Протоколи про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВМЕТАЛ»

ПРОТОКОЛ №1

про підсумки голосування на

позачергових загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВМЕТАЛ»

(надалі – «Товариство»)

        м. Львів                                                                                  «19» липня 2019 року

 

Дата проведення голосування: «19» липня 2019 р.

 

Склад Тимчасової лічильної комісії:

Голова Тимчасової лічильної комісії – Назаренко В.О.;

Член Тимчасової лічильної комісії  –  Паранчук М.Є.

Для участі в Зборах зареєструвались 1 (один) акціонер, якому належить 7 262 496 (сім мільйонів двісті шістдесят дві тисячі чотириста дев’яносто шість)  штук простих іменних акцій Товариства, що складає що складає 99,8456% від загальної кількості голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму, та беруть участь у голосуванні.

Голосування на Зборах з питань  порядку денного №1-4, з використанням бюлетенів для голосування  за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Підрахунок голосів по першому питанню (до обрання лічильної комісії) буде здійснювати тимчасова лічильна комісія.

 

Винесене на голосування питання1 порядку денного: «Про Обрання Лічильної комісії.»

 

Вирішили:

Для підрахунку голосів та забезпечення голосування на загальних зборах акціонерів обрати Лічильну комісію в складі 3-ьох осіб:

  • Назаренко Вадим Олегович,
  • Середяк Микола Михайлович,
  • Паранчук Марія Євгенівна

 

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За 7 262 496  голосів 100% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
  Проти 0 голосів 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.
Утримались 0 голосів 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні – відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними – відсутні.

 

Голова Тимчасової лічильної комісії  ___________________________В.О. Назаренко

 

Член Тимчасової лічильної комісії     ___________________________ М.Є. Паранчук

 

Член Тимчасової лічильної комісії     ___________________________ М. М. Середяк

 

Голова лічильної комісії  ___________________________ В.О. Назаренко

 

 

Член лічильної комісії     ___________________________ М.Є. Паранчук

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ №2

про підсумки голосування на

позачергових загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВМЕТАЛ»

(надалі – «Товариство»)

        м. Львів                                                                                  «19» липня 2019 року

 

Дата проведення голосування: «19» липня 2019 р.

 

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії  Назаренко Вадим Олегович,

Член комісії Середяк Микола Михайлович,

Член комісії Паранчук Марія Євгенівна

 

Для участі в Зборах зареєструвались 1 (один) акціонер, якому належить 7 262 496 (сім мільйонів двісті шістдесят дві тисячі чотириста дев’яносто шість) штук простих іменних акцій Товариства, що складає що складає 99,8456 % від загальної кількості голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму, та беруть участь у голосуванні.

Голосування на Зборах з питань  порядку денного №1-4, проводиться з використанням бюлетенів для голосування  за принципом одна голосуюча акція – один голос.

 

Винесене на голосування питання2 порядку денного: «Про обрання Голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів.»

Вирішили:

«2.1. Обрати Головою загальних зборів – Підгайну Надійку Йосифівну.

2.2. Обрати Секретарем загальних зборів  – Пеприк Любов Василівну.

2.3. Затвердити регламент загальних зборів акціонерів:

  • Доповіді за питаннями порядку денного – до 10 хв.
  • Виступи і обговорення – до 5 хв.
  • Відповіді на загальні питання – після обговорення питань порядку денного.»

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За 7 262 496  голосів 100% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
  Проти 0 голосів 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.
Утримались 0 голосів 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні – відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними – відсутні.

 

 

Голова лічильної комісії  ___________________________ В.О. Назаренко

 

 

Член лічильної комісії     ___________________________ М.М. Середяк

 

 

Член лічильної комісії     ___________________________ М.Є. Паранчук

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ №3

про підсумки голосування на

позачергових загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВМЕТАЛ»

(надалі – «Товариство»)

        м. Львів                                                                                              «19» липня 2019 року

 

Дата проведення голосування: «19» липня 2019 р.

 

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії  Назаренко Вадим Олегович,

Член комісії Середяк Микола Михайлович,

Член комісії Паранчук Марія Євгенівна

 

Для участі в Зборах зареєструвались 1 (один) акціонер, якому належить 7 262 496 (сім мільйонів двісті шістдесят дві тисячі чотириста дев’яносто шість) штук простих іменних акцій Товариства, що складає що складає 99,8456 % від загальної кількості голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму, та беруть участь у голосуванні.

Голосування на Зборах з питань  порядку денного №1-4, проводиться з використанням бюлетенів для голосування  за принципом одна голосуюча акція – один голос.

 

Винесене на голосування питання3 порядку денного: «Про укладення Товариством договору застави з Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк «Південний» (ідентифікаційний код юридичної особи 20953647) та надання повноважень на його підписання

 

Вирішили:

В якості забезпечення виконання зобов’язань Позичальника за Угодою, укласти з Банком Договір застави обладнання, перелік якого наведений нижче:

що належить Товариству на праві власності.

Надати згоду на будь-які майбутні зміни до Договору застави, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться  збільшення обсягу відповідальності Товариства внаслідок збільшення обсягу зобов’язань Позичальника за Угодою, зокрема, розміру ліміту кредитних коштів та/або строку користування кредитними коштами, та/або розміру процентів за користування кредитними коштами, та/або розміру комісійних винагород, та/або розміру неустойки (пені, штрафів), та/або розміру будь-яких інших платежів, які Позичальник згідно з Угодою повинен сплачувати Банку та за виконання яких Товариство поручиться згідно з Договором застави, і погодитися з тим, що такі зміни не є підставою для припинення Договору застави та не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів.

