Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

                                                                                              Додаток 38

до Положення про розкриття інформації емітентами

цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

                                              

                                               Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

в.о.Генерального директора       Дяк Iгор Григорович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
                        М.П. 15.04.2016
(дата)
Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

 

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство “Львiвметал”
2. Організаційно-правова форма емітента Публiчне акцiонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 01882373
4. Місцезнаходження емітента 79034 Львiвська область , м. Львiв вул. Навроцького, буд. 1
5. Міжміський код, телефон та факс емітента (032) 244-03-30 (032) 244-03-31
6. Електронна поштова адреса емітента [email protected]
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії  
  (дата)

 

2. Річна інформація опублікована у № “Бюлетень. Цiннi папери України”  

 

  (номер та найменування офіційного друкованого видання)  (дата)

 

3. Річна інформація розміщена на сторінці lvivmetal.com в мережі Інтернет  
  (адреса сторінки)   (дата)

 

 

Зміст

 
1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство  
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди  
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери  
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов’язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
5) інформація про собівартість реалізованої продукції  
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду  
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
23. Основні відомості про ФОН  
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
27. Правила ФОН  
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)  
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність  
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)  
 1. 33. Примітки До складу регулярної рiчної iнформацiї не включенi наступнi форми:

“Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi” – на кiнець звiтного перiода емiтент не мав лiцензiй (дозволiв).

“Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря” – посада корпоративного секретаря не вводилася.

“Iнформацiя про рейтингове агентство” – за звiтний перiод емiтент не користувався послугами рейтингових агенцiй.

“Iнформацiя про дивiденди” – за звiтний перiод дивiденди не нараховувалися та не сплачувалися.

“Iнформацiя про облiгацiї емiтента” – за звiтний перiод випускiв облiгацiй  емiтента не реєструвалося.

“Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом” – за звiтний перiод випускiв iнших цiнних паперiв  емiтента не реєструвалося.

“Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента” – за звiтний перiод похiдних цiнних паперiв емiтента не було.

“Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду” – за звiтний перiод викупу власних акцiй не вiдбувалося.

“Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї” та “Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї” – емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

“Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв” – за звiтний перiод емiтент не випускав боргових цiнних паперiв.

“Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду” – за звiтний перiод емiтент не мав випадкiв особливої iнформацiї.

“Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт)” – емiтенти з вiдкритим  розмiщенням цiнних паперiв цю форму не заповнюють.

“Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку” – за звiтний перiод емiтент не складав звiтнiсть вiдповiдно до П(С)БО.

“Звiт про стан об’єкта нерухомостi” – за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання зобов’язань за якими забезпечене об’єктами нерухомостi.

“Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй” – за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

“Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов’язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям” – за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

“Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов’язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду” – за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

“Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття” – за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

“Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду” – за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

“Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року” – за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

“Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття” – за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

“Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв” – за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

“Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв” – за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

“Основнi вiдомостi про ФОН” – за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.

“Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН” – за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.

“Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН” – за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.

“Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН” – за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.

“Правила ФОН” – за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.

 

 

 

 

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування  Публічне акціонерне товариство “Львівметал”
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію юридичної особи ( за наявності )  А01 №209771
3. Дата проведення державної реєстрації  29.02.1996
4. Територія (область)  Львiвська область
5. Статутний капітал (грн.)  2279430.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0.000
8. Середня кількість працівників (осіб) 15
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
68.20  НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
   
   
10. Органи управління підприємства д/н

 

11. Банки, що обслуговують емітента
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті  Філія АТ “УКРЕКСІМБАНК” у м. Львові
2) МФО банку  325718
3) Поточний рахунок  260080060600
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті  Філія АТ “УКРЕКСІМБАНК” у м. Львові
5) МФО банку  325718
6) Поточний рахунок  260080060600

 

 

13. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

 

 

 

1) найменування ПАТ “Iвано-Франкiвськголовпостач”
2) організаційно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство
3) код за ЄДРПОУ 04542749
4) місцезнаходження 76495, м.Iвано-Франкiвськ, вул.Автоливмашiвська, 2А
5) опис ПАТ “Iвано-Франкiвськголовпостач” зареєстроване 16.08.1995р. ПАТ “Львiвметал” володiє акцiями цього акцiонерного товариства у кiлькостi 7968 шт. загальною номiнальною вартiстю 1992 грн, що складає 0,5211% статутного капiталу.

 

 

 

 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

 

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Публiчне акцiонерне товариство “ВГП” 01880724 43020 Волинська область , м.Луцьк, вул.Лазо, буд.7   0.739700000000
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “ФК Тiтан” 24466246 83055 Донецька область , м.Донецьк, вул.Челюскiнцiв, буд.157   0.021800000000
вiдкрите акцiонерне товариство корпорат. iнвест. фонд недиверс.виду закр.типу “Українська iндустрiя” 22904802 79000 Львiвська область , м.Львiв, вул.Копернiка, буд.20, кв.4   2.498400000000
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Станом на 31.12.2015р. к-сть акцiонерiв-учасникiв – 483 фiзичнi особи д/н д/н  д/н  96.740100000000
Усього 100.000000000000

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

 

 

 

 

1) посада в.о.Генерального директора
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дяк Ігор Григорович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КА 691912 20.11.1997 Залізничним РВ УМВС України у Львівській обл.
4) рік народження** 1951
5) освіта** середньо-спеціальна
6) стаж роботи (років)** 32
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ “Львівметал”, технічний директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 04.01.2013 до моменту обрання Генерального директора

9) опис    Повноваження і обов”язки визначені Статутом товариства, установчими документами та діючим законодавством. Оплата праці здійснюється відповідно до посади та відображається в бухгалтерських  формах податкової звітності. Окрема винагорода в натуральній формі не виплачувалася. Загальний стаж роботи – 36 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Останні 5 років працював технічним директором ПАТ “Львівметал”. На інших підприємствах не працює.Змін щодо даної посадової особи в 2015 році не було.

 

1) посада член Ревізійної комісії
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Оришко Марія Олексіївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи АС 110575 02.09.1996 Луцьким МУ УМВС України у Волинській області
4) рік народження** 1954
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 39
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** “Облкооплісбудгоспторг”, головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 26.04.2013 5 років

9) опис    Обсяг обов”язків і повноважень визначається Статутом товариства, установчими документами та діючим законодавством. Винагороди, в т.ч. в натуральній формі, не отримує. Загальний стаж роботи – 39 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Посада за основним місцем роботи – головний бухгалтер ПАТ “ВГП” (43020, Волинська обл., м.Луцьк, вул.Георгія Гонгадзе, буд.25). Попередні посади за останні 5 років: Головний бухгалтер ПАТ “ВГП”. Змін щодо даної посадової особи в 2015 році не було.

 

1) посада Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мірецький Ілля Борисович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи АС 006686 15.11.2002 Луцьким МВ УМВС України у Волинській області
4) рік народження** 1957
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ “ВГП”,  Генеральний директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 24.12.2012 3 роки

9) опис    Обсяг обов”язків і повноважень визначається Статутом товариства, установчими документами та діючим законодавством. Винагороди, в т.ч. і в натуральній формі, не отримував. Загальний стаж роботи – 36 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. На протязі 5 останніх років працював і працює в  ПАТ “ВГП”, генеральний директор ( 43020, Волинська обл., м.Луцьк, вул.Георгія Гонгадзе, 25). Змін щодо даної посадової особи в 2015 році не було.

 

 

1) посада член Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Саковська Світлана Леонтіївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи АС 006782 09.04.2012 Луцьким МУ УМВС України у Волинській області
4) рік народження** 1963
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ “ВГП”, фінансовий директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 24.12.2012 3 роки

9) опис    Обсяг обов”язків і повноважень визначається Статутом товариства, установчими документами та діючим законодавством. Винагорода, в т.ч. в натуральній формі, не виплачується. Посада за основним місцем роботи – директор з економіки ПАТ “ВГП”(43020, Волинська обл., м.Луцьк, вул.Георгія Гонгадзе, буд.25). Загальний стаж роботи – 31 рік. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Змін щодо даної посадової особи в 2015 році не було.

