація емітента цінних паперів
за 2018 рік

 

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство “Львiвметал”
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акцiонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи. 01882373
4. Місцезнаходження емітента 79034 Львiвська область , м. Львiв, вул. Навроцького, буд. 1
5. Міжміський код, телефон та факс емітента (032) 244-21-35 ,
6. Адреса електронної пошти [email protected]
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності) 22.04.2019

протокол засiдання Наглядової ради № 4

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку Державна установа “Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України”

21676262

Україна

DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

 

Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку
lvivmetal.com   23.04.2019
  (адреса сторінки) (дата)

 

 

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента. X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.  
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.  
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.  
5. Інформація про рейтингове агентство.  
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.  
7. Судові справи емітента.  
8. Штрафні санкції емітента.  
9. Опис бізнесу. X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв): X
1) інформація про органи управління; X
2) інформація про посадових осіб емітента; X
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; X
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;  
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв). X
11. Звіт керівництва (звіт про управління): X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; X
2) інформація про розвиток емітента; X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов’язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента: X
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування; X
інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків; X
4) звіт про корпоративне управління: X
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; X
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати X
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги; X
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); X
інформація про наглядову раду; X
інформація про виконавчий орган; X
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; X
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; X
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; X
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; X
повноваження посадових осіб емітента. X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій. X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.  
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.  
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов’язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.  
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов’язків акціонерів (учасників). X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру: X
1) інформація про випуски акцій емітента; X
2) інформація про облігації емітента;  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  
4) інформація про похідні цінні папери емітента;  
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;  
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.  
18. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передання об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва).  
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.  
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.  
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.  
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.  
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.  
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; X
3) інформація про зобов’язання емітента; X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;  
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;  
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент. X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.  
26. Інформація вчинення значних правочинів.  
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.  
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.  
29. Річна фінансова звітність. X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).  
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо).  
32. Твердження щодо річної інформації. X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.  
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.  
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду. X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;  
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;  
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;  
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;  
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.  
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.  
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  
41. Основні відомості про ФОН.  
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  
45. Правила ФОН.  
46. Примітки. X

 

Примітки : Cкладова змiсту “Основнi вiдомостi про емiтента” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту “Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi”  не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту “Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах” не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтенту не належать акцiї (частки, паї) в iнших юридичних особах, якi перевищують 5 вiдсоткiв.

Cкладова змiсту “Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря” не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту “Iнформацiя про рейтингове агентство” не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента, оскiльки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звiтного року.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента” не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.

Cкладова змiсту “Судовi справи емiтента” не включена до складу рiчної iнформацiї – за звiтний перiод емiтент не мав судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента.

Cкладова змiсту “Штрафнi санкцiї емiтента” не включена до складу рiчної iнформацiї  – за звiтний перiод емiтент не мав штрафних санкцiй.

Cкладова змiсту “Опис бiзнесу” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту “Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту “Iнформацiя про органи управлiння” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту “Iнформацiя про посадових осiб емiтента” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту “Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту “Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту “Iiнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення” не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту “Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту “Звiт керiвництва (звiт про управлiння)” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту “Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту “Iнформацiя про розвиток емiтента” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту “Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов’язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту “Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту “Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту “Звiт про корпоративне управлiння” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту “Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту “Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об’єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту “Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту “Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту “Iнформацiя про наглядову раду” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту “Iнформацiя про виконавчий орган” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту “Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту “Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту “Iiнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту “Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту “Повноваження посадових осiб емiтента” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту “Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу належних їм акцiй” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту “Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi ак+цiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй.” не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтен протягом звiтного перiоду вiдповiдну iнформацiю не отримував.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй” не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту “Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов’язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй” не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту “Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також прав та обов’язкiв акцiонерiв (учасникiв)” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту “Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту “Iiнформацiя про випуски акцiй емiтента” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту “Iнформацiя про облiгацiї емiтента” не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав облiгацiй.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом” не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв окрiм акцiй.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента” не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав похiднi цiннi папери.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв” не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту “Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду” не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки протягом звiтного перiоду емiтент не придбавав власнi цiннi папери.                                                                              Cкладова змiсту “Звiт про стан об’єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов’язань за якими здiйснюється шляхом передання об’єкта (частини об’єкта) житлового будiвництва)” не  включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту “Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента” не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв крiм акцiй.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента” не включена до складу рiчної iнформацiї – у працiвникiв емiтента немає у власностi акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу .

Cкладова змiсту “Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв” не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки у емiтента вiдсутнi будьякi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi” не включена до складу рiчної iнформацiї – на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав випускiв акцiй.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами” не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента оскiльки емiтент не виплачував дивiденди або iншi доходи за цiнними паперами, протягом звiтного перiоду.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту “Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту “Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту “Iнформацiя про зобов’язання емiтента” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту “Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;” не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї” не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту “Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв” не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту “Iнформацiя вчинення значних правочинiв” не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту “Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть” не  включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту “Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть” не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту “Рiчна фiнансова звiтнiсть” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту “Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)” не включена до складу рiчної iнформацiї – емiтент не проходив аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi за звiтний перiод.

Cкладова змiсту “Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)” не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв.

Cкладова змiсту “Твердження щодо рiчної iнформацiї” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту “Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента” не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту “Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом” не включена до складу рiчної iнформацiї оскiвльки така iнформацiя вiдсутня у емiтента.

Cкладова змiсту “Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв

Cкладова змiсту “Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй” не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”. Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття” не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”. Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов’язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям” не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”. Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту “Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов’язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного пер” не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.  Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття” не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.  Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту “Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду” не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.  Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту “Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року” не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.  Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття” не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.  Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв” не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.  Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту “Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв” не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”. Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту “Основнi вiдомостi про ФОН” не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”. Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН” не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”. Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН” не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”. Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту “Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН” не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”. Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту “Правила ФОН” не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”. Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

 

 

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування  Приватне акціонерне товариство “Львівметал”
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію юридичної особи ( за наявності )  А01 №209771
3. Дата проведення державної реєстрації  29.02.1996
4. Територія (область)  Львiвська область
5. Статутний капітал (грн.)  2279430.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0.000
8. Середня кількість працівників (осіб) 6
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
68.20  НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
 25.12  ВИРОБНИЦТВО МЕТАЛЕВИХ ДВЕРЕЙ І ВІКОН
 25.93  ВИРОБНИЦТВО ВИРОБІВ ІЗ ДРОТУ, ЛАНЦЮГІВ І ПРУЖИН
 

 

10. Банки, що обслуговують емітента
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті  ПАТ “Укрексімбанк”
2) МФО банку  322313
3) Поточний рахунок  26008000029068
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті  д/в
5) МФО банку  д/в
6) Поточний рахунок  д/в

 

 

 1. Опис бізнесу

 

 

 

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

 

Дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів емітент не має. Змін в організаційній структурі у відповідності з попереднім періодом не відбувалось.

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

 

За звiтний перiод середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу склала 4 особи; позаштатних працiвникiв – немає; особи, якi працюють за сумiсництвом, – 2 особи; працiвники, якi працюють на умовах неповного робочого часу(дня,тижня), –  2 особи. Фонд оплати працi за 2018 рiк склав 396 тис.грн, що менше на 43 тис. грн за попереднiй рiк у зв”язку iз зменшенням чисельності працівників. Рiвень квалiфiкацiї працiвникiв вiдповiдає операцiйним потребам емiтента. Спеціальної кадрової програми емітента, спрямованої на підвищення рівня кваліфікації працівників підприємства, немає.

 

Належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об’єднання, зазначаються опис діяльності об’єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об’єднанні, позиції емітента в структурі об’єднання

 

Емітент не належить до будь-яких об”єднань підприємств.

 

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

 

Емітент не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

 

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб у звітному періоді не було

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

 

Товариство перейшло на Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) 1 січня 2012 року відповідно до положень МСФЗ (IFRS) 1 “Перше використання міжнародних стандартів фінансової звітності”.

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Основні засоби, придбані після дати переходу на МСФЗ, враховуються у звіті про фінансове положення за первинною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації і збитків від знецінення.

Капіталізовані витрати включають основні витрати на модернізацію і заміну частин активів, які збільшують термін їх корисної експлуатації або покращують їх здатність генерувати доходи.  Витрати на ремонт і обслуговування основних засобів відображаються в звіті про сукупні доходи і витрати того періоду, в якому вони були понесені.

Амортизація основних засобів призначена для списання суми, що амортизується, впродовж терміну корисного використання активу і розраховується з використанням прямолінійного методу.

Дохід або збиток, що виникають в результаті вибуття або ліквідації об’єкту основних засобів, признається в прибутках і збитках.

Нематеріальні активи з кінцевими термінами використання, придбані в рамках окремих операцій, враховуються за вартістю придбання за вирахуванням накопиченої амортизації і накопиченого збитку від знецінення.  Амортизація нараховується рівномірно протягом терміну корисного використання нематеріальних активів.

Нематеріальний актив списується при продажі або коли від його майбутнього використання або вибуття не очікується економічних вигод.  Дохід або збиток від списання нематеріального активу включається в звіт про сукупні доходи і витрати у момент списання.

Запаси складаються, головним чином, із товарів , які призначені для подальшої реалізації.

Собівартість розраховується з використанням методів ФІФО.

Передоплати постачальникам відображаються за собівартістю.

 

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;

 

У звітному періоді основний вид послуг, за рахунок продажу яких емітент отримав дохід, – здача в оренду власного рухомого та нерухомого майна. Середньореалізаційна ціна у 2018 році становила 60,00 грн. за метр квадратний площі, яка здається в оренду. Сума виручки склала 3841 тис. грн. Послуги Товариства користуються попитом i їх надання у майбутньому є перспективним у разі покращення політичної та економічної ситуації в країні. Від сезонних змін підприємство не залежить. Основний ринок збуту – м.Львів. Основний клієнт – ТОВ “АВ метал груп”. Стабільне функціонування Товариства значною мірою визначається платоспроможністю клієнтів та станом економіки країни в цілому. Основні ризики діяльності емітента полягають у випадковому знищенні нерухомого майна. Постійне проведення поточних ремонтів основних засобів дозволить зменшити ризики. Незважаючи на високу конкуренцю у цій сфері, положення емітента на ринку здачі в оренду власного рухомого та нерухомого майна стабільне. Постачальниками за основними видами сировини та матеріалів є, в основному, комунальні установи.

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п’ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов’язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

 

За останні п’ять років придбано активів на загальну суму 2948,98 тис. грн, відчужено активів – на суму 158 тис. грн.