Уповноважити генерального директора укласти та підписати від імені Товариства з Банком Договір застави на умовах, визначених цим Протоколом, з правом визначення будь-яких інших умов Договору застави на його власний розсуд, а також укладати та підписувати від імені Товариства з Банком додаткові угоди/договори про внесення змін до Договору застави, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться  збільшення обсягу відповідальності Товариства внаслідок збільшення обсягу зобов’язань Позичальника за Угодою, зокрема, розміру ліміту кредитних коштів та/або строку користування кредитними коштами, та/або розміру процентів за користування кредитними коштами, та/або розміру комісійних винагород, та/або розміру неустойки (пені, штрафів), та/або розміру будь-яких інших платежів, які Позичальник згідно з Угодою повинен сплачувати Банку та за виконання яких Товариство поручиться згідно з Договором застави, з правом визначення будь-яких умов відповідних додаткових угод/договорів до Договору застави на його власний розсуд.

 

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За 7 262 496  голосів 100% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
  Проти 0 голосів 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.
Утримались 0 голосів 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні – відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними – відсутні.

 

 

Голова лічильної комісії  ___________________________ В.О. Назаренко

 

 

Член лічильної комісії     ___________________________ М.М. Середяк

 

 

Член лічильної комісії     ___________________________ М.Є. Паранчук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ №4

про підсумки голосування на

позачергових загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВМЕТАЛ»

(надалі – «Товариство»)

        м. Львів                                                                                  «19» липня 2019 року

 

Дата проведення голосування: «19» липня 2019 р.

 

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії  Назаренко Вадим Олегович,

Член комісії Середяк Микола Михайлович,

Член комісії Паранчук Марія Євгенівна

 

Для участі в Зборах зареєструвались 1 (один) акціонер, якому належить 7 262 496 (сім мільйонів двісті шістдесят дві тисячі чотириста дев’яносто шість) штук простих іменних акцій Товариства, що складає що складає 99,8456 % від загальної кількості голосуючих акцій, які враховуються при визначенні кворуму, та беруть участь у голосуванні.

Голосування на Зборах з питань  порядку денного №1-4, проводиться з використанням бюлетенів для голосування  за принципом одна голосуюча акція – один голос.

 

Винесене на голосування питання № 4 порядку денного: «Про укладення Товариством договору іпотеки нерухомого майна із Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк «Південний» (ідентифікаційний код юридичної особи 20953647) та надання повноважень на його підписання.»

 

Вирішили:

В якості забезпечення виконання зобов’язань Позичальника за Угодою, укласти з Банком Договір іпотеки належного Товариству нерухомого майна, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. В. Навроцького, буд. 1, а саме:

–           будівля адміністративно – виробничого корпусу літ. «Щ-5» загальною площею 2 140,5 кв. м.;

–           будівля  ДЕПО літ. «Г-1» загальною площею 147,4 кв. м ;

–           будівля 100-тонної ваги літ. «У-1» загальною площею 9,9 кв. м;

–           будівля 25-тонної ваги літ. «Л-1» загальною площею 81,5 кв. м;

–           будівля гаражу літ. «Б-1» загальною площею 231,6 кв. м;

–           будівля гаражу літ. «А-1» загальною площею 325,4 кв. м;

–           будівля механічної і трансформаторної підстанції літ. «Е-1» загальною площею 97,3 кв. м;

–           будівля складу якісного прокату літ. «В-1» загальною площею 1 284,3 кв. м;

–           відкритий склад  прокату ІІІ літ. «Ш-1» загальною пло-щею 1 604,0 кв. м;

–           частина колії №2 та частина колії №3;

–           частина колії №1;

–           будівля магазину літ «М-1» загальною площею 137,4 кв. м.

Надати згоду на будь-які майбутні зміни до договору іпотеки, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться збільшення обсягу відповідальності Товариства внаслідок збільшення обсягу зобов’язань Позичальника за Угодою, зокрема, розміру ліміту кредитних коштів та/або строку користування кредитними коштами, та/або розміру процентів за користування кредитними коштами, та/або розміру комісійних винагород, та/або розміру неустойки (пені, штрафів), та/або розміру будь-яких інших платежів, які Позичальник згідно з Угодою повинен сплачувати Банку та за виконання яких Товариство поручиться згідно з Договором застави, і погодитися з тим, що такі зміни не є підставою для припинення Договору застави та не потребують окремого рішення загальних зборів акціонерів.

Уповноважити генерального директора укласти та підписати від імені Товариства з Банком Договір іпотеки на умовах, визначених цим Протоколом, з правом визначення будь-яких інших умов Договору іпотеки на його власний розсуд, а також укладати та підписувати від імені Товариства з Банком додаткові угоди/договори про внесення змін до Договору іпотеки, в тому числі такі, внаслідок яких відбудеться  збільшення обсягу відповідальності Товариства внаслідок збільшення обсягу зобов’язань Позичальника за Угодою, зокрема, розміру ліміту кредитних коштів та/або строку користування кредитними коштами, та/або розміру процентів за користування кредитними коштами, та/або розміру комісійних винагород, та/або розміру неустойки (пені, штрафів), та/або розміру будь-яких інших платежів, які Позичальник згідно з Угодою повинен сплачувати Банку та за виконання яких Товариство поручиться згідно з Договором іпотеки, з правом визначення будь-яких умов відповідних додаткових угод/договорів до Договору іпотеки на його власний розсуд.

Голосували:

Голосування з використанням бюлетенів для голосування.

За 7 262 496  голосів 100% голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
  Проти 0 голосів 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.
Утримались 0 голосів 0 % голосів акціонерів які зареєструвалися у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні – відсутні.

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними – відсутні.

 

 

Голова лічильної комісії  ___________________________ В.О. Назаренко

 

 

Член лічильної комісії     ___________________________ М.М. Середяк

 

 

Член лічильної комісії     ___________________________ М.Є. Паранчук

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.