 

1) посада член Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мірецький Владислав Ілліч
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи АС 615882 21.12.1999 Луцьким МУ УМВС України у Волинській області
4) рік народження** 1983
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ “ВГП”, начальник відділу маркетингу
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 24.12.2012 3 роки

9) опис    Обсяг повноважень та обов”язків визначається Статутом товариства, установчими документами та діючим законодавством. Винагорода, в т.ч. в натуральній формі, не виплачується. Загальний стаж роботи – 10 років. Попередні посади за останні 5 років: ЗАТ “КПМГ Аудит” – аудитор. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

 

1) посада член Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Оришко Юрій Олегович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи АС 727821 20.02.2001 Локачинським РВ УМВС України у Волинській області
4) рік народження** 1976
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ “ВГП”,  комерційний директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 24.12.2012 3 роки

9) опис    Обсяг повноважень та обов”язків визначається Статутом товариства, установчими документами та діючим законодавством. Винагорода, в т.ч. в натуральній формі, не виплачується. Загальний стаж роботи – 18 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Попередні посади за останні 5 років ПАТ “ВГП”-начальник відділу торгівлі. Змін щодо даної посадової особи в 2015 році не було.

 

1) посада Головний бухгалтер – член Ревізійної комісії
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пеприк Любов Василівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КА 935000 16.09.1998 Пустомитівським РВ УМВС України у Львівській області
4) рік народження** 1959
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ФОП Підлужний Я.С., головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 26.04.2013 5 років

9) опис    Обсяг повноважень та обов”язків визначається посадовою інструкцією та діючим законодавством. Оплата праці здійснюється згідно штатного розкладу та відображається в бухгалтерських формах податкової звітності. Загальний стаж роботи – 44 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Попередні посади за останні 5 років: ПП”ЮРС” – головний бухгалтер, ТОВ “Бісер” – головний бухгалтер, ФОП Підлужний Я.С. – головний бухгалтер. Змін щодо даної посадової особи в 2015 році не було.

 

1) посада член Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Турчин Володимир Валерійович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи АС 098798 12.07.1996 Ковельським МРВ УМВС України у Волинській області
4) рік народження** 1976
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** комерційний директор ТОВ “Західсталь”
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 24.12.2012 3 роки

9) опис    Обсяг повноважень та обов”язків визначається Статутом товариства, установчими документами та діючим законодавством.Винагорода, в т.ч. в натуральній формі, не виплачується.Посада за основним місцем роботи- в.о.директора ТОВ “Західсталь” (43020, Волинська обл., м.Луцьк, вул.Георгія Гонгадзе, буд.25). Загальний стаж роботи – 17 років. Непогашеної судимості за корислові та посадові злочини посадова особа не має.Попередні посади за останні 5 років: В.о. директора ТОВ “Західсталь”, комерційний директор ТОВ “Західсталь”, начальник відділу торгівлі ПАТ “ВГП”. Змін щодо даної посадової особи в 2015 році не було.

 

1) посада Голова Ревізійної комісії
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Королевич Юрій Валентинович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КА 199283 14.06.1996 Пустомитівським РВ УМВС України у Львівській області
4) рік народження** 1953
5) освіта** середньо-спеціальна
6) стаж роботи (років)** 28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ “Львівметал”, завідувач складом металопродукції
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 26.04.2013 5 років

9) опис    Обсяг обов”язків і повноважень визначається Статутом товариства, установчими документами та діючим законодавством. Винагороди, в т.ч. в натуральній формі, не отримує. Загальний стаж роботи – 33 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Попередні посади за останні 5 років ПАТ “Львівметал” – провідний інженер з охорони праці, завідувач складом. Змін щодо даної посадової особи в 2015 році не було.

 

 

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

 

Посада Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника   Привілейовані

іменні

привілейовані на пред’явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
в.о.Генерального директора Дяк Ігор Григорович КА 691912 20.11.1997 Залізничним РВ УМВС України у Львівській обл. 10 0.00010967654 10 0 0 0
член Ревізійної комісії Оришко Марія Олексіївна АС 110575 02.09.1996 Луцьким МУ УМВС України у Волинській області 10 0.00010967654 10 0 0 0
Голова Наглядової ради Мірецький Ілля Борисович АС 006686 15.11.2002 Луцьким МВ УМВС України у Волинській області 7193369 78.89438368364 7193369 0 0 0
член Наглядової ради Саковська Світлана Леонтіївна АС 006782 09.04.2012 Луцьким МУ УМВС України у Волинській області 1300 0.01425795045 1300 0 0 0
член Наглядової ради Мірецький Владислав Ілліч АС 615882 21.12.1999 Луцьким МУ УМВС України у Волинській області 0 0 0 0 0 0
член Наглядової ради Оришко Юрій Олегович АС 727821 20.02.2001 Локачинським РВ УМВС України у Волинській області 0 0 0 0 0 0
Головний бухгалтер – член Ревізійної комісії Пеприк Любов Василівна КА 935000 16.09.1998 Пустомитівським РВ УМВС України у Львівській області 0 0 0 0 0 0
член Наглядової ради Турчин Володимир Валерійович АС 098798 12.07.1996 Ковельським МРВ УМВС України у Волинській області 0 0 0 0 0 0
Голова Ревізійної комісії Королевич Юрій Валентинович КА 199283 14.06.1996 Пустомитівським РВ УМВС України у Львівській області 0 0 0 0 0 0
Усього 7194689 78.90886098718 7194689 0 0 0

 

 

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

 

 

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника   Привілейовані

іменні

привілейовані на пред’явника
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника   Привілейовані

іменні

привілейовані на пред’явника
Мiрецький Iлля Борисович АС 006686 15.11.2002 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй областi 7193369 78.89438368364 7193369 0 0 0
Усього 7193369 78.89438368364 7193369 0 0 0

 

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

 

Вид загальних зборів Чергові Позачергові
X  
Дата проведення 28.04.2015
Кворум зборів 99.9683

 

Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання голови та секретаря зборiв.

2. Про обрання лiчильної комiсiї.

3. Про затвердження регламенту роботи зборiв.

4. Звiт виконуючого обов’язки генерального директора про пiдсумки дiяльностi Товариства за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора Товариства.

5. Звiт Наглядової ради Товариства за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства.

6. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2014 рiк. Затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї та рiчного звiту Товариства за 2014 рiк.

7. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2014 рiк.

8. Про визначення основних напрямiв дiяльностi та стратегiї розвитку Товариства у 2015 роцi.

9. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства та затвердження Статуту в новiй редакцiї.

10. Про  попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi.

Пропозицiї до перелiку питань порядку денного та до питань порядку денного вiд  осiб не подавалися.

За результатами розгляду питань порядку денного прийнято рiшення затвердити звiти та визнати роботу задовiльною в.о.Директора, Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї, а також затвердити рiчний звiт за 2014 рiк.  Прибуток в сумi 75,0 тис. грн. скерувати на розвиток Товариства.

Основним напрямом дiяльностi Товариства у 2015 роцi визначити здачу в оренду власного майна. Вирiшили попередньо схвалити укладення Товариством за рiшенням Наглядової ради строком на один рiк – до 30 квiтня 2016 року таких значних правочинiв: договорiв поставки, купiвлi-продажу, надання послуг, кредитних договорiв, договорiв позики, договорiв застави майна Товариства, договорiв поруки, договорiв майнової поруки (в тому числi Товариства), договорiв гарантiї, договорiв факторингу, договорiв iпотек (в тому числi стосовно нерухомого майна Товариства), в тому числi додаткових договорiв/договорiв про змiну вищевказаних договорiв, на суму до 200 000 000 (двiстi мiльйонiв) млн. гривень включно.

Всi цi рiшення прийнятi одноголосно.

Рiшення щодо внесення змiн та доповнень до Статуту ПАТ “Львiвметал” та затвердження нової редакцiї Статуту не прийнято.

 

 

 

 

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

 

 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи Господарське товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма “УкрЗахідАудит”
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20833340
Місцезнаходження 79011 Львiвська область , м. Львів, вул. Рутковича, 7, офіс 11а
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 0541
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ АПУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон (+0 32) 225-68-70
Факс (+0 32) 225-68-80
Вид діяльності аудиторські послуги
Опис Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту на підставі договору  № 34 від 11 листопада 2015 року. Аудит  розпочато  21 березня 2016 р. та закінчено 15 квітня 2016 р.

