Проведення позачергових загальних зборів акціонерів 17.09.2018 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВІВМЕТАЛ»

(місцезнаходження: 79034, Львівська область, м. Львів, вул. Навроцького, 1)

Повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 17 вересня 2018 року об 12 год. 00 хв. за адресою: Україна, Львівська область, м. Львів, вул. Навроцького, 1, адмінкорпус.

Приватне акціонерне товариство «Львівметал» (скорочене найменування – ПрАТ «Львівметал») повідомляє Вас, що в порядку ч.5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядовою радою Товариства прийняте рішення про скликання позачергових загальних зборів з повідомленням акціонерів про скликання позачергових загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення.

Реєстрація акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів розпочнеться о 11 год. 00 хв.  та закінчиться 11 год. 50 хв.

Перелік акціонерів, які мають право брати участь у позачергових Загальних зборах складається станом на 24 годину 11 вересня 2018 року, за три робочі дні до дня проведення позачергових загальних зборів.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

 1. Обрання членів Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.
 2. Обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та надання Голові та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства повноважень на підписання Протоколу  позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

3.Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

4.Про включення додаткових видів діяльності Товариства згідно з класифікатором видів економічної діяльності та внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідно до вимог чинного законодавства.

Проекти рішень по питаннях порядку денного

позачергових загальних зборів, що скликаються на 17 вересня 2018 року:

1.Обрання членів Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення:

 «1.1. Обрати членів Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства в такому складі:

 • голова комісії Назаренко Вади Олегович,
 • член комісії Середяк Микола Михайлович,
 • член комісії Паранчук Марія Євгенівна.

  1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі.»

 1. Обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та надання Голові та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства повноважень на підписання Протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

«2.1. Обрати Головою загальних зборів – Підгайну Надійку Йосифівну, Секретарем загальних зборів  – Пеприк Любов Василівну

 2.2. Надати Голові та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства повноваження на підписання Протоколу  позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.»

3.Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

 «3. Визначити Регламент позачергових Загальних зборів, надавши доповідачеві з кожного питання для виступу час до 10 хвилин та для запитань до кожного з доповідачів – до 3 хвилин.»

 1. Про включення додаткових видів діяльності Товариства згідно з класифікатором видів економічної діяльності та внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідно до вимог чинного законодавства.

Проект рішення:

«4.1. У зв’язку з господарською необхідністю включити додаткові види діяльності Товариства згідно з класифікатором видів економічної діяльності, такі як:

-77.11. Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;

-52.21. Допоміжне обслуговування наземного транспорту;

-77.12. Надання в оренду вантажних автомобілів.

4.2. Внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідно до вимог чинного законодавства.

 

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися :

 • Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових зборів до дати проведення позачергових зборів;
 • До дати проведення позачергових зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту в порядку денного позачергових загальних зборів та порядку денного позачергових загальних зборів;
 • Вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення позачергових загальних зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше 7 днів до дати проведення позачергових загальних зборів);
 • Отримати повідомлення про зміни у порядку денному позачергових зборів (повідомлення направляється Товариством акціонерам не пізніше ніж за 10 днів до дати позачергових зборів);
 • Оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного позачергових зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного позачергових загальних зборів подається на ім’я Товариства за адресою: 79034, м. Львів, вул. Навроцького 1, в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Інформація про кількість акцій:

Загальна кількість акціонерів (на дату складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів):  480 (Чотириста вісімдесят) осіб, що володіють  9 117 720 (Дев’ять мільйонів сто сімнадцять тисяч сімсот двадцять) штуками простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень, 25 копійок) кожна.

Загальна кількість голосуючих акцій становить 7 273 729  (Сім мільйонів двісті сімдесят три тисячі сімсот двадцять дев’ять) голосів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах:

Для участі у зборах акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує особу акціонера. Представникам акціонерів, крім того, необхідно мати документ, що відповідно до законодавства надає право представляти акціонера на Загальних зборах акціонерів  (довіреність або документи, що підтверджують право особи діяти без довіреності).

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент до закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у Загальних зборів акціонерів Товариства особисто.

У разі, якщо для участі в Загальних зборах акціонерів з’явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах акціонерів здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Довіреність на право участі та голосування на  Загальних зборах  Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного  Загальних зборів акціонерів Товариства із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на  Загальних зборах акціонерів Товариства представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на  Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до позачергових Загальних зборів:

              Інформація  з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті за адресою http://lvivmetal.com/.

З матеріалами, пов’язаними з порядком денним зборів акціонери Товариства мають можливість ознайомитись за місцезнаходженням Товариства (м. Львів, вул. Навроцького, 1) у робочі дні з 10 год. до 13 год., а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Генеральний директор Дяк Ігор Григорович, контактний тел. (0322) 44-03-57.

 

 

Наглядова рада ПрАТ «Львівметал»

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.