Річний звіт ПрАТ “Львівметал” за 2017 рік

                                                                                                 Додаток 38

до Положення про розкриття інформації емітентами

цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

                                              

                                               Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

в.о.Генерального директора Дяк Iгор Григорович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
25.04.2018
(дата)
Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

 

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство “Львiвметал”
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акцiонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 01882373
4. Місцезнаходження емітента 79034 Львiвська область , м. Львiв, вул. Навроцького, буд. 1
5. Міжміський код, телефон та факс емітента (032) 244-21-35 ,
6. Електронна поштова адреса емітента info@lvivmetal.com
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2018
(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у № “Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку”  

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)  (дата)

 

3. Річна інформація розміщена на сторінці lvivmetal.com в мережі Інтернет 25.04.2018
  (адреса сторінки) (дата)

 

 

Зміст

 
1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов’язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів X
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів X
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)
 1. 34. Примітки До складу регулярної рiчної iнформацiї не включенi наступнi форми:

“Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб” – за звiтний перiод емiтент не приймав участi у створеннi юридичних осiб.

“Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря” – на кiнець звiтного перiода емiтент не мав посади корпоративного секретаря.

“Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi” – на кiнець звiтного перiода емiтент не мав лiцензiй (дозволiв).

“Iнформацiя про рейтингове агентство” – за звiтний перiод емiтент не користувався послугами рейтингових агенцiй.

“Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента” – для приватних акцiонерних товариств ця форма не заповнюється.

“Iнформацiя про дивiденди” – для приватних акцiонерних товариств ця форма не завповнюється.

“Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент” – для приватних акцiонерних товариств ця форма не завповнюється.

“Опис бiзнесу” – для приватних акцiонерних товариств ця форма не завповнюється.

“Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв” – для приватних акцiонерних товариств ця форма не завповнюється.

“Iнформацiя про облiгацiї емiтента” – за звiтний перiод випускiв облiгацiй  емiтента не реєструвалося.

“Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом” – за звiтний перiод випускiв iнших цiнних паперiв  емiтента не реєструвалося.

“Iнформацiя про похiднi цiннi папери” – за звiтний перiод випускiв похiдних цiнних паперiв  не реєструвалося.

“Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду” – за звiтний перiод викупу власних акцiй не вiдбувалося.

“Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї” – не обов’язкова для заповнення емiтентами, вид дiяльностi по класифiкатору яких не вiдноситься до переробної, добувної промисловостi тощо.

“Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї” – не обов’язкова для заповнення емiтентами, вид дiяльностi яких по класифiкатору не вiдноситься до переробної, добувної промисловостi тощо.

“Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку” – за звiтний перiод емiтент не складав звiтнiсть вiдповiдно до П(С)БО.

“Звiт про стан об’єкта нерухомостi” – за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання зобов’язань за якими забезпечене об’єктами нерухомостi.

“Текст аудиторського висновку (звiту)” – приватнi акцiонернi товариства цю форму не подають.

“Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть” – за звiтний перiод емiтент не надавав згоди на вчинення значних правочинiв,щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.

“Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй” – за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

“Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов’язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям” – за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

“Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов’язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду” – за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

“Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття” – за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

“Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду” – за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

“Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року” – за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

“Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття” – за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

“Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв” – за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

“Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв” – за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.

“Основнi вiдомостi про ФОН” – за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.

“Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН” – за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.

“Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН” – за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.

“Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН” – за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.

“Правила ФОН” – за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.

 

 

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування  Приватне акціонерне товариство “Львівметал”
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію юридичної особи ( за наявності )  А01 №209771
3. Дата проведення державної реєстрації  29.02.1996
4. Територія (область)  Львiвська область
5. Статутний капітал (грн.)  2279430.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0.000
8. Середня кількість працівників (осіб) 8
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
68.20  НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
 25.12  ВИРОБНИЦТВО МЕТАЛЕВИХ ДВЕРЕЙ І ВІКОН
 25.93  ВИРОБНИЦТВО ВИРОБІВ ІЗ ДРОТУ, ЛАНЦЮГІВ І ПРУЖИН
10. Органи управління підприємства загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Генеральний директор, Ревізійна комісія
11. Банки, що обслуговують емітента
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті  Філія АТ “УКРЕКСІМБАНК” у м. Львові
2) МФО банку  325718
3) Поточний рахунок  26008000029068
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті  Філія АТ “УКРЕКСІМБАНК” у м. Львові
5) МФО банку  325718
6) Поточний рахунок  260080060600

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

 

 

 

 

1. Посада в.о.Генерального директора
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дяк Ігор Григорович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження 1951
5. Освіта** середньо-спеціальна
6. Стаж роботи (років)** 38
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ “Львівметал”, технічний директор
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 04.01.2013 до моменту обрання Генерального директора
 1. Опис Повноваження і обов”язки визначені Статутом товариства, Положенням про виконавчий орган та діючим законодавством. Оплата праці здійснюється відповідно до посади та відображається в бухгалтерських формах податкової звітності. Окрема винагорода в натуральній формі не виплачувалася. Загальний стаж роботи – 38 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Останні 5 років працював технічним директором ПАТ “Львівметал”. На інших підприємствах не працює.Змін щодо даної посадової особи в 2017 році не було.

 

1. Посада Голова Наглядової ради
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гiльдiн Олег Iгорович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження 1970
5. Освіта** вища
6. Стаж роботи (років)** 29
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТзОВ «АВ метал груп»,  заступник директора
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 21.04.2017 3 роки
 1. Опис Обсяг обов”язків і повноважень визначається Статутом товариства, Положенням про Наглядову раду та діючим законодавством. Загальний стаж роботи – 29 років. Обраний на посаду загальними зборами акціонерів 21.04.2017р. Акціонер. Мiсце працi за останнi 5 рокiв:Директор ТОВ «Укртранс-Житомир» з 20 вересня 2011 року – по 20 травня 2015 року; Заступник директора пiдприємства ТзОВ «АВ метал груп» з 01 жовтня 2015 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

 

1. Посада член Наглядової ради
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Чернишова Галина Анатоліївна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження 1972
5. Освіта** вища
6. Стаж роботи (років)** 25
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТзОВ «АВ метал груп», Керiвник пiдроздiлу розвитку роздрiбної мережi
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 21.04.2017 3 роки
 1. Опис Обсяг обов”язків і повноважень визначається Статутом товариства, Положенням про Наглядову раду та діючим законодавством. Обрана на посаду загальними зборами акціонерів 21.04.2017р. Представник акціонера. Загальний стаж роботи – 25 років. Мiсце працi за останнi 5 рокiв:Начальник вiддiлу розвитку роздрiбної мережi ТзОВ «АВ метал груп» з 01 березня 2012 року – по 07 травня 2013 року; Керiвник пiдроздiлу розвитку роздрiбної мережi ТзОВ «АВ метал груп» з 07 травня 2013 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

 

1. Посада член Наглядової ради
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Собчук Леонiд Володимирович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження 1977
5. Освіта** вища
6. Стаж роботи (років)** 16
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТзОВ «АВ метал груп», Заступник керiвника пiдроздiлу фiлiальної мережi
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 21.04.2017 3 роки
 1. Опис Обсяг повноважень та обов”язків визначається Статутом товариства, Положенням про Наглядову раду та діючим законодавством. Обраний на посаду загальними зборами акціонерів 21.04.2017р. Представник акціонера. Загальний стаж роботи – 16 років. Мiсце працi за останнi 5 рокiв: Комерцiйний директор ПАТ «Iвано-Франкiвсьголовпостач» з 23 лютого 2007 року – по 26 листопада 2013 року; Керiвник регiонального структурного пiдроздiлу Iвано-Франкiвського регiону ТзОВ «АВ метал груп» з 08 сiчня 2014 року – по 22 вересня 2015 року; Заступник керiвника пiдроздiлу фiлiальної мережi ТзОВ «АВ метал груп» з 22 вересня 2015 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