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ПРИВАТБАНК”
Організаційно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14360570
Місцезнаходження 49094 Днiпропетровська область , м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, буд. 50
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ № 263148
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.06.2013
Міжміський код та телефон (056) 716-33-64
Факс (056) 716-33-64
Вид діяльності депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис Обслуговування рахунків власників іменних цінних паперів емітента на підставі Договору  № Е-08/14-Л від 18.02.2014р.

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи Публічне акціонерне товариство “Національний депозитарій України”
Організаційно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001 м. Київ . м. Київ вул. Грінченка, буд.3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності рішення НКЦПФР №2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
Міжміський код та телефон (044) 279-10-78
Факс (044) 377-70-16
Вид діяльності Виконує функції Центрального депозитарію у відповідності із ЗУ “Про депозитарну систему України”.
Опис Обслуговує випуск цінних паперів емітента, заява про приєднання до умов договору з НДУ № ОВ-4628 від 18.03.2014р.

 

 

 

 

 1. X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій

 

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12.01.2011 07/13/1/11 Львівське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку UA4000108468 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарнi iменнi 0.25 9117720 2279430.00 100.000000000000
Опис Випуск акцій в документарній формі був зареєстрований 06.11.1998р. У зв”язку з переводом в бездокументарну  форму  видане нове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 12.01.2011р. Акції на біржу не виставлялись та до лістингу не включені.  Торгівля акціями на внутрішньому та на зовнішньому ринку у звітному періоді не велася. Додаткова емісія у звітному періоді не здійснювалася.

 

 

 1. XI. Опис бізнесу

 

 

 

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

 

Відповідно до рішення загальних зборів працівників ОП “Львівметал” та згідно наказу РВ ФДМУ у Львівській області № 13 від 04.01.1996р., орендне підприємство по поставках металопродукції “Львівметал” було перетворене у Відкрите акціонерне товариство по поставках металопродукції “Львівметал”. На виконання Закону України “Про акціонерні товариства” у 2010 році змінено тип та найменування товариства на Публічне акціонерне товариство “Львівметал”. Нову редакцію Статуту товариства зареєстровано Виконавчим комітетом Львівської міської ради Львівської області від 09.12.2010р. Статутний фонд ПАТ “Львівметал” становить 2279430,00грн., кількість акцій 9117720 шт., номінальною вартістю 0,25грн. Форма існування акцій бездокументарна згідно з свідоцтвом про реєстрацію випуску акцій, виданим Львівським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 07/13/1/11 від 12.01.2011р.

 

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

 

Організаційна структура товариства: 1. Керівництво. 2. Адміністративна служба. 3. Бухгалтерія з виконанням фінансових функцій. 4. Департамент зовнішньоекономічної діяльності. 5. Департамент торгівлі металами: а) складське господарство; б) склад металопродукції; в) склад роздрібної торгівлі. 6. Технічна служба. 7. Служба охорони та безпеки. Дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів емітент не має. Змін в організаційній структурі у відповідності з попереднім періодом не відбувалось.

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

 

За звiтний перiод середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв  облiкового складу склала 15 осіб; позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом, –  немає; працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу(дня,тижня), –  1 особа. Фонд оплати працi за 2015 рiк склав 453 тис.грн, що менше на 159 тис. грн за попереднiй рiк у зв”язку iз скороченням числа працівників з 21 до 15 осіб. Рiвень квалiфiкацiї працiвникiв вiдповiдає операцiйним потребам емiтента. Спеціальної кадрової програми емітента, спрямованої на підвищення рівня кваліфікації працівників підприємства, немає.

 

Належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об’єднання, зазначаються опис діяльності об’єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об’єднанні, позиції емітента в структурі об’єднання

 

Емітент не належить до будь-яких об”єднань підприємств.

 

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

 

Емітент не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

 

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб у звітному періоді не було

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

 

Товариство перейшло на Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) 1 січня 2012 року відповідно до положень МСФЗ (IFRS) 1 “Перше використання міжнародних стандартів фінансової звітності”.

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Основні засоби, придбані після дати переходу на МСФЗ, враховуються у звіті про фінансове положення за первинною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації і збитків від знецінення.

Капіталізовані витрати включають основні витрати на модернізацію і заміну частин активів, які збільшують термін їх корисної експлуатації або покращують їх здатність генерувати доходи.  Витрати на ремонт і обслуговування основних засобів відображаються в звіті про сукупні доходи і витрати того періоду, в якому вони були понесені.

Амортизація основних засобів призначена для списання суми, що амортизується, впродовж терміну корисного використання активу і розраховується з використанням прямолінійного методу.

Дохід або збиток, що виникають в результаті вибуття або ліквідації об’єкту основних засобів, признається в прибутках і збитках.

Нематеріальні активи з кінцевими термінами використання, придбані в рамках окремих операцій, враховуються за вартістю придбання за вирахуванням накопиченої амортизації і накопиченого збитку від знецінення.  Амортизація нараховується рівномірно протягом терміну корисного використання нематеріальних активів.

Нематеріальний актив списується при продажі або коли від його майбутнього використання або вибуття не очікується економічних вигод.  Дохід або збиток від списання нематеріального активу включається в звіт про сукупні доходи і витрати у момент списання.

Запаси складаються, головним чином, із товарів , які призначені для подальшої реалізації.

Собівартість розраховується з використанням методів ФІФО.

Передоплати постачальникам відображаються за собівартістю.

 

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;

 

В попередні роки основним видом товару була металопродукція. Основний ринок збуту – Західний регіон України. ПАТ “Львівметал” було найпотужнішим підприємством системи матеріально-технічного постачання Західного регіону України. Після розпаду цієї системи створилась ціла мережа різних підприємств, які займались реалізацією металопродукції.  У 2014 році підприємство фактично припинило виробничу діяльність. У звітному періоді основний вид послуг – здача в оренду власного нерухомого майна.

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п’ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов’язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

 

У 2012 році придбано автонавантажувач на суму 15 тис.грн; в 2013 році придбано ОЗ на суму 8 тис.грн, в т.ч. стелажі – 5,8 тис.грн, комп”ютерне обладнання – 2,2 тис.грн, відчужено ОЗ первісною вартістю 1241 тис.грн, в т.ч. реалізовано 4 автомашини та меблі (столи і стільці), а також списано ОЗ,які не підлягають подальшій експлуатації,на суму 635 тис.грн. У 2014 році вибуло ОЗ первісною вартістю 103 тис.грн – вартість (98,5 тис.грн) заглубленого складу інвентаря (бомбосховища), переданого на умовах договору зберігання № 14/7 від 21.05.2014 року, та вартість (4,5 тис.грн) реалізованого системного блоку з монітором. В 2014 році придбано 13 ел.лічильників на суму 5,98 тис.грн. У 2015 році на баланс поставлено вартість капітального ремонту адміністративного корпусу – 404 тис. грн, придбано акумулятор для тепловоза – 12 тис. грн,  та інші МНА на суму 5 тис. грн; списано комп”ютерне обладнання на суму 6 тис.грн

У 2016 році значні інвестиції або придбання, пов”язані з господарською діяльністю товариства, не плануються.

 

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членамивиконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація

 

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради та в.о.Генерального директора протягом звітного періоду не укладалися.

 

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об’єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

 

Орендованими основними засобами Товариство не користується. Основні засоби емітента знаходяться за адресою: 79034, м. Львів, вул. Навроцького, буд.1. Товариство не має екологічно шкідливого виробництва. У звітному періоді поставлено на баланс вартість капітального ремонту адмінкорпусу – 404 тис.грн, придбано акумулятор до тепловоза – 12 тис.грн, малоцінні НМА на суму 5 тис.грн; списано комп”ютерну техніку на суму 6 тис. грн. Залишкова вартість основних засобів на кінець звітного періоду – 18 833 тис. грн. Сума зносу склала 18 555 тис.грн. Ступінь зносу – 49,63%.  Капітальне будівництво, розширення або удосконалення основних засобiв не планується.

