Проведення позачергових загальних зборів акціонерів 26.06.2017 року

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

Приватне акціонерне товариство «Львівметал» (місцезнаходження: 79034, Львівська область, м. Львів, вул. Навроцького, 1) надалі також Товариство, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі також збори/загальні збори), які відбудуться 26 червня 2017 року об 11 год. 00 хв. за адресою: Україна, Львівська область, м. Львів, вул. Навроцького, 1, адмінкорпус. Реєстрація акціонерів для участі у позачергових загальних зборах акціонерів розпочнеться о 10 год. 00 хв.  та закінчиться 10 год. 50 хв. Перелік акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах складається станом на 24 годину 20 червня  2017 року.

 

ПРОЕКТ ПОРЯДОКУ ДЕННОГО.

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Обрання Голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів.
 3. Про укладення Товариством договору поруки з ПАТ «Альфа-банк», та надання повноваження на його підписання.
 4. Про укладення Товариством договору / договорів іпотеки нерухомого майна із ПАТ «Альфа-Банк» та надання повноважень на його / їх підписання.

По питанню №1 порядку денного «Обрання лічильної комісії.»

Прийняти наступне рішення:

Для підрахунку голосів та забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів обрати Лічильну комісію у складі 3-х осіб:1.) Назаренко В.О. 2.) Бойчук Ю.Г. 3.) Дідух Є.Є.

 

По питанню №2 порядку денного «Обрання Голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів»

Прийняти наступне рішення:

2.1. Обрати головою загальних зборів акціонерів – Підгайну Надійку Йосифівну

2.2. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів – Пеприк Любов Василівну.

2.3. Затвердити регламент загальних зборів акціонерів:

 • Доповіді за питаннями порядку денного – до 10 хв.
 • Виступи і обговорення – до 5 хв.
 • Відповіді на загальні питання – після обговорення питань порядку денного.

 

По питанню № 3 порядку денного «Про укладення Товариством договору поруки з ПАТ «Альфа-банк»

Прийняти наступне рішення:

 

У забезпечення кредитного договору:

 

Укласти / надати Товариству згоду на укладення / погодити укладення Товариством / надати Товариству дозвіл на укладення із Публічним акціонерним товариством “Альфа-Банк” договір / договору поруки, у відповідності з яким Товариство поручиться перед ПАТ “Альфа-Банк” за виконання ТОВ «АВ метал груп» у повному обсязі своїх обов’язків за кредитним договором, згідно з умовами якого ПАТ “Альфа-Банк” надасть ТОВ «АВ метал груп» кредит у сумі не більше 120 000 000,00 (сто двадцять мільйонів гривень) грн. на строк не більше 36 (тридцять шість) місяців із поверненням кредиту частинами згідно з графіком, передбаченим кредитним договором, зі щомісячною сплатою процентів за користування кредитом у розмірі не більше 25 % (двадцять п’ять відсотків) річних.

Надати згоду на будь-які майбутні зміни кредитного договору, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться  збільшення обсягу відповідальності Товариства як поручителя, зокрема, будь-які зміни кредитного договору, внаслідок яких збільшується строк користування частиною Кредиту (змінюється Графік), та/або розмір процентів за користування Кредитом/, та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів)/, та/або розмір будь-яких інших платежів, які Боржник згідно з кредитним договором повинен сплачувати Банку та за виконання яких Товариство поручиться згідно з договором поруки, і погодитися з тим, що такі зміни  не є підставою  для припинення поруки наданої Товариством та не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів / зборів учасників / засідання Спостережної Ради / засідання Правління, і  встановлена порука залишиться чинною  протягом строку дії договору поруки, а Товариство буде відповідати перед Банком у тому ж обсязі, що і Боржник, з урахуванням  будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності Боржника за кредитним договором .  Дана згода є  безумовною,  безвідкличною і не обмеженою строком дії.

 

Уповноважити виконуючого обов’язки Генерального директора або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов договору поруки, що не визначені цим протоколом,  та підписати договір поруки від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов договору поруки та підписувати пов’язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.

 

У забезпечення договору про надання кредиту у формі овердрафт:

 

Укласти / надати Товариству згоду на укладення / погодити укладення Товариством / надати Товариству дозвіл на укладення із Публічним акціонерним товариством “Альфа-Банк” договір / договору поруки, у відповідності з яким Товариство поручиться перед ПАТ “Альфа-Банк” за виконання ТОВ «АВ метал груп» у повному обсязі своїх обов’язків за договором про надання кредиту у формі овердрафт, згідно з умовами якого ПАТ “Альфа-Банк” надасть 120 000 000,00 (сто двадцять мільйонів гривень) грн. на строк не більше 36 (тридцять шість) місяців із поверненням кредиту частинами згідно з графіком, передбаченим кредитним договором, зі щомісячною сплатою процентів за користування кредитом у розмірі не більше 25 % (двадцять п’ять відсотків) річних.