 

1. Посада член Наглядової ради
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ботвiна Iнна Олександрiвна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження 1982
5. Освіта** вища
6. Стаж роботи (років)** 15
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТзОВ «АВ метал груп», Начальник юридичного вiддiлу
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 21.04.2017 3 роки
 1. Опис Обсяг повноважень та обов”язків визначається Статутом товариства, Положенням про Наглядову раду та діючим законодавством. Обрана на посаду загальними зборами акціонерів 21.04.2017р. Представник акціонера. Загальний стаж роботи – 15 років. Мiсце працi за останнi 5 рокiв: Начальник юридичного вiддiлу ТзОВ «АВ метал груп». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

 

1. Посада член Наглядової ради
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Костирко Юрiй Iгорович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження 1981
5. Освіта** вища
6. Стаж роботи (років)** 17
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТзОВ «АВ метал груп», Начальник вiддiлу збуту Львiвського регiону
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 21.04.2017 3 роки
 1. Опис Обсяг повноважень та обов”язків визначається Статутом товариства, Положенням про Наглядову раду та діючим законодавством. Обраний на посаду загальними зборами акціонерів 21.04.2017р. Представник акціонера. Загальний стаж роботи – 17 років. Мiсце працi за останнi 5 рокiв: Менеджер ТзОВ «Метал Холдинг Львiв» з 09 квiтня 2005 року – по 02 квiтня 2013 року; Начальник вiддiлу продажу Львiвського регiону ТзОВ «АВ метал груп» з 04 квiтня 2013 року – по 02 грудня 2013 року; Начальник вiддiлу збуту Львiвського регiону ТзОВ «АВ метал груп» з 17 березня 2014 року – по 09 грудня 2014 року;Начальник вiддiлу збуту Львiвського регiону ТзОВ «АВ метал груп» з 12 березня 2016 року. Непогашеної судимості за корислові та посадові злочини посадова особа не має.

 

1. Посада Голова Ревізійної комісії
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бикова Марiанна Анатолiївна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження 1971
5. Освіта** вища
6. Стаж роботи (років)** 25
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТзОВ «АВ метал груп», Керiвник пiдроздiлу розвитку фiлiальної мережi
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 21.04.2017 5 років
 1. Опис Обсяг обов”язків і повноважень визначається Статутом товариства, Положенням про Ревізійну комісію та діючим законодавством. Обрана на посаду загальними зборами акціонерів 21.04.2017р. Загальний стаж роботи – 25 років. Мiсце працi за останнi 5 рокiв: Заступник керiвника пiдроздiлу чорного металу з питань регiонального розвитку ТзОВ «АВ метал груп» з 01 березня 2010 року – по 07 травня 2013 року; Керiвник пiдроздiлу розвитку фiлiальної мережi ТзОВ «АВ метал груп» з 07 травня 2013 року – по 12 грудня 2013 року; Керiвник пiдроздiу розвитку фiлiальної мережi ТзОВ «АВ метал груп» з 08 липня 2014 року – по 04 грудня 2014 року; Керiвник пiдроздiлу розвитку фiлiальної мережi ТзОВ «АВ метал груп» з 03 лютого 2015 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

 

1. Посада член Ревізійної комісії
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Плюснiна Оксана Миколаївна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження 1979
5. Освіта** вища
6. Стаж роботи (років)** 18
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТзОВ «АВ метал груп», Заступник головного бухгалтера
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 21.04.2017 5 років
 1. Опис Обсяг обов”язків і повноважень визначається Статутом товариства, Положенням про Ревізійну комісію та діючим законодавством. Обрана на посаду загальними зборами акціонерів 21.04.2017р. Загальний стаж роботи – 18 років. Мiсце працi за останнi 5 рокiв: Головний державний податковий ревiзор-iнспектор вiддiлу податкового контролю управлiння податкового супроводження пiдприємств металургiйної галузi СДПI по роботi з великими платниками податкiв у м. Днiпропетровську ДПI з 04 березня 2013 року – по 27 червня 2013 року; Головний державний податковий ревiзор-iнспектор вiддiлу податкового аудиту та податкового супроводження пiдприємств металургiйної галузi СДПI з обслуговування великих платникiв у м. Днiпропетровську Мiжрегiонального головного управлiння Мiндоходiв з 27 червня 2013 року – по 16 серпня 2013 року; Начальник вiддiлу проведення перевiрок вiдшкодування ПДВ управлiння податкового супроводження пiдприємств металургiйної галузi СДПI з обслуговування великих платникiв у м. Днiпропетровську Мiжрегiонального головного управлiння Мiндоходiв з 16 серпня 2013 року – по 08 травня 2015 року; Бухгалтер ТзОВ «АВ метал груп» з 02 червня 2015 року – по 02 березня 2016 року; Заступник головного бухгалтера ТзОВ «АВ метал груп» з 02 березня 2016 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

 

1. Посада член Ревізійної комісії – Головний бухгалтер
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пеприк Любов Василiвна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження 1959
5. Освіта** вища
6. Стаж роботи (років)** 41
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ «Львiвметал», головний бухгалтер
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано 21.04.2017 5 років
 1. Опис Обсяг обов”язків і повноважень визначається Статутом товариства, Положенням про Ревізійну комісію та діючим законодавством. Обрана на посаду загальними зборами акціонерів 21.04.2017р. Загальний стаж роботи – 41 рік. Мiсце працi за останнi 5 рокiв: ПАТ «Львiвметал» – головний бухгалтер з лютого 2011р. У звітному періоді продовжувала працювати головним бухгалтером ПрАТ “Львівметал”. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

 

 

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

 

Посада Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника   Привілейовані

іменні

привілейовані на пред’явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
в.о.Генерального директора Дяк Ігор Григорович 0 0 0 0 0 0
Голова Наглядової ради Гiльдiн Олег Iгорович 7262496 79.65254471513 7262496 0 0 0
член Наглядової ради Чернишова Галина Анатоліївна 0 0 0 0 0 0
член Наглядової ради Собчук Леонiд Володимирович 0 0 0 0 0 0
член Наглядової ради Ботвiна Iнна Олександрiвна 0 0 0 0 0 0
член Наглядової ради Костирко Юрiй Iгорович 0 0 0 0 0 0
Голова Ревізійної комісії Бикова Марiанна Анатолiївна 0 0 0 0 0 0
член Ревізійної комісії Плюснiна Оксана Миколаївна 0 0 0 0 0 0
член Ревізійної комісії – Головний бухгалтер Пеприк Любов Василiвна 0 0 0 0 0 0
Усього 7262496 79.65254471513 7262496 0 0 0

 

 

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних)

 

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні   привілейовані

іменні

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні   привілейовані

іменні

Гiльдiн Олег Iгорович 7262496 79.65254471512 7262496 0
Усього 7262496 79.652544715126 7262496 0

 

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

 

Вид загальних зборів Чергові Позачергові
X
Дата проведення 21.04.2017
Кворум зборів 99.8456
Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.  Обрання лiчильної комiсiї.

2.  Обрання Голови та секретаря зборiв, затвердження  регламенту зборiв.

3.  Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на чергових загальних зборах акцiонерiв.

4.  Звiт Виконуючого обов’язки генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Виконуючого обов’язки генерального директора.