В 2014 році придбано 13 ел.лічильників на суму 5,98 тис.грн. У 2014 році вибуло ОЗ первісною вартістю 103 тис.грн – вартість (98,5 тис.грн) заглубленого складу інвентаря (бомбосховища), переданого на умовах договору зберігання № 14/7 від 21.05.2014 року, та вартість (4,5 тис.грн) реалізованого системного блоку з монітором.

У 2015 році на баланс поставлено вартість капітального ремонту адміністративного корпусу – 404 тис. грн, придбано акумулятор для тепловоза – 12 тис. грн,  та інші МНА на суму 5 тис. грн; списано комп”ютерне обладнання на суму 6 тис.грн.

У 2016 році придбано ОЗ на суму 185 тис. грн, в т.ч. 133 тис.грн – модернізація котельні,49 тис.грн – модернізація мостового крана, 3 тис. грн- придбано лічильники; а також вибуло в результаті продажу та списання повністю непридатних для подальшої експлуатації ОЗ на суму 47 тис. грн, в т.ч. 31 тис. грн – машини та обладнання, 3 тис. грн – інвентар, 7 тис. грн – інші ОЗ, 6-тис.грн – МНМА

У 2017 році поставлено на баланс ОЗ на суму 1195 тис. грн, в т.ч. 7,8 тис. грн. – модернізація адміністративного корпусу; 233,2 тис. грн. – модернізація будівлі магазину; 1,0 тис. грн.- модернізація будинку Депо; 953,0 тис.грн. – придбання під’їздної колії. Відчуження ОЗ не було.

У 2018 році зросла вартість активів на 1142 тис. грн.: придбано ОЗ на суму 530 тис. грн та проведено ремонтні роботи на суму 612 тис. грн. Відчужено активи на суму 2 тис.грн.

В планах Товариства провести ремонт санвузлів адміністративного корпусу; облаштувати стоянку для автомобілів; здійснити благоустрій території підприємства та зовнішньої сторони адміністративного корпусу; провести ремонт високовольтної кабельної лінії від ТП-276 до ТП-390.

 

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об’єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

 

Орендованими основними засобами Товариство не користується. Основні засоби емітента знаходяться за адресою: 79034, м. Львів, вул. Навроцького, буд.1. До складу основних засобів входить – адмінкорпус, склади закриті та відкриті, мостові крани. На даний час основний вид діяльності – це здача в оренду власного майна. Найбільший правочин – договір іпотеки №301/17 від 20.07.2017р., ринкова вартість майна за договором іпотеки 20 371 589, 00 грн. Укладення договору виносилось на позачергові збори акціонерів. Ступінь використання ОЗ – 100%. Утримання активів здійснюється господарським способом. Товариство не має екологічно шкідливого виробництва. Планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів Товариство не має. У звітному періоді поставлено на баланс ОЗ на суму 1142 тис. грн, списано з балансу ОЗ на суму 2 тис. грн. Залишкова вартість основних засобів на кінець звітного періоду – 20 147 тис.грн. Сума зносу склала 19 697 тис.грн. Ступінь зносу – 49,44%. Обмеження на використання майна емiтента вiдсутнi.

 

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

 

Так як основною діяльністю емітента є здача в оренду власного нерухомого та рухомого майна, то до істотних проблем, які суттєво впливають на діяльність Товариства, є відповідно наявність орендарів та доступність 1 квадратного метра площі. Товариство залежить від прийняття змін на рівні держави та області, які стосуються податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, а також вартості 1 квадратного метра землі, яку Товариство орендує.

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

 

Фінансування діяльності емітента здійснюється власними силами товариства за рахунок обігових коштів. Для поточних потреб достатньо робочого капіталу.

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

 

На кінець звітного періоду укладених, але ще не виконаних договорів немає.

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

 

Емітент планує і надалі ремонтувати та модернізовувати свої активи з метою утримання їх в належному стані. Планується поліпшення фінансового стану, що пов`язано з очікуванням розширення ринку нерухомості та поліпшення економічної ситуації в цілому. Істотні факти, які можуть вплинуть на діяльність емітента в майбутньому – економічна криза та спад платоспроможності.

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

 

Розробки і дослідження у звітному періоді не проводились

 

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

 

Пiдприємство iснує на засадах самофiнансування, отриманi доходи дають можливiсть своєчасно сплачувати поточнi зобов’язання. Позови до товариства та товариством не виставлялись. За 2018 рік отримано прибуток у сумі 169 тис.грн

 

 

 

 1. Інформація про органи управління

 

Орган управління Структура Персональний склад
Наглядова рада Голова Наглядової ради

член Наглядової ради

член Наглядової ради

член Наглядової ради

член Наглядової ради

Гiльдiн Олег Iгорович, акціонер

Ботвіна Інна Олександрівна (представник акціонера Гільдіна Олега Ігоровича)

Собчук Леонід Володимирович (представник акціонера Гільдіна Олега Ігоровича)

Костирко Юрій Ігорович (представник акціонера Гільдіна Олега Ігоровича)

Чернишова Галина Анатоліївна (представник акціонера Гільдіна Олега Ігоровича)

 

Виконавчий орган – одноосібний Генеральний директор Дяк Ігор Григорович
Ревізійна комісія Голова ревізійної комісії

член ревізійної комісії

член ревізійної комісії

Бикова Марiанна Анатолiївна

Плюснiна Оксана Миколаївна

Пеприк Любов Василiвна

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

 

 

 

 

1) Посада Генеральний директор
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дяк Ігор Григорович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження 1951
5) Освіта** середньо-спеціальна
6) Стаж роботи (років)** 39
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** ПрАТ “Львівметал”,

01882373

в.о.Генерального директора

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 24.05.2018 до моменту припинення повноважень

9) Опис    Повноваження і обов”язки визначені Статутом товариства, Положенням про виконавчий орган та діючим законодавством. Оплата праці здійснюється відповідно до посади та відображається в бухгалтерських  формах податкової звітності. Окрема винагорода в натуральній формі не виплачувалася. Загальний стаж роботи – 39 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Останні 5 років працював технічним директором ПАТ “Львівметал”, з 05.01.2013р. – в.о. Генерального директора ПрАТ “Львівметал”. На засіданні Наглядової ради 23.05.2018р. обраний на посаду Генерального директора ПрАТ “Львівметал”. На інших підприємствах не працює.

 

1) Посада Голова Наглядової ради
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гiльдiн Олег Iгорович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження 1970
5) Освіта** вища
6) Стаж роботи (років)** 30
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** ТзОВ «АВ метал груп»,

36441934

заступник директора

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.04.2017 3 роки

9) Опис    Обсяг обов”язків і повноважень визначається Статутом товариства, Положенням про Наглядову раду та діючим законодавством. Загальний стаж роботи – 30 років. Обраний на посаду загальними зборами акціонерів 21.04.2017р. Акціонер. Мiсце працi за останнi 5 рокiв:Директор ТОВ «Укртранс-Житомир» з 20 вересня 2011 року – по 20 травня 2015 року; Заступник директора пiдприємства ТзОВ «АВ метал груп» з 01 жовтня 2015 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

 

1) Посада член Наглядової ради
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Чернишова Галина Анатоліївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження 1972
5) Освіта** вища
6) Стаж роботи (років)** 26
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** ТзОВ «АВ метал груп»,

36441934

Керiвник пiдроздiлу розвитку роздрiбної мережi

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.04.2017 3 роки

9) Опис    Обсяг обов”язків і повноважень визначається Статутом товариства, Положенням про Наглядову раду та діючим законодавством. Обрана на посаду загальними зборами акціонерів 21.04.2017р. Представник акціонера. Загальний стаж роботи – 26 років. Мiсце працi за останнi 5 рокiв:Начальник вiддiлу розвитку роздрiбної мережi ТзОВ «АВ метал груп» з 01 березня 2012 року – по 07 травня 2013 року; Керiвник пiдроздiлу розвитку роздрiбної мережi ТзОВ «АВ метал груп» з 07 травня 2013 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

 

1) Посада член Наглядової ради
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Собчук Леонiд Володимирович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження 1977
5) Освіта** вища
6) Стаж роботи (років)** 17
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** ТзОВ «АВ метал груп»,

36441934

Заступник керiвника пiдроздiлу фiлiальної мережi

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.04.2017 3 роки

9) Опис    Обсяг повноважень та обов”язків визначається Статутом товариства, Положенням про Наглядову раду та діючим законодавством. Обраний на посаду загальними зборами акціонерів 21.04.2017р. Представник акціонера. Загальний стаж роботи – 17 років.  Мiсце працi за останнi 5 рокiв: Комерцiйний директор ПАТ «Iвано-Франкiвсьголовпостач» з 23 лютого 2007 року – по 26 листопада 2013 року; Керiвник регiонального структурного пiдроздiлу Iвано-Франкiвського регiону ТзОВ «АВ метал груп» з 08 сiчня 2014 року – по 22 вересня 2015 року; Заступник керiвника пiдроздiлу фiлiальної мережi ТзОВ «АВ метал груп» з 22 вересня 2015 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

 

1) Посада член Наглядової ради
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ботвiна Iнна Олександрiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження 1982
5) Освіта** вища
6) Стаж роботи (років)** 16
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** ТзОВ «АВ метал груп»,

36441934

Начальник юридичного вiддiлу

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.04.2017 3 роки

9) Опис    Обсяг повноважень та обов”язків визначається Статутом товариства, Положенням про Наглядову раду та діючим законодавством. Обрана на посаду загальними зборами акціонерів 21.04.2017р. Представник акціонера. Загальний стаж роботи – 16 років. Мiсце працi за останнi 5 рокiв: Начальник юридичного вiддiлу ТзОВ «АВ метал груп». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

 

1) Посада член Наглядової ради
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Костирко Юрiй Iгорович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження 1981
5) Освіта** вища
6) Стаж роботи (років)** 18
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** ТзОВ «АВ метал груп»,

36441934

Начальник вiддiлу збуту Львiвського регiону

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.04.2017 3 роки

9) Опис    Обсяг повноважень та обов”язків визначається Статутом товариства, Положенням про Наглядову раду та діючим законодавством. Обраний на посаду загальними зборами акціонерів 21.04.2017р. Представник акціонера. Загальний стаж роботи – 18 років. Мiсце працi за останнi 5 рокiв: Менеджер ТзОВ «Метал Холдинг Львiв» з 09 квiтня 2005 року – по 02 квiтня 2013 року; Начальник вiддiлу продажу Львiвського регiону ТзОВ «АВ метал груп» з 04 квiтня 2013 року – по 02 грудня 2013 року; Начальник вiддiлу збуту Львiвського регiону ТзОВ «АВ метал груп» з 17 березня 2014 року – по 09 грудня 2014 року;Начальник вiддiлу збуту Львiвського регiону ТзОВ «АВ метал груп» з 12 березня 2016 року. Непогашеної судимості за корислові та посадові злочини посадова особа не має.