Надати згоду на будь-які майбутні зміни договору про надання кредиту у формі овердрафт, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться  збільшення обсягу відповідальності Товариства як поручителя, зокрема, будь-які зміни договору про надання кредиту у формі овердрафт, внаслідок яких збільшується строк користування частиною (траншем) овердрафту, розмір частини (траншу) овердрафту, та/або розмір процентів за користування овердрафтом/траншем, та/або розмір комісійних винагород, та/або розмір неустойки (пені, штрафів), та/або розмір будь-яких інших платежів, які Боржник згідно з договором про надання кредиту у формі овердрафт повинен сплачувати Банку та за виконання яких Товариство поручиться згідно з договором поруки, і погодитися з тим, що такі зміни  не є підставою  для припинення поруки наданої Товариством та не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів / зборів учасників / засідання Спостережної Ради / засідання Правління, і  встановлена порука залишиться чинною  протягом строку дії договору поруки, а Товариство буде відповідати перед Банком у тому ж обсязі, що і Боржник, з урахуванням  будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності Боржника за договором про надання кредиту у формі овердрафт.  Дана згода є  безумовною,  безвідкличною і не обмеженою строком дії.

 

Уповноважити виконуючого обов’язки Генерального директора або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов договору поруки, що не визначені цим протоколом,  та підписати договір поруки від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов договору поруки та підписувати пов’язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.

 

 

У забезпечення договору про відкриття кредитної лінії:

Укласти / надати Товариству згоду на укладення / погодити укладення Товариством / надати Товариству дозвіл на укладення із Публічним акціонерним товариством “Альфа-Банк” договір / договору поруки, у відповідності з яким Товариство поручиться перед ПАТ “Альфа-Банк” за виконання ТОВ «АВ метал груп» у повному обсязі своїх обов’язків за договором про відкриття кредитної лінії, згідно з умовами якого ПАТ “Альфа-Банк” відкриє ТОВ «АВ метал груп» відновлювану / невідновлювану мультивалютну кредитну лінію на наступних умовах:

 

 • ліміт кредитної лінії – не більше 120 000 000,00 (сто двадцять мільйонів) грн. та поступово зменшується згідно із графіком, що буде передбачений у договорі про відкриття кредитної лінії; (Для кредитних ліній у одному виді валют)
 • ліміт кредитної лінії – еквівалентний сумі, що не перевищує 120 000 000,00 (сто двадцять мільйонів) грн та поступово зменшується згідно із графіком, що буде передбачений у договорі про відкриття кредитної лінії, з можливістю надання у межах кредитної лінії коштів (Для мультивалютних кредитних ліній)
 • строк дії кредитної лінії – не більше 36 (тридцять шість) місяців;
 • надання кредиту у межах кредитної лінії – на підставі додаткових угод до договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома траншами, у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії;
 • сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі не більше 25 % (двадцять п’ять відсотків) річних.

Надати згоду на будь-які майбутні зміни договору про відкриття кредитної лінії, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться  збільшення обсягу відповідальності Товариства як поручителя, зокрема, будь-які зміни договору про відкриття кредитної лінії, внаслідок яких збільшується розмір частини (траншу) кредитної лінії, строк користування частиною (траншем) кредитної лінії та/або розмір процентів за користування кредитною лінією/траншем/, та/або комісійних винагород, та/або неустойки (пені, штрафів), та/або будь-яких інших платежів, які Боржник згідно з договором про відкриття кредитної лінії повинен сплачувати Банку та за виконання яких Товариство поручиться згідно з договором поруки, і погодитися з тим, що такі зміни  не є підставою  для припинення поруки наданої Товариством та не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів / зборів учасників / засідання Спостережної Ради / засідання Правління, і  встановлена порука залишиться чинною  протягом строку дії договору поруки, а Товариство буде відповідати перед Банком у тому ж обсязі, що і Боржник, з урахуванням  будь-яких майбутніх змін обсягу відповідальності Боржника за договором про відкриття кредитної лінії.  Дана згода є  безумовною,  безвідкличною і не обмеженою строком дії.

 

Уповноважити виконуючого обов’язки Генерального директора або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов договору поруки, що не визначені цим протоколом,  та підписати договір поруки від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов договору поруки та підписувати пов’язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.

 

По питанню № 4 порядку денного «Про передачу в іпотеку ПАТ «Альфа-банк» нерухомого майна.

 

Прийняти наступне рішення

Укласти із Публічним акціонерним товариством «Альфа-Банк» договір / договору іпотеки, у відповідності з яким Приватне акціонерне товариство «Львівметал» передає ПАТ “Альфа-Банк” в іпотеку наступне майно:

 • адміністративно виробний комплекс літ. «Щ5»;
 • будинок ДЕПО літ. «Г-1»;
 • будівля 100тонної ваги літ. «У-1»;
 • будівля 25 тонної ваги літ. «Л-1»;
 • будівля гаражу літ. «А-1»;
 • будівля механічної і трансформаторної підстанції літ. «Е-1»;
 • будівля якісного прокату літ. «В-1»;
 • відкритий склад рядового прокату літ. «Ш-1»;
 • відкритий склад прокату літ. «Ш-1»;
 • відкритий склад труби №1 літ. «Ю-1»;
 • відкритий склад труби №2 літ. «Я-1»;
 • магазин літ «М-1».

 

Уповноважити виконуючого обов’язки Генерального директора або уповноважену ним особу визначати та змінювати решту умов договору іпотеки та підписати договір іпотеки від імені Товариства, а також вносити зміни в решту умов договору іпотеки та підписувати пов’язані з цими змінами всі додаткові угоди до нього, що будуть укладатися в майбутньому.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.