5.  Звiт Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть у 2016 роцi та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.

6.  Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї.

7.  Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк.

8.  Затвердження розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2016 рiк.

9.  Прийняття рiшення про змiну типу Товариства з публiчного на приватне та змiну найменування Товариства.

10.  Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї.

11.  Про припинення дiї чинної редакцiї Положень Публiчного акцiонерного товариства “Львiвметал”.

12.  Про затвердження Положень: “Про загальнi збори акцiонерiв”, “Про Наглядову раду”, “Про виконавчий орган”, “Про ревiзiйну комiсiю” Приватного акцiонерного товариства “Львiвметал”.

13.  Прийняття рiшення про припинення повноважень чинного складу Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї Товариства.

14.  Обрання членiв Наглядової ради Товариства.

15.  Обрання Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.

16.  Затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, визначення особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї Товариства.

17.  Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi.

Пропозицiї щодо питань порядку денного  вiд  осiб не подавалися.

За результатами розгляду питань порядку денного прийнято рiшення:

1.  Для пiдрахунку голосiв та забезпечення проведення голосування на загальних зборах акцiонерiв обрати Лiчильну комiсiю у складi 3-х осiб:1.) Назаренко В.О. 2.) Бойчук Ю.Г. 3.) Дiдух Є.Є.

2. Обрати головою загальних зборiв акцiонерiв – Пiдгайну Надiйку Йосифiвну;  обрати секретарем загальних зборiв акцiонерiв – Пеприк Любов Василiвну. Затвердити регламент загальних зборiв акцiонерiв:

”  Доповiдi за питаннями порядку денного – до 10 хв.

”  Виступи i обговорення – до 5 хв.

”  Вiдповiдi на загальнi питання – пiсля обговорення питань порядку денного.

3. Затвердити рiшення Наглядової ради щодо порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на чергових загальних зборах акцiонерiв.

4. Затвердити звiт виконуючого обов’язки генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. Визнати роботу задовiльною.

5. Затвердити звiт Наглядової ради. Визнати роботу задовiльною.

6. Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї та її висновок щодо фiнансової звiтностi Товариства.

7. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2016 рiк.

8. Прибуток за 2016 рiк у сумi 226 тис .грн направити на розвиток Товариства та покращення основних фондiв.

9. Змiнити тип Товариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство. . Змiнити найменування Товариства на наступнi: Повне найменування: Приватне акцiонерне товариство “Львiвметал”. Скорочене найменування: ПрАТ “Львiвметал”.

10. Внести змiни до Статуту Товариства, пов’язанi зi змiною типу та найменування Товариства та приведенням Статуту Товариства у вiдповiднiсть до чинного законодавства України, зокрема Закону України “Про акцiонернi товариства”, Закону України “Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо захисту прав iнвесторiв”, шляхом викладення його у новiй редакцiї.  Уповноважити Голову та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства на пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства.  Доручити уповноваженiй особi Товариства Пiдгайнiй Надiйцi Йосифiвнiй здiйснити всi дiї, пов’язанi з внесенням змiн до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, реєстрацiєю нової редакцiї Статуту, та здiйснити iншi необхiднi дiї, пов’язанi з виконанням рiшень цих зборiв, у порядку та термiни вiдповiдно до чинного законодавства.

11. У зв’язку з прийняттям рiшення про змiну типу Товариства з публiчного на приватне та з метою приведення Положень Товариства у вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства України, прийняти рiшення про припинення дiї чинної редакцiї Положень  Публiчного акцiонерного товариства “Львiвметал”.

12. У зв’язку з прийняттям рiшення про змiну типу Товариства з публiчного на приватне та з метою приведення Положень Товариства у вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства України, затвердити Положення: “Про загальнi збори акцiонерiв”, “Про Наглядову раду”, “Про виконавчий орган”, “Про ревiзiйну комiсiю” Приватного акцiонерного товариства “Львiвметал”.

13. У зв’язку з затвердженням Статуту Товариства у новiй редакцiї та змiною типу Товариства з публiчного на приватне прийняти рiшення про припинення повноважень чинного складу Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї Товариства.  Датою припинення повноважень чинного складу Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї Товариства вважати дату прийняття рiшення цими зборами.

14. Обрати до складу Наглядової ради Товариства :

1.) Гiльдiн О.I. – акцiонер

2.) Чернишова Г.А. – представник акцiонера Гiльдiна О.I.

3.) Собчук Л.В.- представник акцiонера Гiльдiна О.I.

4.) Ботвiна I.О.- представник акцiонера Гiльдiна О.I.

5.) Костирко Ю.I. – представник акцiонера Гiльдiна О.I.

15. Обрати до складу Ревiзiйної комiсiї Товариства :

1.) Бикова М.А. – голова ревiзiйної комiсiї

2.) Плюснiна О.М. – член ревiзiйної комiсiї

3.) Пеприк Л.В. – член ревiзiйної комiсiї.

16. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради та членами Ревiзiйної комiсiї Товариства у запропонованiй редакцiї. Встановити, що повноваження членiв Наглядової ради та членiв Ревiзiйної комiсiї здiйснюються на безоплатнiй основi. Уповноважити Директора Товариства пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї Товариства.

17. Попередньо схвалити укладення Товариством за рiшенням Наглядової ради строком на один рiк – до 30 квiтня 2018 року таких значних правочинiв: договорiв поставки, купiвлi-продажу, надання послуг, кредитних договорiв, договорiв позики, договорiв застави майна Товариства, договорiв поруки, договорiв майнової поруки (в тому числi Товариства), договорiв гарантiї, договорiв факторингу, договорiв iпотек (в тому числi стосовно нерухомого майна Товариства), в тому числi додаткових договорiв/договорiв про змiну вищевказаних договорiв, на суму до 200 000 000 (двiстi мiльйонiв) млн. гривень включно кожний.

 

Всi цi рiшення прийнятi одноголосно.

 

 

 

Вид загальних зборів Чергові Позачергові
X
Дата проведення 26.06.2017
Кворум зборів 99.8456
Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ.

1. Про обрання лiчильної комiсiї.

2. Про обрання Голови та секретаря зборiв, затвердження  регламенту зборiв.

3. Про укладення Товариством договору поруки з ПАТ “Альфа-Банк” (надалi Банк) та надання повноважень на його пiдписання.

4. Про укладення Товариством договору / договорiв iпотеки нерухомого майна iз ПАТ “Альфа-Банк” та надання повноважень на його / їх пiдписання.

 

Пропозицiї щодо питань порядку денного  вiд  осiб не подавалися.

За результатами розгляду питань порядку денного обрано лiчильну комiсiю, голову та секретаря зборiв, затверджено регламент зборiв, а також прийнято рiшення про:

– надання згоди на укладення ПрАТ “Львiвметал” та ПАТ “Альфа-Банк” значного правочину – Договору поруки та передачi в iпотеку нерухомого майна. Приватне акцiонерне товариство “Львiвметал” укладає iз Публiчним акцiонерним товариством “Альфа-Банк” договiр поруки на умовах безоплатностi надання поруки, зi строком поруки, що не перевищуватиме 70 (сiмдесят) мiсяцiв починаючи з дати укладення договору поруки, у вiдповiдностi з яким Товариство поручиться перед ПАТ “Альфа-Банк” за виконання ТОВ “АВ метал груп” у повному обсязi своїх обов”язкiв за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї №43/17 вiд “16” травня 2017р. згiдно з умовами якого ПАТ “Альфа-Банк” вiдкрив ТОВ “АВ метал груп” вiдновлювану кредитну лiнiю на наступних умовах:-лiмiт кредитної лiнiї – не бiльше 120 000 000,00 (сто двадцять мiльйонiв) гривень; -строк дiї кредитної лiнiї – закiнчується не пiзнiше “30” квiтня 2020 року;-надання кредиту у межах кредитної лiнiї – на пiдставi додаткових угод до договору про вiдкриття кредитної лiнiї одноразово або декiлькома траншами, у загальнiй сумi, яка не перевищуватиме розмiр лiмiту кредитної лiнiї;- сплата процентiв за користування кредитною лiнiєю у розмiрi не бiльше 25 % (двадцять п”ять вiдсоткiв) рiчних.