 

1) Посада Голова Ревізійної комісії
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бикова Марiанна Анатолiївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження 1971
5) Освіта** вища
6) Стаж роботи (років)** 26
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** ТзОВ «АВ метал груп»,

36441934

Керiвник пiдроздiлу розвитку фiлiальної мережi

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.04.2017 5 років

9) Опис    Обсяг обов”язків і повноважень визначається Статутом товариства, Положенням про Ревізійну комісію та діючим законодавством. Обрана на посаду загальними зборами акціонерів 21.04.2017р. Загальний стаж роботи – 26 років. Мiсце працi за останнi 5 рокiв: Заступник керiвника пiдроздiлу чорного металу з питань регiонального розвитку ТзОВ «АВ метал груп» з 01 березня 2010 року – по 07 травня 2013 року; Керiвник пiдроздiлу розвитку фiлiальної мережi ТзОВ «АВ метал груп» з 07 травня 2013 року – по 12 грудня 2013 року; Керiвник пiдроздiу розвитку фiлiальної мережi ТзОВ «АВ метал груп» з 08 липня 2014 року – по 04 грудня 2014 року; Керiвник пiдроздiлу розвитку фiлiальної мережi ТзОВ «АВ метал груп» з 03 лютого 2015 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

 

1) Посада член Ревізійної комісії
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Плюснiна Оксана Миколаївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження 1979
5) Освіта** вища
6) Стаж роботи (років)** 19
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** ТзОВ «АВ метал груп»,

36441934

Заступник головного бухгалтера

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.04.2017 5 років

9) Опис    Обсяг обов”язків і повноважень визначається Статутом товариства, Положенням про Ревізійну комісію та діючим законодавством. Обрана на посаду загальними зборами акціонерів 21.04.2017р. Загальний стаж роботи – 19 років. Мiсце працi за останнi 5 рокiв: Головний державний податковий ревiзор-iнспектор вiддiлу податкового контролю управлiння податкового супроводження пiдприємств металургiйної галузi СДПI по роботi з великими платниками податкiв у м. Днiпропетровську ДПI з 04 березня 2013 року – по 27 червня 2013 року; Головний державний податковий ревiзор-iнспектор вiддiлу податкового аудиту та податкового супроводження пiдприємств металургiйної галузi СДПI з обслуговування великих платникiв у м. Днiпропетровську Мiжрегiонального головного управлiння Мiндоходiв з 27 червня 2013 року – по 16 серпня 2013 року; Начальник вiддiлу проведення перевiрок вiдшкодування ПДВ управлiння податкового супроводження пiдприємств металургiйної галузi СДПI з обслуговування великих платникiв у м. Днiпропетровську Мiжрегiонального головного управлiння Мiндоходiв з 16 серпня 2013 року – по 08 травня 2015 року; Бухгалтер ТзОВ «АВ метал груп» з 02 червня 2015 року – по 02 березня 2016 року; Заступник головного бухгалтера ТзОВ «АВ метал груп» з 02 березня 2016 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

 

1) Посада член Ревізійної комісії – Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пеприк Любов Василiвна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження 1959
5) Освіта** вища
6) Стаж роботи (років)** 42
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** ПАТ «Львiвметал»,

36441934

головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.04.2017 5 років

9) Опис    Обсяг обов”язків і повноважень визначається Статутом товариства, Положенням про Ревізійну комісію та діючим законодавством. Обрана на посаду загальними зборами акціонерів 21.04.2017р. Загальний стаж роботи – 42 роки. Мiсце працi за останнi 5 рокiв: ПАТ «Львiвметал» – головний бухгалтер з лютого 2011р. У звітному періоді продовжувала працювати головним бухгалтером ПрАТ “Львівметал”. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

 

 

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

 

Посада Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

 

Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні

 

  Привілейовані

іменні

 

1 2 3 4 5 6 7
Генеральний директор Дяк Ігор Григорович 0 0 0 0
Голова Наглядової ради Гiльдiн Олег Iгорович 7262496 79.65254471513 7262496 0
член Наглядової ради Чернишова Галина Анатоліївна 0 0 0 0
член Наглядової ради Собчук Леонiд Володимирович 0 0 0 0
член Наглядової ради Ботвiна Iнна Олександрiвна 0 0 0 0
член Наглядової ради Костирко Юрiй Iгорович 0 0 0 0
Голова Ревізійної комісії Бикова Марiанна Анатолiївна 0 0 0 0
член Ревізійної комісії Плюснiна Оксана Миколаївна 0 0 0 0
член Ревізійної комісії – Головний бухгалтер Пеприк Любов Василiвна 0 0 0 0
Усього 7262496 79.65254471513 7262496 0

 

 

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

 

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “ФК Тiтан” 24466246 83055 Донецька область , м.Донецьк, вул.Челюскiнцiв, буд.157   0.021800000000
вiдкрите акцiонерне товариство корпорат. iнвест. фонд недиверс.виду закр.типу “Українська iндустрiя” 22904802 79000 Львiвська область , м.Львiв, вул.Копернiка, буд.20, кв.4   2.498400000000
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Станом на 31.12.2016р. к-сть акцiонерiв-учасникiв – 478 фiзичнi особи  97.479800000000
Усього 100.000000000000

 

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

 1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Основною діяльністю емітента є здача в оренду власного нерухомого та рухомого майна. Послуги Товариства користуються попитом i їх надання у майбутньому є перспективним у разі покращення політичної та економічної ситуації в країні. Основний ринок збуту – м.Львів.  Незважаючи на високу конкуренцю у цій сфері, положення емітента на ринку здачі в оренду власного рухомого та нерухомого майна стабільне. Емітент планує ремонтувати та модернізовувати свої активи з метою утримання їх в належному стані. Планується поліпшення фінансового стану, що пов`язано з очікуванням розширення ринку нерухомості та поліпшення економічної ситуації в цілому.

 

 

 1. Інформація про розвиток емітента.

За останні п’ять років придбано активів на загальну суму 2948,98 тис. грн, відчужено активів – на суму 158 тис. грн. При цьому тільки у 2018 році вартість активів зросла на 1142 тис. грн.: придбано ОЗ на суму 530 тис. грн та проведено ремонтні роботи на суму 612 тис. грн. Відчужено активи на суму 2 тис.грн. Основним видом діяльності у 2018р .була здача в оренду власного нерухомого майна.  Кількість орендарів складає 50 ,а сума оренди 3841  тис.грн. Дохід від основної діяльності, а саме здачі в оренду приміщень підприємства, склав – 3201 тис. грн.  Прибуток від діяльності Товариства за звітний період становить 169 тис. грн. На підприємстві працює 3 чоловіки із закінченою вищою освітою. Працівники підприємства постійно підвищують свій професійний рівень, приймають участь в тренінгах і семінарах.

Середньооблікова чисельність працівників ПрАТ «Львівметал» на кінець 2018 року склала 6 чол. Фонд заробітної плати штатних працівників підприємства склав 395 тис. грн.  Середньомісячна заробітна плата працівників ПрАТ «Львівметал» за 2018 рік на одного середньооблікового працівника складає 3658 грн.

 

 

 

 

 

 1. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов’язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

У звітному періоді правочини щодо похідних цінних паперів  емітентом не вчинялись та деривативи не укладалися.

 

 

1) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

 

Управління ризиками відіграє важливу роль в операційній діяльності Товариства, яке здійснюється в ході постійного процесу оцінки та визначення рівнів ризику, та засновано на системі внутрішнього контролю. В ході процесу стратегічного планування, керівництво Товариства також оцінює ризики ведення діяльності, такі як зміна середовища, технології або зміна галузі. Основні ризики, властиві діяльності Товариства, включають ризик ліквідності та ринковий ризик. Керівництво Товариства розглядає і затверджує принципи управління кожним із зазначених ризиків.

Товариство здійснює заходи з управління капіталом, спрямовані на зростання рентабельності капіталу, за рахунок оптимізації структури заборгованості та власного капіталу, таким чином, щоб забезпечити безперервність своєї діяльності. Керівництво Товариства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики.

 

 

2) інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

 

Ринковий ризик

Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків за фінансовими інструментами буде коливатися, внаслідок зміни  ринкових цін. Ринкові ціни включають в себе наступні ризики: валютний ризик, ризик зміни відсоткової ставки, інший ціновий ризик.

– Валютний ризик

Валютний ризик виникає внаслідок можливості того, що зміни курсів валют будуть здійснювати негативний вплив на майбутні грошові потоки чи справедливу вартість фінансових інструментів.

– Ризик процентної ставки

Ризик зміни процентної ставки виникає внаслідок можливості того, що зміни в процентних ставках негативно вплинуть на майбутні грошові потоки або справедливу вартість фінансових інструментів.

 

Ризик ліквідності

Ризик ліквідності – це ризик того, що Товариство не зможе виконати свої зобов’язання з виплат при настанні строку їх погашення у звичайних або непередбачених умовах.

З метою управління та мінімізації даного ризику, Товариство веде облік і аналіз вимог і зобов’язань у розрізі контрактних термінів погашення

 

Кредитний ризик

Фінансові інструменти, за якими у Товариства може з’явитися значний кредитний ризик, представлені, в основному, торговою та іншою дебіторською заборгованістю, а також грошовими коштами та їх еквівалентами. Грошові кошти розміщуються в фінансових установах, які на період розміщення вважаються достатньо надійними. Керівництво застосовує кредитну політику та здійснює постійний контроль за схильністю до кредитного ризику.

 

 

 1. Звіт про корпоративне управління:

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

 

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов’язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України “Про акціонерні товариства” питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЛЬВІВМЕТАЛ” кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв’язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

 

 

 

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

 

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЛЬВІВМЕТАЛ” на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об’єднання юридичних осіб. У зв’язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

 

 

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

 

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом, який розміщений за посиланням http://lvivmetal.com/ Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

 

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

 

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

 

3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників )

 

Вид загальних зборів Чергові Позачергові
X
Дата проведення 24.04.2019
Кворум зборів 99.8456
Опис Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийнятi з них рiшення:

Питання №1″Обрання лiчильної комiсiї.”

Прийняте рiшення:

1.1.  Обрати членiв Лiчильної комiсiї чергових Загальних зборiв Товариства в такому складi:

–  Член комiсiї Назаренко Вадим Олегович,

–  Член комiсiї Бойчук Юрiй Григорович,

–  Член комiсiї Паранчук Марiя Євгенiвна.

1.2.  Припинити повноваження членiв лiчильної комiсiї чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства пiсля виконання покладених на них обов’язкiв у повному обсязi. Лiчильнiй комiсiї запропоновано приступити до роботи.