Обмеження на використання майна емiтента вiдсутнi.

 

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

 

До істотних проблем, які суттєво впливають на діяльність товариства, відноситься недостатність обігових коштів.

 

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

 

У звітному періоді фактів виплати штрафних санкцій (штрафів, пені, неустойки) і компенсацій за порушення законодавства не було.

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

 

Фінансування діяльності емітента здійснюється власними силами товариства за рахунок обігових коштів.

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

 

На кінець звітного періоду укладених, але ще не виконаних договорів немає.

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

 

У 2016 році планується здача в оренду власного майна.

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

 

Розробки і дослідження у звітному періоді не проводились

 

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

 

Судових справ, стороною в яких виступає емітент, у звітному періоді не було.

 

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

 

У 2015 році отримано прибуток у сумі 515 тис.грн, в той час як за 2014 рік прибуток склав 75 тис.грн. Іншої інформації, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, немає.

 

 

 

   XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
 

1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )

 

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби , всього (тис.грн.)  
На початок періоду На кінець періоду На початок періоду На кінець періоду На початок періоду На кінець періоду  
1.Виробничого призначення 18435.000 18833.000 0.000 0.000 18435.000 18833.000  
– будівлі та споруди 18425.000 18819.000 0.000 0.000 18425.000 18819.000  
– машини та обладнання 5.000 0.000 0.000 0.000 5.000 0.000  
– транспортні засоби 0.000 12.000 0.000 0.000 0.000 12.000  
– земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
– інші 5.000 2.000 0.000 0.000 5.000 2.000  
2. Невиробничого призначення 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
– будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
– машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
– транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
– земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
інестиційна нерухомість 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
– інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  
Усього 18435.000 18833.000 0.000 0.000 18435.000 18833.000  

 

Пояснення :  Орендованими основними засобами Товариство не користується. Основні засоби емітента знаходяться за адресою: 79034, м. Львів, вул. Навроцького, буд.1. Товариство не має екологічно шкідливого виробництва. Первісна вартість основних засобів на початок звітного періоду – 36 973 тис.грн.  Первісна вартість на кінець звітного періоду – 37 388 тис.грн, в тому числі будівлі та споруди – 36 473 тис.грн, машини та обладнання – 438 тис.грн, транспортні засоби – 108 тис.грн, інші – 266 тис.грн, малоцінні необоротні матеріальні активи 103 тис.грн Залишкова вартість основних засобів на кінець звітного періоду – 18 833 тис. грн. Сума зносу склала 18 555 тис.грн. Ступінь зносу – 49,63%. У звітному періоді поставлено на баланс вартість капітального ремонту адмінкорпусу – 404 тис.грн, придбано акумулятор до тепловоза – 12 тис.грн, малоцінні НМА на суму 5 тис.грн; списано комп”ютерну техніку на суму 6 тис. грн. Обмеження на використання майна емiтента вiдсутнi.

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

Найменування показника (тис.грн.) За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 17722 17207
Статутний капітал (тис.грн.) 2279 2279
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 2279 2279
Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов’язання – Поточні зобов’язання – Забезпечення наступних виплат  і платежів – Доходи майбутніх періодів
Висновок Розрахункова вартість чистих активів(17722.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(2279.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.

 

 

 1. 3. Інформація про зобов’язання емітента

 

Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку, у тому числі : Х 0.00 Х Х
Зобов’язання за цінними паперами Х 0.00 Х Х
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : Х 0.00 Х Х
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): Х 0.00 Х Х
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): Х 0.00 Х Х
За векселями (всього) Х 0.00 Х Х
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): Х 0.00 Х Х
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): Х 0.00 Х Х
Податкові зобов’язання Х 66.00 Х Х
Фінансова допомога на зворотній основі Х 0.00 Х Х
Інші зобов’язання Х 1671.00 Х Х
Усього зобов’язань Х 1737.00 Х Х
Опис Станом на 31 грудня 2015 року заборгованiсть  постачальникам за сировину, матерiали, послуги склала 1545 тис.грн, кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування – 4 тис.грн, з оплати працi – 17 тис.грн, за одержаними авансами – 29 тис.грн, за розрахунками з учасниками – 8 тис. грн. Поточнi зобов”язання (нарахування резерву вiдпускних)- у сумi 68 тис.грн. Кредиторська заборгованiсть перед бюджетом склала 66 тис.грн.

 

 

            ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

Загальні збори акціонерів

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

 

  Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2015 1 0
2 2014 1 0
3 2013 1 1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

  Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  
Акціонери   X
Депозитарна установа   X
Інше  

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю) ?

 

  Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків   X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

  Так Ні
Підняттям карток   X
Бюлетенями (таємне голосування) X  
Підняттям рук   X
Інше  

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

 

  Так Ні
Реорганізація   X
Додатковий випуск акцій   X
Унесення змін до статуту   X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства   X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради   X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу   X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)   X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X
Інше позачергові збори в 2015 році не скликалися

 

Чи проводились  у  звітному  році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)  Ні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Органи управління

 

Який склад наглядової ради (за наявності) ?

  (осіб)
Кількість членів наглядової ради 5
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків  акцій 1
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій 1
Кількість представників акціонерів – юридичних осіб 0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку ?

  Так Ні
Складу   X
Організації   X
Діяльності   X
Інші (запишіть)  

 

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань :

За рішенням загальних зборів акціонерів 28.04.2015 року                                роботу Наглядової ради у 2014р. визнано задовільною.

Які саме  комітети  створено  в  складі  наглядової  ради (за наявності) ?

  Так Ні
Стратегічного планування   X
Аудиторський   X
З питань призначень і винагород   X
Інвестиційний   X
Інші (запишіть) у складі наглядової ради комітети не створені

 

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :

оцінка роботи комітетів не проводилася ( комітети не створені)

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну  посаду корпоративного секретаря ? (так/ні )   Ні

 

Яким чином  визначається  розмір винагороди членів наглядової ради?

  Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою   X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X  
Інше  

 

Які з  вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

  Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі   X
Знання у сфері фінансів і менеджменту   X
Особисті якості (чесність, відповідальність)   X
Відсутність конфлікту інтересів   X
Граничний вік   X
Відсутні будь-які вимоги X  
Інше (запишіть)  

 

Коли останній  раз  було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?

  Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X  
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками   X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)   X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена   X
Інше (запишіть)  

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)   Так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії  3  осіб.

 

Скільки разів  на  рік  у  середньому  відбувалися  засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних  зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

  Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Так Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Ні Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Так Ні Ні

 

Чи містить  статут  акціонерного  товариства  положення,  яке обмежує  повноваження  виконавчого  органу  приймати  рішення  про укладення  договорів,  враховуючи їх суму,  від імені акціонерного товариства? (так/ні Так

 

Чи містить  статут  або  внутрішні   документи   акціонерного товариства  положення  про конфлікт інтересів,  тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи  або  пов’язаних  з  нею
осіб  та  обов’язком  діяти  в  інтересах акціонерного товариства? (так/ні)
  Ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

  Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X  
Положення про наглядову раду X  
Положення про виконавчий орган X  
Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X
Положення про ревізійну комісію ( або ревізора ) X  
Положення про акції акціонерного товариства   X
Положення про порядок розподілу прибутку   X
Інше (запишіть)  

 

 

 

 

Яким чином  акціонери  можуть  отримати  таку  інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

  Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній базі НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет торінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Ні Так Так Ні Ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Ні Ні
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Ні Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Ні Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства          

 

Чи готує   акціонерне   товариство   фінансову   звітність  у відповідності до міжнародних  стандартів  фінансової звітності? (так/ні)  Так

 

 Скільки разів  на  рік  у  середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного  товариства  зовнішнім  аудитором  протягом останніх трьох років?

  Так Ні
Не проводились взагалі   X
Менше ніж раз на рік   X
Раз на рік X  
Частіше ніж раз на рік   X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

  Так Ні
Загальні збори акціонерів   X
Наглядова рада   X
Виконавчий орган X  
Інше (запишіть)  

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

 

З якої причини було змінено аудитора?

