Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік

                                                                                                 Додаток 38

до Положення про розкриття інформації емітентами

цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

                                              

                                               Титульний аркуш

 

 

              11.11.2022

             (дата реєстрації емітентом
електронного документа)

 

01/11

вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

 

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі – Положення)

 

Генеральний директор Дяк Ігор Григорович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)
Річна інформація емітента цінних паперів
за 2021 рік

 

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента. Приватне акціонерне товариство “Львівметал”
2. Організаційно-правова форма . Приватне акцiонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи. 01882373
4. Місцезнаходження . 79034  , м. Львiв, вул. Навроцького, буд. 1
5. Міжміський код, телефон та факс. (032) 244-21-35 ,
6. Адреса електронної пошти. [email protected]
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності) Рішення наглядової ради емітента

протокол засiдання Наглядової ради №2 від 11.11.2022р.

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення). Державна установа “Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України”

21676262

Україна

DR/00001/APA

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо). Державна установа “Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України”

21676262

Україна

DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

 

 

Річну інформацію розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку
 
lvivmetal.com   15.11.2022
(URL-адреса сторінки) (дата)

 

 

Зміст                  

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента. X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.  
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.  
4. Інформація щодо корпоративного секретаря.  
5. Інформація про рейтингове агентство.  
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.  
7. Судові справи емітента.  
8. Штрафні санкції щодо емітента.  
9. Опис бізнесу. X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв): X
1) інформація про органи управління; X
2) інформація про посадових осіб емітента; X
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; X
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;  
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв). X
11. Звіт керівництва (звіт про управління): X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; X
2) інформація про розвиток емітента; X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов’язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента: X
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування; X
інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків; X
4) звіт про корпоративне управління: X
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; X
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати X
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги; X
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); X
інформація про наглядову раду; X
інформація про виконавчий орган; X
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; X
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; X
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; X
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; X
повноваження посадових осіб емітента. X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій. X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.  
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.  
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов’язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.  
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов’язків акціонерів (учасників). X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру: X
1) інформація про випуски акцій емітента; X
2) інформація про облігації емітента;  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  
4) інформація про похідні цінні папери емітента;  
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;  
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.  
18. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передання об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва).  
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.  
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.  
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.  
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі. X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.  
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; X
3) інформація про зобов’язання емітента; X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;  
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;  
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент. X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.  
26. Інформація про вчинення значних правочинів.  
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.  
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.  
29. Річна фінансова звітність. X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).  
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо).  
32. Твердження щодо річної інформації. X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.  
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.  
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду. X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;  
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;  
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;  
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;  
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.  
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.  
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  
41. Основні відомості про ФОН.  
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  
45. Правила ФОН.  
46. Примітки. X

 

Примітки : Cкладова змiсту “Основнi вiдомостi про емiтента” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi” не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах” не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтенту не належать акцiї (частки, паї) в iнших юридичних особах, якi перевищують 5 вiдсоткiв.

Cкладова змiсту “Iнформацiя щодо корпоративного секретаря” не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про рейтингове агентство” не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента, оскiльки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звiтного року.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента” не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.

Cкладова змiсту “Судовi справи емiтента” не включена до складу рiчної iнформацiї – за звiтний перiод емiтент не мав судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента.

Cкладова змiсту “Штрафнi санкцiї щодо емiтента” не включена до складу рiчної iнформацiї  – за звiтний перiод емiтент не мав штрафних санкцiй.

Cкладова змiсту “Опис бiзнесу” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про органи управлiння” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про посадових осiб емiтента” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Iiнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення” не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Звiт керiвництва (звiт про управлiння)” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про розвиток емiтента” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов’язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Звiт про корпоративне управлiння” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об’єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про наглядову раду” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про виконавчий орган” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Iiнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Повноваження посадових осiб емiтента” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу належних їм акцiй” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй.” не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтен протягом звiтного перiоду вiдповiдну iнформацiю не отримував.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй” не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов’язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй” не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також прав та обов’язкiв акцiонерiв (учасникiв)” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Iiнформацiя про випуски акцiй емiтента” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про облiгацiї емiтента” не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав облiгацiй.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом” не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв окрiм акцiй.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента” не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав похiднi цiннi папери.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв” не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду” не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки протягом звiтного перiоду емiтент не придбавав власнi цiннi папери.

Cкладова змiсту “Звiт про стан об’єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов’язань за якими здiйснюється шляхом передання об’єкта (частини об’єкта) житлового будiвництва)” не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента” не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв крiм акцiй.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента” не включена до складу рiчної iнформацiї – у працiвникiв емiтента немає у власностi акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу .

Cкладова змiсту “Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв” не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки у емiтента вiдсутнi будьякi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами” не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента оскiльки емiтент не виплачував дивiденди або iншi доходи за цiнними паперами, протягом звiтного перiоду.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю)” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про зобов’язання емiтента” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;” не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї” не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв” не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про вчинення значних правочинiв” не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть” не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть” не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Рiчна фiнансова звiтнiсть” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Вiдомостi про аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)” не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки Товариство не проходило аудит фiнансової звiтностi.

Cкладова змiсту “Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)” не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Твердження щодо рiчної iнформацiї” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента” не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки така iнформацiя у емiтента вiдсутня.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом” не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки така iнформацiя вiдсутня у емiтента.

Cкладова змiсту “Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду” включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III “Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв”.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй” не включена до складу рiчної iнформацiї – на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття” не включена до складу рiчної iнформацiї – на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов’язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям” не включена до складу рiчної iнформацiї – на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту “Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов’язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду” не включена до складу рiчної iнформацiї – на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту ” Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття” не включена до складу рiчної iнформацiї – на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту “Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду” не включена до складу рiчної iнформацiї – на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту “Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року” не включена до складу рiчної iнформацiї – на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття” не включена до складу рiчної iнформацiї – на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв ” не включена до складу рiчної iнформацiї – на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних  сертифiкатiв.

Cкладова змiсту “Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв” не включена до складу рiчної iнформацiї – на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних  сертифiкатiв.

Cкладова змiсту “Основнi вiдомостi про ФОН” не включена до складу рiчної iнформацiї – на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН ” не включена до складу рiчної iнформацiї – на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

Cкладова змiсту “Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН ” не включена до складу рiчної iнформацiї – на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

Cкладова змiсту “Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН” не включена до складу рiчної iнформацiї – на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

Cкладова змiсту “Правила ФОН” не включена до складу рiчної iнформацiї – на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

 

 

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування  Приватне акціонерне товариство “Львівметал”
2. Скорочене найменування (за наявності).  ПрАТ “Львівметал”
3. Дата проведення державної реєстрації  29.02.1996
4. Територія (область)  UA46060250010457177
5. Статутний капітал (грн.)  2279430.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0.000
8. Середня кількість працівників (осіб) 10
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
68.20  НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
 25.12  ВИРОБНИЦТВО МЕТАЛЕВИХ ДВЕРЕЙ І ВІКОН
 25.93  ВИРОБНИЦТВО ВИРОБІВ ІЗ ДРОТУ, ЛАНЦЮГІВ І ПРУЖИН
 

 

10. Банки, що обслуговують емітента
1)  Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті  ПАТ “Укрексімбанк”
2)  МФО банку  322313
3)  IBAN  UA423223130000026008000029068
4)  Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті  д/в
5)  МФО банку  д/в
6)  IBAN  д/в

 

 

 1. Опис бізнесу

 

 

 

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

 

Дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів емітент не має. Змін в організаційній структурі у відповідності з попереднім періодом не відбувалось.

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

 

За звiтний перiод середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу склала 8 осіб; позаштатних працiвникiв – немає; особи, якi працюють за сумiсництвом, – 2 особи; працiвники, якi працюють на умовах неповного робочого часу(дня,тижня), –  2 особи. Фонд оплати працi за 2021 рiк склав 680 тис.грн, що більше на 174 тис. грн за попереднiй рiк у зв”язку iз підвищенням заробітної плати працівників. Рiвень квалiфiкацiї працiвникiв вiдповiдає операцiйним потребам емiтента. Спеціальної кадрової програми емітента, спрямованої на підвищення рівня кваліфікації працівників підприємства, немає.

 

Належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об’єднання, зазначаються опис діяльності об’єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об’єднанні, позиції емітента в структурі об’єднання

 

Емітент не належить до будь-яких об”єднань підприємств.

 

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

 

Емітент не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

 

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб у звітному періоді не було

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

 

Товариство перейшло на Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) 1 січня 2012 року відповідно до положень МСФЗ (IFRS) 1 “Перше використання міжнародних стандартів фінансової звітності”.

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Основні засоби, придбані після дати переходу на МСФЗ, враховуються у звіті про фінансове положення за первинною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації і збитків від знецінення.

Капіталізовані витрати включають основні витрати на модернізацію і заміну частин активів, які збільшують термін їх корисної експлуатації або покращують їх здатність генерувати доходи.  Витрати на ремонт і обслуговування основних засобів відображаються в звіті про сукупні доходи і витрати того періоду, в якому вони були понесені.

Амортизація основних засобів призначена для списання суми, що амортизується, впродовж терміну корисного використання активу і розраховується з використанням прямолінійного методу.

Дохід або збиток, що виникають в результаті вибуття або ліквідації об’єкту основних засобів, признається в прибутках і збитках.

Нематеріальні активи з кінцевими термінами використання, придбані в рамках окремих операцій, враховуються за вартістю придбання за вирахуванням накопиченої амортизації і накопиченого збитку від знецінення.  Амортизація нараховується рівномірно протягом терміну корисного використання нематеріальних активів.

Нематеріальний актив списується при продажі або коли від його майбутнього використання або вибуття не очікується економічних вигод.  Дохід або збиток від списання нематеріального активу включається в звіт про сукупні доходи і витрати у момент списання.

Запаси складаються, головним чином, із товарів , які призначені для подальшої реалізації.

Собівартість розраховується з використанням методів ФІФО.

Передоплати постачальникам відображаються за собівартістю.