– укладання iз Публiчним акцiонерним товариством “Альфа-Банк” договору / договору iпотеки належного Товариству нерухомого майна ринковою вартiстю у вiдповiдностi з яким Приватне акцiонерне товариство “Львiвметал” передає ПАТ “Альфа-Банк” в iпотеку наступне майно:- адмiнiстративно виробний комплекс лiт. “Щ5”,- будинок ДЕПО лiт. “Г-1”;-будiвля 100тонної ваги лiт. “У-1”;-будiвля 25 тонної ваги лiт. “Л-1”;-будiвля гаражу лiт. “Б-1”;-будiвля гаражу лiт. “А-1”;будiвля механiчної i трансформаторної пiдстанцiї лiт. “Е-1”;-будiвля якiсного прокату лiт. “В-1”;-вiдкритий склад рядового прокату лiт. “Ш-1”;-вiдкритий склад прокату лiт. “Ш-1”;-вiдкритий склад труби №1 лiт. “Ю-1”;- вiдкритий склад труби №2 лiт. “Я-1”;-магазин лiт “М-1”,що знаходяться за адресою:м. Львiв, вул. Навроцького,1.

 

Всi рiшення прийнятi одноголосно

 

 

 

 

 1. X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій

 

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12.01.2011 07/13/1/11 Львівське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку UA4000108468 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарнi iменнi 0.25 9117720 2279430.00 100.000000000000
Опис Розміщення цінних паперів було здійснено в процесі приватизації підприємства. Випуск акцій в документарній формі був зареєстрований 06.11.1998р. У зв”язку з переводом в бездокументарну  форму  видане нове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 12.01.2011р. Акції на біржу не виставлялись та до лістингу не включені.  Торгівля акціями на внутрішньому та на зовнішньому ринку у звітному періоді не велася. Додаткова емісія у звітному періоді не здійснювалася. У зв”язку зі зміною типу та найменування Товариства оформлено нове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій.

 

 

   XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
 

1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )

 

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби , всього (тис.грн.)
На початок періоду На кінець періоду На початок періоду На кінець періоду На початок періоду На кінець періоду
1.Виробничого призначення 18745.000 19606.000 0.000 0.000 18745.000 19606.000
– будівлі та споруди 18689.000 19559.000 0.000 0.000 18689.000 19559.000
– машини та обладнання 43.000 34.000 0.000 0.000 43.000 34.000
– транспортні засоби 12.000 12.000 0.000 0.000 12.000 12.000
– земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
– інші 1.000 1.000 0.000 0.000 1.000 1.000
2. Невиробничого призначення 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
– будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
– машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
– транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
– земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
інестиційна нерухомість 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
– інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Усього 18745.000 19606.000 0.000 0.000 18745.000 19606.000

 

Пояснення :  Орендованими основними засобами Товариство не користується. Основні засоби емітента знаходяться за адресою: 79034, м. Львів, вул. Навроцького, буд.1. Товариство не має екологічно шкідливого виробництва. У звітному періоді поставлено на баланс ОЗ на суму 1195 тис. грн, в т.ч. 7,8 тис. грн. – модернізація адміністративного корпусу; 233,2 тис. грн. – модернізація будівлі магазину; 1,0 тис. грн.- модернізація будинку Депо;

953,0 тис.грн. – придбання під’їздної колії. Відчуження ОЗ не було. Первісна вартість основних засобів на кінець звітного періоду – 38 704 тис. грн. Сума зносу склала 19 098 тис.грн. Ступінь зносу – 49,34%.  Обмеження на використання майна емiтента вiдсутнi.

 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

Найменування показника (тис.грн.) За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 17218 17899
Статутний капітал (тис.грн.) 2279 2279
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 2279 2279
Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України “Про акціонерні товариства” № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства – різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов’язань перед іншими особами
Висновок Розрахункова вартість чистих активів(17218.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(2279.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.

 

 

 1. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента

 

Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку, у тому числі : Х 0.00 Х Х
Зобов’язання за цінними паперами Х 0.00 Х Х
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : Х 0.00 Х Х
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): Х 0.00 Х Х
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): Х 0.00 Х Х
За векселями (всього) Х 0.00 Х Х
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): Х 0.00 Х Х
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): Х 0.00 Х Х
Податкові зобов’язання Х 64.00 Х Х
Фінансова допомога на зворотній основі Х 3329.00 Х Х
Інші зобов’язання та забезпечення Х 682.00 Х Х
Усього зобов’язань та забезпечень Х 4075.00 Х Х
Опис Станом на 31 грудня 2017 року кредиторська заборгованiсть склала: за товари, роботи, послуги – 555 тис.грн; за розрахунками з бюджетом – 64 тис.грн; за одержаними авансами – 31 тис.грн, за розрахунками з учасниками – 8 тис. грн. Поточнi зобов”язання (нарахування резерву вiдпускних)- у сумi 85 тис.грн.  Фiнансова допомога на зворотнiй основi склала 3329 тис.грн. Iншi поточнi зобов”язання склали 3 тис. грн.

 

 

 1. 6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
№ з/п Дата прийняття рішення Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн.) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності   (тис. грн.) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності

(у відсотках)

Предмет правочину Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 21.04.2017 загальні збори акціонерів 200000.000 19212.000 1041.0160320000 договори поставки, купiвлi-продажу, надання послуг, кредитні договори, договори позики, договори застави майна Товариства, договори поруки, договори майнової поруки (в тому числi Товариства), договори гарантiї, договори факторингу, договори iпотек (в тому числi стосовно нерухомого майна Товариства) 24.04.2017 www.lvivmetal.com
Опис 21.04.2017 загальними зборами акцiонерiв ПАТ “Львiвметал” (протокол №1 вiд 21.04.2017) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством у строк по 30.04.2018 (включно), за умови попереднього погодження таких правочинiв наглядовою радою товариства, наступного характеру:договорiв поставки, купiвлi-продажу, надання послуг, кредитних договорiв, договорiв позики, договорiв застави майна Товариства, договорiв поруки, договорiв майнової поруки (в тому числi Товариства), договорiв гарантiї, договорiв факторингу, договорiв iпотек (в тому числi стосовно нерухомого майна Товариства), в тому числi додаткових договорiв/договорiв про змiну вищевказаних договорiв, на суму до 200 000 000 (двiстi мiльйонiв)  гривень включно кожний. Вартiсть активiв емiтента за даними фiнансової звiтностi за 2016 рiк – 19212 тис.грн, спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi – 1041,02% Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 7 262 496 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 7 262 496 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 7 262 496 штук, «проти» прийняття рiшення – немає.

