Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

  1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство “Львiвметал”
2. Код за ЄДРПОУ 01882373
3. Місцезнаходження 79034, мiсто Львiв, вулиця Навроцького, 1
4. Міжміський код, телефон та факс 380 322 44 21 35, –
5. Електронна поштова адреса [email protected]
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
  1. Текст повідомлення
26 червня 2017 року загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Львiвметал» прийнято рiшення про надання згоди на укладення ПрАТ «Львiвметал» та ПАТ «Альфа-Банк» значного правочину – Договору поруки та передачi в iпотеку нерухомого майна. Приватне акцiонерне товариство «Львiвметал» укладає iз Публiчним акцiонерним товариством «Альфа-Банк» договiр поруки на умовах безоплатностi надання поруки, зi строком поруки, що не перевищуватиме 70 (сiмдесят) мiсяцiв починаючи з дати укладення договору поруки, у вiдповiдностi з яким Товариство поручиться перед ПАТ «Альфа-Банк» за виконання ТОВ «АВ метал груп» у повному обсязi своїх обов’язкiв за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї №43/17 вiд «16» травня 2017р. згiдно з умовами якого ПАТ «Альфа-Банк» вiдкрив ТОВ «АВ метал груп» вiдновлювану кредитну лiнiю на наступних умовах:-лiмiт кредитної лiнiї – не бiльше 120 000 000,00 (сто двадцять мiльйонiв) гривень; -строк дiї кредитної лiнiї – закiнчується не пiзнiше «30» квiтня 2020 року;-надання кредиту у межах кредитної лiнiї – на пiдставi додаткових угод до договору про вiдкриття кредитної лiнiї одноразово або декiлькома траншами, у загальнiй сумi, яка не перевищуватиме розмiр лiмiту кредитної лiнiї;- сплата процентiв за користування кредитною лiнiєю у розмiрi не бiльше 25 % (двадцять п’ять вiдсоткiв) рiчних. Укласти iз Публiчним акцiонерним товариством «Альфа-Банк» договiр / договори iпотеки належного Товариству нерухомого майна ринковою вартiстю у вiдповiдностi з яким Приватне акцiонерне товариство «Львiвметал» передає ПАТ «Альфа-Банк» в iпотеку наступне майно:- адмiнiстративно виробний комплекс лiт. «Щ5»,- будинок ДЕПО лiт. «Г-1»;-будiвля 100тонної ваги лiт. «У-1»;-будiвля 25 тонної ваги лiт. «Л-1»;-будiвля гаражу лiт. «Б-1»;-будiвля гаражу лiт. «А-1»;будiвля механiчної i трансформаторної пiдстанцiї лiт. «Е-1»;-будiвля якiсного прокату лiт. «В-1»;-вiдкритий склад рядового прокату лiт. «Ш-1»;-вiдкритий склад прокату лiт. «Ш-1»;-вiдкритий склад труби №1 лiт. «Ю-1»;- вiдкритий склад труби №2 лiт. «Я-1»;-магазин лiт «М-1»,що знаходяться за адресою:м. Львiв, вул. Навроцького,1.Вартiсть активiв ПрАТ «Львiвметал» за даними фiнансової звiтностi за 2016р. становить 19212 тис. грн., вартість послуг 120000тис. грн., спiввiдношення вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi зазначених активiв ПрАТ «Львiвметал» складає 624,61%.

Статутом ПрАТ «Львiвметал» не визначенi додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 7 273 729 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 7 262 496 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 7 262 496 штук, «проти» прийняття рiшення – немає.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади Дяк Iгор Григорович
Виконуючий обов’язки генерального директора (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 27.06.2017
(дата)

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.