Проведення позачергових загальних зборів акціонерів 19 липня 2019 року

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВІВМЕТАЛ»

(місцезнаходження: 79034, Львівська область, м. Львів, вул. Навроцького, 1)

Повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 19 липня 2019 року об 11 год. 00 хв. за адресою: Україна, Львівська область, м. Львів, вул. Навроцького, 1, адмінкорпус.

Приватне акціонерне товариство «Львівметал» (скорочене найменування – ПрАТ «Львівметал») повідомляє Вас, що в порядку ч.5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядовою радою Товариства прийняте рішення про скликання позачергових загальних зборів з повідомленням акціонерів про скликання позачергових загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення.

Реєстрація акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів розпочнеться о 10 год. 00 хв.  та закінчиться 10 год. 50 хв.

Перелік акціонерів, які мають право брати участь у позачергових Загальних зборах складається станом на 24 годину 15 липня 2019 року, за три робочі дні до дня проведення позачергових загальних зборів.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

 1. Про обрання лічильної комісії.
 2. Про обрання Голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів.
 3. Про укладення Товариством договору застави з Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк «Південний» (ідентифікаційний код юридичної особи 20953647) (надалі «Банк») та надання повноважень на його підписання.
 4. Про укладення Товариством договору/ договорів іпотеки нерухомого майна із Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк «Південний» (ідентифікаційний код юридичної особи 20953647) та надання повноважень на його / їх підписання.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах, крім кумулятивного голосування.

Проекти рішень по питаннях порядку денного

позачергових загальних зборів, що скликаються на 19 липня 2019 року:

1.Обрання членів Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення:

 «1.1. Обрати членів Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства в такому складі:

 • голова комісії Назаренко Вади Олегович,
 • член комісії Середяк Микола Михайлович,
 • член комісії Паранчук Марія Євгенівна.

  1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі.»

 1. Обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та надання Голові та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства повноважень на підписання Протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

«2.1. Обрати Головою загальних зборів – Підгайну Надійку Йосифівну, Секретарем загальних зборів  – Пеприк Любов Василівну

 2.2. Надати Голові та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства повноваження на підписання Протоколу  позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

2.3. Затвердити регламент загальних зборів акціонерів:

 • Доповіді за питаннями порядку денного – до 10 хв.
 • Виступи і обговорення – до 5 хв.
 • Відповіді на загальні питання – після обговорення питань порядку денного.»
 1. Про укладення Товариством договору застави з Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк «Південний» (ідентифікаційний код юридичної особи 20953647) (надалі «Банк») та надання повноважень на його підписання.

Проект рішення:

«В якості забезпечення виконання зобов’язань Позичальника за Угодою, укласти з Банком Договір застави обладнання, перелік якого наведений нижче:

що належить Товариству на праві власності.

Надати згоду на будь-які майбутні зміни до Договору застави, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться  збільшення обсягу відповідальності Товариства внаслідок збільшення обсягу зобов’язань Позичальника за Угодою, зокрема, розміру ліміту кредитних коштів та/або строку користування кредитними коштами, та/або розміру процентів за користування кредитними коштами, та/або розміру комісійних винагород, та/або розміру неустойки (пені, штрафів), та/або розміру будь-яких інших платежів, які Позичальник згідно з Угодою повинен сплачувати Банку та за виконання яких Товариство поручиться згідно з Договором застави, і погодитися з тим, що такі зміни не є підставою для припинення Договору застави та не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів.

 

Уповноважити генерального директора укласти та підписати від імені Товариства з Банком Договір застави на умовах, визначених цим Протоколом, з правом визначення будь-яких інших умов Договору застави на його власний розсуд, а також укладати та підписувати від імені Товариства з Банком додаткові угоди/договори про внесення змін до Договору застави, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться  збільшення обсягу відповідальності Товариства внаслідок збільшення обсягу зобов’язань Позичальника за Угодою, зокрема, розміру ліміту кредитних коштів та/або строку користування кредитними коштами, та/або розміру процентів за користування кредитними коштами, та/або розміру комісійних винагород, та/або розміру неустойки (пені, штрафів), та/або розміру будь-яких інших платежів, які Позичальник згідно з Угодою повинен сплачувати Банку та за виконання яких Товариство поручиться згідно з Договором застави, з правом визначення будь-яких умов відповідних додаткових угод/договорів до Договору застави на його власний розсуд.»

 1. Про укладення Товариством договору/ договорів іпотеки нерухомого майна із Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк «Південний» (ідентифікаційний код юридичної особи 20953647) та надання повноважень на його / їх підписання.