 

 

 1. 7. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
№ з/п Дата прийняття рішення Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності   (тис. грн.) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) Предмет правочину Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 26.06.2017 загальні збори акціонерів 120000.000 19212.000 624.60961898800 договір поруки, договір іпотеки 27.06.2017 www.lvivmetal.com
Опис 26 червня 2017 року загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Львiвметал» прийнято рiшення про надання згоди на укладення ПрАТ “Львiвметал” та ПАТ “Альфа-Банк” значного правочину – Договору поруки та передачi в iпотеку нерухомого майна. Приватне акцiонерне товариство “Львiвметал” укладає iз Публiчним акцiонерним товариством “Альфа-Банк” договiр поруки на умовах безоплатностi надання поруки, зi строком поруки, що не перевищуватиме 70 (сiмдесят) мiсяцiв починаючи з дати укладення договору поруки, у вiдповiдностi з яким Товариство поручиться перед ПАТ “Альфа-Банк” за виконання ТОВ «АВ метал груп” у повному обсязi своїх обов’язкiв за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї №43/17 вiд «16» травня 2017р. згiдно з умовами якого ПАТ “Альфа-Банк” вiдкрив ТОВ «АВ метал груп» вiдновлювану кредитну лiнiю на наступних умовах:-лiмiт кредитної лiнiї – не бiльше 120 000 000,00 (сто двадцять мiльйонiв) гривень; -строк дiї кредитної лiнiї – закiнчується не пiзнiше «30» квiтня 2020 року;-надання кредиту у межах кредитної лiнiї – на пiдставi додаткових угод до договору про вiдкриття кредитної лiнiї одноразово або декiлькома траншами, у загальнiй сумi, яка не перевищуватиме розмiр лiмiту кредитної лiнiї;- сплата процентiв за користування кредитною лiнiєю у розмiрi не бiльше 25 % (двадцять п’ять вiдсоткiв) рiчних

Укласти iз Публiчним акцiонерним товариством “Альфа-Банк” договiр / договори iпотеки належного Товариству нерухомого майна ринковою вартiстю у вiдповiдностi з яким Приватне акцiонерне товариство «Львiвметал» передає ПАТ “Альфа-Банк” в iпотеку наступне майно:- адмiнiстративно виробний комплекс лiт. «Щ5»,- будинок ДЕПО лiт. «Г-1»;-будiвля 100тонної ваги лiт. «У-1»;-будiвля 25 тонної ваги лiт. «Л-1»;-будiвля гаражу лiт. «Б-1»;-будiвля гаражу лiт. «А-1»;будiвля механiчної i трансформаторної пiдстанцiї лiт. «Е-1»;-будiвля якiсного прокату лiт. «В-1»;-вiдкритий склад рядового прокату лiт. «Ш-1»;-вiдкритий склад прокату лiт. «Ш-1»;-вiдкритий склад труби №1 лiт. «Ю-1»;- вiдкритий склад труби №2 лiт. «Я-1»;-магазин лiт «М-1»,що знаходяться за адресою:м. Львiв, вул. Навроцького,1.

Вартiсть активiв ПрАТ «Львiвметал» за даними фiнансової звiтностi за 2016р. становить 19212 тис. грн., спiввiдношення вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi зазначених активiв ПрАТ «Львiвметал» складає 624,61%.

Статутом ПрАТ «Львiвметал» не визначенi додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 7 273 729 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 7 262 496 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 7 262 496 штук, «проти» прийняття рiшення – немає.

 

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом періоду

 

Дата виникнення події Дата оприлюднення повідомлення у стрічці новин Вид інформації
1 2 3
21.04.2017 24.04.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
21.04.2017 24.04.2017 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
11.05.2017 12.05.2017 Відомості про зміну типу акціонерного товариства
26.06.2017 27.06.2017 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

 

            ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

Загальні збори акціонерів

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2017 2 1
2 2016 1 0
3 2015 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю) ?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше надання згоди на вчинення значного правочину

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)  Ні

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

  Так Ні
Наглядова рада X
Виконавчий орган
Ревізійна комісія (ревізор)
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити)

 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення : чергові загальні збори скликалися і проводилися

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:

позачергові збори скликалися і проводилися

 

Органи управління

 

Який склад наглядової ради (за наявності) ?

  (осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 5
кількість членів наглядової ради – акціонерів 1
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів 4
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів 0
кількість членів наглядової ради –  акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 1
кількість членів наглядової ради –  акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0
кількість членів наглядової ради –  представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 4
кількість членів наглядової ради –  представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку ?

  Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інші (запишіть) наглядова рада самооцінку не проводила

 

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань :

За рішенням загальних зборів акціонерів 21.04.2017 року                                роботу Наглядової ради у 2016р. визнано задовільною.

Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради?  5

 

Які саме  комітети  створено  в  складі  наглядової  ради (за наявності) ?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) у складі наглядової ради комітети не створені

 

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :

у складі наглядової ради комітети не створені

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :

у складі наглядової ради комітети не створені

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну  посаду корпоративного секретаря ? (так/ні )   Ні

 

Яким чином  визначається  розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше

 

Які з  вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть)

 

Коли останній  раз  було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть)

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)   Так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії  3  осіб.

 

Скільки разів  на  рік  у  середньому  відбувалися  засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних  зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Так Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету Так Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Так Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Так Ні Ні

 

Чи містить  статут  акціонерного  товариства  положення,  яке обмежує  повноваження  виконавчого  органу  приймати  рішення  про укладення  договорів,  враховуючи їх суму,  від імені акціонерного товариства? (так/ні Так

 

Чи містить  статут  або  внутрішні   документи   акціонерного товариства  положення  про конфлікт інтересів,  тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи  або  пов’язаних  з  нею
осіб  та  обов’язком  діяти  в  інтересах акціонерного товариства? (так/ні)
  Ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію ( або ревізора ) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть)

 

 

 

 

Яким чином  акціонери  можуть  отримати  таку  інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній базі НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет торінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Ні Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Ні Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Ні Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Ні Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Ні Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Так Ні Ні Ні Ні

 

Чи готує   акціонерне   товариство   фінансову   звітність  у відповідності до міжнародних  стандартів  фінансової звітності? (так/ні)  Так

 

 Скільки разів  на  рік  у  середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного  товариства  зовнішнім  аудитором  протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть)

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

 

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть)

 

Який орган   здійснював   перевірки   фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

  Так Ні
Ревізійна комісія ( ревізор ) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть)

 

 

З ініціативи   якого   органу   ревізійна  комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

  Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть)

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом  останнього року   платні   послуги   консультантів   у  сфері  корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)   Ні

 

 

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

 

Чи планує  ваше  акціонерне  товариство  залучити  інвестиції  кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

  Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть)

 

Чи планує   ваше   акціонерне  товариство  залучити  іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ?

 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції наступних трьох років
Не визначились X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років?  (так/ні/не визначились)     Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності  на  акції  у  депозитарній  системі  України,  протягом останніх трьох років? (так/ні)  Ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)  Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів,  правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:      ;

яким органом управління прийнятий: власний кодекс корпоративного управління відсутній

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)   ;

укажіть, яким чином її оприлюднено: власний кодекс корпоративного управління відсутній

 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів,  правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.

 власний кодекс корпоративного управління відсутній

 

 

 

Коди
Дата (рік, місяць,  число) 2018 01 01
Підприємство   Приватне акціонерне товариство “Львівметал” за ЄДРПОУ 01882373
Територія  ЛЬВIВСЬКА ОБЛАСТЬ за КОАТУУ 4610136800
Організаційно-правова форма господарювання  ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО за КОПФГ 111
Вид економічної діяльності  НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА за КВЕД 68.20
Середня кількість працівників  8
Одиниця виміру : тис. грн.
Адреса 79034 Львiвська область м. Львiв, вул. Навроцького, буд. 1, т.(032) 244-21-35

 

Складено (зробити позначку “v” у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

 

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на “31” грудня 2017 р.

