Проведення загальних зборів акціонерів у 2019 році

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВІВМЕТАЛ»

(місцезнаходження: 79034, Львівська область, м. Львів, вул. Навроцького, 1)

Повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 22 квітня 2019 року об 11 год. 00 хв. за адресою: Україна, Львівська область, м. Львів, вул. Навроцького, 1, адмінкорпус.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів розпочнеться о 10 год. 00 хв. та закінчиться 10 год. 50 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складається станом на 24 годину 16 квітня 2019 року.

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, РАЗОМ З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ, ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ ВКЛЮЧЕНИХ ДО

 ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

  1. Обрання членів Лічильної комісії чергових Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення:

«1.1. Обрати членів Лічильної комісії чергових Загальних зборів акціонерів Товариства в такому складі:

– голова комісії Назаренко Вадим Олегович,

– член комісії Бойчук Юрій Григорович,

– член комісії Паранчук Марія Євгенівна.

1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії чергових Загальних зборів акціонерів Товариства після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі.»

  1. Обрання Голови та Секретаря чергових Загальних зборів акціонерів Товариства та надання Голові та Секретарю чергових Загальних зборів акціонерів Товариства повноважень на підписання Протоколу чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

«2.1. Обрати Головою загальних зборів – Підгайну Надійку Йосифівну, Секретарем загальних зборів – Пеприк Любов Василівну

2.2. Надати Голові та Секретарю чергових Загальних зборів акціонерів Товариства повноваження на підписання Протоколу  чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.»

  1. Затвердження порядку проведення (регламенту) чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

«Визначити Регламент загальних зборів, надавши доповідачеві з кожного питання для виступу час до 10 хвилин та для запитань до кожного з доповідачів – до 3 хвилин.»

  1. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності в 2018 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Генерального директора Товариства.

Проект рішення:

«Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2018 році.»

  1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності в 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

«Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2018 р.»

  1. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2018 році. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення:

«Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 р.»

7.Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2018 р.»

8.Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за підсумками роботи в 2018 році.

Проект рішення:

«Прибуток в сумі 169,0 тис. грн. скерувати на розвиток Товариства»

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

–              Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення чергових зборів до дати проведення чергових зборів;

–              До дати проведення чергових зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту в порядку денного чергових загальних зборів та порядку денного чергових загальних зборів;

–              Вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного чергових загальних зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення чергових загальних зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше 7 днів до дати проведення чергових загальних зборів);

–              Отримати повідомлення про зміни у порядку денному чергових зборів (повідомлення направляється Товариством акціонерам не пізніше ніж за 10 днів до дати чергових зборів);

–              Оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного чергових зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного чергових загальних зборів подається на ім’я Товариства за адресою: м. Львів, вул. Навроцького, 1 в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Інформація про кількість акцій:

Загальна кількість акціонерів (на дату складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення чергових загальних зборів): 480 (Чотириста вісімдесят) осіб, що володіють 9 117 720 (Дев’ять мільйонів сто сімнадцять тисяч сімсот двадцять) штуками простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень, 25 копійок) кожна

Загальна кількість голосуючих акцій становить 7 273 729 (Сім мільйонів двісті сімдесят три тисячі сімсот двадцять дев’ять) голосів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах:

Для участі у зборах акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує особу акціонера. Представникам акціонерів, крім того, необхідно мати документ, що відповідно до законодавства надає право представляти акціонера на Загальних зборах акціонерів (довіреність або документи, що підтверджують право особи діяти без довіреності).

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент до закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у Загальних зборів акціонерів Товариства особисто.

У разі, якщо для участі в Загальних зборах акціонерів з’явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах акціонерів здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного  Загальних зборів акціонерів Товариства із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на  Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до чергових Загальних зборів:

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті за адресою http://lvivmetal.com/.

З матеріалами, пов’язаними з порядком денним зборів акціонери Товариства мають можливість ознайомитись за місцезнаходженням Товариства (м. Львів, вул. Навроцького, 1) у робочі дні з 10 год. до 13 год., а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Генеральний директор Дяк Ігор Григорович, контактний тел. (0322) 44-03-57.

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника Період
Попередній Звітний
Усього активів 21293 21156
Основні засоби 19667 20235
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 336 342
Сумарна дебіторська заборгованість 251 546
Грошові кошти та їх еквіваленти 14 33
Нерозподілений прибуток 14937 15106
Власний капітал 2 2
Забезпечення майбутніх витрат 85 93
Статутний капітал 2279 2279
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 3435 3676
Чистий прибуток (збиток) (681) 169
Середньорічна кількість акцій (шт.) 9117720 9117720
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 8 6

 

 

Наглядова рада ПрАТ «Львівметал»

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.