 

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;

 

У звітному періоді основний вид послуг, за рахунок продажу яких емітент отримав дохід, – здача в оренду власного рухомого та нерухомого майна. Середньореалізаційна ціна у 2021 році становила 120,00 грн. за метр квадратний площі, яка здається в оренду. Сума виручки склала 4006 тис. грн. Послуги Товариства користуються попитом i їх надання у майбутньому є перспективним у разі покращення політичної та економічної ситуації в країні. Від сезонних змін підприємство не залежить. Основний ринок збуту – м.Львів. Основний клієнт – ТОВ “АВ метал груп”. Стабільне функціонування Товариства також значною мірою визначається платоспроможністю клієнтів та станом економіки країни в цілому. Основні ризики діяльності емітента полягають у випадковому знищенні нерухомого майна. Постійне проведення поточних ремонтів основних засобів дозволить зменшити ризики. Незважаючи на високу конкуренцю у цій сфері, положення емітента на ринку здачі в оренду власного рухомого та нерухомого майна стабільне. Постачальниками за основними видами сировини та матеріалів є, в основному, комунальні установи.

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п’ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов’язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

 

За останні п’ять років придбано активів на загальну суму 8001 тис. грн, відчужено активів – на суму 64 тис. грн.

У 2017 році поставлено на баланс ОЗ на суму 1195 тис. грн, в т.ч. 7,8 тис. грн. – модернізація адміністративного корпусу; 233,2 тис. грн. – модернізація будівлі магазину; 1,0 тис. грн.- модернізація будинку Депо; 953,0 тис.грн. – придбання під’їздної колії. Відчуження ОЗ не було.

У 2018 році зросла вартість активів на 1142 тис. грн.: придбано ОЗ на суму 530 тис. грн та проведено ремонтні роботи на суму 612 тис. грн. Відчужено активи на суму 2 тис.грн.

У 2019 році поставлено на баланс ОЗ на суму 1187 тис. грн за рахунок поліпшення та модернізації ОЗ. Відчужено ОЗ на суму 17 тис. грн.

У 2020 році поставлено на баланс ОЗ на суму 934 тис.грн за рахунок придбання кондиціонерів, комплекту стелажів, модернізації адміністративного корпусу, залізнодорожної вітки, мощених доріг, критого складу, тепловозу. Відчужено ОЗ на суму 43 тис.грн (обладнання, інвентар, МНМА і т.п.).

У 2021 році поставлено на баланс ОЗ на суму 3543 тис.грн за рахунок проведення капітальних ремонтів адміністративного корпусу на суму 2760 тис.грн, мостових кранів на суму 777 тис.грн, тепловоза на суму 6 тис.грн. Відчужено ОЗ на суму 2 тис.грн. (МНМА).

В планах Товариства і надалі проводити ремонти та модернізацію ОЗ.

 

 

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об’єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

 

Орендованими основними засобами Товариство не користується. Основні засоби емітента знаходяться за адресою: 79034, м. Львів, вул. Навроцького, буд.1. До складу основних засобів входить – адмінкорпус, склади закриті та відкриті, мостові крани. На даний час основний вид діяльності – це здача в оренду власного майна. Найбільший правочин – договір іпотеки №7768 від 31.07.2019р., ринкова вартість майна за договором іпотеки 135 000 000,00 грн. Укладення договору виносилось на позачергові збори акціонерів. Ступінь використання ОЗ – 100%. Утримання активів здійснюється господарським способом. Товариство не має екологічно шкідливого виробництва. Товариство планує і надалі проводити ремонти та модернізацію ОЗ. У звітному періоді поставлено на баланс ОЗ на суму 3543 тис. грн, списано з балансу ОЗ на суму 2 тис. грн. Залишкова вартість основних засобів на кінець звітного періоду – 23 938 тис.грн, сума зносу склала 21 508 тис.грн. Ступінь зносу – 47,3%. Обмеження на використання майна емiтента вiдсутнi.

 

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

 

Так як основною діяльністю емітента є здача в оренду власного нерухомого та рухомого майна, то до істотних проблем, які суттєво впливають на діяльність Товариства, є відповідно наявність орендарів та доступність 1 квадратного метра площі. Товариство залежить від прийняття змін на рівні держави та області, які стосуються податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, а також вартості 1 квадратного метра землі, яку Товариство орендує. Крім того, у 2021 році внаслідок продовження пандемії коронавірусу та введених карантинних заходів спостерігалося подальше падіння попиту на оренду приміщень, зумовлене масовим переведенням працівників на дистанційну та віддалену роботу.

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

 

Фінансування діяльності емітента здійснюється власними силами товариства за рахунок обігових коштів. Для поточних потреб достатньо робочого капіталу.

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

 

На кінець звітного періоду укладених, але ще не виконаних договорів немає.

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

 

Емітент планує і надалі ремонтувати та модернізовувати свої активи з метою утримання їх в належному стані. Істотні факти, які можуть вплинуть на діяльність емітента в майбутньому – економічна криза та спад платоспроможності у зв’язку з війною, епідемією коронавірусу та іншими можливими як стихійними, так і не стихійними лихами.

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

 

Розробки і дослідження у звітному періоді не проводились

 

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

 

Пiдприємство iснує на засадах самофiнансування, отриманi доходи дають можливiсть своєчасно сплачувати поточнi зобов’язання. За 2021 рік отримано прибуток у сумі 60 тис.грн

 

 

 

 1. Інформація про органи управління

 

Орган управління Структура Персональний склад
Наглядова рада Голова Наглядової ради

секретар Наглядової ради

член Наглядової ради

Гiльдiн Олег Iгорович, акціонер

Ботвіна Інна Олександрівна (представник акціонера Гільдіна Олега Ігоровича)

Чернишова Галина Анатоліївна (представник акціонера Гільдіна Олега Ігоровича)

 

Виконавчий орган – одноосібний Генеральний директор Дяк Ігор Григорович
Ревізійна комісія Голова ревізійної комісії

член ревізійної комісії

член ревізійної комісії

Бикова Марiанна Анатолiївна

Плюснiна Оксана Миколаївна

Пеприк Любов Василiвна

Загальні збори акціонерів Вищий орган управління Товариства 473 акціонера

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

 

з/п

Посада Прізвище, ім’я, по батькові Рік народження Освіта Стаж роботи (років)   Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Генеральний директор Дяк Ігор Григорович 1951 середньо-спеціальна 42 ПрАТ “Львівметал”,

01882373

в.о.Генерального директора

24.05.2018 до моменту припинення повноважень
Опис Повноваження і обов”язки визначені Статутом товариства, Положенням про виконавчий орган та діючим законодавством. Оплата праці здійснюється відповідно до посади та відображається в бухгалтерських  формах податкової звітності. Окрема винагорода в натуральній формі не виплачувалася. Загальний стаж роботи – 42 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Останні 5 років працював  в.о. Генерального директора ПрАТ “Львівметал” (з 05.01.2013р.), Генеральним директором ПрАТ “Львівметал” ( обраний на посаду на засіданні Наглядової ради 23.05.2018р. ). На інших підприємствах не працює.
2 Голова Наглядової ради Гiльдiн Олег Iгорович 1970 вища 33 ТзОВ «АВ метал груп»,

36441934

заступник директора

30.04.2021 3 роки
Опис Обсяг обов”язків і повноважень визначається Статутом товариства, Положенням про Наглядову раду та діючим законодавством. Загальний стаж роботи – 33 роки. Обраний на посаду  Голови Наглядової ради загальними зборами акціонерів 21.04.2017р. Загальними зборами акціонерів 30.04.2021р. обраний членом Наглядової ради, повторно обраний  Головою Наглядової ради Наглядовою радою на засіданні 30.04.2021р.. Акціонер. Мiсце працi за останнi 5 рокiв:Директор ТОВ «Укртранс-Житомир» з 20 вересня 2011 року – по 20 травня 2015 року; Заступник директора пiдприємства ТзОВ «АВ метал груп» з 01 жовтня 2015 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

3 член Наглядової ради Чернишова Галина Анатоліївна 1972 вища 29 ТзОВ «АВ метал груп»,

36441934

Керiвник пiдроздiлу розвитку роздрiбної мережi

30.04.2021 3 роки
Опис Обсяг обов”язків і повноважень визначається Статутом товариства, Положенням про Наглядову раду та діючим законодавством. Обрана на посаду загальними зборами акціонерів 21.04.2017р., повторно обрана на посаду загальними зборами акціонерів 30.04.2021р. Представник акціонера. Загальний стаж роботи – 29 років. Мiсце працi за останнi 5 рокiв: Керiвник пiдроздiлу розвитку роздрiбної мережi ТзОВ «АВ метал груп» з 07 травня 2013 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.
4 член Наглядової ради Ботвiна Iнна Олександрiвна 1982 вища 19 ТзОВ «АВ метал груп»,

36441934

Начальник юридичного вiддiлу

30.04.2021 3 роки
Опис Обсяг повноважень та обов”язків визначається Статутом товариства, Положенням про Наглядову раду та діючим законодавством. Обрана на посаду загальними зборами акціонерів 21.04.2017р., повторно обрана на посаду загальними зборами акціонерів 30.04.2021р.. Представник акціонера. На засіданні Наглядової ради 30.04.2021р. обрана секретарем Наглядової ради. Загальний стаж роботи – 19 років. Мiсце працi за останнi 5 рокiв: Начальник юридичного вiддiлу ТзОВ «АВ метал груп». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.
5 Голова Ревізійної комісії Бикова Марiанна Анатолiївна 1971 вища 29 ТзОВ «АВ метал груп»,

36441934

Керiвник пiдроздiлу розвитку фiлiальної мережi

30.04.2021 5 років
Опис Обсяг обов”язків і повноважень визначається Статутом товариства, Положенням про Ревізійну комісію та діючим законодавством. Обрана на посаду загальними зборами акціонерів 21.04.2017р. , повторно обрана на посаду загальними зборами акціонерів 30.04.2021р. Загальний стаж роботи – 29 років. Мiсце працi за останнi 5 рокiв:  Керiвник пiдроздiлу розвитку фiлiальної мережi ТзОВ «АВ метал груп» з 03 лютого 2015 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.
6 член Ревізійної комісії Плюснiна Оксана Миколаївна 1979 вища 22 ТзОВ «АВ метал груп»,