Подальший пiдрахунок голосiв пiд час голосувань за питаннями порядку денного здiйснює Лiчильна комiсiя.

Питання №2 порядку денного “Обрання Голови та Секретаря чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та надання Головi та Секретарю чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства повноважень на пiдписання Протоколу  чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.”

Прийняте рiшення:

2.1. Обрати головою загальних зборiв – Пiдгайну Надiйку Йосифiвну

2.2. Обрати секретарем загальних зборiв – Пеприк Любов Василiвну

Голова та секретар зборiв приступають до виконання своїх обов’язкiв.

Далi загальнi збори акцiонерiв веде Голова загальних зборiв – панi Пiдгайна Надiйка Йосифiвна

Питання № 3 порядку денного “Визначити Регламент загальних зборiв, надавши доповiдачевi з кожного питання для виступу час до 10 хвилин та для запитань до кожного з вiдповiдачiв – до 3 хвилин”.

Прийняте рiшення:

Визначити Регламент загальних зборiв, надавши доповiдачевi з кожного питання для виступу час до 10 хвилин та для запитань до кожного з вiдповiдачiв – до 3 хвилин.

Питання № 4 порядку денного “Розгляд звiту виконуючого обов’язки генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2017р. та затвердження заходiв за результатами розгляду звiту виконуючого обов’язки генерального директора.”

Прийняте рiшення:

Затвердити звiт виконуючого обов’язки генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк.

Питання № 5 порядку денного “Розгляд звiту Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть у 2017р.та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.”

Прийняте рiшення:

Затвердити заходи за результатами розгляду звiту Наглядової ради за 2017р.

Питання № 6 порядку денного “Розгляд висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi в 2017р. i затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї.”

Прийняте рiшення:

Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної Товариства за 2017 р.

Питання № 7 порядку денного “Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк.”

Прийняте рiшення:

Затвердити рiчний звiт Товариства за 2017 рiк.

Питання № 8 порядку денного “Визначення розподiлу прибутку та покриття збиткiв Товариства за 2017 рiк.”

Прийняте рiшення:

Збитки Товариства, що виникли у 2017 роцi, перенести на наступний звiтний перiод та покрити за рахунок прибутку, який планується отримати в 2018 роцi.

Питання № 9 порядку денного “Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї.”

Прийняте рiшення:

9.1. Внести змiни до Статуту Товариства, пов’язанi зi приведенням Статуту Товариства у вiдповiднiсть до чинного законодавства України, зокрема Закону України “Про акцiонернi товариства”, шляхом ви-кладення його у новiй редакцiї.

9.2. Уповноважити Голову та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства на пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства.

9.3. Доручити уповноваженiй особi Товариства Пiдгайнiй Надiйцi Йосифiвнi здiйснити всi дiї, пов’язанi з внесенням змiн до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, реєстрацiєю нової редакцiї Статуту, та здiйснити iншi необхiднi дiї, пов’язанi з виконанням рiшень цих зборiв, у порядку та термiни вiдповiдно до чинного законодавства.

Питання № 10 порядку денного “Про припинення дiї чинної редакцiї Положень  Товариства.”

Прийняте рiшення:

У зв’язку з прийняттям рiшення про приведення Положень Товариства у вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства України, прийняти рiшення про припинення дiї чинної редакцiї Положень Приватного акцiонерного товариства “Львiвметал”.

Питання № 11 порядку денного “Про затвердження Положень: “Про загальнi збори акцiонерiв”, “Про Наглядову раду”, “Про виконавчий орган”, “Про ревiзiйну комiсiю” Приватного акцiонерного товариства “Львiвметал”.

Прийняте рiшення:

У зв’язку з прийняттям рiшення про приведення Положень Товариства у вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства України, затвердити Положення: “Про загальнi збори акцiонерiв”, “Про Наглядову раду”, “Про виконавчий орган”, “Про ревiзiйну комiсiю” Приватного акцiонерного товариства “Львiвметал”.

Питання № 12 порядку денного “Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної су-купної вартостi.”

Прийняте рiшення:

Попередньо схвалити укладення Товариством за рiшенням Наглядової ради строком на один рiк – до 30 квiтня 2019 року таких значних правочинiв: договорiв поставки, купiвлi-продажу, надання по-слуг, кредитних договорiв, договорiв позики, договорiв застави майна Товариства, договорiв поруки, договорiв майнової поруки (в тому числi Товариства), договорiв гарантiї, договорiв факторингу, договорiв iпотек (в тому числi стосовно нерухомого майна Товариства), в тому числi додаткових договорiв/договорiв про змiну вищевказаних договорiв, на суму до 200 000 000 (двiстi мiльйонiв) млн. гривень включно кожний.

Пропозицiй щодо порядку денного Зборiв не надходило. Всi  рiшення прийнятi одноголосно.

 

 

 

Вид загальних зборів Чергові Позачергові
X
Дата проведення 17.09.2018
Кворум зборів 99.8456
Опис Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийнятi з них рiшення:

Питання №1 порядку денного “Обрання членiв лiчильної комiсiї позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та прийняття рiшення про припинення її повноважень .”

Прийняте рiшення:

1.1.  Обрати членiв Лiчильної комiсiї чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства в такому складi:

–  Член комiсiї Назаренко Вадим Олегович,

–  Член комiсiї Середяк Микола Михайлович,

–  Член комiсiї Паранчук Марiя Євгенiвна.

1.2.  Припинити повноваження членiв лiчильної комiсiї чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства пiсля виконання покладених на них обов’язкiв у повному обсязi. Лiчильнiй комiсiї запропоновано приступити до роботи.

Подальший пiдрахунок голосiв пiд час голосувань за питаннями порядку денного здiйснює Лiчильна комiсiя.

Питання №2 порядку денного “Обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та надання Головi та Секретарю позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства повноважень на пiдписання Протоколу позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.”

Прийняте рiшення:

2.1. Обрати головою загальних зборiв – Пiдгайну Надiйку Йосифiвну, секретарем загальних зборiв – Пеприк Любов Василiвну

2.2. Надати Головi та Секретарю позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства повноваження на пiдписання Протоколу позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

Голова та секретар зборiв приступають до виконання своїх обов’язкiв.

Далi загальнi збори акцiонерiв веде Голова загальних зборiв – панi Пiдгайна Надiйка Йосифiвна

Питання № 3 порядку денного “Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства.”

Прийняте рiшення:

Визначити Регламент загальних зборiв, надавши доповiдачевi з кожного питання для виступу час до 10 хвилин та для запитань до кожного з вiдповiдачiв – до 3 хвилин.

Питання № 4 порядку денного “Про включення додаткових видiв дiяльностi Товариства згiдно з класифiкатором видiв економiчної дiяльностi та внесення вiдповiдних змiн до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань вiдповiдно до вимог чинного законодавства.”

Прийняте рiшення:

4.1. У зв’язку з господарською необхiднiстю включити додатковi види дiяльностi Товариства згiдно з класифiкатором видiв економiчної дiяльностi, такi як:

-77.11. Надання в оренду автомобiлiв i легкових автотранспортних засобiв;

-52.21. Допомiжне обслуговування наземного транспорту;

-77.12. Надання в оренду вантажних автомобiлiв.

4.2. Внести вiдповiднi змiни до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань вiдповiдно до вимог чинного законодавства.

 

Пропозицiї до порядку денного не подавалися.

Всi рiшення прийнятi одноголосно.

 

 

 

 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю) ?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше внесення додаткових видів діяльності до ЄДР

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)  Ні

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

  Так Ні
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Ревізійна комісія (ревізор) X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити)

 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення : чергові загальні збори скликалися і проводилися

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:

позачергові збори скликалися і проводилися

 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності) ?

  (осіб)
кількість членів наглядової ради – акціонерів 1
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів 4
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів 0

 

Комітети  в  складі  наглядової  ради (за наявності) ?

Так Ні
З питань аудиту X
З питань призначень X
З винагород X
Інші (запишіть) комітети не створювалися

 

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :

у складі наглядової ради комітети не створені

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :

у складі наглядової ради комітети не створені

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім’я, по батькові Посада Незалежний член
Так* Ні*

 

Які з  вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть)

 

Коли останній  раз  було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть)

 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень :

Протягом 2018 року відбулися засідання Наглядової ради:

 

Дата засідання: 01.03.2018

Кворум: 100%

Загальний опис прийнятих рішень.

1.1. Провести річні загальні збори акціонерів Товариства 24.04.2018р. о 11:00 за адресою: У країна, Львівська обл., м. Львів, вул. Навроцького, 1, адмінкорпус.

1.2. Реєстрацію акціонерів провести 24.04.2018р. за місцем проведення зборів з 10:00 до 10:50

1.3. Затвердити 18.04.2018р датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства

1.4. Доручити Генеральному директору отримати перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, станом на 18.04.20І8р. у Депозитарній установі ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК”.

2.1. Принзначити реєстраційну комісію у складі:

1.) Назаренко Вадим Олегович

2.) Бойчук Юрій Григорович

3.) Паранчук Марія Євгенівна

2.2. Сформувати тимчасову лічильну комісію у складі:

1.) Назаренко Вадим Олегович

2.) Бойчук Юрій Григорович

3.) Паранчук Марія Євгенівна

 1. Затвердження запропонованого проекту порядку денного Зборів разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного.

4.1. Затвердити запропонований текст повідомлення про проведення Зборів.

4.2. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства розмістити в загальнодоступній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (www.stockmarket.gov.ua).’

4.3 Повідомлення про проведення Зборів розмістити на власному сайті емітента http://lvivmetal.com/

4.4. Затвердити 15.03.2018р. датою складання переліку акціонерів, згідно з яким здійснюється повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів. Доручити Генеральному директору отримати цей перелік у Депозитарній установі ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК”.

4.5. Направити персональні повідомлення про проведення Зборів власникам іменних цінних паперів Товариства простими листами.

4.6. Вищевказані дії здійснити у порядку та термін відповідно до вимог чинного законодавства.

 1. Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ “Львівметал”, які скликані на 24.04.2018р. (крім бюлетенів для кумулятивного голосування).

 

 

Дата засідання: 05.04.2018

Кворум:               100%

Загальний опис прийнятих рішень.

1.Розгляд пропозицій акціонерів щодо питань проекту порядку денного чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ “Львівметал”, які скликані на 24.04.2018р.

2.Затвердження порядку денного чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ “Львівметал”, які скликані на 24.04.2018р.

 

 

Дата засідання: 10.08.2018

Кворум:               100%

Загальний опис прийнятих рішень.

