Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента – значні правочини

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

  1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство “Львiвметал”
2. Код за ЄДРПОУ 01882373
3. Місцезнаходження 79034, м. Львiв, вулиця Навроцького, 1
4. Міжміський код, телефон та факс (0332) 44 21 35 –
5. Електронна поштова адреса [email protected]
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
  1. Текст повідомлення
21.04.2017 загальними зборами акцiонерiв ПАТ “Львiвметал” (протокол №1 вiд 21.04.2017) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством у строк по 30.04.2018 (включно), за умови попереднього погодження таких правочинiв наглядовою радою товариства, наступного характеру:договорiв поставки, купiвлi-продажу, надання послуг, кредитних договорiв, договорiв позики, договорiв застави майна Товариства, договорiв поруки, договорiв майнової поруки (в тому числi Товариства), договорiв гарантiї, договорiв факторингу, договорiв iпотек (в тому числi стосовно нерухомого майна Товариства), в тому числi додаткових договорiв/договорiв про змiну вищевказаних договорiв, на суму до 200 000 000 (двiстi мiльйонiв) млн. гривень включно кожний. Вартiсть активiв емiтента за даними фiнансової звiтностi за 2016 рiк – 19212 тис.грн, спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 38424,00% Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 7 262 496 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 7 262 496 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 7 262 496 штук, «проти» прийняття рiшення – немає.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади Дяк Iгор Григорович
Виконуючий обов’язки Генерального директора (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 24.04.2017
(дата)

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.