36441934

Заступник головного бухгалтера

30.04.2021 5 років
Опис Обсяг обов”язків і повноважень визначається Статутом товариства, Положенням про Ревізійну комісію та діючим законодавством. Обрана на посаду загальними зборами акціонерів 21.04.2017р. , повторно обрана на посаду загальними зборами акціонерів 30.04.2021р. Загальний стаж роботи – 22 роки. Мiсце працi за останнi 5 рокiв:   Начальник вiддiлу проведення перевiрок вiдшкодування ПДВ управлiння податкового супроводження пiдприємств металургiйної галузi СДПI з обслуговування великих платникiв у м. Днiпропетровську Мiжрегiонального головного управлiння Мiндоходiв з 16 серпня 2013 року – по 08 травня 2015 року; Бухгалтер ТзОВ «АВ метал груп» з 02 червня 2015 року – по 02 березня 2016 року; Заступник головного бухгалтера ТзОВ «АВ метал груп» з 02 березня 2016 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.
7 член Ревізійної комісії – Головний бухгалтер Пеприк Любов Василiвна 1959 вища 45 ПАТ «Львiвметал»,

36441934

головний бухгалтер

30.04.2021 5 років
Опис Обсяг обов”язків і повноважень визначається Статутом товариства, Положенням про Ревізійну комісію та діючим законодавством. Обрана на посаду загальними зборами акціонерів 21.04.2017р., повторно обрана на посаду загальними зборами акціонерів 30.04.2021р. Загальний стаж роботи – 45 років. Мiсце працi за останнi 5 рокiв: ПАТ «Львiвметал» – головний бухгалтер з лютого 2011р. У звітному періоді продовжувала працювати головним бухгалтером ПрАТ “Львівметал”. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

 

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

 

Посада Прізвище, ім’я, по батькові Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні

 

  Привілейовані

іменні

 

1 2 3 4 5 6
Генеральний директор Дяк Ігор Григорович 0 0 0 0
Голова Наглядової ради Гiльдiн Олег Iгорович 7350666 80.61956278543 7350666 0
член Наглядової ради Чернишова Галина Анатоліївна 0 0 0 0
член Наглядової ради Ботвiна Iнна Олександрiвна 0 0 0 0
Голова Ревізійної комісії Бикова Марiанна Анатолiївна 0 0 0 0
член Ревізійної комісії Плюснiна Оксана Миколаївна 0 0 0 0
член Ревізійної комісії – Головний бухгалтер Пеприк Любов Василiвна 0 0 0 0

 

 

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

 

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “ФК Тiтан” 24466246 УКРАЇНА 83055  , м.Донецьк, вул.Челюскiнцiв, буд.157   0.021800000000
вiдкрите акцiонерне товариство корпорат. iнвест. фонд недиверс.виду закр.типу “Українська iндустрiя” 22904802 УКРАЇНА 79000  , м.Львiв, вул.Копернiка, буд.20, кв.4   2.498400000000
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Станом на 31.12.2021р. к-сть акцiонерiв-учасникiв – 471 фiзична особа  97.479800000000
Усього 100.000000000000

 

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

 1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Основною діяльністю емітента є здача в оренду власного нерухомого та рухомого майна. Послуги Товариства користуються попитом i їх надання у майбутньому є перспективним у разі покращення політичної та економічної ситуації в країні. Основний ринок збуту – м.Львів.  Незважаючи на високу конкуренцю у цій сфері, положення емітента на ринку здачі в оренду власного рухомого та нерухомого майна стабільне. Емітент планує ремонтувати та модернізовувати свої активи з метою утримання їх в належному стані.  Істотні факти, які можуть вплинуть на діяльність емітента в майбутньому – економічна криза та спад платоспроможності у зв’язку з війною, епідемією коронавірусу та іншими можливими стихійними і нестихійними  бідами. Проблеми з електропостачанням, теплопостачанням, високі ціни на газ, продовження карантинних заходів у зв’язку із пандемією коронавірусу можуть спричинити падіння попиту на оренду приміщень, оскільки відбувається масове переведення працівників на дистанційну та віддалену роботу . Керiвництво вважає, що воно вживає всi необхiднi заходи для забезпечення стiйкостi бiзнесу Товариства  в нинiшнiх умовах. Однак, несподiванi погiршення в економiцi можуть негативно впливати на результати дiяльностi Товариства i фiнансове становище. Ефект такого потенцiйно негативного впливу не може бути достовiрно оцiнений.

 1. Інформація про розвиток емітента.

За останні п’ять років придбано активів на загальну суму 8001 тис. грн, відчужено активів – на суму 64 тис. грн. При цьому тільки у 2021 році вартість ОЗ зросла на 3543 тис. грн. за рахунок  поліпшення й модернізації  існуючих ОЗ, а вартість відчужених ОЗ склала 2 тис.грн. Основним видом діяльності у 2021 році була здача в оренду власного нерухомого майна.  Кількість орендарів у 2021 році склала 39 , а сума оренди 4006  тис.грн. Дохід від основної діяльності, а саме здачі в оренду приміщень підприємства, склав – 4006 тис. грн.  Прибуток від діяльності Товариства за звітний період становить 60 тис. грн, що менше на 215 тис.грн від попереднього року за рахунок значного збільшення витрат. На підприємстві працює 3 чоловіки із закінченою вищою освітою. Працівники підприємства постійно підвищують свій професійний рівень, приймають участь в тренінгах і семінарах.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу ПрАТ «Львівметал» на кінець 2021 року склала 8 чол. Середня чисельність осіб, які працюють за сумісництвом , – 2 особи. Фонд заробітної плати  працівників підприємства склав 680 тис. грн.  Середньомісячна заробітна плата працівників ПрАТ «Львівметал» за 2021 рік на одного  працівника склала 6000 грн.

 1. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов’язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

У звітному періоді правочини щодо похідних цінних паперів  емітентом не вчинялись та деривативи не укладалися.

 

1) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

 

Управління ризиками відіграє важливу роль в операційній діяльності Товариства, яке здійснюється в ході постійного процесу оцінки та визначення рівнів ризику, та засновано на системі внутрішнього контролю. В ході процесу стратегічного планування, керівництво Товариства також оцінює ризики ведення діяльності, такі як зміна середовища, технології або зміна галузі. Основні ризики, властиві діяльності Товариства, включають ризик ліквідності та ринковий ризик. Керівництво Товариства розглядає і затверджує принципи управління кожним із зазначених ризиків.

Товариство здійснює заходи з управління капіталом, спрямовані на зростання рентабельності капіталу, за рахунок оптимізації структури заборгованості та власного капіталу, таким чином, щоб забезпечити безперервність своєї діяльності. Керівництво Товариства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики.

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

 

Ринковий ризик

Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків за фінансовими інструментами буде коливатися, внаслідок зміни  ринкових цін. Ринкові ціни включають в себе наступні ризики: валютний ризик, ризик зміни відсоткової ставки, інший ціновий ризик.

– Валютний ризик

Валютний ризик виникає внаслідок можливості того, що зміни курсів валют будуть здійснювати негативний вплив на майбутні грошові потоки чи справедливу вартість фінансових інструментів.

– Ризик процентної ставки

Ризик зміни процентної ставки виникає внаслідок можливості того, що зміни в процентних ставках негативно вплинуть на майбутні грошові потоки або справедливу вартість фінансових інструментів.

 

Ризик ліквідності

Ризик ліквідності – це ризик того, що Товариство не зможе виконати свої зобов’язання з виплат при настанні строку їх погашення у звичайних або непередбачених умовах.

З метою управління та мінімізації даного ризику, Товариство веде облік і аналіз вимог і зобов’язань у розрізі контрактних термінів погашення

 

Кредитний ризик

Фінансові інструменти, за якими у Товариства може з’явитися значний кредитний ризик, представлені, в основному, торговою та іншою дебіторською заборгованістю, а також грошовими коштами та їх еквівалентами. Грошові кошти розміщуються в фінансових установах, які на період розміщення вважаються достатньо надійними. Керівництво застосовує кредитну політику та здійснює постійний контроль за схильністю до кредитного ризику.

 1. Звіт про корпоративне управління:

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

 

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов’язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України “Про акціонерні товариства” питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЛЬВІВМЕТАЛ” кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв’язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

 

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЛЬВІВМЕТАЛ” на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об’єднання юридичних осіб. У зв’язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

 

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом, який розміщений за посиланням http://lvivmetal.com/ Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

 

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

 

3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників )

 

Вид загальних зборів Річні Позачергові
X
Дата проведення 30.04.2021
Кворум зборів 99.8456
Опис Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийнятi з них рiшення:

1. Обрання членiв Лiчильної комiсiї чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та прийняття рiшення про припинення її повноважень.

Прийняте рiшення:

“Для пiдрахунку голосiв та забезпечення проведення голосування на загальних зборах акцiонерiв обрати Лiчильну комiсiю у складi 3-х осiб: 1.) Назаренко Вадим Олегович 2.) Середяк Микола Михайлович 3.) Паранчук Марiя Євгенiвна.”

2.  Обрання Голови та Секретаря чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та надання Головi та Секретарю чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства повноважень на пiдписання Протоколу  чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

Прийняте рiшення:

“2.1. Обрати Головою загальних зборiв – Пiдгайну Надiйку Йосифiвну, Секретарем загальних зборiв – Пеприк Любов Василiвну.

2.2. Надати Головi та Секретарю чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства повноваження на пiдписання Протоколу чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.”

3.  Затвердження порядку проведення (регламенту) чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.

Прийняте рiшення:

“Визначити Регламент загальних зборiв, надавши доповiдачевi з кожного питання для виступу час до 10 хвилин та для запитань до кожного з доповiдачiв – до 3 хвилин.”

4.  Розгляд звiту Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi в 2019-2020 роки. Затвердження заходiв за результатами розгляду звiту Генерального директора Товариства.

Прийняте рiшення:

“Затвердити звiт генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2019-2020 роки.”

5.  Розгляд звiту Наглядової ради Товариства про результати дiяльностi в 2019-2020 роки. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.

Прийняте рiшення:

“Затвердити звiт Наглядової ради. Визнати роботу задовiльною.”

6.  Розгляд висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi в 2019-2020 роки. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї.

Прийняте рiшення:

“Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2019-2021 р.”

7.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2019-2020 рiк.

Прийняте рiшення:

“Затвердити рiчний звiт Товариства за 2019-2020 роки.”

8.Визначення порядку розподiлу прибутку та покриття збиткiв Товариства за пiдсумками роботи в 2019-2020 роки.

Прийняте рiшення:

“Прибуток Товариства за 2019 рiк в сумi 262,00 грн скерувати на розвиток Товариства.

