Проведення загальних зборів акціонерів у 2017 році

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

Чергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Львівметал», код ЄДРПОУ 01882373, місцезнаходження: 79034, Львівська обл., м. Львів, вул. Навроцького, буд.1(далі- Товариство), відбудуться 21.04.2017р. о 11:00 за адресою: Україна,  Львівська обл., м. Львів, вул. Навроцького, буд.1, адмінкорпус. Реєстрація акціонерів буде проводитись 21.04.2017р. за місцем проведення зборів з 10:00 до 10:50. Для реєстрації аціонерам необхідно мати при собі паспорт, а для представників акціонерів – додатково довіреність на право участі у зборах, складену відповідно до вимог законодавства. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24.00 год.  17.04.2017р.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Обрання Голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів.
 3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на чергових загальних зборах акціонерів.
 4. Звіт виконуючого обов’язки генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконуючого обов’язки генерального директора.
 5. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2016р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
 6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
 8. Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік
 9. Прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне та зміну найменування Товариства.
 10. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
 11. Про припинення дії чинної редакції Положень Публічного акціонерного товариства «Львівметал».
 12. Про затвердження Положень: «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про виконавчий орган», «Про ревізійну комісію» Приватного акціонерного товариства «Львівметал».
 13. Прийняття рішення про припинення повноважень чинного складу Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
 14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
 15. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
 16. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
 17. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

 

Акціонери мають можливість ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів у робочі дні, з понеділка по п’ятницю, з 10.00  год. До 15.00 год, за місцезнаходженням Товариства, кабінет головного бухгалтера, а в день проведення зборів – за місцем їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – виконуючий обов’язки генерального директора Дяк Ігор Григорович. Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного цих загальних зборів Товариства, розміщена на  веб-сайті Товариства за адресою: http://lvivmetal.com/

Довідки за телефоном: (032) 244 03 57.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності ПАТ „Львівметал”                (тис.грн)

Найменування показника період
  2016 рік 2015 рік
Усього активів 19212 19459
Основні засоби                              18792 18898
Довгострокові фінансові інвестиції 2
Запаси  26 204
Сумарна дебіторська заборгованість          356 316
Грошові кошти та їх еквіваленти             38 39
Нерозподілений прибуток                      15623 15441
Власний капітал                             2 2
Статутний капітал                           2279 2279
Довгострокові зобов’язання                 
Поточні зобов’язання                        1235 1669
Чистий прибуток (збиток)                    226 515
Середньорічна кількість акцій (шт.) 9117720 9117720
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)                                      13 15

 

Наглядова рада Товариства.

 

Проекти рішень з питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Львівметал», які  призначено на 21.04.2017 року

 

 1. Проект рішення з першого питання порядку денного: «Обрання лічильної комісії.»

Прийняти наступне рішення:

Для підрахунку голосів та забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів обрати Лічильну комісію у складі 3-х осіб:1.)    Назаренко В.О. 2.)    Бойчук Ю.Г. 3.)    Дідух Є.Є.

 1. Проект рішення з другого питання порядку денного: «Обрання Голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів».

Прийняти наступні рішення:

2.1. Обрати головою загальних зборів акціонерів      – Підгайну Надійку Йосифівну

2.2. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів – Пеприк Любов Василівну.

2.3. Затвердити регламент загальних зборів акціонерів:

 • Доповіді за питаннями порядку денного – до 10 хв.
 • Виступи і обговорення – до 5 хв.
 • Відповіді на загальні питання – після обговорення питань порядку денного.

 

 1. Проект рішення з третього питання порядку денного: «Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на чергових загальних зборах акціонерів.»

Прийняти наступне рішення:

Затвердити рішення Наглядової ради щодо порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на чергових загальних зборах акціонерів.

 

 1. Проект рішення з четвертого питання порядку денного: «Звіт виконуючого обов’язки генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконуючого обов’язки генерального директора.»

Прийняти наступне рішення:

Затвердити звіт виконуючого обов’язки генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Визнати роботу задовільною.

 

 1. Проект рішення з п’ятого питання порядку денного: «Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2016р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.»

Прийняти наступне рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради. Визнати роботу задовільною.

 

 1. Проект рішення з шостого питання порядку денного: «Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.»

Прийняти наступне рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії та її висновок щодо фінансової звітності Товариства.