1.1.Провести позачергові загальні збори акціонерів Товариства в порядку ч.5 ст. 47 Закону України “Про акціонерні товариства” 17.09.2018р. о 10:00 за адресою: Україна, Львівська обл., м. Львів, вул. Навроцького, 1.

1.2. Реєстрацію акціонерів провести 17.09.2018р. за місцем проведення зборів з 10:00 до 10:50

1.3. Затвердити 11.09.2018р. датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства.

1.4. Доручити Директору отримати перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, станом на 11.09.2018р. у Депозитарній установі АТ КБ “ПРИВАТБАНК”.

2.1. Призначити реєстраційну комісію у складі:

1.) Назаренко Вадим Олегович

2.) Паранчук Марія Євгенівна

2.1. Сформувати тимчасову лічильну комісію у складі:

1.) Назаренко Вадим Олегович

2.) Середяк Микола Михайлович

3.) Паранчук Марія Євгенівна

 1. Затвердити запропонований порядок денний Зборів разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного.

4.1. Затвердити запропонований текст повідомлення про проведення Зборів.

4.2. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства розмістити в загальнодоступній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (www.stockmarket.gov.ua).

4.3. Повідомлення про проведення Зборів розмістити на власному сайті емітента http://lvivmetal.com/

4.4. Затвердити 13.08.2018р. датою складання переліку акціонерів, згідно з яким здійснюється повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів. Доручити Директору отримати цей перелік у Депозитарній установі АТ КБ “ПРИВАТБАНК”.

4.5. Направити персональні повідомлення про проведення Зборів власникам іменних цінних паперів Товариства простими листами.

4.6. Вищевказані дії здійснити у порядку та термін відповідно до вимог чинного законодавства.

 1. Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ “ЛЬВІВМЕТАЛ” які скликані на 17.09.2018р.

 

 

 

Яким чином  визначається  розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше

 

 

Інформація про виконавчий орган

 

Склад виконавчого органу Функціональні обов’язки
Генеральний директор До повноважень та обов’язків Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов’язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.
Опис До компетенції Генерального директора належить:

1)            розробка та виконання поточних планів діяльності Товариства та здійснення заходів, необхідних для їх виконання;

2)            розробка бізнес-планів та інших програм фінансово-господарської діяльності Товариства;

3)            розпорядження всім майном Товариства, включаючи грошові кошти, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та Наглядовою радою;

4)            укладення, внесення змін до колективного договору;

5)            організація обліку кадрів;

6)            призначення керівників та головних бухгалтерів дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства за погодженням з Наглядовою радою;

7)            затвердження щорічних кошторисів штатного розкладу та посадових окладів працівників Товариства, крім посадових осіб органів управління Товариства та її дочірніх підприємств, філій та представництв, які затверджуються за погодженням з Наглядовою радою;

8)            прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства, застосування до них заходів заохочення та накладення стягнень;

9)            організація ведення бухгалтерського і податкового обліку та звітності;

10)          надання пропозицій про дату скликання та порядок денний Загальних зборів у випадках, передбачених законом та цим Статутом;

11)          надання на затвердження Загальним зборам акціонерів Товариства річних результатів діяльності та фінансової звітності Товариства;

12)          вчинення без погодження Наглядовою радою та Загальними зборами правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності;

13)          подання Наглядовій раді та Загальним зборам відповідно на попереднє погодження проектів правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності;

14)          надання  довіреностей на здійснення дій від імені Товариства;

15)          організація зовнішньоекономічної діяльності;

16)          організація соціально-побутового обслуговування працівників Товариства;

17)          організація архіву Товариства;

18)          контроль стану приміщень, споруд, обладнання.

 

 

 

Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

 

 

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Наглядова рада є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної законодавством України та Статутом, контролює і регулює діяльність Генерального директора. Наглядова рада обирається Загальними зборами Товариства з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, у складі 5-х осіб строком на 3 роки. Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного або за рішенням Наглядової ради шляхом звичайного голосування. Роботою Наглядової ради керує Голова наглядової ради, який обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову наглядової ради. Комітетів Наглядової ради не створено. Колегіальний виконавчий орган не передбачено Статутом. У Товаристві створено одноосібний виконавчий орган, повноваження якого здійснює Генеральний директор.

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)   Так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії  3  осіб.

 

Скільки разів  на  рік  у  середньому  відбувалися  засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних  зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Так Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету Так Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Так Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Так Ні Ні

 

Чи містить  статут  акціонерного  товариства  положення,  яке обмежує  повноваження  виконавчого  органу  приймати  рішення  про укладення  договорів,  враховуючи їх суму,  від імені акціонерного товариства? (так/ні Так

 

Чи містить  статут  або  внутрішні   документи   акціонерного товариства  положення  про конфлікт інтересів,  тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи  або  пов’язаних  з  нею
осіб  та  обов’язком  діяти  в  інтересах акціонерного товариства? (так/ні)
  Ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію ( або ревізора ) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть)

 

 

 

 

Яким чином  акціонери  можуть  отримати  таку  інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства Інформація розповсюджується на загальних зборах Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет cторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Ні Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Ні Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Ні Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Ні Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Ні Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Так Ні Ні Ні Ні

 

Чи готує   акціонерне   товариство   фінансову   звітність  у відповідності до міжнародних  стандартів  фінансової звітності? (так/ні)  Так

 

 Скільки разів  на  рік  у  середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного  товариства  незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного року?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора ( аудиторської фірми ) ?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (зазначити)

 

З ініціативи   якого   органу   ревізійна  комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

  Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть)

 

 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п Повне найменування юридичної особи – власника (власників) або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи – власника (власників) значного пакета акцій Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (для юридичної особи – резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента) Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4
1 Гільдін Олег Ігорович 2579200317 79.652544

 

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій Кількість акцій з обмеженнями Підстава виникнення обмеження Дата виникнення обмеження
1 2 3 4
9117720 1843991 Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЛЬВІВМЕТАЛ” складає 7273729 штук, що становить 79,775743% від загальної кількості акцій Товариства, які належать 3 (трьом) акціонерам.

Інші власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України “Про депозитарну систему України” та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.

 

11.10.2013

 

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

 

 

Згідно з п. 9.1 Статуту, посадовими особами органів управління Товариства є фізичні особи – члени Наглядової ради, Генеральний директор, а також у випадку обрання – члени Ревізійної комісії/Ревізор.

 

Наглядова рада обирається Загальними зборами Товариства з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, у складі 5-х осіб строком на 3 роки.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі – представники акціонерів), та/або незалежні директори. Роботою Наглядової ради керує Голова наглядової ради, який обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову наглядової ради.

Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради належить до виключної компетенції загальних збрів акціонерів. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору з ним припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

2) у разі неможливості виконання обов’язків члена Наглядової ради за станом здоров’я;

3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов’язків члена Наглядової ради;

4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

 

Генеральний директор обирається Наглядовою радою за поданням Голови наглядової ради і вважається обраним, якщо за кандидатуру проголосувала проста більшість голосів членів Наглядової ради, що бере участь у голосуванні. Наглядова рада може укласти з Генеральним директором контракт, умови якого затверджуються Наглядовою радою.

Генеральним директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи членом Ревізійної комісії/Ревізором. Одна й та сама особа може обиратися Директором неодноразово.

У разі неможливості виконання особою, яка здійснює повноваження Генерального директора, своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною нею особою.

Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради з наступних підстав:

”              за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Наглядової ради за два тижні;

”              у разі неможливості виконання обов’язків Генерального директора за станом здоров’я;

”              у разі систематичного невиконання Генеральним директором вимог Статуту та умов контракту з ним;

”              у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов’язків Генерального директора;

”              у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

”              в інших випадках, передбачених чинним законодавством, “Положенням про виконавчий орган” та договором з ним.

 

Ревізійна комісія/Ревізор обирається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, Строк повноважень членів Ревізійної комісії/Ревізора не може бути більшим, ніж п’ять років. Голова та члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність. Ревізійна комісія обирається у складі 3-х осіб. За рішенням Загальних зборів Ревізійна комісія/Ревізор можуть не обиратися. Повноваження ревізора припиняються за рішенням загальних зборів акціонерів.

 

 

9) повноваження посадових осіб емітента

 

До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом “Про акціонерні товариства”, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1)            затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов’язані з діяльністю Товариства;

2)            підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

3)            прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту, “Положення про Загальні збори акціонерів” та у випадках, встановлених законом “Про акціонерні Товариства”;

4)            обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом “Про акціонерні Товариства”, формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів Наглядовою радою;

5)            визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до п.8.2.10 Статуту та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до п. 8.2.9 Статуту;

6)            затвердження форми і  тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;

7)            прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

8)            прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

9)            прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

10)          затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом “Про акціонерні Товариства”;

11)          обрання та припинення повноважень Генерального директора;

12)          затвердження умов контракту, який може укладатися з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;

13)          прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;

14)          обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;

15)          обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

16)          визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного п. 7.5.1. Статуту;

17)          вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об’єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

18)          вирішення питань у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства, а саме: розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) та пояснень до них для акціонерів, підготовка передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу)

19)          прийняття рішення про вчинення значних правочинів та/або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого значного правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

20)          прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством;

21)          визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

22)          прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

23)          прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

24)          надсилання в порядку, передбаченому законом “Про акціонерні Товариства”, пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;

25)          затвердження організаційної структури Товариства;

26)          створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та/чи положень;

27)          встановлення ліміту (розміру суми) для Генерального директора на укладання угод з розпорядження нерухомим і рухомим майном Товариства, грошовими коштами, на отримання кредитів, тощо, без попереднього їх узгодження з Наглядовою радою;

28)          попереднє узгодження рішень Генерального директора з розпорядження нерухомим і рухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, тощо, якщо сума угод перевищує ліміт (розмір суми) встановлений Наглядовою радою та надання попередньої згоди Генеральному директору на укладення таких угод;

29)          винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства.

30)          вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом. До компетенції Наглядової ради відносяться всі питання діяльності Товариства, крім тих, що входять до компетенції Загальних зборів та Генерального директора.

