Проведення загальних зборів акціонерів у 2016 році

Публічне акціонерне товариство «Львівметал»

(місцезнаходження: 79034, Львівська область, м. Львів, вул. Навроцького, 1)

 

Повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 29 квітня 2016 року об
11 год. 00 хв. за адресою: Україна, Львівська область, м. Львів, вул. Навроцького, 1, адмінкорпус.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів розпочнеться о 10 год. 00 хв.  та закінчиться 10 год. 50 хв. Перелік акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах складається станом на 24 годину 25 квітня 2016 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

 1. Про обрання голови та секретаря зборів.
 2. Про обрання лічильної комісії.
 3. Про затвердження регламенту роботи зборів.
 4. Звіт Виконуючого обов’язки Генерального директора про підсумки діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконуючого обов’язки Генерального директора Товариства.
 5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
 6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії та річного звіту Товариства за 2015 рік.
 7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2015 рік.
 8. Про визначення основних напрямів діяльності та стратегії розвитку Товариства у 2016 році.
 9. Про обрання членів наглядової ради та затвердження умов цивільно – правових або трудових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.
 10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
 11. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування, в т.ч. бюлетенів для кумулятивного голосування на наступних Загальних зборах акціонерів Товариства.

 

Акціонерам для участі у зборах необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а у випадку направлення для участі у зборах представника – належним чином оформлену довіреність на представника та паспорт останнього. З матеріалами, пов’язаними з порядком денним зборів акціонери Товариства мають можливість ознайомитись за місцезнаходженням Товариства (м. Львів, вул. Навроцького, 1 (приймальна)) у робочі дні з 10 год. до 13 год., а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є виконуючий обов’язки Генеральний директор Дяк Ігор Григорович, контактний тел. (0322) 44-03-30

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)*

Найменування показника Період
Попередній звітний
Усього активів 19018 19459
Основні засоби 18508 18898
Довгострокові фінансові інвестиції 2 2
Запаси 34 204
Сумарна дебіторська заборгованість 468 316
Грошові кошти та їх еквіваленти 6 39
Нерозподілений прибуток 14926 15441
Власний капітал 2 2
Забезпечення майбутніх витрат 56 68
Статутний капітал 2279 2279
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 1755 1669
Чистий прибуток (збиток) 75 515
Середньорічна кількість акцій (шт.) 9117720 9117720
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 21 15

 

 

В.о. Генерального директора                                                                                                      Дяк І.Г.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.