Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

22.07.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
1/22/07
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)
Генеральний директор Дяк Iгор Григорович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство “Львiвметал”
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
79034, Львівська обл., мiсто Львiв, Навроцького, 1
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
01882373
5. Міжміський код та телефон, факс
+380 322 44 21 35
6. Адреса електронної пошти
[email protected]
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.
ДУ “АРIФРУ”
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку http://lvivmetal.com/ 22.07.2019
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол загальних зборів акціонерів/засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
1 2 3 4 5 6
1 19.07.2019 13500 21156 638.12 http://lvivmetal.com/
Зміст інформації:
19 липня 2019 року загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Львiвметал» прийнято рiшення про надання згоди на укладення ПрАТ «Львiвметал» та Акцiонерний Банк «Пiвденний» значного правочину – Договору застави та передачi в iпотеку нерухомого майна. Приватне акцiонерне товариство «Львiвметал» укладає iз Акцiонерним Банком «Пiвденний» договiр застави про забезпечення виконання зобов’язань за Генеральною угодою про кредитування № BGS2019-02593 вiд 25.06.2019 р., що укладена ТОВ “АВ метал груп” з Акцiонерним банком «Пiвденний» (код ЄДРПОУ 20953647), на наступних умовах: максимальний лiмiт кредитних коштiв у розмiрi 135 000 000,00 (Сто тридцять п’ять мiльйонiв) гривень, пiд 20% (Двадцять) процентiв рiчних в гривнi, строком повернення кредитних коштiв до 24.06.2022 р., шляхом передачi Товариством в заставу Банку обладнання:кран мостовий та кран козловий в кiлькостi 6 штук. Укласти iз Акцiонерним банком «Пiвденний» договiр / договори iпотеки належного Товариству нерухомого майна ринковою вартiстю у вiдповiдностi з яким Приватне акцiонерне товариство «Львiвметал» передає Акцонерному банку «Пiвденний» в iпотеку наступне майно:- адмiнiстративно виробний комплекс лiт. «Щ5»,- будинок ДЕПО лiт. «Г-1»;-будiвля 100тонної ваги лiт. «У-1»;-будiвля 25 тонної ваги лiт. «Л-1»;-будiвля гаражу лiт. «Б-1»;-будiвля гаражу лiт. «А-1»;будiвля механiчної i трансформаторної пiдстанцiї лiт. «Е-1»;-будiвля якiсного прокату лiт. «В-1»;-вiдкритий склад рядового прокату лiт. «Ш-1»;-вiдкритий склад прокату лiт. «Ш-1»;-вiдкритий склад труби №1 лiт. «Ю-1»;- вiдкритий склад труби №2 лiт. «Я-1»;-магазин лiт «М-1»,що знаходяться за адресою:м. Львiв, вул. Навроцького,1.Вартiсть активiв ПрАТ «Львiвметал» за даними фiнансової звiтностi за 2018р. становить 21156 тис. грн., вартiсть послуг 135000тис. грн., спiввiдношення вартостi послуг, що є предметом правочину, до вартостi зазначених активiв ПрАТ «Львiвметал» складає 638,12%.
Статутом ПрАТ «Львiвметал» не визначенi додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 7 273 729 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 7 262 496 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 7 262 496 штук, «проти» прийняття рiшення – немає.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.