 

До компетенції Наглядової ради належить:

1)            брання корпоративного секретаря, який відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами;

2)            погодження призначення керівників та головних бухгалтерів дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;

3)            погодження умов оплати праці дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;

4)            ініціатива проведення позачергових ревізій та перевірок, в тому числі аудиторських, фінансово-господарської діяльності Товариства;

5)            подання рекомендацій Загальним зборам щодо розміру та способу зміни статутного капіталу Товариства;

6)            попередній розгляд всіх питань, що належать до компетенції Загальних зборів, підготовка цих питань до розгляду на Загальних зборах;

7)            призначення Голови та секретаря Загальних зборів, затвердження регламенту проведення Загальних зборів;

8)            подання рекомендацій Загальним зборам акціонерів щодо порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків;

9)            контроль за виконанням рішень Загальних зборів;

10)          розгляд висновків, матеріалів перевірок, службових розслідувань, що проводяться в Товаристві;

11)          попередній розгляд річних звітів, балансів та висновків Ревізійної комісії/Ревізора щодо них;

12)          розгляд поточних звітів Генерального директора;

13)          розгляд скарг на дії Генерального директора з боку членів трудового колективу Товариства;

14)          погодження рішення Генерального директора про надання позик працівникам Товариства;

15)          передача питань, що належать до компетенції Наглядової ради, для вирішення Генеральним директором Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради;

16)          інші повноваження, делеговані Загальними зборами та передбачені протоколами Загальних зборів та/або “Положенням про Наглядову раду”.

Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та “Положенням про Наглядову раду”.

У разі неможливості виконання Головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

 

До повноважень та обов’язків Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов’язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

 

До компетенції Генерального директора належить:

1)            розробка та виконання поточних планів діяльності Товариства та здійснення заходів, необхідних для їх виконання;

2)            розробка бізнес-планів та інших програм фінансово-господарської діяльності Товариства;

3)            розпорядження всім майном Товариства, включаючи грошові кошти, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та Наглядовою радою;

4)            укладення, внесення змін до колективного договору;

5)            організація обліку кадрів;

6)            призначення керівників та головних бухгалтерів дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства за погодженням з Наглядовою радою;

7)            затвердження щорічних кошторисів штатного розкладу та посадових окладів працівників Товариства, крім посадових осіб органів управління Товариства та її дочірніх підприємств, філій та представництв, які затверджуються за погодженням з Наглядовою радою;

8)            прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства, застосування до них заходів заохочення та накладення стягнень;

9)            організація ведення бухгалтерського і податкового обліку та звітності;

10)          надання пропозицій про дату скликання та порядок денний Загальних зборів у випадках, передбачених законом та цим Статутом;

11)          надання на затвердження Загальним зборам акціонерів Товариства річних результатів діяльності та фінансової звітності Товариства;

12)          вчинення без погодження Наглядовою радою та Загальними зборами правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності;

13)          подання Наглядовій раді та Загальним зборам відповідно на попереднє погодження проектів правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності;

14)          надання  довіреностей на здійснення дій від імені Товариства;

15)          організація зовнішньоекономічної діяльності;

16)          організація соціально-побутового обслуговування працівників Товариства;

17)          організація архіву Товариства;

18)          контроль стану приміщень, споруд, обладнання.

 

До обов’язків та повноважень Ревізора/Ревізійної комісії відносяться:

”              здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;

”              проведення спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

”              проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

 

Ревізійна комісія/Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії/Ревізор мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

 

 

Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

 

 

АУДИТОРСЬКА ФІРМА

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

<< ЛЬВІВ-АУДИТ>>

Номер в Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності – 4771

Код ЄДРПОУ 38057404, Адреса: 79026, м. Львів, вул. Рубчака, буд. 21-В, кв. 9

поточний рахунок №2600501384252 у ПАТ “КРЕДОБАНК”, МФО 325365

 

НЕЗАЛЕЖНИЙ ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ

СТОСОВНО ІНФОРМАЦІЇ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ЛЬВІВМЕТАЛ»

ЗА 2018 РІК

 

У відповідності до Закону України “Про аудиторську діяльність”, згідно вимог статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» №3480-IV від 23.02.2006 року зі змінами та доповненнями та вимог Розділу 3 глави 4 пункту 2 підпункту 6 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 року зі змінами та доповненнями (далі – Положення №2826) та інших нормативних актів, нами, незалежною аудиторською фірмою Приватним підприємством “ЛЬВІВ-АУДИТ” (Номер в Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності – 4771) проведено перевірку звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства «Львівметал» (надалі – Товариство) за 2018 рік. Перевірку здійснено, зокрема, у відповідності до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 “Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації”. Цей стандарт вимагає незалежного висловлення висновку щодо предмета перевірки. Висновок з надання впевненості адресується, зокрема, акціонерам та управлінському персоналу, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання  Звіту про корпоративне управління, яка є складовою річної інформації Товариства, зокрема, річного звіту керівництва відповідно Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок». Відповідальність керівництва охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення інформації щодо предмета перевірки.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки з надання впевненості щодо Звіту про  корпоративне управління (пункти 5-9, відповідно до статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок») на основі результатів проведеної перевірки у відповідності до вимог Закону України “Про аудиторську діяльність”, Міжнародної концептуальної основи завдань з надання впевненості, Міжнародних стандартів аудиту, прийнятих Аудиторською палатою України в якості національних нормативів аудиту.

 

 1. Основні відомості про НЕЗАЛЕЖНУ аудиторСЬКУ ФІРМУ

 

Приватне підприємство “Львів-Аудит”.

79026, м. Львів, вул. Рубчака, 21-В, кв. 9 тел. 032 232 23 95, 097 46 303 56

ЄДРПОУ 38057404

Номер в Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності – 4771

Поточний рах. №2600501384252 у ПАТ “Кредобанк” у м.Львів, МФО 325365.

 

 1. Основні відомості про ТОВАРИСТВО

 

Назва товариства             Приватне акціонерне товариство «Львівметал»

Скорочене найменування              ПрАТ «Львівметал»

Місце знаходження          79034, Україна, м.Львів, вул. Навроцького, буд.1

Код ЄДРПОУ     01882373

Генеральний директор                    Дяк І.Г.

 

Опис виконаної роботи

Перевірка передбачає проведення процедур, необхідних для отримання доказів щодо інформації та її розкриття у Звіті корпоративного управління. Вибір процедур залежить від судження аудиторів, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитори розглядають заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання Звіту корпоративного управління з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю. Нами перевірено інформацію згідно вимог статті  401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» щодо пунктів 1-4 Звіту про корпоративне управління та отримано усі підстави для висловлення своєї думки щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення своєї думки.

Результат перевірки інформації, згідно вимог статті  401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» №3480-IV від 23.02.2006 року зі змінами та доповненнями та вимог Розділу 3 глави 4 пункту 2 підпункту 6 Положення №2826 щодо пунктів 1-4 Звіту про корпоративне управління: інформація, в пунктах 1-4 Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства «Львівметал» розкрита вірно та відповідає дійсному стану корпоративного управління в товаристві.

Думка щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 Звіту про корпоративне управління за 2018 рік: на нашу думку, Приватне акціонерне товариство «Львівметал» дотрималося в усіх суттєвих аспектах вимог статті 401 Закону України «Про акціонерні товариства», статуту товариства та внутрішніх положень, розкрита інформація відповідає дійсному стану корпоративного управління в товаристві.

Звіт з надання впевненості складено у трьох примірниках, з яких перших два передано ЗАМОВНИКУ, третій – ВИКОНАВЦЮ.

 

Директор, аудитор (сертифікат №006807 виданий згідно рішення АПУ

від «28» квітня 2011 р. № 230/2. Строк дії продовжено до «28» квітня 2021р. згідно рішення АПУ від 31 березня 2016 року)

А.Я. Чух

м. Львів                                                                               22 квітня 2019 р.

 

 

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

 

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні   привілейовані

іменні

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні   привілейовані

іменні

Гiльдiн Олег Iгорович 7262496 79.65254471512 7262496 0
Усього 7262496 79.652544715126 7262496 0

 

 

X. Структура капіталу

 

Тип та/або клас акцій Кількість акцій (шт.) Номінальна вартість (грн) Права та обов’язки Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1 2 3 4 5
Акції прості іменні 9117720 0.25 Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо акціонерного товариства. Кожною простою акцією Товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи право на:

–              участь в управлінні акціонерним Товариством;

–              отримання дивідендів;

–              отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;

–              отримання інформації про господарську діяльність Товариства;

–              придбання при додаткових емісіях розміщуваних Товариством простих акцій пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій;

–              обов’язковий викуп  Товариством належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України;

–              вихід із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій.

Акціонер має право вільно розпоряджатися належними йому акціями Товариства, зокрема продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування та (або) отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства, у порядку, визначеному законодавством України.

Акціонери Товариства не мають переважного права на придбання акцій Товариства, що продаються їх власником  третій особі.

Акціонери зобов’язані:

–              дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

–              виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;

–              виконувати свої зобов’язання перед Товариством, у тому числі пов’язані з майновою участю;

–              оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом Товариства;

–              не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

–              нести інші обов’язки, якщо це передбачено законодавством України або установчими чи внутрішніми документами Товариства.

Публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не було.
Примітки

 

 

 

 1. XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій

 

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12.01.2011 07/13/1/11 Львівське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку UA4000108468 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарнi iменнi 0.25 9117720 2279430.00 100.000000000000
Опис Розміщення цінних паперів було здійснено в процесі приватизації підприємства. Випуск акцій в документарній формі був зареєстрований 06.11.1998р. У зв”язку з переводом в бездокументарну  форму  видане нове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 12.01.2011р. Акції на біржу не виставлялись та до лістингу не включені.  Торгівля акціями на внутрішньому та на зовнішньому ринку у звітному періоді не велася. Додаткова емісія у звітному періоді не здійснювалася. У зв”язку зі зміною типу та найменування Товариства оформлено нове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій.

 

 

   XIII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
 

1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )

 

 

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби , всього (тис.грн.)
На початок періоду На кінець періоду На початок періоду На кінець періоду На початок періоду На кінець періоду
1.Виробничого призначення 19606.000 20147.000 0.000 0.000 19606.000 20147.000
– будівлі та споруди 19559.000 19482.000 0.000 0.000 19559.000 19482.000
– машини та обладнання 34.000 141.000 0.000 0.000 34.000 141.000
– транспортні засоби 12.000 524.000 0.000 0.000 12.000 524.000
– земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
– інші 1.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000
2. Невиробничого призначення 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
– будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
– машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
– транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
– земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
інестиційна нерухомість 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
– інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Усього 19606.000 20147.000 0.000 0.000 19606.000 20147.000

 

Пояснення :  Орендованими основними засобами Товариство не користується. Основні засоби емітента знаходяться за адресою: 79034, м. Львів, вул. Навроцького, буд.1. Товариство не має екологічно шкідливого виробництва. У звітному періоді поставлено на баланс ОЗ на суму 1142 тис. грн, а саме: придбано ОЗ на суму 530 тис. грн та проведено ремонтних робіт на суму 612 тис.грн, в т.ч.:

-капітальний ремонт крану мостового- 57 тис. грн.;

-ремонт об’єкту «Магазин» -58 тис.грн

-ремонт адміністративно-виробничого корпусу- 28 тис. грн.