Проект рішення:

«В якості забезпечення виконання зобов’язань Позичальника за Угодою, укласти з Банком Договір іпотеки належного Товариству нерухомого майна, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. В. Навроцького, буд. 1, а саме:

 

 • будівля адміністративно – виробничого корпусу літ. «Щ5» загальною площею 2140,5 кв. м.;
 • будівля ДЕПО літ. «Г-1» загальною площею 147,4 кв. м ;
 • будівля 100-тонної ваги літ. «У-1» загальною площею 9,9 кв. м;
 • будівля 25-тонної ваги літ. «Л-1» загальною площею 81,5 кв. м;
 • будівля гаражу літ. «Б-1» загальною площею 231,6 кв. м;
 • будівля гаражу літ. «А-1» загальною площею 325,4 кв. м;
 • будівля механічної і трансформаторної підстанції літ. «Е-1» загальною площею 97,3 кв. м;
 • будівля складу якісного прокату літ. «В-1» загальною площею 1 284,3 кв. м;
 • відкритий склад прокату ІІІ літ. «Ш-1» загальною площею 1 604,0 кв. м;
 • частина колії №2 та частина колії №3;
 • частина колії №1;
 • будівля магазину літ «М-1» загальною площею 137,4 кв. м.

 

Надати згоду на будь-які майбутні зміни до договору іпотеки, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться  збільшення обсягу відповідальності Товариства внаслідок збільшення обсягу зобов’язань Позичальника за Угодою, зокрема, розміру ліміту кредитних коштів та/або строку користування кредитними коштами, та/або розміру процентів за користування кредитними коштами, та/або розміру комісійних винагород, та/або розміру неустойки (пені, штрафів), та/або розміру будь-яких інших платежів, які Позичальник згідно з Угодою повинен сплачувати Банку та за виконання яких Товариство поручиться згідно з Договором застави, і погодитися з тим, що такі зміни не є підставою для припинення Договору застави та не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів.

 

Уповноважити генерального директора укласти та підписати від імені Товариства з Банком Договір іпотеки на умовах, визначених цим Протоколом, з правом визначення будь-яких інших умов Договору іпотеки на його власний розсуд, а також укладати та підписувати від імені Товариства з Банком додаткові угоди/договори про внесення змін до Договору іпотеки, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться  збільшення обсягу відповідальності Товариства внаслідок збільшення обсягу зобов’язань Позичальника за Угодою, зокрема, розміру ліміту кредитних коштів та/або строку користування кредитними коштами, та/або розміру процентів за користування кредитними коштами, та/або розміру комісійних винагород, та/або розміру неустойки (пені, штрафів), та/або розміру будь-яких інших платежів, які Позичальник згідно з Угодою повинен сплачувати Банку та за виконання яких Товариство поручиться згідно з Договором іпотеки, з правом визначення будь-яких умов відповідних додаткових угод/договорів до Договору іпотеки на його власний розсуд.»

.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог ст.36 та ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у поряду, передбаченому вище.

Враховуючи, що цього вимагають інтереси Товариства, позачергові Загальні збори акціонерів проводяться в порядку, передбаченому частиною п’ятою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», з повідомленням про скликання позачергових загальних зборів не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення, затвердженням порядку денного Наглядовою радою Товариства та позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного даних позачергових Загальних зборів.

У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах та права участі у голосуванні на загальних зборах встановлюється законом.

Інформація про кількість акцій:

Загальна кількість акціонерів (на дату складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів):  480 (Чотириста вісімдесят) осіб, що володіють  9 117 720 (Дев’ять мільйонів сто сімнадцять тисяч сімсот двадцять) штуками простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень, 25 копійок) кожна.

Загальна кількість голосуючих акцій (на дату складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів) становить 7 273 729  (Сім мільйонів двісті сімдесят три тисячі сімсот двадцять дев’ять) голосів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах:

Для участі у зборах акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує особу акціонера. Представникам акціонерів, крім того, необхідно мати документ, що відповідно до законодавства надає право представляти акціонера на Загальних зборах акціонерів  (довіреність або документи, що підтверджують право особи діяти без довіреності).

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент до закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у Загальних зборів акціонерів Товариства особисто.

У разі, якщо для участі в Загальних зборах акціонерів з’явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах акціонерів здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Довіреність на право участі та голосування на  Загальних зборах  Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного  Загальних зборів акціонерів Товариства із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на  Загальних зборах акціонерів Товариства представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на  Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до позачергових Загальних зборів:

              Інформація  з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті за адресою http://lvivmetal.com/.

З матеріалами, пов’язаними з порядком денним зборів акціонери Товариства мають можливість ознайомитись за місцезнаходженням Товариства (м. Львів, вул. Навроцького, 1) у робочі дні з 10 год. до 13 год., а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Генеральний директор Дяк Ігор Григорович, контактний тел. (0322) 44-03-57.

 

 

Наглядова рада ПрАТ «Львівметал»

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.