 

                                                                    Форма № 1                                      Код за ДКУД 1801001

 

 

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату пере- ходу на МСФЗ
                                                  1 2 3 4 01.01.2012
I. Необоротні активи

Нематеріальні активи

 

1000 47 61 86
первісна вартість 1001 180 198 162
накопичена амортизація 1002 133 137 76
Незавершені капітальні інвестиції 1005 33
Основні засоби 1010 18745 19606 18533
первісна вартість 1011 37526 38704 38289
знос 1012 18781 19098 19756
Інвестиційна нерухомість 1015
Довгострокові біологічні активи 1020
Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

 

1030 2
інші фінансові інвестиції 1035
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040
Відстрочені податкові активи 1045
Інші необоротні активи 1090
Усього за розділом I 1095 18792 19667 18654
II. Оборотні активи

Запаси

1100 26 336 2079
Виробничі запаси 1101 336 94
Товари 1104 1985
Поточні біологічні активи 1110
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 1022 1413
Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами

 

1130 21 72 29
з бюджетом 1135 2 175 193
у тому числі з податку на прибуток 1136
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 333 4 7
Поточні фінансові інвестиції 1160
Гроші та їх еквіваленти 1165 38 14 72
Готівка 1166 9
Рахунки в банках 1167 38 14 63
Витрати майбутніх періодів 1170 3
Інші оборотні активи 1190 235
Усього за розділом II 1195 420 1626 4028
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200
Баланс 1300 19212 21293 22682

 

Пасив Код рядка На початок звітного року На кінець звітного періоду На дату пере- ходу на МСФЗ
                                                   1 2 3 4 5
І. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

 

1400 2279 2279 2279
Капітал у дооцінках 1405 17225
Додатковий капітал 1410 2 2 2
Резервний капітал 1415
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 15618 14937 -1942
Неоплачений капітал 1425
Вилучений капітал 1430
Усього за розділом I 1495 17899 17218 17564
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

 

1500
Довгострокові кредити банків 1510
Інші довгострокові зобов’язання 1515
Довгострокові забезпечення 1520
Цільове фінансування 1525
Усього за розділом II 1595
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

 

1600
Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов’язаннями

 

1610
товари, роботи, послуги 1615 555 3429
розрахунками з бюджетом 1620 109 64 30
у тому числі з податку на прибуток 1621
розрахунками зі страхування 1625
розрахунками з оплати праці 1630 3
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 10 31 1413
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640 8 8 9
Поточні забезпечення 1660 112 85 219
Доходи майбутніх періодів 1665
Інші поточні зобов’язання 1690 1074 3332 15
Усього за розділом IІІ 1695 1313 4075 5118
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,

утримуваними для продажу, та групами вибуття

 

1700
Баланс 1900 19212 21293 22682

 

 

 

 

 

в.о.Генерального директора ________________ Дяк Ігор Григорович
  (підпис)  
     
Головний бухгалтер     ________________ Пеприк Любов Василівна
  (підпис)  

 

 

 

Коди
Дата (рік, місяць,  число) 2018 01 01
Підприємство   Приватне акціонерне товариство “Львівметал” за ЄДРПОУ 01882373

 

Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )

за 2017 рік

 

                                                                    Форма № 2                                    Код за ДКУД 1801003

 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний
період попереднього року
                                                  1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 2826 9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (–) (7)
Валовий:

прибуток

2090 2826 2
     збиток 2095 (–) (–)
Інші операційні доходи 2120 2975
Адміністративні витрати 2130 (2468) (1209)
Витрати на збут 2150 (465) (323)
Інші операційні витрати 2180 (574) (1169)
Фінансовий результат від операційної діяльності:

прибуток

2190 276
     збиток 2195 (681) (–)
Дохід від участі в капіталі 2200
Інші фінансові доходи 2220
Інші доходи 2240
Фінансові витрати 2250 (–) (–)
Втрати від участі в капіталі 2255 (–) (–)
Інші витрати 2270 (–) (–)
Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток

2290 276
збиток 2295 (681) (–)
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -50
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305
Чистий фінансовий результат:

прибуток

2350 226
     збиток 2355 (681) (–)

 

 1. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний
період попереднього року
                                                  1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405
Накопичені курсові різниці 2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415
Інший сукупний дохід 2445
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -681 226

 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний
період попереднього року
                                                   1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 1154 284
Витрати на оплату праці 2505 427 570
Відрахування на соціальні заходи 2510 87 111
Амортизація 2515 338 276
Інші операційні витрати 2520 1501 1452
Разом 2550 3507 2693

 

 

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний
період попереднього року
                                                   1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600 9117720 9117720
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 9117720 9117720
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 (  0.07468970) 0.02478690
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 (  0.07468970) 0.02478690
Дивіденди на одну просту акцію 2650

 

 

 

 

в.о.Генерального директора ________________ Дяк Ігор Григорович
  (підпис)  
     
Головний бухгалтер     ________________ Пеприк Любов Василівна
  (підпис)  

 

 

 

 

 

 

 

Коди
Дата (рік, місяць,  число) 2018 01 01
Підприємство   Приватне акціонерне товариство “Львівметал” за ЄДРПОУ 01882373

 

Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )

за 2017 рік

 

                                                                    Форма № 3                                      Код за ДКУД 1801004

 

 

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний
період попереднього року
                                                  1 2 3 4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000
Повернення податків і зборів 3005
у тому числі податку на додану вартість 3006
Цільового фінансування 3010 9
Надходження від операційної оренди 3040 2726 3283
Інші надходження 3095 120 4
Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)

3100 (2809) (2110)
Праці 3105 (372) (468)
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (101) (125)
Зобов’язань з податків і зборів 3115 (750) (1105)
Зобов’язання з податку на прибуток 3116 (15) (11)
Зобов’язання з податку на додану вартість 3117 (82) (413)
Зобов’язання з інших податків і зборів 3118 (653) (681)
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (2) (–)
Інші витрачання 3190 (4) (15)
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -1183 -536
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

фінансових інвестицій

3200
необоротних активів 3205 20
Надходження від отриманих:

відсотків

3215
дивідендів 3220
Надходження від деривативів 3225
Інші надходження 3250
Витрачання на придбання:

фінансових інвестицій

3255 (–) (–)
необоротних активів 3260 (1138) (203)
Виплати за деривативами 3270 (–) (–)
Інші платежі 3290 (–) (–)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -1138 -183
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

Власного капіталу

3300
Отримання позик 3305
Інші надходження 3340 2297 1750
Витрачання на:

Викуп власних акцій

3345 (–) (–)
Погашення позик 3350
Сплату дивідендів 3355 (–) (–)
Інші платежі 3390 (–) (1032)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 2297 718
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -24 -1
Залишок коштів на початок року 3405 38 39
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415 14 38

 

 

 

 

в.о.Генерального директора ________________ Дяк Iгор Григорович
  (підпис)  
     
Головний бухгалтер     ________________ Пеприк Любов Василiвна
  (підпис)  

 

 

 

 

 

 

Коди
Дата (рік, місяць,  число) 2018 01 01
Підприємство   Приватне акціонерне товариство “Львівметал” за ЄДРПОУ 01882373

 

Звіт про власний капітал

за 2017 рік

 

                                                                    Форма № 4                                         Код за ДКУД 1801005

 

 

Стаття Код рядка Зареєст-рований (пайовий)

капітал

Капітал у дооцін-ках Додат-ковий капітал Резер-вний капітал Нероз-

поділе-

ний прибуток (непокритий збиток)

Неопла-чений капітал Вилучений капітал Всього
                          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 2279 2 15623 17904
Коригування:

Зміна облікової політики

4005
Виправлення помилок 4010 -5 -5
Інші зміни 4090
Скоригований залишок на початок року 4095 2279 2 15618 17899
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 -681 -681
Інший сукупний дохід за звітний період 4110
Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

4200
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205
Відрахування до резервного капіталу 4210
Внески учасників : Внески до капіталу 4240
Погашення заборгованості з капіталу 4245
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток) 4260
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270
Вилучення частки в капіталі 4275
Інші зміни в капіталі 4290
Разом змін у капіталі 4295 -681 -681
Залишок на кінець року 4300 2279 2 14937 17218

 

 

 

 

в.о.Генерального директора ________________ Дяк Iгор Григорович
  (підпис)  
     
Головний бухгалтер     ________________ Пеприк Любов Василiвна
  (підпис)  

 

 

 

 

 

 

Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

 

ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА РIК,

ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2017 РОКУ

(в тис. грн.)