-ремонт будівлі якісного прокату-165 тис.грн.

-ремонт відкритого складу труб-74 тис.грн.

-ремонт залізнодорожної вітки-230тис.грн.

Відчужено ОЗ на суму 2 тис. грн.

Первісна вартість основних засобів на початок року 38 704 тис. грн., на кінець року 39 844 тис. грн. Сума нарахованого зносу на початок року 19098 тис. грн. а кінець року 19697 тис. грн. Ступінь зносу на початок року – 50,66%, на кінець року – 50,56%.  Обмеження на використання майна емiтента вiдсутнi.

 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

Найменування показника (тис.грн.) За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 17387 17218
Статутний капітал (тис.грн.) 2279 2279
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 2279 2279
Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України “Про акціонерні товариства” № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства – різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов’язань перед іншими особами
Висновок Розрахункова вартість чистих активів(17387.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(2279.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.

 

 

 1. 3. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента

 

Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку, у тому числі : Х 0.00 Х Х
Зобов’язання за цінними паперами Х 0.00 Х Х
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : Х 0.00 Х Х
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): Х 0.00 Х Х
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): Х 0.00 Х Х
За векселями (всього) Х 0.00 Х Х
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): Х 0.00 Х Х
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): Х 0.00 Х Х
Податкові зобов’язання Х 93.00 Х Х
Фінансова допомога на зворотній основі Х 3149.00 Х Х
Інші зобов’язання та забезпечення Х 527.00 Х Х
Усього зобов’язань та забезпечень Х 3769.00 Х Х
Опис Станом на 31 грудня 2018 року кредиторська заборгованiсть склала: за товари, роботи, послуги – 372 тис.грн; за розрахунками з бюджетом – 93 тис.грн; за розрахунками з оплати працi – 19 тис.грн; за одержаними авансами – 35 тис.грн, за розрахунками з учасниками – 8 тис. грн. Поточнi зобов”язання (нарахування резерву вiдпускних)- у сумi 93 тис.грн.  Фiнансова допомога на зворотнiй основi склала 3149 тис.грн. Всього 3 769 тис.грн.

 

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

 

 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ПРИВАТБАНК”
Організаційно-правова форма Акцiонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи 14360570
Місцезнаходження 49094 м. Київ , м. Київ вул. Грушевського, 1Д
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ № 263148
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.06.2013
Міжміський код та телефон (056) 716-53-30
Факс (056) 716-53-30
Вид діяльності депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис Обслуговування рахунків власників іменних цінних паперів емітента на підставі Договору  №Е-08/18-Л від 08.06.2018р.

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи Приватне підприємство “Львів-аудит”
Організаційно-правова форма Приватне пiдприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи 38057404
Місцезнаходження 79026 Львiвська область , м.Львів, вул.Рубчака, буд.21-В, кв.9
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 4771
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 20.10.2018
Міжміський код та телефон +380974630356
Факс +380322322395
Вид діяльності надання аудиторських послуг
Опис Проведення аудиту (аудиторської перевірки)  інформації Звіту про корпоративне управління на підставі Договору від 16 квітня 2019 року № 7/160419

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи Публічне акціонерне товариство “Національний депозитарій України”
Організаційно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711
Місцезнаходження 04107 УКРАЇНА  м.Київ вул.Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Рішення № 2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
Міжміський код та телефон (044) 591-04-00
Факс (044) 591-04-00
Вид діяльності Депозитарна діяльність центрального депозитарію
Опис З депозитарiєм укладено договiр на обслуговування емiсiї № ОВ-4628 від 18.03.2014р.

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи ДУ “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”
Організаційно-правова форма Державна органiзацiя (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи 21676262
Місцезнаходження 03150 УКРАЇНА  м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності DR/00002/ARM
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.02.2019
Міжміський код та телефон (044) 287-56-70
Факс (044) 287-56-73
Вид діяльності Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
Опис Подання звітності до НКЦПФР

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи ДУ “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”
Організаційно-правова форма Державна органiзацiя (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи 21676262
Місцезнаходження 03150 УКРАЇНА  м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності DR/00001/APA
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.02.2019
Міжміський код та телефон (044) 287-56-70
Факс (044) 287-56-73
Вид діяльності Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Опис Оприлюднення регульованої інформації

 

 

 

 

 

Коди
Дата (рік, місяць,  число) 2019 01 01
Підприємство   Приватне акціонерне товариство “Львівметал” за ЄДРПОУ 01882373
Територія  ЛЬВIВСЬКА ОБЛАСТЬ за КОАТУУ 4610136800
Організаційно-правова форма господарювання  ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО за КОПФГ 111
Вид економічної діяльності  НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА за КВЕД 68.20
Середня кількість працівників  6
Одиниця виміру : тис. грн.
Адреса 79034 Львiвська область м. Львiв, вул. Навроцького, буд. 1, т.(032) 244-21-35

 

Складено (зробити позначку “v” у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

 

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на “31” грудня 2018 р.

 

                                                                    Форма № 1                                      Код за ДКУД 1801001

 

 

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату пере- ходу на МСФЗ
                                                  1 2 3 4 01.01.2012
I. Необоротні активи

Нематеріальні активи

 

1000 61 88 86
первісна вартість 1001 198 230 162
накопичена амортизація 1002 137 142 76
Незавершені капітальні інвестиції 1005 33
Основні засоби 1010 19606 20147 18533
первісна вартість 1011 38704 39844 38289
знос 1012 19098 19697 19756
Інвестиційна нерухомість 1015
Довгострокові біологічні активи 1020
Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

 

1030 2
інші фінансові інвестиції 1035
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040
Відстрочені податкові активи 1045
Інші необоротні активи 1090
Усього за розділом I 1095 19667 20235 18654
II. Оборотні активи

Запаси

1100 336 342 2079
Виробничі запаси 1101 336 342 94
Товари 1104 1985
Поточні біологічні активи 1110
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 1022 503 1413
Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами

 

1130 72 33 29
з бюджетом 1135 175 193
у тому числі з податку на прибуток 1136
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 4 4 7
Поточні фінансові інвестиції 1160
Гроші та їх еквіваленти 1165 14 33 72
Готівка 1166 9
Рахунки в банках 1167 14 33 63
Витрати майбутніх періодів 1170 3
Інші оборотні активи 1190 6 235
Усього за розділом II 1195 1626 921 4028
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200
Баланс 1300 21293 21156 22682

 

Пасив Код рядка На початок звітного року На кінець звітного періоду На дату пере- ходу на МСФЗ
                                                   1 2 3 4 5
І. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

 

1400 2279 2279 2279
Капітал у дооцінках 1405 17225
Додатковий капітал 1410 2 2 2
Резервний капітал 1415
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 14937 15106 -1942
Неоплачений капітал 1425
Вилучений капітал 1430
Усього за розділом I 1495 17218 17387 17564
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

 

1500
Довгострокові кредити банків 1510
Інші довгострокові зобов’язання 1515
Довгострокові забезпечення 1520
Цільове фінансування 1525
Усього за розділом II 1595
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

 

1600
Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов’язаннями

 

1610
товари, роботи, послуги 1615 555 372 3429
розрахунками з бюджетом 1620 64 93 30
у тому числі з податку на прибуток 1621
розрахунками зі страхування 1625
розрахунками з оплати праці 1630 19 3
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 31 35 1413
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640 8 8 9
Поточні забезпечення 1660 85 93 219
Доходи майбутніх періодів 1665
Інші поточні зобов’язання 1690 3332 3149 15
Усього за розділом IІІ 1695 4075 3769 5118
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,

утримуваними для продажу, та групами вибуття

 

1700
Баланс 1900 21293 21156 22682

 

 

 

 

 

Генеральний директор ________________ Дяк Ігор Григорович
  (підпис)  
     
Головний бухгалтер     ________________ Пеприк Любов Василівна
  (підпис)  

 

 

 

Коди
Дата (рік, місяць,  число) 2019 01 01
Підприємство   Приватне акціонерне товариство “Львівметал” за ЄДРПОУ 01882373

 

Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )

за 2018 рік

 

                                                                    Форма № 2                                    Код за ДКУД 1801003

 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний
період попереднього року
                                                  1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 3201 2826
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (–) (–)
Валовий:

прибуток

2090 3201 2826
     збиток 2095 (–) (–)
Інші операційні доходи 2120
Адміністративні витрати 2130 (1597) (2468)
Витрати на збут 2150 (822) (465)
Інші операційні витрати 2180 (613) (574)
Фінансовий результат від операційної діяльності:

прибуток

2190 169
     збиток 2195 (–) (681)
Дохід від участі в капіталі 2200
Інші фінансові доходи 2220
Інші доходи 2240
Фінансові витрати 2250 (–) (–)
Втрати від участі в капіталі 2255 (–) (–)
Інші витрати 2270 (–) (–)
Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток

2290 169
збиток 2295 (–) (681)
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305
Чистий фінансовий результат:

прибуток

2350 169
     збиток 2355 (–) (681)

 

 1. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний
період попереднього року
                                                  1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405
Накопичені курсові різниці 2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415
Інший сукупний дохід 2445
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 169 -681

 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний
період попереднього року
                                                   1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 351 1154
Витрати на оплату праці 2505 384 427
Відрахування на соціальні заходи 2510 86 87
Амортизація 2515 604 338
Інші операційні витрати 2520 1607 1501
Разом 2550 3032 3507

 

 

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний
період попереднього року
                                                   1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600 9117720 9117720
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 9117720 9117720
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.01853530 (  0.07468970)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0.01853530 (  0.07468970)
Дивіденди на одну просту акцію 2650

 

 

 

 

Генеральний директор ________________ Дяк Ігор Григорович
  (підпис)  
     
Головний бухгалтер     ________________ Пеприк Любов Василівна
  (підпис)  

 

 

 

 

 

 

 

Коди
Дата (рік, місяць,  число) 2019 01 01
Підприємство   Приватне акціонерне товариство “Львівметал” за ЄДРПОУ 01882373

 

Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )

за 2018 рік

 

                                                                    Форма № 3                                      Код за ДКУД 1801004

 

 

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний
період попереднього року
                                                  1 2 3 4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000
Повернення податків і зборів 3005
у тому числі податку на додану вартість 3006
Цільового фінансування 3010 20 9
Надходження від операційної оренди 3040 4367 2726
Інші надходження 3095 120
Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)

3100 (1930) (2809)
Праці 3105 (300) (372)
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (81) (101)
Зобов’язань з податків і зборів 3115 (700) (750)
Зобов’язання з податку на прибуток 3116 (–) (15)
Зобов’язання з податку на додану вартість 3117 (12) (82)
Зобов’язання з інших податків і зборів 3118 (688) (653)
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (2) (2)
Інші витрачання 3190 (1) (4)
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 1373 -1183
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