Прибуток Товариства за 2020 рiк в сумi 275,00 грн скерувати на розвиток Товариства .

9. Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї.

Прийняте рiшення:

“9.1. Внести змiни до Статуту Товариства, пов’язанi зi приведенням Статуту Товариства у вiдповiднiсть до чинного законодавства України, зокрема Закону України “Про акцiонернi товариства”, шляхом викладення його у новiй редакцiї.

9.2. Уповноважити Голову та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства на пiдписання нової редакцiї Статуту Товариства.”

10. Про вiдкликання (припинення) повноважень голови та членiв наглядової ради Товариства.

Прийняте рiшення:

“Вiдкликати (припинити) повноваження голови та членiв наглядової ради Товариства.”

11. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.

Прийняте рiшення:

“До складу Наглядової ради Товариства обранi:

1.) Гiльдiн О.I. – акцiонер

2.) Чернишова Г.А. – представник акцiонера Гiльдiна О.I.

3.) Ботвiна I.О.- представник акцiонера Гiльдiна О.I.”

12. Про затвердження умов договорiв (типової форми договору), що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Товариства.

Прийняте рiшення:

“Затвердити умови договорiв (типову форму договору), якi укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Обрати особою, що уповноважується на пiдписання договорiв з членами наглядової ради Товариства на затверджених умовах, Дяка Iгора Григоровича.”

13.Про вiдкликання (припинення) повноважень голови та членiв ревiзiйної комiсiї Товариства.

Прийняте рiшення:

“Вiдкликати (припинити) повноваження голови та членiв ревiзiйної комiсiї Товариства.”

14.Обрання Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.

Прийняте рiшення:

“До складу Ревiзiйної комiсiї Товариства обранi:

1.) Бикова М.А. – голова ревiзiйної комiсiї

2.) Плюснiна О.М. – член ревiзiйної комiсiї

3.) Пеприк Л.В. – член ревiзiйної комiсiї.”

15.Про затвердження умов договорiв (типової форми договору), що укладатиметься з членами ревiзiйної комiсiї Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами ревiзiйної комiсiї Товариства.

Прийняте рiшення:

“Затвердити умови договорiв (типову форму договору), якi укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Обрати особою, що уповноважується на пiдписання договорiв з членами наглядової ради Товариства на затверджених умовах, Дяка Iгора Григоровича.”

16.Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi.

Прийняте рiшення:

“Попередньо схвалити укладення Товариством за рiшенням Наглядової ради строком на один рiк – до 30 квiтня 2022 року таких значних правочинiв: договорiв поставки, купiвлi-продажу, надання послуг, кредитних договорiв, договорiв позики, договорiв застави майна Товариства, договорiв поруки, договорiв майнової поруки (в тому числi Товариства), договорiв гарантiї, договорiв факторингу, договорiв iпотек (в тому числi стосовно нерухомого майна Товариства), в тому числi додаткових договорiв/договорiв про змiну вищевказаних договорiв, на суму до 200 000 000 (двiстi мiльйонiв) млн. гривень включно кожний.”

17.Про приведення у вiдповiднiсть кiлькостi акцiонерiв зазначених у Єдиному державному реєстрi юридичних, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань.

Прийняте рiшення:

“Згiдно даних зазначених в перелiку акцiонерiв, станом на 23 березня 2021 року зазначено кiлькiсть акцiонерiв – 480. Згiдно даних зазначених в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб- пiдприємцiв та громадських формувань – 486 акцiонерiв. У зв’язку iз продажем та змiною кiлькостi, привести у вiдповiднiсть данi в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, щодо кiлькостi акцiонерiв , а саме з 486 на 480.

Пропозицiй щодо порядку денного Зборiв не надходило. Всi  рiшення прийнятi одноголосно.”

18.Про припинення дiї чинної редакцiї Положень Публiчного акцiонерного товариства “Львiвметал”.

Прийняте рiшення:

“У зв’язку з приведення Положень Товариства у вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства України, прийняти рiшення про припинення дiї чинної редакцiї Положень Приватного акцiонерного товариства “Львiвметал”.”

19.Про затвердження Положень: “Про загальнi збори акцiонерiв”, “Про Наглядову раду”, “Про виконавчий орган”, “Про ревiзiйну комiсiю” Приватного акцiонерного товариства “Львiвметал”.

Прийняте рiшення:

“У зв’язку з приведенням Положень Товариства у вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства України, затвердити Положення: “Про загальнi збори акцiонерiв”, “Про Наглядову раду”, “Про виконавчий орган”, “Про ревiзiйну комiсiю” Приватного акцiонерного товариства “Львiвметал”.”

 

Проект порядку денного Зборiв попередньо затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол №1/19 вiд 01.03.2021р.).

Вiдповiдно до вимог статтi 38 Закону України “Про акцiонернi товариства”, за пропозицiєю акцiонера, який володiє бiльше 5 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства, до проекту порядку денного чергових загальних зборiв ПрАТ “Львiвметал” внесенi змiни шляхом включення нових питань та проектiв рiшень.

Порядок денний Зборiв остаточно затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол №3/21 вiд 19.04.2021р.).

Всi рiшення  за питаннями загальних зборiв акцiонерiв прийнятi одноголосно.

 

 

 

 

 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році ?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше д/н

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю) ?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше д/н

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році ?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше позачергові збори у звітному році не скликалися

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)  Ні

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

  Так Ні
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Ревізійна комісія (ревізор) X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства д/н
Інше (зазначити) позачергові загальні збори не скликалися

 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення : загальні збори скликалися і були проведені

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:

позачергові збори не скликалися

 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

 

Персональний склад наглядової ради Незалежний член наглядової ради Функціональні обов’язки члена наглядової ради
Так* Ні*
Гiльдiн Олег Iгорович X Голова наглядової ради керує роботою Наглядової ради. Обирається Наглядовою радою Товариства з числа її членів простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.  Голова наглядової ради організовує роботу Наглядової ради;  скликає засідання Наглядової ради та головує на них;  забезпечує проведення оцінки роботи Наглядової ради; виконує інші функції згідно з Положенням “Про Наглядову раду”. Є акціонером Товариства.
Чернишова Галина Анатоліївна X Член Наглядової ради обирається строком на 3 (три) роки загальними зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. Член Наглядової ради має право:  отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії;         брати участь у засіданнях Ревізійної комісії ; мати доступ до будь-яких приміщень Товариства;  вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства ;  у разі незгоди надавати у письмовій формі зауваження до рішень Наглядової ради Товариства та інше відповідно до Положення “Про Наглядову раду”.  Член Наглядової ради зобов’язаний: діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;  керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства та  Положенням “Про Наглядову раду”; виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства;            особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засіданнях Наглядової  ради; дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо правочинів із заінтересованістю; не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв’язку із виконанням функцій члена Наглядової ради,  а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб. Є представником акціонера.
Ботвiна Iнна Олександрiвна X Секретар Наглядової ради обирається самою Наглядовою радою з числа її членів на її першому засіданні після обрання простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Секретар Наглядової ради надає допомогу членам Наглядової ради в отриманні необхідної інформації; організовує ознайомлення членів Наглядової ради з внутрішніми документами Товариства, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, протоколами засідань, експертними висновками Ревізійної комісії, а також з основними фінансовими та іншими документами; забезпечує підготовку та проведення засідань Наглядової ради; організовує ведення та зберігає протоколи засідань Наглядової  ради.

Член Наглядової ради обирається строком на 3 (три) роки загальними зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. Член Наглядової ради має право:  отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії;         брати участь у засіданнях Ревізійної комісії ; мати доступ до будь-яких приміщень Товариства;  вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства ;  у разі незгоди надавати у письмовій формі зауваження до рішень Наглядової ради Товариства та інше відповідно до Положення “Про Наглядову раду”.  Член Наглядової ради зобов’язаний: діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;  керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства та  Положенням “Про Наглядову раду”; виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства;            особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засіданнях Наглядової  ради; дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо правочинів із заінтересованістю; не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв’язку із виконанням функцій члена Наглядової ради,  а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.Є представником акціонера.

 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень :

Протягом 2021 року відбулися засідання Наглядової ради:

 

Дата засідання: 01 березня 2021 року

Кворум: 100%

Загальний опис прийнятих рішень:

Прийнято рішення про проведення чергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства “Львівметал” 30.04.2021р. Затверджено склад реєстраційної комісї, тимчасової лічильної комісії. Затверджено проект порядку денного зборів.

 

Дата засідання: 12 березня 2021 року

Кворум: 100%

Загальний опис прийнятих рішень:

Затверджено повідомлення про скликання та проведення загальних зборів акціонерів 30.04.2021р.та вирішені організаційні питання щодо повідомлення акціонерів про збори.

 

Дата засідання: 19 квітня 2021 року

Кворум: 100%

Загальний опис прийнятих рішень:

Затверджено порядок денний та проекти рішень з питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства “Львівметал” 30.04.2021р.

 

Дата засідання: 30 квітня 2021 року

Кворум: 100%

Загальний опис прийнятих рішень:

Обрано Голову Наглядової ради та Секретаря Наглядової ради.

 

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:

Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови наглядової ради, на вимогу члена Наглядової ради, а також на вимогу Ревізійної комісії або Директора. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Директор та інші визначені нею особи. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. При рівному розподілі голосів голос Голови наглядової ради є вирішальним. Наглядова рада може прийняти рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування). Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

 

Комітети  в  складі  наглядової  ради (за наявності)

Так Ні Персональний склад комітетів
З питань аудиту X д/н
З питань призначень X д/н
З винагород X д/н
Інші (запишіть) комітети не створювалися д/н

 

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень:

у складі наглядової ради комітети не створені

 

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :

у складі наглядової ради комітети не створені

 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
Оцінка роботи наглядової ради Оцінка роботи Наглядової ради за звітний період буде проведена на найближчих загальних зборах акціонерів.

 

Які з  вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть) д/н

 

Коли останній  раз  було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/н

 

 

Як визначається  розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше д/н

 

 

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу

 

Персональний склад виконавчого органу Функціональні обов’язки
Генеральний директор Дяк Iгор Григорович До повноважень та обов’язків Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов’язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

 

Чи проведені засідання виконавчого органу:
загальний опис прийнятих на них рішень;
інформація про результати роботи виконавчого органу;
визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.
Колегіальний виконавчий орган не передбачено Статутом. У Товаристві створено одноосібний виконавчий орган, повноваження якого здійснює Генеральний директор.
Оцінка роботи виконавчого органу Оцінка роботи Генерального директора за звітний період буде проведена на найближчих загальних зборах акцонерів.