  Так Ні
Не задовольняв професійний рівень   X
Не задовольняли умови договору з аудитором X  
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів    
Інше (запишіть)  

 

Який орган   здійснював   перевірки   фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

  Так Ні
Ревізійна комісія ( ревізор ) X  
Наглядова рада   X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства   X
Стороння компанія або сторонній консультант X  
Перевірки не проводились   X
Інше (запишіть)  

 

 

З ініціативи   якого   органу   ревізійна  комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

  Так Ні
З власної ініціативи X  
За дорученням загальних зборів   X
За дорученням наглядової ради   X
За зверненням виконавчого органу   X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів   X
Інше (запишіть)  

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом  останнього року   платні   послуги   консультантів   у  сфері  корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)   Ні

 

 

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

 

Чи планує  ваше  акціонерне  товариство  залучити  інвестиції  кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

  Так Ні
Випуск акцій   X
Випуск депозитарних розписок   X
Випуск облігацій   X
Кредити банків X  
Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X
Інше (запишіть)  

 

Чи планує   ваше   акціонерне  товариство  залучити  іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ?

 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
Так, плануємо розпочати переговори  
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції наступних трьох років  
Не визначились X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років?  (так/ні/не визначились)     Не визначились

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності  на  акції  у  депозитарній  системі  України,  протягом останніх трьох років? (так/ні)  Ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)  Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів,  правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:      ;

яким органом управління прийнятий: власний кодекс корпоративного управління відсутній

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)   ;

укажіть, яким чином її оприлюднено: власний кодекс корпоративного управління відсутній

 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів,  правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.

 власний кодекс корпоративного управління відсутній

 

 

 

    Коди
  Дата (рік, місяць,  число) 2016 01 01
Підприємство   Публічне акціонерне товариство “Львівметал” за ЄДРПОУ 01882373
Територія  ЛЬВIВСЬКА ОБЛАСТЬ за КОАТУУ 4610136800
Організаційно-правова форма господарювання  ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО за КОПФГ 112
Вид економічної діяльності  НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА за КВЕД 68.20
Середня кількість працівників  15    
Одиниця виміру : тис. грн.    
Адреса 79034 Львiвська область м. Львiв вул. Навроцького, буд. 1, т.(032) 244-03-30

 

Складено (зробити позначку “v” у відповідній клітинці):

   
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку      
за міжнародними стандартами фінансової звітності   V  

 

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на “31” грудня 2015 р.

 

                                                                    Форма № 1                                      Код за ДКУД 1801001

 

 

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату пере- ходу на МСФЗ
                                                  1 2 3 4 01.01.2012
I. Необоротні активи

Нематеріальні активи

 

1000 39 32 86
первісна вартість 1001 162 162 162
накопичена амортизація 1002 123 130 76
Незавершені капітальні інвестиції 1005 33 33 33
Основні засоби 1010 18436 18833 18533
первісна вартість 1011 36973 37388 38289
знос 1012 18537 18555 19756
Інвестиційна нерухомість 1015
Довгострокові біологічні активи 1020
Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

 

1030 2 2 2
інші фінансові інвестиції 1035
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040
Відстрочені податкові активи 1045
Інші необоротні активи 1090
Усього за розділом I 1095 18510 18900 18654
II. Оборотні активи

Запаси

1100 34 204 2079
Виробничі запаси 1101 24 196 94
Товари 1104 10 8 1985
Поточні біологічні активи 1110
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 177 168 1413
Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами

 

1130 36 21 29
з бюджетом 1135 15 2 193
у тому числі з податку на прибуток 1136 2 2
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 240 125 7
Поточні фінансові інвестиції 1160
Гроші та їх еквіваленти 1165 6 39 72
Готівка 1166 1 9
Рахунки в банках 1167 5 39 63
Витрати майбутніх періодів 1170
Інші оборотні активи 1190 235
Усього за розділом II 1195 508 559 4028
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200
Баланс 1300 19018 19459 22682

 

Пасив Код рядка На початок звітного року На кінець звітного періоду На дату пере- ходу на МСФЗ
                                                   1 2 3 4 5
І. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

 

1400 2279 2279 2279
Капітал у дооцінках 1405 17225
Додатковий капітал 1410 2 2 2
Емісійний дохід 1411 2 2
Резервний капітал 1415
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 14926 15441 -1942
Неоплачений капітал 1425
Вилучений капітал 1430
Усього за розділом I 1495 17207 17722 17564
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

 

1500
Довгострокові кредити банків 1510
Інші довгострокові зобов’язання 1515
Довгострокові забезпечення 1520
Цільове фінансування 1525
Усього за розділом II 1595
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

 

1600
Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов’язаннями

 

1610
товари, роботи, послуги 1615 1647 1545 3429
розрахунками з бюджетом 1620 47 66 30
у тому числі з податку на прибуток 1621
розрахунками зі страхування 1625 4
розрахунками з оплати праці 1630 17 3
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 53 29 1413
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640 8 8 9
Поточні забезпечення 1660 56 68 219
Доходи майбутніх періодів 1665
Інші поточні зобов’язання 1690 15
Усього за розділом IІІ 1695 1811 1737 5118
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,

утримуваними для продажу, та групами вибуття

 

1700
Баланс 1900 19018 19459 22682

 

 

 

 

 

в.о.Генерального директора ________________ Дяк Ігор Григорович
  (підпис)  
     
Головний бухгалтер     ________________ Пеприк Любов Василівна
  (підпис)  

 

 

 

    Коди
  Дата (рік, місяць,  число) 2016 01 01
Підприємство   Публічне акціонерне товариство “Львівметал” за ЄДРПОУ 01882373

 

Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )

за 2015 рік

 

                                                                    Форма № 2                                    Код за ДКУД 1801003

 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний
період попереднього року
                                                  1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 5 308
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (2) (223)
Валовий:

прибуток

2090 3 85
     збиток 2095 (–) (–)
Інші операційні доходи 2120 2330 2023
Адміністративні витрати 2130 (808) (915)
Витрати на збут 2150 (140) (336)
Інші операційні витрати 2180 (870) (768)
Фінансовий результат від операційної діяльності:

прибуток

2190 515 89
     збиток 2195 (–) (–)
Дохід від участі в капіталі 2200
Інші фінансові доходи 2220
Інші доходи 2240
Фінансові витрати 2250 (–) (–)
Втрати від участі в капіталі 2255 (–) (–)
Інші витрати 2270 (–) (14)
Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток

2290 515 75
збиток 2295 (–) (–)
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305
Чистий фінансовий результат:

прибуток

2350 515 75
     збиток 2355 (–) (–)

 

 1. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний
період попереднього року
                                                  1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405
Накопичені курсові різниці 2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415
Інший сукупний дохід 2445
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 515 75

 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний
період попереднього року
                                                   1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 91 83
Витрати на оплату праці 2505 453 612
Відрахування на соціальні заходи 2510 146 192
Амортизація 2515 31 43
Інші операційні витрати 2520 1097 1088
Разом 2550 1818 2018

 

 

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний
період попереднього року
                                                   1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600 9117720 9117720
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 9117720 9117720
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.05648000 0.00823000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0.05648000 0.00823000
Дивіденди на одну просту акцію 2650

 

 

 

 

в.о.Генерального директора ________________ Дяк Ігор Григорович
  (підпис)  
     
Головний бухгалтер     ________________ Пеприк Любов Василівна
  (підпис)  

 

 

 

 

 

 

 

    Коди
  Дата (рік, місяць,  число) 2016 01 01
Підприємство   Публічне акціонерне товариство “Львівметал” за ЄДРПОУ 01882373

 

Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )

за 2015 рік

 

                                                                    Форма № 3                                      Код за ДКУД 1801004

 

 

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний
період попереднього року
                                                  1 2 3 4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000 8 283
Повернення податків і зборів 3005
у тому числі податку на додану вартість 3006
Цільового фінансування 3010 5
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 33 6
Надходження від операційної оренди 3040 2992 2467
Інші надходження 3095 8 20
Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)

3100 (1793) (1283)
Праці 3105 (345) (573)
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (161) (259)
Зобов’язань з податків і зборів 3115 (706) (709)
Зобов’язання з податку на додану вартість 3117 (251) (304)
Зобов’язання з інших податків і зборів 3118 (455) (405)
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (121) (20)
Інші витрачання 3190 (188) (84)
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -268 -152
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