фінансових інвестицій

3200
необоротних активів 3205
Надходження від отриманих:

відсотків

3215
дивідендів 3220
Надходження від деривативів 3225
Інші надходження 3250
Витрачання на придбання:

фінансових інвестицій

3255 (–) (–)
необоротних активів 3260 (1174) (1138)
Виплати за деривативами 3270 (–) (–)
Інші платежі 3290 (–) (–)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -1174 -1138
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

Власного капіталу

3300
Отримання позик 3305
Інші надходження 3340 575 2297
Витрачання на:

Викуп власних акцій

3345 (–) (–)
Погашення позик 3350
Сплату дивідендів 3355 (–) (–)
Інші платежі 3390 (755) (–)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -180 2297
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 19 -24
Залишок коштів на початок року 3405 14 38
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415 33 14

 

 

 

 

Генеральний директор ________________ Дяк Iгор Григорович
  (підпис)  
     
Головний бухгалтер     ________________ Пеприк Любов Василiвна
  (підпис)  

 

 

 

 

 

 

Коди
Дата (рік, місяць,  число) 2019 01 01
Підприємство   Приватне акціонерне товариство “Львівметал” за ЄДРПОУ 01882373

 

Звіт про власний капітал

за 2018 рік

 

                                                                    Форма № 4                                         Код за ДКУД 1801005

 

 

Стаття Код рядка Зареєст-рований (пайовий)

капітал

Капітал у дооцін-ках Додат-ковий капітал Резер-вний капітал Нероз-

поділе-

ний прибуток (непокритий збиток)

Неопла-чений капітал Вилучений капітал Всього
                          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 2279 2 14937 17218
Коригування:

Зміна облікової політики

4005
Виправлення помилок 4010
Інші зміни 4090
Скоригований залишок на початок року 4095 2279 2 14937 17218
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 169 169
Інший сукупний дохід за звітний період 4110
Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

4200
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205
Відрахування до резервного капіталу 4210
Внески учасників : Внески до капіталу 4240
Погашення заборгованості з капіталу 4245
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток) 4260
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270
Вилучення частки в капіталі 4275
Інші зміни в капіталі 4290
Разом змін у капіталі 4295 169 169
Залишок на кінець року 4300 2279 2 15106 17387

 

 

 

 

Генеральний директор ________________ Дяк Iгор Григорович
  (підпис)  
     
Головний бухгалтер     ________________ Пеприк Любов Василiвна
  (підпис)  

 

 

 

 

 

 

Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Товариство перейшло на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ) 1 сiчня 2012 року вiдповiдно до положень МСФЗ (IFRS) 1 “Перше використання мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi”.

Фiнансова звiтнiсть складена на основi припущень, що товариство буде здiйснювати дiяльнiсть на безперервнiй основi.

 1. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ

Основнi засоби

Основнi засоби, придбанi пiсля дати переходу на МСФЗ, враховуються у звiтi про фiнансове положення за первинною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї i збиткiв вiд знецiнення.

Капiталiзованi витрати включають основнi витрати на модернiзацiю i замiну частин активiв, якi збiльшують термiн їх корисної експлуатацiї або покращують їх здатнiсть генерувати доходи.  Витрати на ремонт i обслуговування основних засобiв вiдображаються в звiтi про сукупнi доходи i витрати того перiоду, в якому вони були понесенi.

Амортизацiя основних засобiв призначена для списання суми, що амортизується, впродовж термiну корисного використання активу i розраховується з використанням прямолiнiйного методу.

Дохiд або збиток, що виникають в результатi вибуття або лiквiдацiї об’єкту основних засобiв, признається в прибутках i збитках.

Нематерiальнi активи

Нематерiальнi активи з кiнцевими термiнами використання, придбанi в рамках окремих операцiй, враховуються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї i накопиченого збитку вiд знецiнення.  Амортизацiя нараховується рiвномiрно протягом термiну корисного використання нематерiальних активiв.

Нематерiальний актив списується при продажi або коли вiд його майбутнього використання або вибуття не очiкується економiчних вигод.  Дохiд або збиток вiд списання нематерiального активу включається в звiт про сукупнi доходи i витрати у момент списання.

 

 

Грошовi кошти

Грошовi кошти включають кошти в касi та грошовi кошти на рахунках у банках.

 

Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть оцiнюється при первинному визнаннi за справедливою вартiстю

 

 

 

Запаси

Запаси складаються, головним чином, iз товарiв , якi призначенi для подальшої реалiзацiї.

Собiвартiсть розраховується з використанням методiв ФIФО.

 

Передплати постачальникам

Передоплати постачальникам вiдображаються за собiвартiстю.

 

Податок на прибуток

Витрати з податку на прибуток або збиток за рiк являють собою суму поточного та вiдстроченого податку.

 

Пенсiйнi зобов’язання

Державний пенсiйний план з визначеними внесками – Товариство здiйснює внески в Державний пенсiйний фонд України виходячи з заробiтної плати кожного працiвника. Витрати Товариства за такими внесками включенi до статтi “Вiдрахування ня соцiальнi заходи”. Дана сума включається до витрат того перiоду, коли вони фактично понесенi.

Крiм того Товариство вiдповiдно до вимог законодавства України здiйснює вiдшкодування витрат Державного пенсiйного фонду України на виплату i доставку пенсiй, призначених працiвникам Товариства на пiльгових умовах за роботу у важких i шкiдливих умовах працi. Витрати Товариства за такими платежами включенi до статтi “iншi операцiйнi витрати”. Дана сума включається до витрат того перiоду, коли вони фактично понесенi.

 

Визнання доходiв

Доходи вiд реалiзацiї визнаються в розмiрi справедливої вартостi винагороди, отриманої або яка пiдлягає отриманню, i являють собою суми до отримання за продукцiю та послуги, наданi в ходi звичайної господарської дiяльностi, за вирахуванням  повернень продукцiї покупцями, знижок та  за вирахуванням податку на додану вартiсть (ПДВ).

 

Надання послуг

Доходи вiд надання послуг визнаються, коли: сума доходiв може бути достовiрно визначена; iснує ймовiрнiсть того, що економiчнi вигоди, пов’язанi з операцiєю, надiйдуть Товариству i понесенi або очiкуванi витрати, пов’язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.

 

Перерахунок iноземної валюти

Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються Товариством в нацiональнiй валютi України – гривнi  по курсу Нацiонального банку України на дату операцiї. Монетарнi активи i зобов’язання, вираженi в iноземнiй валютi, перераховуються  по курсу Нацiонального банку України на звiтну дату. Всi курсовi рiзницi включаються у звiт про прибутки i збитки.

Немонетарнi статтi, якi оцiнюються на основi iсторичної собiвартостi в iноземнiй валютi, перераховуються по курсу  Нацiонального банку України на дату первiсної операцiї.

 

 1. ПОВ’ЯЗАНI СТОРОНИ

Пов’язанi особи ПАТ “Львiвметал” – це ТзОВ ” АВ метал груп”

 

 1. УМОВНI ТА КОНТРАКТНI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Операцiйне середовище

Незважаючи на те, що економiка України визнана ринковою, вона продовжує демонструвати деякi особливостi, притаманнi перехiднiй економiцi. Такi особливостi характеризуються, але не обмежуються, низьким рiвнем лiквiдностi на ринках капiталу, вiдносно високим рiвнем iнфляцiї та наявнiстю валютного контролю, що не дозволяє нацiональнiй валютi бути лiквiдним засобом платежу за межами України. Стабiльнiсть економiки України в значнiй мiрi залежатиме вiд полiтики та дiй уряду, спрямованих на реформування адмiнiстративної та правової систем, а також економiки в цiлому. Внаслiдок цього дiяльностi в Українi властивi ризики, яких не iснує в умовах бiльш розвинених ринкiв.

Керiвництво вважає, що воно вживає всi необхiднi заходи для забезпечення стiйкостi бiзнесу Товариства  в нинiшнiх умовах. Однак, несподiванi погiршення в економiцi можуть негативно впливати на результати дiяльностi Товариства i фiнансове становище. Ефект такого потенцiйно негативного впливу не може бути достовiрно оцiнений.

 

Оподаткування

У результатi загальної нестабiльної економiчної ситуацiї в Українi податковi органи придiляють все бiльше уваги дiловим колам. У зв’язку з цим регiональне i загальнодержавне податкове законодавство України постiйно змiнюються. Крiм того, трапляються випадки їх непослiдовного застосування, тлумачення i виконання. Недотримання законiв та нормативних актiв України може призвести до накладення серйозних штрафiв i пенi. В результатi майбутнiх податкових перевiрок можуть бути виявленi додатковi зобов’язання, якi не будуть вiдповiдати податкової звiтностi Товариства. Такими зобов’язаннями можуть бути власне податки, а також штрафи i пеня; та їх розмiри можуть бути iстотними. У той час як Товариство вважає, що воно вiдобразило всi операцiї у вiдповiдностi з чинним податковим законодавством, iснує велика кiлькiсть податкових норм i норм валютного законодавства, в яких присутня достатня кiлькiсть спiрних моментiв, якi не завжди чiтко i однозначно сформульованi.

Юридичнi питання

В процесi звичайної дiяльностi Товариство не залучене в судовi розгляди i до нього не висуваються iншi претензiї.

 

 1. УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ

Товариство управляє своїм капiталом для забезпечення безперервної дiяльностi пiдприємства в майбутньому i одночасної максимiзацiї прибутку акцiонерiв за рахунок оптимiзацiї спiввiдношення позикових i власних коштiв. Керiвництво Товариства регулярно переглядає структуру свого капiталу. Застосування МСБО 29 “Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї”.

Управлiнський персонал  розглянув умови, якi розцiнюються як початок застосування  МСБО 29 “Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї” та вирiшив не вiдображати у фiнансовiй звiтностi наслiдкiв гiперiнфляцiї, регламентованих МСБО 29.

 

 1. ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОЇ ДАТИ

Пiсля 31 грудня 2018 року до дати затвердження керiвництвом фiнансової звiтностi не вiдбувалося подiй, якi  могли би вплинути на фiнансовий стан Товариства.

 

Генеральний директор      ____________________ Дяк Iгор  Григорович

 

Головний бухгалтер        ___________________ Пеприк Любов Василiвна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVI. Твердження щодо річної інформації

Я, Генеральний директор ПрАТ “Львівметал” Дяк Ігор Григорович, підтверджую, що, наскільки мені це відомо, річна фінансова звітність підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, містить достовірне та об’єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також звіт керівництва включає достовірне та об’єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

 

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом періоду

 

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку Вид інформації
1 2 3
23.05.2018 24.05.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
24.04.2018 25.04.2018 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.