 

 

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

 

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Наглядова рада є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної законодавством України та Статутом, контролює і регулює діяльність Генерального директора. Наглядова рада обирається Загальними зборами Товариства з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, у складі 3-х осіб строком на 3 роки. Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного  голосування. Роботою Наглядової ради керує Голова наглядової ради, який обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову наглядової ради. Комітетів Наглядової ради не створено. Колегіальний виконавчий орган не передбачено Статутом. У Товаристві створено одноосібний виконавчий орган, повноваження якого здійснює Генеральний директор.

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

 

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

Система внутрiшнього контролю Товариства включає в себе всi внутрiшнi правила, положення та процедури контролю, запровадженi керiвництвом пiдприємства для досягнення поставленої мети – забезпечення (в межах можливого) стабiльного i ефективного функцiонування пiдприємства, дотримання внутрiшньогосподарської полiтики, збереження та рацiональне використання активiв пiдприємства, запобiгання шахрайства, вчасне виявлення помилок, дотримання точностi i повноти бухгалтерських записiв, своєчасна пiдготовка достовiрної фiнансової iнформацiї. Ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi Товариства здiйснює Головний бухгалтер Товариства. Фiнансова звiтнiсть Товариства складається у вiдповiдностi до Міжнародних стандартів фінансової звітності на пiдставi фактичних облiкових даних бухгалтерського облiку, з урахуванням необхiдних коригувань, для забезпечення її вiдповiдностi основним принципам та якiсним харектеристикам, якi виставляються застосовною концептуальною основою фiнансового звiтування.

Окреме Положення про “Системи внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента”, яке б узагальнювало в собi всi заходи контролю, якi здiйснюються в процесi господарської дiяльностi та пiдходи управлiнського персоналу до управлiння ризиками, в Товариствi вiдсутнє. Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснює Ревізійна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів, і діє на підставі “Положення про Ревізійну комісію”, Статуту Товариства та чинного законодавства.

 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)   Так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії  3  осіб.

 

Скільки разів  на  рік  у  середньому  відбувалися  засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних  зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Так Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету Так Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Так Так Ні Ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Так Ні Ні

 

Чи містить  статут  акціонерного  товариства  положення,  яке обмежує  повноваження  виконавчого  органу  приймати  рішення  про укладення  договорів,  враховуючи їх суму,  від імені акціонерного товариства? (так/ні Так

 

Чи містить  статут  або  внутрішні   документи   акціонерного товариства  положення  про конфлікт інтересів,  тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи  або  пов’язаних  з  нею
осіб  та  обов’язком  діяти  в  інтересах акціонерного товариства? (так/ні)
  Ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію ( або ревізора ) X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть) д/н

 

 

 

Яким чином  акціонери  можуть  отримати  таку  інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства Інформація розповсюджується на загальних зборах Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 відсотків та більше голосуючих акцій Ні Так Ні Ні Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Ні Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Так Ні Ні Ні Ні

 

Чи готує   акціонерне   товариство   фінансову   звітність  у відповідності до міжнародних  стандартів  фінансової звітності? (так/ні)  Так

 

 Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного  товариства  незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора ( аудиторської фірми ) ?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Інше (зазначити) д/н

 

З ініціативи   якого   органу   ревізійна  комісія (ревізор) проводила перевірку востаннє?

  Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій X
Інше (запишіть) д/н

 

 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п Повне найменування юридичної особи – власника (власників) або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи – власника (власників) значного пакета акцій Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (для юридичної особи – резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента) Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4
1 Гільдін Олег Ігорович 2579200317 80.6195628

 

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій Кількість акцій з обмеженнями Підстава виникнення обмеження Дата виникнення обмеження
1 2 3 4
9117720 1764776 п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України “Про депозитарну систему України” та Лист Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року.

 

12.10.2014
Опис Відповідно до даних  реєстру власників акцій Товариства станом на 31.12.2021р., загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЛЬВІВМЕТАЛ” складає 7352944 штук, що становить 80,644547% від загальної кількості акцій Товариства, які належать 2 (двом) акціонерам.

Інші власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому  їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.

 

 

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

 

Згідно з п. 9.1 Статуту, посадовими особами органів управління Товариства є фізичні особи – члени Наглядової ради, Генеральний директор, а також у випадку обрання – члени Ревізійної комісії.

 

Наглядова рада обирається Загальними зборами Товариства з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, у складі 3-х осіб строком на 3 роки.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі – представники акціонерів), та/або незалежні директори. Роботою Наглядової ради керує Голова наглядової ради, який обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову наглядової ради.

Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради належить до виключної компетенції загальних збрів акціонерів. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору з ним припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

2) у разі неможливості виконання обов’язків члена Наглядової ради за станом здоров’я;

3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов’язків члена Наглядової ради;

4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

 

Генеральний директор обирається Наглядовою радою за поданням Голови наглядової ради і вважається обраним, якщо за кандидатуру проголосувала проста більшість голосів членів Наглядової ради, що бере участь у голосуванні. Наглядова рада може укласти з Генеральним директором контракт, умови якого затверджуються Наглядовою радою.

Генеральним директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи членом Ревізійної комісії. Одна й та сама особа може обиратися Генеральним директором неодноразово.

У разі неможливості виконання особою, яка здійснює повноваження Генерального директора, своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною нею особою.

Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради з наступних підстав:

”              за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Наглядової ради за два тижні;

”              у разі неможливості виконання обов’язків Генерального директора за станом здоров’я;

”              у разі систематичного невиконання Генеральним директором вимог Статуту та умов контракту з ним;

”              у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов’язків Генерального директора;

”              у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

”              в інших випадках, передбачених чинним законодавством, “Положенням про виконавчий орган” та договором з ним.

 

Ревізійна комісія обирається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, Строк повноважень членів Ревізійної комісії не може бути більшим, ніж п’ять років. Голова та члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність. Ревізійна комісія обирається у складі 3-х осіб. За рішенням Загальних зборів Ревізійна комісія можуть не обиратися. Повноваження Ревізійної комісії припиняються за рішенням загальних зборів акціонерів.

 

Винагороди або компенсації у разі звільнення посадових осіб внутрішніми документами Товариства не передбачені.

 

9) повноваження посадових осіб емітента

 

До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом “Про акціонерні товариства”, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1)            затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов’язані з діяльністю Товариства;

2)            підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

3)            прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту, “Положення про Загальні збори акціонерів” та у випадках, встановлених законом “Про акціонерні Товариства”;

4)            обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом “Про акціонерні Товариства”, формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів Наглядовою радою;

5)            визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до п.8.2.10 Статуту та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до п. 8.2.9 Статуту;

6)            затвердження форми і  тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;

7)            прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

8)            прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

9)            прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

10)          затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом “Про акціонерні Товариства”;

11)          обрання та припинення повноважень Генерального директора;

12)          затвердження умов контракту, який може укладатися з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;

13)          прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;

14)          обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;

15)          обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

16)          визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного п. 7.5.1. Статуту;

17)          вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об’єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

18)          вирішення питань у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства, а саме: розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) та пояснень до них для акціонерів, підготовка передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу)

19)          прийняття рішення про вчинення значних правочинів та/або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого значного правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

20)          прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством;

21)          визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

22)          прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

23)          прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

24)          надсилання в порядку, передбаченому законом “Про акціонерні Товариства”, пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;

25)          затвердження організаційної структури Товариства;

26)          створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та/чи положень;

27)          встановлення ліміту (розміру суми) для Генерального директора на укладання угод з розпорядження нерухомим і рухомим майном Товариства, грошовими коштами, на отримання кредитів, тощо, без попереднього їх узгодження з Наглядовою радою;

28)          попереднє узгодження рішень Генерального директора з розпорядження нерухомим і рухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, тощо, якщо сума угод перевищує ліміт (розмір суми) встановлений Наглядовою радою та надання попередньої згоди Генеральному директору на укладення таких угод;

29)          винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства.

30)          вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом. До компетенції Наглядової ради відносяться всі питання діяльності Товариства, крім тих, що входять до компетенції Загальних зборів та Генерального директора.

 

До компетенції Наглядової ради належить:

1)            обрання корпоративного секретаря, який відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами;

2)            погодження призначення керівників та головних бухгалтерів дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;

3)            погодження умов оплати праці дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;

4)            ініціатива проведення позачергових ревізій та перевірок, в тому числі аудиторських, фінансово-господарської діяльності Товариства;

5)            подання рекомендацій Загальним зборам щодо розміру та способу зміни статутного капіталу Товариства;

6)            попередній розгляд всіх питань, що належать до компетенції Загальних зборів, підготовка цих питань до розгляду на Загальних зборах;

7)            призначення Голови та секретаря Загальних зборів, затвердження регламенту проведення Загальних зборів;

8)            подання рекомендацій Загальним зборам акціонерів щодо порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків;

9)            контроль за виконанням рішень Загальних зборів;

10)          розгляд висновків, матеріалів перевірок, службових розслідувань, що проводяться в Товаристві;

11)          попередній розгляд річних звітів, балансів та висновків Ревізійної комісії/Ревізора щодо них;

12)          розгляд поточних звітів Генерального директора;

13)          розгляд скарг на дії Генерального директора з боку членів трудового колективу Товариства;

14)          погодження рішення Генерального директора про надання позик працівникам Товариства;

15)          передача питань, що належать до компетенції Наглядової ради, для вирішення Генеральним директором Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради;

16)          інші повноваження, делеговані Загальними зборами та передбачені протоколами Загальних зборів та/або “Положенням про Наглядову раду”.

Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та “Положенням про Наглядову раду”.