фінансових інвестицій

3200
необоротних активів 3205
Надходження від отриманих:

відсотків

3215
дивідендів 3220
Надходження від деривативів 3225
Інші надходження 3250
Витрачання на придбання:

фінансових інвестицій

3255 (–) (–)
необоротних активів 3260 (13) (7)
Виплати за деривативами 3270 (–) (–)
Інші платежі 3290 (–) (24)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -13 -31
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

Власного капіталу

3300
Отримання позик 3305
Інші надходження 3340 314 181
Витрачання на:

Викуп власних акцій

3345 (–) (–)
Погашення позик 3350
Сплату дивідендів 3355 (–) (–)
Інші платежі 3390 (–) (–)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 314 181
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 33 -2
Залишок коштів на початок року 3405 6 8
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415 39 6

 

 

 

 

в.о.Генерального директора ________________ Дяк Iгор Григорович
  (підпис)  
     
Головний бухгалтер     ________________ Пеприк Любов Василiвна
  (підпис)  

 

 

 

 

 

 

    Коди
  Дата (рік, місяць,  число) 2016 01 01
Підприємство   Публічне акціонерне товариство “Львівметал” за ЄДРПОУ 01882373

 

Звіт про власний капітал

за 2015 рік

 

                                                                    Форма № 4                                         Код за ДКУД 1801005

 

 

Стаття Код рядка Зареєст-рований (пайовий)

капітал

Капітал у дооцін-ках Додат-ковий капітал Резер-вний капітал Нероз-

поділе-

ний прибуток (непокритий збиток)

Неопла-чений капітал Вилучений капітал Всього
                          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 2279 2 14926 17207
Коригування:

Зміна облікової політики

4005
Виправлення помилок 4010
Інші зміни 4090
Скоригований залишок на початок року 4095 2279 2 14926 17207
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 515 515
Інший сукупний дохід за звітний період 4110
Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

4200
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205
Відрахування до резервного капіталу 4210
Внески учасників : Внески до капіталу 4240
Погашення заборгованості з капіталу 4245
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток) 4260
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270
Вилучення частки в капіталі 4275
Інші зміни в капіталі 4290
Разом змін у капіталі 4295 515 515
Залишок на кінець року 4300 2279 2 15441 17722

 

 

 

 

в.о.Генерального директора ________________ Дяк Iгор Григорович
  (підпис)  
     
Головний бухгалтер     ________________ Пеприк Любов Василiвна
  (підпис)  

 

 

 

 

 

 

Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА РIК,

ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2015 РОКУ

(в тис. грн.)

 1. ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЛЬВIВМЕТАЛ” (далi “Товариство”) є юридичною особою, створеною вiдповiдно до законодавства України. Публiчне акцiонерне товариство “Львiвметал”, зареєстроване виконавчим комiтетом Львiвської  мiської Ради  29 лютого1996 року.

Товариство безпосередньо здiйснює такi основнi види фiнансово-господарської дiяльностi:

oнадання в оренду й експлуатацiю власного нерухомого майна;

o  iнше.

Юридична адреса Товариства – Україна, 79034, вул. Навроцького, 1, м. Львiв.

Функцiональною валютою звiтностi є гривня. Звiтнiсть складена в тисячах гривень.

 

 1. ОСНОВИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI

Товариство перейшло на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ) 1 сiчня 2012 року вiдповiдно до положень МСФЗ (IFRS) 1 “Перше використання мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi”.

 1. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ

Основнi засоби

Основнi засоби, придбанi пiсля дати переходу на МСФЗ, враховуються у звiтi про фiнансове положення за первинною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї i збиткiв вiд знецiнення.

Капiталiзованi витрати включають основнi витрати на модернiзацiю i замiну частин активiв, якi збiльшують термiн їх корисної експлуатацiї або покращують їх здатнiсть генерувати доходи.  Витрати на ремонт i обслуговування основних засобiв вiдображаються в звiтi про сукупнi доходи i витрати того перiоду, в якому вони були понесенi.

Амортизацiя основних засобiв призначена для списання суми, що амортизується, впродовж термiну корисного використання активу i розраховується з використанням прямолiнiйного методу.

Дохiд або збиток, що виникають в результатi вибуття або лiквiдацiї об’єкту основних засобiв, признається в прибутках i збитках.

Нематерiальнi активи

Нематерiальнi активи з кiнцевими термiнами використання, придбанi в рамках окремих операцiй, враховуються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї i накопиченого збитку вiд знецiнення.  Амортизацiя нараховується рiвномiрно протягом термiну корисного використання нематерiальних активiв.

Нематерiальний актив списується при продажi або коли вiд його майбутнього використання або вибуття не очiкується економiчних вигод.  Дохiд або збиток вiд списання нематерiального активу включається в звiт про сукупнi доходи i витрати у момент списання.

 

 

Грошовi кошти

Грошовi кошти включають кошти в касi та грошовi кошти на рахунках у банках.

 

Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть оцiнюється при первинному визнаннi за справедливою вартiстю

 

 

 

Запаси

Запаси складаються, головним чином, iз товарiв , якi призначенi для подальшої реалiзацiї.

Собiвартiсть розраховується з використанням методiв ФIФО.

 

Передплати постачальникам

Передоплати постачальникам вiдображаються за собiвартiстю.

 

Податок на прибуток

Витрати з податку на прибуток або збиток за рiк являють собою суму поточного та вiдстроченого податку.

 

Пенсiйнi зобов’язання

Державний пенсiйний план з визначеними внесками – Товариство здiйснює внески в Державний пенсiйний фонд України виходячи з заробiтної плати кожного працiвника. Витрати Товариства за такими внесками включенi до статтi “Вiдрахування ня соцiальнi заходи”. Дана сума включається до витрат того перiоду, коли вони фактично понесенi.

Крiм того Товариство вiдповiдно до вимог законодавства України здiйснює вiдшкодування витрат Державного пенсiйного фонду України на виплату i доставку пенсiй, призначених працiвникам Товариства на пiльгових умовах за роботу у важких i шкiдливих умовах працi. Витрати Товариства за такими платежами включенi до статтi “iншi операцiйнi витрати”. Дана сума включається до витрат того перiоду, коли вони фактично понесенi.

 

Визнання доходiв

Доходи вiд реалiзацiї визнаються в розмiрi справедливої вартостi винагороди, отриманої або яка пiдлягає отриманню, i являють собою суми до отримання за продукцiю та послуги, наданi в ходi звичайної господарської дiяльностi, за вирахуванням  повернень продукцiї покупцями, знижок та  за вирахуванням податку на додану вартiсть (ПДВ).

 

Надання послуг

Доходи вiд надання послуг визнаються, коли: сума доходiв може бути достовiрно визначена; iснує ймовiрнiсть того, що економiчнi вигоди, пов’язанi з операцiєю, надiйдуть Товариству i понесенi або очiкуванi витрати, пов’язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.

 

Перерахунок iноземної валюти

Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються Товариством в нацiональнiй валютi України – гривнi  по курсу Нацiонального банку України на дату операцiї. Монетарнi активи i зобов’язання, вираженi в iноземнiй валютi, перераховуються  по курсу Нацiонального банку України на звiтну дату. Всi курсовi рiзницi включаються у звiт про прибутки i збитки.

Немонетарнi статтi, якi оцiнюються на основi iсторичної собiвартостi в iноземнiй валютi, перераховуються по курсу  Нацiонального банку України на дату первiсної операцiї.