 1. ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЛЬВIВМЕТАЛ” (далi “Товариство”) є юридичною особою, створеною вiдповiдно до законодавства України. Публiчне акцiонерне товариство “Львiвметал”, зареєстроване виконавчим комiтетом Львiвської  мiської Ради  29 лютого1996 року.

Товариство безпосередньо здiйснює такi основнi види фiнансово-господарської дiяльностi:

oнадання в оренду й експлуатацiю власного нерухомого майна;

o  iнше.

Юридична адреса Товариства – Україна, 79034, вул. Навроцького, 1, м. Львiв.

Функцiональною валютою звiтностi є гривня. Звiтнiсть складена в тисячах гривень.

 

 1. ОСНОВИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI

Товариство перейшло на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ) 1 сiчня 2012 року вiдповiдно до положень МСФЗ (IFRS) 1 “Перше використання мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi”.

Фiнансова звiтнiсть складена на основi припущень, що товариство буде здiйснювати дiяльнiсть на безперервнiй основi.

 1. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ

Основнi засоби

Основнi засоби, придбанi пiсля дати переходу на МСФЗ, враховуються у звiтi про фiнансове положення за первинною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї i збиткiв вiд знецiнення.

Капiталiзованi витрати включають основнi витрати на модернiзацiю i замiну частин активiв, якi збiльшують термiн їх корисної експлуатацiї або покращують їх здатнiсть генерувати доходи.  Витрати на ремонт i обслуговування основних засобiв вiдображаються в звiтi про сукупнi доходи i витрати того перiоду, в якому вони були понесенi.

Амортизацiя основних засобiв призначена для списання суми, що амортизується, впродовж термiну корисного використання активу i розраховується з використанням прямолiнiйного методу.

Дохiд або збиток, що виникають в результатi вибуття або лiквiдацiї об’єкту основних засобiв, признається в прибутках i збитках.

Нематерiальнi активи

Нематерiальнi активи з кiнцевими термiнами використання, придбанi в рамках окремих операцiй, враховуються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї i накопиченого збитку вiд знецiнення.  Амортизацiя нараховується рiвномiрно протягом термiну корисного використання нематерiальних активiв.

Нематерiальний актив списується при продажi або коли вiд його майбутнього використання або вибуття не очiкується економiчних вигод.  Дохiд або збиток вiд списання нематерiального активу включається в звiт про сукупнi доходи i витрати у момент списання.

 

 

Грошовi кошти

Грошовi кошти включають кошти в касi та грошовi кошти на рахунках у банках.

 

Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть оцiнюється при первинному визнаннi за справедливою вартiстю

 

 

 

Запаси

Запаси складаються, головним чином, iз товарiв , якi призначенi для подальшої реалiзацiї.

Собiвартiсть розраховується з використанням методiв ФIФО.

 

Передплати постачальникам

Передоплати постачальникам вiдображаються за собiвартiстю.

 

Податок на прибуток

Витрати з податку на прибуток або збиток за рiк являють собою суму поточного та вiдстроченого податку.

 

Пенсiйнi зобов’язання

Державний пенсiйний план з визначеними внесками – Товариство здiйснює внески в Державний пенсiйний фонд України виходячи з заробiтної плати кожного працiвника. Витрати Товариства за такими внесками включенi до статтi “Вiдрахування ня соцiальнi заходи”. Дана сума включається до витрат того перiоду, коли вони фактично понесенi.

Крiм того Товариство вiдповiдно до вимог законодавства України здiйснює вiдшкодування витрат Державного пенсiйного фонду України на виплату i доставку пенсiй, призначених працiвникам Товариства на пiльгових умовах за роботу у важких i шкiдливих умовах працi. Витрати Товариства за такими платежами включенi до статтi “iншi операцiйнi витрати”. Дана сума включається до витрат того перiоду, коли вони фактично понесенi.

 

Визнання доходiв

Доходи вiд реалiзацiї визнаються в розмiрi справедливої вартостi винагороди, отриманої або яка пiдлягає отриманню, i являють собою суми до отримання за продукцiю та послуги, наданi в ходi звичайної господарської дiяльностi, за вирахуванням  повернень продукцiї покупцями, знижок та  за вирахуванням податку на додану вартiсть (ПДВ).

 

Надання послуг

Доходи вiд надання послуг визнаються, коли: сума доходiв може бути достовiрно визначена; iснує ймовiрнiсть того, що економiчнi вигоди, пов’язанi з операцiєю, надiйдуть Товариству i понесенi або очiкуванi витрати, пов’язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.

 

Перерахунок iноземної валюти

Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються Товариством в нацiональнiй валютi України – гривнi  по курсу Нацiонального банку України на дату операцiї. Монетарнi активи i зобов’язання, вираженi в iноземнiй валютi, перераховуються  по курсу Нацiонального банку України на звiтну дату. Всi курсовi рiзницi включаються у звiт про прибутки i збитки.

Немонетарнi статтi, якi оцiнюються на основi iсторичної собiвартостi в iноземнiй валютi, перераховуються по курсу  Нацiонального банку України на дату первiсної операцiї.

 

 1. ПОВ’ЯЗАНI СТОРОНИ

Пов’язанi особи ПАТ “Львiвметал” – це ТзОВ ” АВ метал груп”

Обсяги  операцiй з пов’язаними  сторонами за 2017 рiк:

 

Операцiї з повязаними сторонами    2016 рiк    2017 рiк

Поступлення товарiв i послуг      27           1748

Надання позики                      1032       3329

Реалiзацiя послуг               2364           2073

 

 1. IНШI ОПЕРАЦIЙНI ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ

Iншi операцiйнi доходи та витрати були представленi наступним чином:

2016 рiк      2017 рiк

Доходи(витрати) вiд операцiйної оренди            2774

Визнанi штрафи, пенi, неустойки                               (2)

Доходи (витрати) вiд реалiзацiї iнших

оборотних активiв                                27    (8)

Доходи (витрати) вiд операцiйної курсової рiзницi

Iншi доходи/(витрати)                             174 (1159)                (574)

Всього                                               2975  (1169)            (574)

 

 1. ФIНАНСОВI ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ

Фiнансовi доходи та витрати були представленi наступним чином:

2016 рiк       2017 рiк

доходи витрати            доходи     витрати

Нарахованi проценти на кредит вiд нерезидента                                  –

Всього                                                                              –

 

 1. IНШI ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ

Iншi доходи та витрати були представленi наступним чином:

2016 рiк            2017 рiк

доходи Витрати           доходи      витрати

Доходи (витрати) вiд списання необоротнiх активiв

Всього

 

 1. ОСНОВНI ЗАСОБИ

Станом на 31 грудня 2017 основнi засоби Товариства були представленi наступним чином:

 