У разі неможливості виконання Головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

 

До повноважень та обов’язків Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов’язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

 

До компетенції Генерального директора належить:

1)            розробка та виконання поточних планів діяльності Товариства та здійснення заходів, необхідних для їх виконання;

2)            розробка бізнес-планів та інших програм фінансово-господарської діяльності Товариства;

3)            розпорядження всім майном Товариства, включаючи грошові кошти, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та Наглядовою радою;

4)            укладення, внесення змін до колективного договору;

5)            організація обліку кадрів;

6)            призначення керівників та головних бухгалтерів дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства за погодженням з Наглядовою радою;

7)            затвердження щорічних кошторисів штатного розкладу та посадових окладів працівників Товариства, крім посадових осіб органів управління Товариства та її дочірніх підприємств, філій та представництв, які затверджуються за погодженням з Наглядовою радою;

8)            прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства, застосування до них заходів заохочення та накладення стягнень;

9)            організація ведення бухгалтерського і податкового обліку та звітності;

10)          надання пропозицій про дату скликання та порядок денний Загальних зборів у випадках, передбачених законом та цим Статутом;

11)          надання на затвердження Загальним зборам акціонерів Товариства річних результатів діяльності та фінансової звітності Товариства;

12)          вчинення без погодження Наглядовою радою та Загальними зборами правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності;

13)          подання Наглядовій раді та Загальним зборам відповідно на попереднє погодження проектів правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності;

14)          надання  довіреностей на здійснення дій від імені Товариства;

15)          організація зовнішньоекономічної діяльності;

16)          організація соціально-побутового обслуговування працівників Товариства;

17)          організація архіву Товариства;

18)          контроль стану приміщень, споруд, обладнання.

 

До обов’язків та повноважень Ревізійної комісії відносяться:

”              здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;

”              проведення спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

”              проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

 

Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

 

 

 

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

 

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні   привілейовані

іменні

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)  фізичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні   привілейовані

іменні

Гiльдiн Олег Iгорович 7350666 80.61956278543 7350666 0
Усього 7350666 80.619562785433 7350666 0

 

 

X. Структура капіталу

 

Тип та/або клас акцій Кількість акцій (шт.) Номінальна вартість (грн) Права та обов’язки Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1 2 3 4 5
Акції прості іменні 9117720 0.25 Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо акціонерного товариства. Кожною простою акцією Товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи право на:

–              участь в управлінні акціонерним Товариством;

–              отримання дивідендів;

–              отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;

–              отримання інформації про господарську діяльність Товариства;

–              придбання при додаткових емісіях розміщуваних Товариством простих акцій пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій;

–              обов’язковий викуп  Товариством належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України;

–              вихід із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій.

Акціонер має право вільно розпоряджатися належними йому акціями Товариства, зокрема продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування та (або) отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства, у порядку, визначеному законодавством України.

Акціонери Товариства не мають переважного права на придбання акцій Товариства, що продаються їх власником  третій особі.

Акціонери зобов’язані:

–              дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

–              виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;

–              виконувати свої зобов’язання перед Товариством, у тому числі пов’язані з майновою участю;

–              оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом Товариства;

–              не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

–              нести інші обов’язки, якщо це передбачено законодавством України або установчими чи внутрішніми документами Товариства.

Публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не було.
Примітки д/н

 

 

 

 1. XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій

 

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12.01.2011 07/13/1/11 Львівське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку UA4000108468 Акція проста бездокументарна іменна Електроннi iменнi 0.25 9117720 2279430.00 100.000000000000
Опис Розміщення цінних паперів було здійснено в процесі приватизації підприємства. Випуск акцій в документарній формі був зареєстрований 06.11.1998р. У зв”язку з переводом в бездокументарну  форму  видане нове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 12.01.2011р. Акції на біржу не виставлялись та до лістингу не включені.  Торгівля акціями на внутрішньому та на зовнішньому ринку у звітному періоді не велася. Додаткова емісія у звітному періоді не здійснювалася. У зв”язку зі зміною типу та найменування Товариства оформлено нове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій.

 

 

 1. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Міжнародний ідентифікаційний номер Кількість акцій у випуску (шт.) Загальна номінальна вартість (грн) Загальна кількість голосуючих акцій (шт.) Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.) Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1 2 3 4 5 6 7 8
12.01.2011 07/13/1/11 UA4000108468 9117720 2279430.00 7352944 0 0
Опис Голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено , та голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, немає

 

 

   XIII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
 

1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )

 

 

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби , всього (тис.грн.)
На початок періоду На кінець періоду На початок періоду На кінець періоду На початок періоду На кінець періоду
1.Виробничого призначення 21106.000 23938.000 0.000 0.000 21106.000 23938.000
– будівлі та споруди 20541.000 22623.000 0.000 0.000 20541.000 22623.000
– машини та обладнання 65.000 840.000 0.000 0.000 65.000 840.000
– транспортні засоби 479.000 461.000 0.000 0.000 479.000 461.000
– земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
– інші 21.000 14.000 0.000 0.000 21.000 14.000
2. Невиробничого призначення 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
– будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
– машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
– транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
– земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
інестиційна нерухомість 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
– інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Усього 21106.000 23938.000 0.000 0.000 21106.000 23938.000

 

Пояснення :  Орендованими основними засобами Товариство не користується. Основні засоби емітента знаходяться за адресою: 79034, м. Львів, вул. Навроцького, буд.1. Товариство не має екологічно шкідливого виробництва. У звітному періоді поставлено на баланс ОЗ на суму 3543 тис. грн за рахунок поліпшення та модернізації ОЗ. Відчужено ОЗ на суму 2 тис. грн.

Первісна вартість основних засобів на початок року 41 905 тис. грн., на кінець року 45 446 тис. грн. Сума нарахованого зносу на початок року 20 799 тис. грн. а кінець року 21 508 тис. грн. Ступінь зносу на початок року – 49,63%, на кінець року – 47,33%.  Обмеження на використання майна емiтента вiдсутнi.

 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

Найменування показника (тис.грн.) За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 17984 17924
Статутний капітал (тис.грн.) 2279 2279
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 2279 2279
Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України “Про акціонерні товариства” № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства – різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов’язань перед іншими особами
Висновок Розрахункова вартість чистих активів(17984.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(2279.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.

 

 

 1. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента

 

Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку, у тому числі : Х 0.00 Х Х
Зобов’язання за цінними паперами Х 0.00 Х Х
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : Х 0.00 Х Х
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): Х 0.00 Х Х
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): Х 0.00 Х Х
За векселями (всього) Х 0.00 Х Х
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): Х 0.00 Х Х
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): Х 0.00 Х Х
Податкові зобов’язання Х 83.00 Х Х
Фінансова допомога на зворотній основі Х 5536.00 Х Х
Інші зобов’язання та забезпечення Х 1905.00 Х Х
Усього зобов’язань та забезпечень Х 7524.00 Х Х
Опис Станом на 31 грудня 2021 року кредиторська заборгованiсть склала: за товари, роботи, послуги – 1745 тис.грн; за розрахунками з бюджетом – 83 тис.грн; за одержаними авансами – 58 тис.грн, за розрахунками з учасниками – 8 тис. грн. Поточнi зобов”язання (нарахування резерву вiдпускних)- у сумi 94 тис.грн.  Фiнансова допомога на зворотнiй основi склала 5532 тис.грн. Податковий кредит – 4 тис.грн. Всього 7524 тис.грн.

 

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

 

 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ПРИВАТБАНК”
Організаційно-правова форма Акцiонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи 14360570
Місцезнаходження 49094 УКРАЇНА , м. Київ вул. Грушевського, 1Д
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ № 263148
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.06.2013
Міжміський код та телефон (056) 716-53-30
Факс (056) 716-53-30
Вид діяльності депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис Обслуговування рахунків власників іменних цінних паперів емітента на підставі Договору  №Е-08/18-Л від 08.06.2018р.

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи Приватне підприємство “Львів-аудит”
Організаційно-правова форма Приватне пiдприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи 38057404
Місцезнаходження 79026 УКРАЇНА , м.Львів, вул.Рубчака, буд.21-В, кв.9
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 4771
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 20.10.2018
Міжміський код та телефон +380974630356
Факс +380322322395
Вид діяльності надання аудиторських послуг
Опис Проведення аудиту (аудиторської перевірки)  інформації Звіту про корпоративне управління за 2020 рік

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи Публічне акціонерне товариство “Національний депозитарій України”
Організаційно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711
Місцезнаходження 04107 УКРАЇНА , м.Київ вул.Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Рішення № 2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
Міжміський код та телефон (044) 591-04-00
Факс (044) 591-04-00
Вид діяльності Депозитарна діяльність центрального депозитарію
Опис З депозитарiєм укладено договiр на обслуговування емiсiї.

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи ДУ “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”
Організаційно-правова форма Державна органiзацiя (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи 21676262
Місцезнаходження 03150 УКРАЇНА , м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності DR/00002/ARM
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.02.2019
Міжміський код та телефон (044) 287-56-70
Факс (044) 287-56-73
Вид діяльності Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
Опис Подання звітності до НКЦПФР

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи ДУ “Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України”
Організаційно-правова форма Державна органiзацiя (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи 21676262
Місцезнаходження 03150 УКРАЇНА , м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності DR/00001/APA
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.02.2019
Міжміський код та телефон (044) 287-56-70
Факс (044) 287-56-73
Вид діяльності Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Опис Оприлюднення регульованої інформації

 

 

 

 

 

Коди
Дата (рік, місяць,  число) 2022 01 01
Підприємство   Приватне акціонерне товариство “Львівметал” за ЄДРПОУ 01882373
Територія  СИХІВСЬКИЙ за КАТОТТГ UA46060250010457177
Організаційно-правова форма господарювання  ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО за КОПФГ 111
Вид економічної діяльності  НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА за КВЕД 68.20
Середня кількість працівників  10
Одиниця виміру : тис. грн.
Адреса, телефон 79034 м. Львiв, вул. Навроцького, буд. 1, т.(032) 244-21-35

 

Складено (зробити позначку “v” у відповідній клітинці):

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

 

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на “31” грудня 2021 р.

