Проведення загальних зборів акціонерів у 2021 році

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВІВМЕТАЛ»

(місцезнаходження: 79034, Львівська область, м. Львів, вул. Навроцького, 1)

Повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 30 квітня 2021 року об 10 год. 00 хв. за адресою: Україна, Львівська область, м. Львів, вул. Навроцького, 1, адмінкорпус.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів розпочнеться о 09 год. 00 хв. та закінчиться 09 год. 50 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складається станом на 24 годину 26 квітня 2021 року.

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, РАЗОМ З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ, ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ ВКЛЮЧЕНИХ ДО

 ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 • Обрання членів Лічильної комісії чергових Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення:

«1.1. Обрати членів Лічильної комісії чергових Загальних зборів акціонерів Товариства в такому складі:

– голова комісії Назаренко Вадим Олегович,

– член комісії Середяк Микола Михайлович,

– член комісії Паранчук Марія Євгенівна.

1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії чергових Загальних зборів акціонерів Товариства після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі.»

 • Обрання Голови та Секретаря чергових Загальних зборів акціонерів Товариства та надання Голові та Секретарю чергових Загальних зборів акціонерів Товариства повноважень на підписання Протоколу чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

«2.1. Обрати Головою загальних зборів – Підгайну Надійку Йосифівну, Секретарем загальних зборів – Пеприк Любов Василівну

2.2. Надати Голові та Секретарю чергових Загальних зборів акціонерів Товариства повноваження на підписання Протоколу  чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.»

 • Затвердження порядку проведення (регламенту) чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

«Визначити Регламент загальних зборів, надавши доповідачеві з кожного питання для виступу час до 10 хвилин та для запитань до кожного з доповідачів – до 3 хвилин.»

 • Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності в 2019-2020 роки. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Генерального директора Товариства.

Проект рішення:

«Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2019-2020 роки.»

 • Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності в 2019-2020 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

«Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2019-2020 роки»

 • Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2019-2020 роки. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення:

«Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019-2020 роки.»

7.Затвердження річного звіту Товариства за 2019-2020 роки.

Проект рішення:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2019-2020 роки»

8.Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за підсумками роботи в 2019-2020 роки.

Проект рішення:

«Прибуток за 2019 рік в сумі 262 тис. грн. скерувати на розвиток Товариства»

«Прибуток за 2020 рік в сумі 275тис.грн. скерувати на розвиток Товариства»

 1. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.»

Проект рішення:

«9.1. Внести зміни до Статуту Товариства, пов’язані із приведенням Статуту Товариства у відповідність до чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом викладення його у новій редакції.

9.2. Уповноважити Голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства на підписання нової редакції Статуту Товариства.

 1. Про відкликання (припинення) повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.

       Проект рішення:

«Відкликати (припинити) повноваження голови та членів наглядової ради Товариства.»

 1. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

      Проект рішення:

«Кумулятивне Голосування»

(Коментар органу управління: Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів).

 1. Про затвердження умов договорів (типової форми договору), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

      Проект рішення:

«Затвердити умови договорів (типову форму договору), які укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Обрати особою, що уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства на затверджених умовах, Дяка Ігора Григоровича.

13.Про відкликання (дострокове припинення) повноважень ревізійної комісії Товариства.

     Проект рішення:

«Відкликати (припинити) повноваження голови та членів ревізійної комісії Товариства.»

 1. Про обрання ревізійної комісії Товариства.

      Проект рішення:

«Кумулятивне Голосування»

(Коментар органу управління: Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів).

 

 1. Про затвердження умов договору (типової форми договору), що укладатиметься з членами ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії Товариства.

       Проект рішення:

«Затвердити умови договорів (типову форму договору), які укладатимуться з членами ревізійної комісії Товариства. Обрати особою, що уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії Товариства на затверджених умовах, Дяка Ігора Григоровича.