 

 1. Проект рішення з сьомого питання порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік»

Прийняти наступне рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

 

 1. Проект рішення з восьмого питання порядку денного: «Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік»

Прийняти наступне рішення:

Прибуток за 2016 рiк у сумi 226 тис .грн направити на розвиток Товариства та покращення основних фондів.

 1. Проект рішення з дев’ятого питання порядку денного: «Прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне та зміну найменування Товариства.»

Прийняти наступне рішення:

9.1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

9.2. Змінити найменування Товариства на наступні:

Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «Львівметал».

Скорочене найменування: ПрАТ «Львівметал».

 

 1. Проект рішення з десятого питання порядку денного: «Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції».

Прийняти наступні рішення:

10.1. Внести зміни до Статуту Товариства, пов’язані зі зміною типу та найменування Товариства та приведенням Статуту Товариства у відповідність до чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів», шляхом викладення його у новій редакції.

10.2. Уповноважити Голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства на підписання нової редакції Статуту Товариства.

10.3. Доручити уповноваженій особі Товариства Підгайній Надійці Йосифівній здійснити всі дії, пов’язані з внесенням змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстрацією нової редакції Статуту, та здійснити інші необхідні дії, пов’язані з виконанням рішень цих зборів, у порядку та терміни відповідно до чинного законодавства.

 

 1. Проект рішення з одиннадцятого питання порядку денного: «Про припинення дії чинної редакції Положень Публічного акціонерного товариства «Львівметал».

Прийняти наступне рішення:

У зв’язку з прийняттям рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне та з метою приведення Положень Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України, прийняти рішення про припинення дії чинної редакції Положень Публічного акціонерного товариства «Львівметал».

 

 1. Проект рішення з дванадцятого питання порядку денного: «Про затвердження Положень: «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про виконавчий орган», «Про ревізійну комісію» Приватного акціонерного товариства «Львівметал».

Прийняти наступне рішення:

У зв’язку з прийняттям рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне та з метою приведення Положень Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України, затвердити Положення: «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про виконавчий орган», «Про ревізійну комісію» Приватного акціонерного товариства «Львівметал».

 

 1. Проект рішення з тринадцятого питання порядку денного: «Прийняття рішення про припинення повноважень чинного складу Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.»

Прийняти наступні рішення:

13.1. У зв’язку з затвердженням Статуту Товариства у новій редакції та зміною типу Товариства з публічного на приватне прийняти рішення про припинення повноважень чинного складу Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

13.2. Датою припинення повноважень чинного складу Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства вважати дату прийняття рішення цими зборами.

 

 1. Проект рішення з чотирнадцятого питання порядку денного: «Обрання членів Наглядової ради Товариства».

Прийняти наступні рішення:

 Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1.) Гільдін О.І. – акціонер

2.) Чернишова Г.А. – представник акціонера Гільдіна О.І.

3.) Собчук Л.В.- представник акціонера Гільдіна О.І.

4.) Ботвіна І.О.- представник акціонера Гільдіна О.І.

5.) Костирко Ю.І. – представник акціонера Гільдіна О.І.

 

 

 1. Проект рішення з п’ятнадцятого питання порядку денного: «Обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства»

Прийняти наступні рішення:

1.) Бикова М.А. – голова ревізійної комісії

2.) Плюсніна – член ревізійної комісії

3.) Пеприк Л.В.- член ревізійної комісії.

 

 1. Проект рішення з шістнадцятого питання порядку денного: «Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.»

Прийняти наступні рішення:

 • Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства у запропонованій редакції.
 • Встановити, що повноваження членів Наглядової ради здійснюються на безоплатній основі.
 • Уповноважити Директора Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

 

 1. Проект рішення з сімнадцятого питання порядку денного: «Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.»

Прийняти наступні рішення:

«Попередньо схвалити укладення Товариством за рішенням Наглядової ради строком на один рік – до 30 квітня 2018 року таких значних правочинів: договорів поставки, купівлі-продажу, надання послуг, кредитних договорів, договорів позики, договорів застави майна Товариства, договорів поруки, договорів майнової поруки (в тому числі Товариства), договорів гарантії, договорів факторингу, договорів іпотек (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства), в тому числі додаткових договорів/договорів про зміну вищевказаних договорів, на суму до 200 000 000 (двісті мільйонів) млн. гривень включно кожний.»

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.