Будинки, споруди та передавальнi пристрої Машини та обладнання    Транспортнi засоби      Iнструменти прилади, iнвентар Iншi основнi засоби     Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи      Всього

Первiсна вартiсть станом на початок звiтного року    36606 456   108   127   129   100      37526

 

 

Придбано основних засобiв     1192                          3     1195

 

Вибуло                             17          17

Первiсна вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду  37798 456   108   127   112   103      38704

 

 

Накопичена амортизацiя станом на початок звiтного року     17917 413   96    126   129      100   18781

Амортизацiйнi нарахування за звiтний перiод    322   9                       3     334

 

Вибуло                             17          17

 

Амортизацiя станом на кiнець звiтного перiоду  18239 422   96    126   112   103   19098

Балансова вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду 19559 34    12    1

19606

 

 1. ЗАПАСИ

Запаси Товариства були представленi наступним чином:

Запаси                                      31 грудня 2016року   31 грудня 2017року

Сировина i матерiали                        24                     11

Паливо                                           2                       5

Тара i тарнi матерiали

Будiвельнi матерiали                                                 319

Запаснi частини

Малоцiннi та швидкозношуванi предмети                                  1

Товари

Всього                                          26                      336

 

 

 1. ТОРГIВЕЛЬНА ТА IНША ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ, НЕТТО

Станом на 31 грудня 2017 року торговельна i iнша дебiторська заборгованiсть були представленi таким чином:

Дебiторська заборгованiсть              31 грудня 2016 року     31 грудня 2017 року

Дебiторська заборгованiсть за послуги                                     1022

Iнша дебiторська заборгованiсть                     333                      4

Всього                                               333                  1026

 

 1. ГРОШОВI КОШТИ ТА КОРОТКОСТРОКОВI ДЕПОЗИТИ

Станом на 31 грудня 2017 року грошовi кошти були представленi наступним чином:

Грошовi кошти                                 31 грудня 2016 року 31 грудня 2017року

Грошовi кошти в нацiональнiй валютi

на поточних рахунках                               38                   14

Грошовi кошти в нацiональнiй валютi

на депозитних рахунках

Грошовi кошти в касi

Всього                                                 38                     14

 1. КАПIТАЛ, ЯКИЙ БУЛО ВИПУЩЕНО

Станом на 31 грудня 2017 року статутний капiтал  Товариства  становить 2279430,0 грн., роздiлений на 9117720 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна.

 

 1. ТОРГIВЕЛЬНА ТА IНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ

Станом на 31 грудня 2017 року торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть були представленi наступним чином:

Кредиторська заборгованiсть                31 грудня 2016 року   31 грудня 2017 року

Заборгованiсть  постачальникам

за сировину, матерiали, послуги

Iнша кредиторська заборгованiсть                   1074                  3332

Всього                                                 1074               3332

 

 1. ПЕРЕДПЛАТИ ОТРИМАНI ТА IНШI КОРОТКОСТРОКОВI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Станом на 31 грудня 2014 року передплати отриманi та iншi короткостроковi зобов’язання були представленi наступним чином:

Кредиторська заборгованiсть                  31 грудня 2016 року 31 грудня 2017 року

Передплати отриманi                                     10                   31

Кредиторська заборгованiсть перед бюджетом           109                       64

Кредиторська заборгованiсть по страхуванню

Кредиторська заборгованiсть по заробiтнiй платi

Всього                                                  119                     95

 

 1. УМОВНI ТА КОНТРАКТНI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Операцiйне середовище

Незважаючи на те, що економiка України визнана ринковою, вона продовжує демонструвати деякi особливостi, притаманнi перехiднiй економiцi. Такi особливостi характеризуються, але не обмежуються, низьким рiвнем лiквiдностi на ринках капiталу, вiдносно високим рiвнем iнфляцiї та наявнiстю валютного контролю, що не дозволяє нацiональнiй валютi бути лiквiдним засобом платежу за межами України. Стабiльнiсть економiки України в значнiй мiрi залежатиме вiд полiтики та дiй уряду, спрямованих на реформування адмiнiстративної та правової систем, а також економiки в цiлому. Внаслiдок цього дiяльностi в Українi властивi ризики, яких не iснує в умовах бiльш розвинених ринкiв.

Керiвництво вважає, що воно вживає всi необхiднi заходи для забезпечення стiйкостi бiзнесу Товариства  в нинiшнiх умовах. Однак, несподiванi погiршення в економiцi можуть негативно впливати на результати дiяльностi Товариства i фiнансове становище. Ефект такого потенцiйно негативного впливу не може бути достовiрно оцiнений.

 

Оподаткування

У результатi загальної нестабiльної економiчної ситуацiї в Українi податковi органи придiляють все бiльше уваги дiловим колам. У зв’язку з цим регiональне i загальнодержавне податкове законодавство України постiйно змiнюються. Крiм того, трапляються випадки їх непослiдовного застосування, тлумачення i виконання. Недотримання законiв та нормативних актiв України може призвести до накладення серйозних штрафiв i пенi. В результатi майбутнiх податкових перевiрок можуть бути виявленi додатковi зобов’язання, якi не будуть вiдповiдати податкової звiтностi Товариства. Такими зобов’язаннями можуть бути власне податки, а також штрафи i пеня; та їх розмiри можуть бути iстотними. У той час як Товариство вважає, що воно вiдобразило всi операцiї у вiдповiдностi з чинним податковим законодавством, iснує велика кiлькiсть податкових норм i норм валютного законодавства, в яких присутня достатня кiлькiсть спiрних моментiв, якi не завжди чiтко i однозначно сформульованi.

Юридичнi питання

В процесi звичайної дiяльностi Товариство  залучене в судовi розгляди i до нього  висуваються iншi претензiї.

 

 1. УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ

Товариство управляє своїм капiталом для забезпечення безперервної дiяльностi пiдприємства в майбутньому i одночасної максимiзацiї прибутку акцiонерiв за рахунок оптимiзацiї спiввiдношення позикових i власних коштiв. Керiвництво Товариства регулярно переглядає структуру свого капiталу. Застосування МСБО 29 “Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї”.

Управлiнський персонал  розглянув умови, якi розцiнюються як початок застосування  МСБО 29 “Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї” та вирiшив не вiдображати у фiнансовiй звiтностi наслiдкiв гiперiнфляцiї, регламентованих МСБО 29.

 

 1. ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОЇ ДАТИ

Пiсля 31 грудня 2017 року до дати затвердження керiвництвом фiнансової звiтностi не вiдбувалося подiй, якi  могли би вплинути на фiнансовий стан Товариства.

 

 

 

В.о.генерального директора      ____________________ Дяк Iгор  Григорович

 

Головний бухгалтер  ___________________ Пеприк Любов Василiвна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. XV. Відомості про аудиторський висновок ( звіт )

 

1 Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора – фізичної особи – підприємця) Приватна аудиторська фірма “Серко”
2 Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків – фізичної особи) 20135311
3 Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора Україна, Волинська обл., м. Луцьк, вул. 8  Березня, 1/415
4 Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0383

26.01.2001

5 Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів д/н

д/н

д/н

д/н

д/н

6 Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України 0709

28.09.2017

7 Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності 01.01.2017 – 31.12.2017
8 Думка аудитора (01 – безумовно позитивна; 02 – із застереженням; 03 – негативна; 04 – відмова від висловлення думки) 02
9 Пояснювальний параграф (у разі наявності) д/н
10 Номер та дата договору на проведення аудиту 15

15.03.2018

11 Дата початку та дата закінчення аудиту 15.03.2018 – 25.04.2018
12 Дата аудиторського висновку (звіту) 25.04.2018
13 Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 12700.00

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.