 1. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості»

Проект рішення:

«Попередньо схвалити укладення Товариством за рішенням Наглядової ради строком на один рік – до 30 квітня 2022 року таких значних правочинів: договорів поставки, купівлі-продажу (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства), надання послуг, кредитних договорів, договорів позики, договорів застави майна Товариства, договорів поруки, договорів майнової поруки (в тому числі Товариства), договорів гарантії, договорів факторингу, договорів іпотек (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства), в тому числі додаткових договорів/договорів про зміну вищевказаних договорів, на суму до 200 000 000 (двісті мільйонів) млн. гривень включно кожний.»

 

 1. Про приведення у відповідність кількості акціонерів зазначених у Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Проект рішення:

«Згідно даних зазначених в переліку акціонерів, станом на 23 березня 2021 року зазначено кількість акціонерів – 480. Згідно даних зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань – 486 акціонерів. у зв’язку із продажем та зміною кількості привести у відповідність дані в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо кількості акціонерів , а саме з 486 на 480»

 

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

–              Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення чергових зборів до дати проведення чергових зборів;

–              До дати проведення чергових зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту в порядку денного чергових загальних зборів та порядку денного чергових загальних зборів;

–              Вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного чергових загальних зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення чергових загальних зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше 7 днів до дати проведення чергових загальних зборів);

–              Отримати повідомлення про зміни у порядку денному чергових зборів (повідомлення направляється Товариством акціонерам не пізніше ніж за 10 днів до дати чергових зборів);

–              Оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного чергових зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного чергових загальних зборів подається на ім’я Товариства за адресою: м. Львів, вул. Навроцького, 1 в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Інформація про кількість акцій:

Загальна кількість акціонерів (на дату складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення чергових загальних зборів): 480 (Чотириста вісімдесят) осіб, що володіють 9 117 720 (Дев’ять мільйонів сто сімнадцять тисяч сімсот двадцять) штуками простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень, 25 копійок) кожна

Загальна кількість голосуючих акцій становить 7 273 729 (Сім мільйонів двісті сімдесят три тисячі сімсот двадцять дев’ять) голосів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах:

Для участі у зборах акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує особу акціонера. Представникам акціонерів, крім того, необхідно мати документ, що відповідно до законодавства надає право представляти акціонера на Загальних зборах акціонерів (довіреність або документи, що підтверджують право особи діяти без довіреності).

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент до закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у Загальних зборів акціонерів Товариства особисто.

У разі, якщо для участі в Загальних зборах акціонерів з’явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах акціонерів здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного  Загальних зборів акціонерів Товариства із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на  Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до чергових Загальних зборів:

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті за адресою http://lvivmetal.com/.

З матеріалами, пов’язаними з порядком денним зборів акціонери Товариства мають можливість ознайомитись за місцезнаходженням Товариства (м. Львів, вул. Навроцького, 1) у робочі дні з 10 год. до 13 год., а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Генеральний директор Дяк Ігор Григорович, контактний тел. (096) 423-61-62.

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 2019 року

фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника Період
Попередній Звітний
Усього активів 21156 21822
Основні засоби 20235 20894
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 342 379
Сумарна дебіторська заборгованість 546 533
Грошові кошти та їх еквіваленти 33 16
Нерозподілений прибуток 15106 15368
Власний капітал 2 2
Забезпечення майбутніх витрат 93 102
Статутний капітал 2279 2279
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 3676 4071
Чистий прибуток (збиток) 169 262
Середньорічна кількість акцій (шт.) 9117720 9117720
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 10

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 2020 року

фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника Період
Попередній Звітний
Усього активів 21822 21903
Основні засоби 20894 21179
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 379 264
Сумарна дебіторська заборгованість 533 455
Грошові кошти та їх еквіваленти 16 5
Нерозподілений прибуток 15368 15643
Власний капітал 2 2
Забезпечення майбутніх витрат 102 102
Статутний капітал 2279 2279
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 4071 3877
Чистий прибуток (збиток) 262 275
Середньорічна кількість акцій (шт.) 9117720 9117720
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 10 8

 

 

Наглядова рада ПрАТ «Львівметал»

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.