 

 

 1. ПОВ’ЯЗАНI СТОРОНИ

Пов’язанi особи ПАТ “Львiвметал” – це ПАТ “Iвано-Франкiвськголовпостач”

Обсяги  операцiй з пов’язаними  сторонами за 2015 рiк:

Операцiї з повязаними сторонами    2014 рiк    2015 рiк

Поступлення товарiв i послуг 91          3

Реалiзацiя                      432       13

 1. IНШI ОПЕРАЦIЙНI ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ

Iншi операцiйнi доходи та витрати були представленi наступним чином:

2014 рiк                2015 рiк

Доходи(витрати) вiд операцiйної оренди                   1869    (0)         2619   (437)

Визнанi штрафи, пенi, неустойки                               4     (0)            0   (0)

Доходи (витрати) вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв       0     (0)              0      (0)

Доходи (витрати) вiд операцiйної курсової рiзницi           0    (0)          0   (0)

Iншi доходи/(витрати)                                     150    (768)       161   (433)

Всього                                                       2023      (768)        2330      (870)

 1. ФIНАНСОВI ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ

Фiнансовi доходи та витрати були представленi наступним чином:

2014 рiк          2015 рiк

доходи витрати     доходи      витрати

Нарахованi проценти на кредит вiд нерезидента  –        –        –      –

Всього                                              –    –        –      –

 1. IНШI ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ

Iншi доходи та витрати були представленi наступним чином:

2014 рiк          2015 рiк

доходи      Витрати     доходи      витрати

Доходи (витрати) вiд списання необоротнiх активiв    –           (14)      –      (0)

Всього                                                    –      (14)      –      (0)

 

 1. ОСНОВНI ЗАСОБИ

Станом на 31 грудня 2015 року основнi засоби Товариства були представленi наступним чином:

 

Будинки, споруди та передавальнi пристрої Машини та обладнання    Транспортнi засоби      Iнструменти прилади, iнвентар Iншi основнi засоби     Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи      Всього

Первiсна вартiсть станом на початок звiтного року    36069 438  96  130     141  99    36973

Придбано основних засобiв                                404     0     12   0    0      5     421

Вибуло                                                     0      0      0   0    5      1       6

Первiсна вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду  36473 438    108  130   136  103   37388

Накопичена амортизацiя станом на початок звiтного року17644      433   96    126   139  99    18537

Амортизацiйнi нарахування за звiтний перiод               10       5  0    2        2   5         24

Вибуло                                                      0      0       0 0      5        1          6

Амортизацiя станом на кiнець звiтного перiоду        17654 438       96      128   136        103   18555

Балансова вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду  18819   0      12      2      0       0       18833

 

 1. ЗАПАСИ

Запаси Товариства були представленi наступним чином:

Запаси                    31 грудня 2014 року  31 грудня 2015 року

Сировина i матерiали          14               59

Паливо                               0                 0

Тара i тарнi матерiали           0                1

Будiвельнi матерiали             0               127

Запаснi частини                      8                7

Малоцiннi та швидкозношуванi

предмети                         2                2

Товари                               10               8

Всього                               34               204

 

 1. ТОРГIВЕЛЬНА ТА IНША ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ, НЕТТО

Станом на 31 грудня 2015 року торговельна i iнша дебiторська заборгованiсть були представленi таким чином:

Дебiторська заборгованiсть            31 грудня 2014 року 31 грудня 2015 року

Дебiторська заборгованiсть за послуги          177                 168

Iнша дебiторська заборгованiсть                240                 125

Всього                                         417                 293

 

 1. ГРОШОВI КОШТИ ТА КОРОТКОСТРОКОВI ДЕПОЗИТИ

Станом на 31 грудня 2015 року грошовi кошти були представленi наступним чином:

Грошовi кошти                                              31 грудня 2014 року     31 грудня 2015 року

Грошовi кошти в нацiональнiй валютi на поточних рахунках   5                        39

Грошовi кошти в нацiональнiй валютi на депозитних рахунках 0                          0

Грошовi кошти в касi                                       1                        0

Всього                                                           6                        39

 

 

 1. КАПIТАЛ, ЯКИЙ БУЛО ВИПУЩЕНО

Станом на 31 грудня 2015 року статутний капiтал  Товариства  становить 2279430,0 грн., роздiлений на 9117720 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна.

 

Станом на 31 грудня 2014 року статутний капiтал  Товариства  становив 2279430,0 грн., роздiлений на 9117720 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна.

 1. ТОРГIВЕЛЬНА ТА IНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ

Станом на 31 грудня 2015 року торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть були представленi наступним чином:

Кредиторська заборгованiсть                       31 грудня 2014 року 31 грудня 2015 року

Заборгованiсть  постачальникам

за сировину, матерiали, послуги                            1647                      1545

Iнша кредиторська заборгованiсть                      8                        8

Всього                                              1655                      1553

 1. ПЕРЕДПЛАТИ ОТРИМАНI ТА IНШI КОРОТКОСТРОКОВI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Станом на 31 грудня 2015 року передплати отриманi та iншi короткостроковi зобов’язання були представленi наступним чином:

Кредиторська заборгованiсть                  31 грудня 2014 року 31 грудня 2015 року

Передплати отриманi                                      53                 29

Кредиторська заборгованiсть перед бюджетом             47                 66

Кредиторська заборгованiсть по страхуванню          0                   4

Кредиторська заборгованiсть по заробiтнiй платi            0                   17

Всього                                              100                116

 

 

 1. УМОВНI ТА КОНТРАКТНI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Операцiйне середовище

Незважаючи на те, що економiка України визнана ринковою, вона продовжує демонструвати деякi особливостi, притаманнi перехiднiй економiцi. Такi особливостi характеризуються, але не обмежуються, низьким рiвнем лiквiдностi на ринках капiталу, вiдносно високим рiвнем iнфляцiї та наявнiстю валютного контролю, що не дозволяє нацiональнiй валютi бути лiквiдним засобом платежу за межами України. Стабiльнiсть економiки України в значнiй мiрi залежатиме вiд полiтики та дiй уряду, спрямованих на реформування адмiнiстративної та правової систем, а також економiки в цiлому. Внаслiдок цього дiяльностi в Українi властивi ризики, яких не iснує в умовах бiльш розвинених ринкiв.

Керiвництво вважає, що воно вживає всi необхiднi заходи для забезпечення стiйкостi бiзнесу Товариства  в нинiшнiх умовах. Однак, несподiванi погiршення в економiцi можуть негативно впливати на результати дiяльностi Товариства i фiнансове становище. Ефект такого потенцiйно негативного впливу не може бути достовiрно оцiнений.

 

Оподаткування

У результатi загальної нестабiльної економiчної ситуацiї в Українi податковi органи придiляють все бiльше уваги дiловим колам. У зв’язку з цим регiональне i загальнодержавне податкове законодавство України постiйно змiнюються. Крiм того, трапляються випадки їх непослiдовного застосування, тлумачення i виконання. Недотримання законiв та нормативних актiв України може призвести до накладення серйозних штрафiв i пенi. В результатi майбутнiх податкових перевiрок можуть бути виявленi додатковi зобов’язання, якi не будуть вiдповiдати податкової звiтностi Товариства. Такими зобов’язаннями можуть бути власне податки, а також штрафи i пеня; та їх розмiри можуть бути iстотними. У той час як Товариство вважає, що воно вiдобразило всi операцiї у вiдповiдностi з чинним податковим законодавством, iснує велика кiлькiсть податкових норм i норм валютного законодавства, в яких присутня достатня кiлькiсть спiрних моментiв, якi не завжди чiтко i однозначно сформульованi.

Юридичнi питання

В процесi звичайної дiяльностi Товариство  залучене в судовi розгляди i до нього  висуваються iншi претензiї.

 

 1. УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ

Товариство управляє своїм капiталом для забезпечення безперервної дiяльностi пiдприємства в майбутньому i одночасної максимiзацiї прибутку акцiонерiв за рахунок оптимiзацiї спiввiдношення позикових i власних коштiв. Керiвництво Товариства регулярно переглядає структуру свого капiталу.

 1. ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОЇ ДАТИ

Пiсля 31 грудня 2015 року до дати затвердження керiвництвом фiнансової звiтностi не вiдбувалося подiй, якi  могли би вплинути на фiнансовий стан Товариства.