 

                                                                    Форма № 1                                      Код за ДКУД 1801001

 

 

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату пере- ходу на МСФЗ
                                                  1 2 3 4 01.01.2012
I. Необоротні активи

Нематеріальні активи

 

1000 73 130 86
первісна вартість 1001 230 295 162
накопичена амортизація 1002 157 165 76
Незавершені капітальні інвестиції 1005 33
Основні засоби 1010 21106 23938 18533
первісна вартість 1011 41905 45446 38289
знос 1012 20799 21508 19756
Інвестиційна нерухомість 1015
Довгострокові біологічні активи 1020
Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

 

1030 2
інші фінансові інвестиції 1035
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040
Відстрочені податкові активи 1045
Інші необоротні активи 1090
Усього за розділом I 1095 21179 24068 18654
II. Оборотні активи

Запаси

1100 264 437 2079
Виробничі запаси 1101 264 437 94
Товари 1104 1985
Поточні біологічні активи 1110
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 356 611 1413
Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами

 

1130 70 22 29
з бюджетом 1135 1 322 193
у тому числі з податку на прибуток 1136
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 14 8 7
Поточні фінансові інвестиції 1160
Гроші та їх еквіваленти 1165 5 22 72
Готівка 1166 9
Рахунки в банках 1167 5 22 63
Витрати майбутніх періодів 1170
Інші оборотні активи 1190 14 18 235
Усього за розділом II 1195 724 1440 4028
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200
Баланс 1300 21903 25508 22682

 

Пасив Код рядка На початок звітного року На кінець звітного періоду На дату пере- ходу на МСФЗ
                                                   1 2 3 4 5
І. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

 

1400 2279 2279 2279
Капітал у дооцінках 1405 17225
Додатковий капітал 1410 2 2 2
Резервний капітал 1415
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 15643 15703 -1942
Неоплачений капітал 1425
Вилучений капітал 1430
Усього за розділом I 1495 17924 17984 17564
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

 

1500
Довгострокові кредити банків 1510
Інші довгострокові зобов’язання 1515
Довгострокові забезпечення 1520
Цільове фінансування 1525
Усього за розділом II 1595
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

 

1600
Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов’язаннями

 

1610
товари, роботи, послуги 1615 271 1745 3429
розрахунками з бюджетом 1620 98 83 30
у тому числі з податку на прибуток 1621
розрахунками зі страхування 1625
розрахунками з оплати праці 1630 3
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 68 58 1413
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640 8 8 9
Поточні забезпечення 1660 102 94 219
Доходи майбутніх періодів 1665
Інші поточні зобов’язання 1690 3432 5536 15
Усього за розділом IІІ 1695 3979 7524 5118
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,

утримуваними для продажу, та групами вибуття

 

1700
Баланс 1900 21903 25508 22682

 

 

д\н

 

 

Генеральний директор ________________ Дяк Ігор Григорович
  (підпис)  
     
Головний бухгалтер     ________________ Пеприк Любов Василівна
  (підпис)  

 

 

 

Коди
Дата (рік, місяць,  число) 2022 01 01
Підприємство   Приватне акціонерне товариство “Львівметал” за ЄДРПОУ 01882373

 

Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )

за 2021 рік

 

                                                                    Форма № 2                                    Код за ДКУД 1801003

 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний
період попереднього року
                                                  1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 4006 3298
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (–) (–)
Валовий:

прибуток

2090 4006 3298
     збиток 2095 (–) (–)
Інші операційні доходи 2120
Адміністративні витрати 2130 (2489) (1917)
Витрати на збут 2150 (1021) (749)
Інші операційні витрати 2180 (423) (350)
Фінансовий результат від операційної діяльності:

прибуток

2190 73 282
     збиток 2195 (–) (–)
Дохід від участі в капіталі 2200
Інші фінансові доходи 2220
Інші доходи 2240
Фінансові витрати 2250 (–) (–)
Втрати від участі в капіталі 2255 (–) (–)
Інші витрати 2270 (–) (–)
Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток

2290 73 282
збиток 2295 (–) (–)
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -13 -7
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305
Чистий фінансовий результат:

прибуток

2350 60 275
     збиток 2355 (–) (–)

 

 1. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний
період попереднього року
                                                  1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405
Накопичені курсові різниці 2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415
Інший сукупний дохід 2445
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 60 275

 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний
період попереднього року
                                                   1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 355 313
Витрати на оплату праці 2505 680 506
Відрахування на соціальні заходи 2510 150 116
Амортизація 2515 719 649
Інші операційні витрати 2520 2029 1432
Разом 2550 3933 3016

 

 

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний
період попереднього року
                                                   1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600 9117720 9117720
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 9117720 9117720
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.00658060 0.03016100
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0.00658060 0.03016100
Дивіденди на одну просту акцію 2650

 

д\н

 

 

Генеральний директор ________________ Дяк Ігор Григорович
  (підпис)  
     
Головний бухгалтер     ________________ Пеприк Любов Василівна
  (підпис)  

 

 

 

 

 

 

 

Коди
Дата (рік, місяць,  число) 2022 01 01
Підприємство   Приватне акціонерне товариство “Львівметал” за ЄДРПОУ 01882373

 

Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )

за 2021 рік

 

                                                                    Форма № 3                                      Код за ДКУД 1801004

 

 

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний
період попереднього року
                                                  1 2 3 4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000 4544
Повернення податків і зборів 3005
у тому числі податку на додану вартість 3006
Цільового фінансування 3010
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 18
Надходження від повернення авансів 3020 80 11
Надходження від операційної оренди 3040 3994
Інші надходження 3095
Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)

3100 (3465) (1823)
Праці 3105 (556) (415)
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (151) (117)
Зобов’язань з податків і зборів 3115 (702) (688)
Зобов’язання з податку на прибуток 3116 (7) (–)
Зобов’язання з податку на додану вартість 3117 (166) (256)
Зобов’язання з інших податків і зборів 3118 (529) (432)
Витрачання на оплату авансів 3135 (–) (42)
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (2) (5)
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 (–) (11)
Інші витрачання 3190 (3867) (3421)
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -4119 -2499
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

фінансових інвестицій

3200
необоротних активів 3205
Надходження від отриманих:

відсотків

3215
дивідендів 3220
Надходження від деривативів 3225
Інші надходження 3250
Витрачання на придбання:

фінансових інвестицій

3255 (–) (–)
необоротних активів 3260 (1831) (934)
Виплати за деривативами 3270 (–) (–)
Інші платежі 3290 (–) (–)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -1831 -934
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

Власного капіталу

3300
Отримання позик 3305
Інші надходження 3340 5967 3422
Витрачання на:

Викуп власних акцій

3345 (–) (–)
Погашення позик 3350
Сплату дивідендів 3355 (–) (–)
Інші платежі 3390 (–) (–)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 5967 3422
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 17 -11
Залишок коштів на початок року 3405 5 16
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415 22 5

 

д\н

 

 

Генеральний директор ________________ Дяк Ігор Григорович
  (підпис)  
     
Головний бухгалтер     ________________ Пеприк Любов Василівна
  (підпис)  

 

 

 

 

 

 

Коди
Дата (рік, місяць,  число) 2022 01 01
Підприємство   Приватне акціонерне товариство “Львівметал” за ЄДРПОУ 01882373

 

Звіт про власний капітал

за 2021 рік

 

                                                                    Форма № 4                                         Код за ДКУД 1801005

 

 

Стаття Код рядка Зареєст-рований (пайовий)

капітал

Капітал у дооцін-ках Додат-ковий капітал Резер-вний капітал Нероз-

поділе-

ний прибуток (непокритий збиток)

Неопла-чений капітал Вилучений капітал Всього
                          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 2279 2 15643 17924
Коригування:

Зміна облікової політики

4005
Виправлення помилок 4010
Інші зміни 4090
Скоригований залишок на початок року 4095 2279 2 15643 17924
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 60 60
Інший сукупний дохід за звітний період 4110
Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

4200
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205
Відрахування до резервного капіталу 4210
Внески учасників : Внески до капіталу 4240
Погашення заборгованості з капіталу 4245
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток) 4260
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270
Вилучення частки в капіталі 4275
Інші зміни в капіталі 4290
Разом змін у капіталі 4295 60 60
Залишок на кінець року 4300 2279 2 15703 17984

 

д\н

 

 

Генеральний директор ________________ Дяк Ігор Григорович
  (підпис)  
     
Головний бухгалтер     ________________ Пеприк Любов Василівна
  (підпис)  

 

 

 

 

 

 

Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Примiтки до фiнансової звiтностi, складенi вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi

 1. ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЛЬВIВМЕТАЛ” (далi “Товариство”) є юридичною особою, створеною вiдповiдно до законодавства України, зареєстроване виконавчим комiтетом Львiвської  мiської Ради  29 лютого1996 року.

Основний вид фiнансово-господарської дiяльностi – надання в оренду й експлуатацiю власного нерухомого майна.

Юридична адреса Товариства – Україна, 79034, вул. Навроцького, 1, м.Львiв.

Функцiональною валютою звiтностi є гривня. Звiтнiсть складена в тисячах гривень.

 1. ОСНОВИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI

Товариство перейшло на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ) 1 сiчня 2012 року вiдповiдно до положень МСФЗ (IFRS) 1 “Перше використання мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi”.

Фiнансова звiтнiсть складена на основi припущень, що товариство буде здiйснювати  дiяльнiсть на безперервнiй основi.

 1. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ

Основнi засоби

Основнi засоби, придбанi пiсля дати переходу на МСФЗ, враховуються у звiтi про фiнансове положення за первинною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї i збиткiв вiд знецiнення.

Капiталiзованi витрати включають основнi витрати на модернiзацiю i замiну частин активiв, якi збiльшують термiн їх корисної експлуатацiї або покращують їх здатнiсть генерувати доходи.  Витрати на ремонт i обслуговування основних засобiв вiдображаються в звiтi про сукупнi доходи i витрати того перiоду, в якому вони були понесенi.

Амортизацiя основних засобiв призначена для списання суми, що амортизується, впродовж термiну корисного використання активу i розраховується з використанням прямолiнiйного методу.

Дохiд або збиток, що виникають в результатi вибуття або лiквiдацiї об’єкту основних засобiв, признається в прибутках i збитках.

Нематерiальнi активи

Нематерiальнi активи з кiнцевими термiнами використання, придбанi в рамках окремих операцiй, враховуються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї i накопиченого збитку вiд знецiнення.  Амортизацiя нараховується рiвномiрно протягом термiну корисного використання нематерiальних активiв.

Нематерiальний актив списується при продажi або коли вiд його майбутнього використання або вибуття не очiкується економiчних вигод.  Дохiд або збиток вiд списання нематерiального активу включається в звiт про сукупнi доходи i витрати у момент списання.

Грошовi кошти

Грошовi кошти включають кошти в касi та грошовi кошти на рахунках у банках.

Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть

Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть оцiнюється при первинному визнаннi за справедливою вартiстю

Запаси

Запаси складаються, головним чином, iз товарiв , якi призначенi для подальшої реалiзацiї.

Собiвартiсть розраховується з використанням методiв ФIФО.

Передплати постачальникам

Передоплати постачальникам вiдображаються за собiвартiстю.

Податок на прибуток

Витрати з податку на прибуток або збиток за рiк являють собою суму поточного та вiдстроченого податку.

Пенсiйнi зобов’язання

Державний пенсiйний план з визначеними внесками – Товариство здiйснює внески в Державний пенсiйний фонд України виходячи з заробiтної плати кожного працiвника. Витрати Товариства за такими внесками включенi до статтi “Вiдрахування на соцiальнi заходи”. Дана сума включається до витрат того перiоду, коли вони фактично понесенi.

Крiм того, Товариство вiдповiдно до вимог законодавства України здiйснює вiдшкодування витрат Державного пенсiйного фонду України на виплату i доставку пенсiй, призначених працiвникам Товариства на пiльгових умовах за роботу у важких i шкiдливих умовах працi. Витрати Товариства за такими платежами включенi до статтi “iншi операцiйнi витрати”. Дана сума включається до витрат того перiоду, коли вони фактично понесенi.

Визнання доходiв

Доходи вiд реалiзацiї визнаються в розмiрi справедливої вартостi винагороди, отриманої або яка пiдлягає отриманню, i являють собою суми до отримання за продукцiю та послуги, наданi в ходi звичайної господарської дiяльностi, за вирахуванням повернень продукцiї покупцями, знижок та  за вирахуванням податку на додану вартiсть (ПДВ).

Надання послуг

Доходи вiд надання послуг визнаються, коли: сума доходiв може бути достовiрно визначена; iснує ймовiрнiсть того, що економiчнi вигоди, пов’язанi з операцiєю, надiйдуть Товариству i понесенi або очiкуванi витрати, пов’язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.

Перерахунокiноземноївалюти

Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються Товариством в нацiональнiй валютi України – гривнi  по курсу Нацiонального банку України на дату операцiї. Монетарнi активи i зобов’язання, вираженi в iноземнiй валютi, перераховуються  по курсу Нацiонального банку України на звiтну дату. Всi курсовi рiзницi включаються у звiт про прибутки i збитки.

Немонетарнi статтi, якi оцiнюються на основi iсторичної собiвартостi в iноземнiй валютi, перераховуються по курсу  Нацiонального банку України на дату первiсної операцiї.

 

 1. ПОВ’ЯЗАНI СТОРОНИ

Пов’язанi особи ПрАТ “Львiвметал” – це ТОВ ” АВ метал груп”

 

 1. IНШI ОПЕРАЦIЙНI ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ

Iншiоперацiйнi доходи та витрати були представленi наступним чином:

2021                   2020

Доходи:         0                     0

Витрати:       423 тис.грн           350 тис.грн

423 тис.грн за 2021 рiк це – податки(iншi)у сумi 225 тис.грн та податок на землю у сумi 198 тис.грн.

 

 1. ФIНАНСОВI ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ

Фiнансовi доходи та витрати були представленi наступним чином:

2021           2020

Доходи:    0              0

Витрати:   0              0

 

 1. IНШI ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ

Iншi доходи та витрати були представленi наступним чином:

2021           2020

Доходи:    0              0

Витрати:   0              0

 

 1. ОСНОВНI ЗАСОБИ

Станом на 31 грудня 2021 основнi засоби Товариства були представленi наступним чином:

 

 

 1. ОСНОВНI ЗАСОБИ

Станом на 31 грудня 2020 основнi засоби Товариства були представленi наступним чином:

 

Будинки,       Машини та    Транспортнi  Iнструменти, Iншi ОЗ  Малоцiннi  Всього

споруди та     обладнання   засоби       прилади,              НМА

передавальнi                             iнвентар

пристрої

Первiсна

вартiсть   40157         558          647          139          103      301       41905

станом на

початок

—————————————————————————————–

ПридбаноОЗ  2760         777            6           0            0         0       3543

—————————————————————————————–

Вибуло           0            0            0           0            0         2         2

—————————————————————————————–

Первiсна

вартiсть   42917        1335          653          139          103       299      45446

станом на

кiнець

—————————————————————————————–

Накопичена

амортиз-я  19617         493          166          119          103       301      20799

станом на

початок

—————————————————————————————–

Амортизацiйнi

нарахування   665         14          26            6            0         0        711

за звiтний

перiод

—————————————————————————————–

Вибуло         0          0           0             0           0          2         2

—————————————————————————————–

Амортизацiя

станом на    20282       507         192           125         103        299      21508

кiнець

—————————————————————————————–

Балансова    22635       828         461            14           0         0       23938

вартiсть

станом на

кiнець

—————————————————————————————–

 

 1. ЗАПАСИ

Запаси Товариства були представленi наступним чином:

31.12.2020р.-  264 тис.грн( в т.ч. буд.м-ли 217 тис.грн; сировина та м-ли 46 тис.грн; МЦШЗМ на складах – 1 тис.грн.

31.12.2021р.- 437 тис.грн(в т.ч. буд.м-ли 153 тис.грн; сировина та м-ли 268 тис.грн; iншi м-ли 15 тис.грн; МЦШЗМ на складах – 1 тис.грн.)

 

 

 1. ТОРГIВЕЛЬНА ТА IНША ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ, НЕТТО

31.12.2020р.-  356 тис. грн ( орендна плата за 4кв.2020р. 43 контрагенти)

31.12.2021р.-  611 тис. грн( орендна плата за 4кв.2021р. 39 контрагентiв)

 

 

 1. ГРОШОВI КОШТИ ТА КОРОТКОСТРОКОВI ДЕПОЗИТИ

31.12.2020р.-  5 тис. грн (рахунки в банках)

31.12.2021р.-  22 тис. грн (рахунки в банках)

 

 

 1. КАПIТАЛ, ЯКИЙ БУЛО ВИПУЩЕНО

Станом на 31 грудня 2021 року статутний капiтал  Товариства  становить 2279430,0 грн., роздiлений на 9117720 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна.

 

 1. ТОРГIВЕЛЬНА ТА IНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ

31.12.2020р.-  271 тис.грн (матерiали та послуги)

31.12.2021р.-  1745 тис.грн(матерiали та послуги)

 

 1. ПЕРЕДПЛАТИ ОТРИМАНI ТА IНШI КОРОТКОСТРОКОВI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

31.12.2020р.       31.12.2021р.

за розрахунками з бюджетом                    98 тис.грн         83 тис.грн

за розрахунками з оплати працi                    0                  0

за одержаними авансами                         68 тис.грн        58 тис.грн

за розрахунками з учасниками                    8 тис.грн         8 тис.грн

за виплату вiдпусток працiвникам              102 тис.грн        94 тис.грн

 

 1. УМОВНI ТА КОНТРАКТНI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Операцiйне середовище

Незважаючи на те, що економiка України визнана ринковою, вона продовжує демонструвати деякi особливостi, притаманнi перехiднiй економiцi. Такi особливостi характеризуються, але не обмежуються, низьким рiвнем лiквiдностi на ринках капiталу, вiдносно високим рiвнем iнфляцiї та наявнiстю валютного контролю, що не дозволяє нацiональнiй валютi бути лiквiдним засобом платежу за межами України. Стабiльнiсть економiки України в значнiй мiрi залежатиме вiд полiтики та дiй уряду, спрямованих на реформування адмiнiстративної та правової систем, а також економiки в цiлому. Внаслiдок цього дiяльностi в Українi властивi ризики, яких не iснує в умовах бiльш розвинених ринкiв.

Керiвництво вважає, що воно вживає всi необхiднi заходи для забезпечення стiйкостi бiзнесу Товариства  в нинiшнiх умовах. Однак, несподiванi погiршення в економiцi можуть негативно впливати на результати дiяльностi Товариства i фiнансове становище. Ефект такого потенцiйно негативного впливу не може бути достовiрно оцiнений.

 

Оподаткування

У результатi загальної нестабiльної економiчної ситуацiї в Українi податковi органи придiляють все бiльше уваги дiловим колам. У зв’язку з цим регiональне i загальнодержавне податкове законодавство України постiйно змiнюються. Крiм того, трапляються випадки їх непослiдовного застосування, тлумачення i виконання. Недотримання законiв та нормативних актiв України може призвести до накладення серйозних штрафiв i пенi. В результатi майбутнiх податкових перевiрок можуть бути виявленi додатковi зобов’язання, якi не будуть вiдповiдати податкової звiтностi Товариства. Такими зобов’язаннями можуть бути власне податки, а також штрафи i пеня; та їх розмiри можуть бути iстотними. У той час як Товариство вважає, що воно вiдобразило всi операцiї у вiдповiдностi з чинним податковим законодавством, iснує велика кiлькiсть податкових норм i норм валютного законодавства, в яких присутня достатня кiлькiсть спiрних моментiв, якi не завжди чiтко i однозначно сформульованi.

Юридичнiпитання

В процесi звичайної дiяльностi Товариство не залучене в судовi розгляди i до нього не висуваються iншi претензiї.

 

 1. УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ

Товариство управляє своїм капiталом для забезпечення безперервної дiяльностi пiдприємства в майбутньому i одночасної максимiзацiї прибутку акцiонерiв за рахунок оптимiзацiї спiввiдношення позикових i власних коштiв. Керiвництво Товариства регулярно переглядає структуру свого капiталу.

 

 1. ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОЇ ДАТИ

Пiсля 31 грудня 2021 року до дати затвердження керiвництвом фiнансової звiтностi не вiдбувалося подiй, якi  могли би вплинути на фiнансiв стан Товариства.

 

Генеральний директор      ____________________ Дяк Iгор  Григорович

 

Головний бухгалтер        ___________________ Пеприк Любов Василiвна

 

 

 

 

 

 

 

XVI. Твердження щодо річної інформації

Я, Генеральний директор ПрАТ “Львівметал” Дяк Ігор Григорович, підтверджую, що, наскільки мені це відомо, річна фінансова звітність підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, містить достовірне та об’єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також звіт керівництва включає достовірне та об’єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

 

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом періоду

 

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку Вид інформації
1 2 3
30.04.2021 05.05.2021 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
30.04.2021 05.05.2021 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.