 

 

 

В.о.генерального директора      ____________________ Дяк Iгор  Григорович

 

Головний бухгалтер  ___________________ Пеприк Любов Василiвна

 

 

 

 

 

 

XVI. Текст аудиторського висновку ( звіту )

 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора – фізичної особи – підприємця) Господарське товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма “УкрЗахідАудит”
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків – фізичної особи) 20833340
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 79011, м. Львів, вул. Рутковича, 7, офіс 11а.
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0541

26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів 69

П

000069

02.04.2013

до 30.11.2015

 

Текст аудиторського висновку ( звіту ) :

 

Аудиторська фірма УкрЗахідАудит

Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №0541 від 26.01.2001р. зі змінами від 26.01.2006р. № 158

адреса: 79011, м. Львів, вул. І. Рутковича, 7, офіс 11а  тел (+380 32) 225-68-70, тел / факс (+380 32) 225-68-80

e-mail: [email protected]; офіційний сайт: www.uza-audyt.com.ua

п / рахунок № 2600149012201  у АТ “Експрес – банк”, МФО 322959

ЄДРПОУ 20833340, КОАТУУ 4610136300,  КОПФГ 240

 

 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо фінансової звітності

Публічного акціонерного товариства “Львівметал”

 

Адресат аудиторського висновку:

Керівництво та акціонери ПАТ “Львівметал”;

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

 

Основні відомості про ТОВАРИСТВО

Повне найменування:  Публічне акціонерне товариство “Львівметал”.

Код ЄДРПОУ: 01882373.

Місцезнаходження:  79034,  Україна, місто Львів, вул. Навроцького,1.

Державну реєстрацію ТОВАРИСТВА проведено виконавчим комітетом Львівської міської ради Львівської області за № 209771 серія А01 від 29.02.1996 р.

Статут ТОВАРИСТВА (нова редакція), затверджено Загальними зборами акціонерів ПАТ “Львівметал” 26.04.2012 р. протокол № 1, зареєстровано рішенням № 14151050014004371 від 25.07.2012 р. виконавчим комітетом Львівської міської Ради народних депутатів Львівської області.

Основним видом діяльності в період, що перевірявся був: 68.20 “Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна”.

Середньооблікова чисельність працюючих станом на 31 грудня 2015 р. становить 15 осіб

 

Висновок щодо фінансової звітності

Опис аудиторської перевірки

Ми провели аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства “Львівметал” (у подальшому – ТОВАРИСТВО), що додається, яка включає баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2015 р., звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2015 рік, звіт про рух грошових коштів (прямим методом) за 2015 рік, звіт про власний капітал за 2015 рік,  примітки до річної фінансової звітності за 2015 рік, а також стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки  ТОВАРИСТВА.

 

 

 

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал ТОВАРИСТВА несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності, що складена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності, та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

 

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного ними аудиту.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, що прийняті в якості національних згідно з рішенням Аудиторської палати України від 29.12.2015 р. № 320/1, зокрема Міжнародних стандартів аудиту 700 “Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності”, 705 “Модифікація думки у звіті незалежного аудитора”, 706 “Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора”. Ці стандарти, а також інші нормативні документи вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум та розкритті інформації у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю ТОВАРИСТВА. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Перевірці підлягали: установчі документи, фінансова звітність станом на 31.12.2015 р. та за 2015 рік, головна книга, регістри синтетичного та аналітичного обліку, первинні документи.

Достовірність та повнота бухгалтерського балансу і фінансової звітності ТОВАРИСТВА встановлювались шляхом перевірки наявності, а одночасно відсутності, суттєвих розбіжностей між даними первинних документів, аналітичного обліку та статтями балансу і показниками фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Виходячи з сутності аудиту та вимог Міжнародних стандартів аудиту, а також характеру робіт можлива ймовірність того, що в ході перевірки будь-які суттєві невідповідності можуть бути не виявлені, за що аудитор не несе відповідальності.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думка

Ми не можемо підтвердити достовірність відображення результатів проведеної інвентаризації в обліку та у фінансовій звітності, оскільки ми не були присутні при її проведенні.

 

Умовно-позитивна думка

На нашу думку, за винятком впливу обставин, про яке йдеться у параграфі “Підстава для висловлення умовно-позитивної думки”, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ТОВАРИСТВА станом на 31 грудня 2015 року, його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що минув на зазначену дату, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

 

Думка аудитора щодо іншої допоміжної інформації

 

 1. Порівняння вартості чистих активів із розміром статутного капіталу свідчить про їх відповідність вимогам ч. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. № 435-IV (чисті активи ТОВАРИСТВА станом на звітну дату складають 17 722 тис. грн., а розмір статутного капіталу 2 279 тис. грн.).
 2. Відповідно до МСА 720 “Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність” під час здійснення аудиту суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю, не виявлено.
 3. ТОВАРИСТВО протягом 2015 р. не здійснювала господарські операції згідно укладених правочинів на суму 10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності. Вартість активів ТОВАРИСТВА за даним річної фінансової звітності за 2015 р. складає 19 459 тис. грн., тому для визначення значних правочинів ТОВАРИСТВА враховувалась сума 1 945 900 грн.
 4. Органами управління ТОВАРИСТВА є: загальні збори акціонерів; наглядова рада; генеральний директор; ревізійна комісія. Для здійснення контролю фінансово-господарської діяльності ТОВАРИСТВА від імені акціонерів обрано колегіальний орган – ревізійну комісію.

Система корпоративного управління ТОВАРИСТВОМ відповідає вимогам Закону України “Про акціонерні товариства” від 17.09.2008 р. № 514-VІ.

 1. Відповідно до МСА 240 “Відповідність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності” аудиторський ризик суттєвого викривлення фінансової звітності, розрахований у робочих документах аудитора ідентифікований та оцінений як низький та складається з: властивого ризику (низький рівень), ризик контролю (низький рівень) та ризик невиявлення (низький рівень).

 

 

Висловлення думки щодо розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного року

 

За   результатами   аудиту   не встановлено   наявність   інформації   про  дії,  які  відбулися   протягом   звітного   періоду  та  можуть  вплинути  на  фінансово-

господарський стан ТОВАРИСТВА та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів визначених ст. 41 Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок”.

 

Висловлення думки щодо розкриття інформації про події після звітної дати, які відбулися до подання фінансової звітності за 2015 рік

 

Інформація про події, які відбулися після звітної дати та до подання фінансової звітності за 2015 рік і можуть вплинути на фінансово-господарський стан ТОВАРИСТВА, аудитору невідома.

 

Основні відомості про аудиторську фірму

 

Повне найменування: Господарське товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма “УкрЗахідАудит”.

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 20833340.

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого АПУ: Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 0541 від 26.01.2001 р., термін дії до 24.09.2020 р.

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів за реєстраційним номером 69.

Серія та номер Свідоцтва П 000069.

Строк дії Свідоцтва з 02.04.2013 р. по 30.11.2015 р.

Телефон (факс): тел. (+0 32) 225-68-70, тел / факс (+0 32) 225-68-80.

Поштова адреса: 79011, м. Львів, вул. Рутковича, 7, офіс 11а.

Е-mail: [email protected].

Офіційний сайт: www.uza-audyt.com.ua.

Номер та дата видачі Свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого АПУ: Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0097, відповідно до рішення АПУ від 27.01.2011 р. № 227/4.

Інформація про аудиторів, що брали участь в аудиторській перевірці – номер, серія, дата видачі та термін дії Сертифіката аудитора:

аудитор Озеран Володимир Олександрович, сертифікат серії А № 003519 виданий 25.06.1998 р., термін дії до 25.06.2017 р.

 

 

 

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту

 

Аудиторською фірмою “УкрЗахідАудит” згідно з договором № 34 від            11 листопада 2015 року проведена перевірка з метою підтвердження достовірності, повноти і відповідності чинному законодавству та нормативним документам даних бухгалтерського обліку і фінансової звітності за 2015 р. Роботи були розпочаті 21 березня 2016 р. та закінчені 15 квітня 2016 р., про що складений акт приймання-здачі виконаних робіт.

Фінансові звіти наведені у додатках.

Аудиторський висновок віддруковано у трьох примірниках, з яких перших два передано ЗАМОВНИКУ, третій – ВИКОНАВЦЮ.

 

Генеральний директор,

аудитор (сертифікат серії А № 003519)                              В.О. Озеран

м.п.

 

Аудиторський висновок наданий 15 квітня 2016 року

Вих. № 41    м. Львів

Фактичне місцезнаходження офісу Аудиторської фірми “УкрЗахідАудит”: 79011, м. Львів, вул. Рутковича, 7, офіс 11а.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.